Xem mẫu

 1. H C«ng ty Hµi Hoµ VÏ kü thuËt víi AutoCAD 2002 Hµ né 2003 i
 2. C«ng ty Hµi hoµ VÏ kü thuËt víi autocad 2002 Dï cho ® µ o t¹o AutoCAD 2002. Ch−¬ng tr× nh ® µ o c¬ b¶n ng 14 ngµ y, cho c¸c ® èi t−î häc viªn lµ kü s−, c¸n bé, c«ng ng nh© n viªn kü thuË t, thuéc c¸c ngµ nh x© y dùng, kiÕ n tróc, giao th«ng, thuû lî ® iÖ n, n−í i, c... Hµ né 2003 i
 3. Môc lôc 1. NhËp m«n 5 1.1. TÝnh tiÖn Ých cña AutoCAD 5 1.2. Giao diÖn cña AutotCAD 6 1.3. Menu vµ Toolbar cña AutoCAD 7 1.3.1. Menu Bar 8 1.3.2. Toolbar 13 1.3.3. C¸c phÝm nãng trong AutoCAD 14 1.4. C¸c lÖnh thiÕt lËp b¶n vÏ 16 1.4.1. LÖnh NEW khëi t¹o mét b¶n vÏ míi 16 1.4.2. LÖnh OPEN më tÖp b¶n vÏ hiÖn cã 18 1.4.3. LÖnh SAVE, SAVEAS l−u b¶n vÏ lªn ®Üa 19 1.4.4. LÖnh QUIT tho¸t khái AutoCAD 20 1.4.5. LÖnh UNITS (DDUNITS) ®Æt ®¬n vÞ cho b¶n vÏ 20 1.4.6. LÖnh LIMITS ®Æt vµ ®iÒu chØnh vïng vÏ 23 1.4.7. LÖnh GRID ®Æt c¸c ®iÓm t¹o l−íi cho b¶n vÏ 24 1.4.8. LÖnh SNAP t¹o b−íc nh¶y cho con trá 25 1.4.9. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é ®iÓm 26 1.4.10. LÖnh OSNAP trî gióp truy t×m ®èi t−îng 28 1.4.11. LÖnh ORTHO ®Æt chÕ ®é vÏ trùc giao 32 2. C¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n 33 2.1. LÖnh LINE vÏ c¸c ®o¹n th¼ng 33 2.2. LÖnh CIRCLE vÏ h×nh trßn 34 2.3. LÖnh ARC vÏ cung trßn 36 2.4. LÖnh ELLIPSE vÏ elip hoÆc mét cung elip 40 2.5. LÖnh PLINE vÏ ®−êng ®a tuyÕn 41 2.6. LÖnh POLYGON vÏ ®a gi¸c ®Òu 45 2.7. LÖnh RECTANG vÏ h×nh ch÷ nhËt 46 2.8. LÖnh SPLINE vÏ ®−êng cong 47 2.9. LÖnh POINT vÏ mét ®iÓm trªn mµn h×nh 47 2.10. LÖnh DDPTYPE chän kiÓu vµ kÝch th−íc cho ®iÓm vÏ 47 2.11. LÖnh ERASE xo¸ ®èi t−îng ®∙ lùa chän khái b¶n vÏ 48 2.12. LÖnh TRIM xÐn mét phÇn ®èi t−îng 49 2.13. LÖnh BREAK xo¸ mét phÇn ®èi t−îng 51 2.14. LÖnh EXTEND kÐo dµi ®èi t−îng ®Õn mét ®−êng biªn x¸c ®Þnh 52 2.15. LÖnh LENGTHEN thay ®æi chiÒu dµi ®èi t−îng 54 2.16. LÖnh CHAMFER lµm v¸t mÐt ®èi t−îng 54
