Xem mẫu

  1. V PHONG C NH VÀ TĨNH V T
  2. Nhi u nhà danh ho ã có chung m t nh n nh: H i ho ch là ngh thu t s p x p nh ng hình th , ư ng nét, m u s c m nh t khác nhau. Trong m y kỳ h c v a qua, tranh c a a s h c viên m u s c không ư c phong phú b i vì chúng ta thư ng m c chung m t khuy t i m: b quá ít m u trên palette do ó b c tranh m u s c quá nghèo nàn. Mu n tránh các khuy t i m này c n lưu ý các i m sau ây: M UV Ngoài nh ng m u căn b n ã có nên mua thêm m u Cerelean blue, Payne's gray, Raw sienma, Red oxide hay Sap green, Neutral gray N.5, Colbalt blue hue, Raw sienna c a hãng Liquites v.v… Chúng ta có th pha nh ng m u này ư c, nhưng không th nào p và chính xác cho b ng. • Trư c khi v , nên suy xét chúng ta s dùng nh ng m u nào? Hãy b nh ng m u ó và nh ng m u m nh t liên h hay i ngh ch (compliment) vòng quanh palette theo th t m nh t. • Khi pha m u, không nên dùng th ng m u t trong ng mà ph i pha thêm 1-2 m u và m t chút m u tr ng. Không có m u tr ng, m u m i pha trông s trong su t (transparent) ta s nhìn th y l p m u dư i, cho thêm m u tr ng s làm cho c (opaque). N N TR I V t trên xu ng dư i, trên m dư i nh t. Dùng m u xanh nh t (brilliant blue, cerulean blue) pha thêm m t chút m u xám (gray) hay m t chút mars black. Phía trên cho thêm Ultramarine blue, phía dư i cho thêm m u tr ng hay h ng hay vàng tuỳ theo ý mu n. MÂY
  3. Luôn nh quy lu t ánh sáng trên cao, cho nên cũng gi ng như n n tr i, mây ph i v trên sáng dư i t i. Tuy t i mây không ph i là màu tr ng tuy n, mà ph i có chút m u bên c nh (adjacent color). Mây không tròn m t c c hay dài t ng v t, ngang m t hàng mà ph i thay i hình th , phía trên s c nét phía dư i m d n. NƯ C M u s c c a nư c ch là ph n nh c a tr i mây, cây c , núi non. Như v y, nư c có m u trong ó, ch không ơn thu n ch có m t m u. NÚI NON Nh áp d ng quy lu t c nh v t xa ch là m t m u xanh xám hay nâu xám m nh t và hình th khác nhau. V m u xám m trư c r i s v m u nh t v phía sáng. CÂY C Áp d ng quy lu t g n rõ, xa m hay g n chi ti t, xa nh t nhoà, g n m u s c tươi, xa m u xám d n i. Khi v cây nên dùng m t l p lót th t m g m các m u green, red, purple, blue v.v… sau ó s v m u sáng (high light) sau. nh ng nâ`u nh t này có th là 2-3 l p khác nhau. ÁNH N NG Luông nh quy lu t ánh sáng vàng cam, hay m nh t, pha thêm m u tr ng và chút m u chính c a v t th . Thí d , ánh sáng trên qu táo là m u vàng
  4. cam pha thêm m t chút . Ánh n ng trên cây là m u vàng cam pha thêm m t chút xanh. T O CHI U SÂU B c tranh s không linh ho t n u thi u chi u sâu. Hãy t o chi u sâu b ng cách x p t nhi u l p trư c sau và dùng nhi u m u cho úng. NÉT BÚT Nét bút (bush stroke) c n ph i theo ư ng nét c a v t th . V qu cam, nét bút ph i theo hình tròn c a qu cam. V m t v t ng th ng nên dùng nét bút th ng, v i núi, nét bút nên v theo tri n d c. CH Ch (point of interest) c a b c tranh luôn luôn ph i m t trong nh ng i m chính (focal points), m u s c ph i tươi sáng hơn nh ng ch khác. Mu n ki m ch ng, ta có th ng xa ch ng 2 thư c (2m), nh m m t l i r i m m t m t xem ch ph i là i m nào ta nhìn th y trư c tiên. N u trong m t b c tranh, ch nào cũng tươi, cũng sáng chúng ta không di n t ư c âu là i m chính. BÓNG T I Bóng t i (shadow) r t c n thi t làm n i b t ánh sáng, nh t là trong nh ng b c tranh tĩnh v t. M u s c di n t bóng t i thư ng dùng các m u l nh (cool). Thí d bóng cu qu táo ngư i ta dùng m u tr n l n v i m u xanh da tr i (cerulean blue ho c brilliant blue). Cũng có th dùng m u s m, i cho khô, sau ó s dùng m u xanh k trên v è lên.