Xem mẫu

  1. Vi khu n trên dao c o râu nhi u g p 126 l n b n c u Các nhà nghiên c u Trung Qu c ã dùng tia phát quang ATP soi chi u s lư ng vi khu n trên các d ng c thư ng xuyên ti p xúc v i con ngư i như: dao c o râu, b n c u, khăn t m, bàn ch i ánh răng, kh u trang, chăn g i, mũ, bàn phím máy vi tính…
  2. Th t áng kinh ng c khi dao c o râu c a nam gi i ch a hơn 1,2 tri u vi khu n. K t qu th t áng kinh ng c, dao c o râu c a nam gi i ng u danh sách, v i hơn 1,2 tri u vi khu n, nhi u g p 126 l n s vi khu n b n c u. Ti p ó là kh u trang, v i hơn 300.000 vi khu n, nhi u g p 32 l n b n c u, vi khu n trên bàn ch i ánh răng là 250.000, còn b n c u ch ch a hơn 100.000 vi khu n. S dĩ trên dao c o râu ch a nhi u vi khu n nv y là do nhi u vi khu n trên bi u bì da bong ra khi b c sát, l p vi khu n này tích lũy lâu ngày, c ng thêm môi trư ng phòng t m m th p t o i u ki n thu n l i cho vi khu n, n m m c sinh sôi. N u trên da có m n tr ng cá, hay b t kỳ v t thương ngoài ra nào khi c o râu các vi khu n l p t c t n công gây ra tình tr ng viêm loét da. K c trong i u ki n bình thư ng, khi s d ng dao c o râu lâu ngày
  3. không v sinh s ch s , m t lư ng l n vi khu n có cơ h i bám trên da và xâm nh p vào cơ th . Các chuyên gia khuyên r ng n u nhà t m thư ng xuyên m ư t, không nên rao c o râu, bàn ch i ánh răng, khăn t m… bên trong, mà hãy chúng nơi cao ráo, thoáng khí, tuy t i không g nb n c u ho c b n r a m t. Nên v sinh dao c o râu cũng như các d ng c v sinh cá nhân khác thư ng xuyên, t t nh t là ngay sau khi s d ng, sau ó chúng nh ng nơi thoáng mát s h n ch ph n nào nh hư ng c a vi khu n.