 4. 3. PhÐp biÕn ®æi h×nh, sao chÐp h×nh vµ qu¶n lý b¶n vÏ theo líp 57 C¸c lÖnh sao chÐp vµ biÕn ®æi h×nh 3.1. LÖnh MOVE di chuyÓn mét hay nhiÒu ®èi t−îng 57 3.2. LÖnh ROTATE xoay ®èi t−îng quanh mét ®iÓm theo mét gãc 57 3.3. LÖnh SCALE thay ®æi kÝch th−íc ®èi t−îng vÏ 58 3.4. LÖnh MIRROR lÊy ®èi xøng g−¬ng 59 3.5. LÖnh STRETCH kÐo gi∙n ®èi t−îng vÏ 60 3.6. LÖnh COPY sao chÐp ®èi t−îng 61 3.7. LÖnh OFFSET vÏ song song 61 3.8. LÖnh ARRAY sao chÐp ®èi t−îng theo d∙y 62 3.9. LÖnh FILLET bo trong mÐp ®èi t−îng 66 C¸c lÖnh lµm viÖc víi líp 3.10. LÖnh LAYER t¹o líp míi 68 3.11. LÖnh LINETYPE t¹o, n¹p, ®Æt kiÓu ®−êng 72 3.12. LÖnh LTSCALE hiÖu chØnh tØ lÖ ®−êng nÐt 76 3.13. LÖnh PROPERTIES thay ®æi thuéc tÝnh 76 4. VÏ Ký hiÖu vËt liÖu, ghi vµ hiÖu chØnh v¨n b¶n 79 C¸c lÖnh vÏ ký hiÖu mÆt c¾t 4.1. MÆt c¾t vµ h×nh c¾t 79 4.2. Tr×nh tù vÏ h×nh c¾t, mÆt c¾t 80 4.3. LÖnh FILL bËt t¾t chÕ ®é ®iÒn ®Çy ®èi t−îng 80 4.4. LÖnh BHATCH vÏ ký hiÖu vËt liÖu trong mÆt c¾t 80 4.5. LÖnh HATCH vÏ ký hiÖu vËt liÖu trong mÆt c¾t th«ng qua cöa sæ lÖnh 85 4.6. LÖnh HATCHEDIT hiÖu chØnh mÆt c¾t 86 C¸c lÖnh ghi vµ hiÖu chØnh v¨n b¶n trong AutoCAD 2002 4.7. tr×nh tù nhËp v¨n b¶n vµo trong b¶n vÏ 88 4.8. LÖnh STYLE ®Æt kiÓu cho ký tù 88 4.9. LÖnh TEXT, DTEXT viÕt ch÷ lªn b¶n vÏ 89 4.10. LÖnh MTEXT viÕt ch÷ lªn b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 95 4.11. LÖnh QTEXT hiÓn thÞ dßng ký tù theo d¹ng rót gän 95 4.12. NhËp tiÕng ViÖt trong AutoCAD 97 C¸c lÖnh vÏ vµ t¹o h×nh 4.13. LÖnh XLINE (Construction Line) vÏ ®−êng th¼ng 98 4.14. LÖnh RAY vÏ nöa ®−êng th¼ng 99 4.15. Lªnh DONUT vÏ h×nh vµnh kh¨n 99 4.16. LÖnh TRACE vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµy 100
 5. 4.17. LÖnh SOLID vÏ mét miÒn ®−îc t« ®Æc 100 4.18. LÖnh MLINE vÏ ®o¹n th¼ng song song 101 4.19. LÖnh MLSTYLE t¹o kiÓu cho lÖnh vÏ MLINE 102 4.20. LÖnh MLEDIT hiÖu chØnh ®èi t−îng vÏ MLINE 104 4.21. LÖnh REGION t¹o miÒn tõ c¸c h×nh ghÐp 105 4.22. LÖnh UNION céng c¸c vïng REGION 105 4.23. LÖnh SUBTRACT trõ c¸c vïng REGION 106 4.24. LÖnh INTERSEC lÊy giao cña c¸c vïng REGION 106 4.25. LÖnh BOUNDARY t¹o ®−êng bao cña nhiÒu ®èi t−îng 107 5. c¸c lÖnh ghi vµ hiÖu chØnh kÝch th−íc 109 5.1. Kh¸i niÖm 109 5.2. LÖnh DIMLINEAR ghi kÝch th−íc theo ®o¹n th¼ng 110 5.3. LÖnh DIMRADIUS vÏ kÝch th−íc cho b¸n kÝnh vßng trßn, cung trßn 113 5.4. LÖnh DIMCENTER t¹o dÊu t©m cho vßng trßn, cung trßn 113 5.5. LÖnh DIMDIAMETER ghi kÝch th−íc theo ®−êng kÝnh 113 5.6. LÖnh DIMANGULAR ghi kÝch th−íc theo gãc 113 5.7. LÖnh DIMORDINATE ghi kÝch th−íc theo to¹ ®é ®iÓm 114 5.8. LÖnh DIMBASELINE ghi kÝch th−íc th«ng qua ®−êng giãng 114 5.9. LÖnh DIMCONTINUE ghi kÝch th−íc theo ®o¹n kÕ tiÕp nhau 115 5.10. LÖnh LEADER ghi kÝch th−íc theo ®−êng dÉn 116 5.11. LÖnh TOLERANCE ghi dung sai 119 5.12. LÖnh DIMTEDT söa vÞ trÝ vµ gãc cña ®−êng ghi kÝch th−íc 120 5.13. LÖnh DIMSTYLE hiÖu chØnh kiÓu ®−êng ghi kÝch th−íc 120 5.14. LÖnh DIMEDIT söa thuéc tÝnh ®−êng kÝch th−íc 130 6. C¸c lÖnh hiÖu chØnh, c¸c lÖnh lµm viÖc víi khèi 131 C¸c lÖnh hiÖu chØnh 6.1. LÖnh SELECT lùa chän ®èi trong b¶n vÏ 131 6.2. LÖnh CHANGE thay ®æi thuéc tÝnh cña ®èi t−îng 133 6.3. LÖnh DDGRIPS (OPTIONS) ®iÒu khiÓn Grip th«ng qua hép tho¹i 135 6.4. LÖnh BLIPMODE hiÖn (Èn) dÊu (+) khi chØ ®iÓm vÏ 136 6.5. LÖnh GROUP ®Æt tªn cho mét nhãm ®èi t−îng 137 6.6. LÖnh ISOPLANE sö dông l−íi vÏ ®¼ng cù 141 6.7. LÖnh DSETTINGS t¹o l−íi cho b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 142 6.8. LÖnh PEDIT söa ®æi thuéc tÝnh cho ®−êng ®a tuyÕn 142 6.9. LÖnh FIND 150 C¸c lÖnh lµm viÖc víi khèi 6.10. LÖnh BLOCK ®Þnh nghÜa mét khèi míi 152
 6. 6.11. LÖnh ATTDEF g¸n thuéc tÝnh cho khèi 154 6.12. LÖnh INSERT chÌn khèi vµo b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 155 6.13. LÖnh MINSERT chÌn khèi vµo b¶n vÏ thµnh nhiÒu ®èi t−îng 159 6.14. LÖnh DIVIDE chia ®èi t−îng vÏ thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau 160 6.15. LÖnh MEASURE chia ®èi t−îng theo ®é dµi 161 6.16. LÖnh WBLOCK ghi khèi ra ®Üa 162 6.17. LÖnh EXPLORE ph©n r∙ khèi 164 7. Tr×nh bµy vµ in b¶n vÏ trong AutoCAD 165 Khèi c¸c lÖnh tra cøu 7.1. LÖnh LIST liÖt kª th«ng tin CSDL cña ®èi t−îng 165 7.2. LÖnh DBLIST liÖt kª th«ng tin cña tÊt c¶ ®èi t−îng 165 7.3. LÖnh DIST −íc l−îng kho¶ng c¸ch vµ gãc 165 7.4. LÖnh ID hiÓn thÞ to¹ ®é ®iÓm trªn mµn h×nh 166 7.5. LÖnh AREA ®o diÖn tÝch vµ chu vi 166 Khèi c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn mµn h×nh 7.6. LÖnh ZOOM thu phãng h×nh trªn b¶n vÏ 167 7.7. LÖnh PAN xª dÞch b¶n vÏ tªn mµn h×nh 169 7.8. LÖnh VIEW ®Æt tªn, l−u gi÷, xo¸, gäi mét Viewport 170 C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn m¸y in 7.9. LÖnh LAYOUT ®Þnh d¹ng trang in 171 7.9.1. Trang Plot Device 173 7.9.2. Trang Layout Settings 177 7.10. LÖnh PLOT xuÊt b¶n vÏ ra giÊy 179 C¸c lÖnh t¹o h×nh vµ hiÖu chØnh khung in 7.11. LÖnh Layout (Template) t¹o mét Viewport tõ mÉu 181 7.12. LÖnh VPORTS t¹o mét khung h×nh ®éng 181 7.13. LÖnh MVIEW t¹o vµ s¾p xÕp c¸c khung h×nh ®éng 182 7.14. LÖnh VPLAYER ®iÒu khiÓn sù hiÓn thÞ líp trªn khung h×nh ®éng 183 Lêi kÕt 185 C¸c lÖnh vµ phÝm t¾t trong AutoCAD 2002 186 Bµi tËp thùc hµnh 194
 7. NhËp m«n 1.1. TÝ nh tiÖ n Ý ch cña AUTOCAD CAD lµ ch÷ viÕt t¾t cña côm tõ tiÕng Anh Computer Aided Desingn. HiÖn nay thuËt ng÷ CAD ngµy cµng trë nªn phæ biÕn trong kü thuËt nãi chung vµ trong ngµnh x©y dùng nãi riªng. Nã ®∙ t¹o ra mét ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ míi cho c¸c kiÕn tróc s− vµ kü s− x©y dùng. Trong tiÕng ViÖt nã cã nghÜa lµ thiÕt kÕ trªn m¸y tÝnh hay còng cã thÓ gäi lµ thiÕt kÕ víi sù hç trî cu¶ m¸y tÝnh. ViÖc thiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh gióp cho b¹n cã thÓ lªn ®−îc nhiÒu ph−¬ng ¸n trong mét thêi gian ng¾n vµ söa ®æi b¶n vÏ mét c¸c nhanh chãng vµ dÔ dµng h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸ch lµm thñ c«ng. Ngoµi ra b¹n cã thÓ tra hái c¸c diÖn tÝch, kho¶ng c¸ch...trùc tiÕp trªn m¸y. AutoCAD lµ mét phÇn mÒn thiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh c¸ nh©n ®−îc sö dông t−¬ng ®èi réng r∙i trong c¸c ngµnh : • ThiÕt kÕ kiÕn tróc - x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt. • ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn, n−íc. • ThiÕt kÕ c¬ khÝ, chÕ t¹o m¸y. • ThiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng cho c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nh− trong c¸c r¹p chiÕu phim, nhµ h¸t... • ThiÕt lËp hÖ thèng b¶n ®å. T¹i ViÖt Nam AUTOCAD ®∙ tõng ®−îc biÕt ®Õn tõ trªn 10 n¨m trë l¹i ®©y. TÝnh tiÖn Ých cña nã ®∙ ngµy cµng chinh phôc ®−îc ®«ng ®¶o ®éi ngò c¸c kü s−, kiÕn tróc s− thuéc nhiÒu ®¬n vÞ, ngµnh nghÒ kh¸c nhau trong c¶ n−íc. Cho ®Õn nay mÆc dï c¸c øng dông ®å ho¹ phôc vô viÖc viÖc vÏ vµ thiÕt kÕ kü thuËt ®∙ xuÊt hiÖn thªm nhiÒu ch−¬ng tr×nh míi, cã giao diÖn hoÆc mét sè tÝnh n¨ng kü thuËt rÊt næi tréi, song xÐt vÒ toµn côc, thËt khã cã ch−¬ng tr×nh nµo v−ît h¼n ®−îc AUTOCAD . Ngµy nay AUTOCAD ®∙ thËt sù trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®èi víi rÊt nhiÒu ®¬n vÞ thiÕt kÕ, thÈm kÕ x©y dùng. ViÖc vÏ vµ xuÊt b¶n vÏ tõ AUTOCAD ®∙ trë thµnh ®iÒu ®−¬ng nhiªn nÕu kh«ng nãi lµ b¾t buéc ®èi víi hÇu hÕt c¸c hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. Phiªn b¶n AutoCAD 2002 Mçi phiªn b¶n cña AutoCAD l¹i kÌm theo nh÷ng ®Æc ®iÓm míi, nh÷ng c¶i tiÕn vµ bæ xung tiÖn Ých míi. NhËn xÐt víi 03 phiªn b¶n gÇn ®©y nhÊt lµ AutoCAD 14; AutoCAD 2000 vµ AutoCAD 2002 cho thÊy : • Phiªn b¶n AutoCAD 2000 so víi AutoCAD 14 ®∙ cã sù thay ®æi lín vÒ giao diÖn. Tõ chÕ ®é chØ cã thÓ më tõng tµi liÖu (Single Document), chuyÓn sang chÕ ®é cho phÐp më nhiÒu tµi liÖu cïng lóc ( Multiple Document). ChÕ ®é thu phãng
 8. 6 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 h×nh linh ho¹t thay cho chÕ ®é thu phãng th«ng qua hép c«ng cô (hoÆc dßng lÖnh)... • AutoCAD 2002 kÕ thõa c¸c tÝnh n¨ng −u viÖt cña AutoCAD 2000 vµ cung cÊp thªm nhiÒu c«ng cô thiÕt kÕ; c¸c ®Æc tÝnh; c¸c tiªu chuÈn; hç trî m¹nh mÏ viÖc chia sÎ vµ tÝch hîp th«ng tin... Tuy nhiªn còng nh− c¸c h∙ng phÇn mÒm lín kh¸c, viÖc ph¸t triÓn cho ra ®êi c¸c phiªn b¶n tiÕp sau bao giê còng lµ sù ph¸t triÓn, kÕ thõa nh÷ng tinh hoa tõ phiªn b¶n tr−íc do vËy xÐt trªn ph−¬ng diÖn ng−êi dïng th× cµng phiªn b¶n sau ch−¬ng tr×nh cµng trë nªn dÔ sö dông; tÝnh n¨ng cµng m¹nh mÏ h¬n vµ cµng gióp cho viÖc thiÕt kÕ trë nªn nhanh chãng, dÔ dµng vµ hiÖu qu¶ h¬n. C¸ ® ßi hái vÒ cÊ u h× nh c AutoCAD 2002 yÒu cÇu cÇn cã m«i tr−êng hÖ ®iÒu hµnh lµ Windows 98; Windows ME; Windows 2000; Windows XP... víi cÊu h×nh m¸y tèi thiÓu lµ Pentium 233 (hoÆc t−¬ng ®−¬ng), 64MB Ram; bé hiÓn thÞ Video cã ®é ph©n gi¶i 800×600 chÕ ®é mµu tèi thiÓu lµ 256 mµu. 1.2. Giao diÖ n cña AutoCAD Sau khi khëi ®éng AutoCAD sÏ xuÊt hiÖn mµn h×nh lµm viÖc cña AutoCAD . Toµn bé khung mµn h×nh cã thÓ ®−îc chia lµm 4 vïng : Vï III ng Vï I ng Vï IV ng Vï II ng H× nh 1.1 - Mµ n h× nh giao diÖ n cña AUTOCAD 2002.
 9. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 7 Vïng I ChiÕm phÇn lín diÖn tÝch mµn h×nh. Vïng nµy cïng ®Ó thÓ hiÖn b¶n vÏ mµ b¹n sÏ thùc hiÖn vµ ®−îc gäi lµ vïng Graphic (phÇn mµn h×nh dµnh cho ®å ho¹). Trong suèt qu¸ tr×nh vÏ trªn vïng ®å ho¹ xuÊt hiÖn hai sîi tãc (Crosshairs) giao nhau, mét sîi h−íng theo ph−¬ng trôc X mét h−íng theo ph−¬ng trôc Y. Khi ta di chuyÓn chuét sîi tãc cungc chuyÓn ®éng theo vµ dßng nh¾c cuèi mµn h×nh (vïng II) sÏ hiÓn thÞ to¹ ®é giao ®iÓm cña hai sîi tãc ®ã (còng chÝnh lµ to¹ ®é con trá chuét). Vïng II ChØ dßng tr¹ng th¸i (dßng t×nh tr¹ng - Status line). ë ®©y xuÊt hiÖn mét sè th«ng sè vµ chøc n¨ng cña b¶n vÏ (Status Bar). C¸c Status Bar nµy võa lµ c¸c th«ng b¸o vÒ tr¹ng th¸i (chän hoÆc kh«ng chän), võa lµ hép chän (khi bÊm chuét vµo ®©y tr¹ng th¸i sÏ ®−îc chuyÓn ng−îc l¹i). VÝ dô khi chÕ ®é b¾t ®iÓm (SNAP) ®ang lµ ON, nÕu ta bÊm chuét vµo « ch÷ SNAP trªn dßng tr¹ng th¸i th× chÕ ®é b¾t ®iÓm (SNAP) sÏ ®−îc chuyÓn thµnh OFF. Vïng III Vïng gåm c¸c menu lÖnh vµ c¸c thanh c«ng cô. Mçi Menu hay mçi nót h×nh t−îng trªn thanh c«ng cô t−¬ng øng víi mét lÖnh cña AutoCAD , sÏ ®−îc giíi thiÖu kü h¬n môc 1.3. Vïng IV Vïng dßng lÖnh (Dßng nh¾c). Khi b¹n nhËp lÖnh vµo tõ bµn phÝm hoÆc gäi lÖnh tõ Menu th× c©u lÖnh sÏ hiÖn thÞ sau tõ Command: Lµm viÖc víi AutoCAD lµ mét qu¸ tr×nh héi tho¹i víi m¸y, do ®ã b¹n ph¶i th−êng xuyªn quan s¸t dßng lÖnh trong AutoCAD ®Ó cã thÓ kiÓm tra xem lÖnh nhËp hoÆc gäi ®∙ ®óng ch−a. 1.3. Menu vµ Toolbar cña AutoCAD Trong AutoCAD 2002 hÇu hÕt c¸c lÖnh ®Òu cã thÓ ®−îc chän th«ng qua Menu hoÆc Toolbar cña ch−¬ng tr×nh. §©y lµ c¸c phÇn tö mµn h×nh d¹ng tÝch cùc nã gióp ta thùc hiÖn ®−îc c¸c lÖnh cña AutoCAD mµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nhí tªn lÖnh. Nh÷ng c«ng cô nµy rÊt h÷u Ých víi nh÷ng ng−êi lÇn ®Çu tiªn lµm viÖc víi AutoCAD, tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn lÖnh th«ng qua Menu (hoÆc Toolbar) còng ®ßi hái ng−êi sö dông ph¶i liªn tôc di chuyÓn chuét ®Õn c¸c hép c«ng cô hoÆc chøc n¨ng Menu t−¬ng øng, do vËy thêi gian thùc hiÖn b¶n vÏ cã thÓ còng kÐo dµi thªm ®«i chót. Víi nh÷ng ng−êi ®∙ thµnh th¹o AutoCAD c¸ch thùc hiÖn b¶n vÏ ®a sè ®−îc th«ng qua dßng lÖnh (vïng IV), víi c¸c c¸ch viÕt lÖnh theo phÝm t¾t
 10. 8 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 (c¸ch viÕt rót gän). Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®Õn tr×nh ®é ®ã cÇn cã thêi gian rÌn luyÖn, lµm quen víi c¸c lÖnh vµ dÇn tiÕn tíi viÖc nhí tªn, nhí phÝm t¾t cña lÖnh .v.v... 1.3.1. Menu Bar AutoCAD 2002 cã 11 danh môc Menu (vïng III), c¸c Menu nµy ®−îc xÕp ngay bªn d−íi dßng tiªu ®Ò. §ã lµ c¸c Menu d¹ng kÐo xuèng (Pull down menu), c¸c chøc n¨ng Nenu sÏ xuÊt hiÖn ®Çy ®ñ khi la kÝch chuét lªn danh môc cña menu ®ã. Tªn vµ chøc n¨ng chÝnh cña c¸c danh môc Menu ®ã ®−îc cho trong b¶ng sau : B¶ng 7.1 - Danh mô c Menu TT Minh ho¹ Chøc n¨ng File Menu Menu nµy ®¶m tr¸ch toµn bé c¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi File trªn ®Üa (më File, ghi File, xuÊt 1 nhËp File...). Ngoµi ra cßn ®¶m nhËn viÖc ®Þnh d¹ng trang in; khai b¸o c¸c tham sè ®iÒu khiÓn viÖc xuÊt c¸c sè liÖu trªn b¶n vÏ hiÖn t¹i ra giÊy hoÆc ra File...
 11. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 9 Menu Edit Liªn quan ®Õn c¸c chøc n¨ng chØnh söa sè liÖu 2 d¹ng tæng qu¸t : ®¸nh dÊu v¨n b¶n sao l−u vµo bé nhí t¹m thêi (Copy); d¸n (Paste) sè liÖu tõ bé nhí t¹m thêi ra trang h×nh hiÖn t¹i.... Menu View Liªn quan ®Õn c¸c chøc n¨ng thÓ hiÖn mµn h×nh 3 AutoCAD. Kh«i phôc mµn h×nh (Redraw); thu phãng h×nh (Zoom); ®Èy h×nh (Pan); t¹o c¸c Viewport; thÓ hiÖn mµn h×nh duíi d¹ng khèi (Shade hoÆc Render) v.v... Menu Insert Sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c lÖnh chÌn. C¸c d¹ng sè 4 liÖu ®−îc chÌn vµo cã thÓ lµ c¸c khèi (Block); c¸c file ¶nh; c¸c ®èi t−îng 3D Studio; c¸c file ¶nh d¹ng Metafile; c¸c ®èi t−îng OLE v.v...
 12. 10 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 Menu Format Sö dông ®Ó ®Þnh d¹ng cho c¸c ®èi t−îng vÏ. C¸c 5 ®èi t−îng ®Þnh d¹ng cã thÓ lµ c¸c líp (Layer); ®Þnh d¹ng mµu s¾c (Color); kiÓu ®−êng; ®é m¶nh cña ®−êng; kiÓu ch÷; kiÓu ghi kÝch th−íc; kiÓu thÓ hiÖn ®iÓm v.v... Menu Tools Chøa c¸c hµm c«ng cô ®a môc ®Ých. Tõ ®©y thùc hiÓn rÊt nhiÒu d¹ng c«ng viÖc kh¸c nhau nh− : so¸t chÝnh t¶ cho ®o¹n v¨n b¶n tiÕng Anh (Spelling); gäi hép tho¹i thuéc tÝnh ®èi t−îng 6 (Properties); t¶i c¸c ch−¬ng tr×nh d¹ng ARX, LSP... t¹o c¸c Macro; dÞch chuyÓn gèc to¹ ®é v.v.. Ngoµi ra chøc n¨ng Options tõ danh môc Menu nµy cßn cho phÐp ng−êi sö dông lùa chän rÊt nhiÒu thuéc tÝnh giao diÖn kh¸c (mµu nÒn; chÕ ®é khëi ®éng; kÝch th−íc con trá; Font ch÷ hiÓn thÞ v.v...)
 13. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 11 Menu Draw Lµ danh môc Menu chøa hÇu hÕt c¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n cña AutoCAD. Tõ c¸c lÖnh vÏ ®−êng ®Õn c¸c lÖnh vÏ mÆt, vÏ khèi; tõ c¸c lÖnh vÏ ®−êng 7 th¼ng, ®o¹n th¼ng ®Õn c¸c lÖnh vÏ phøc t¹p; tõ c¸c lÖnh lµm viÖc víi ®−êng ®Õn c¸c lÖnh lµm viÖc víi v¨n b¶n (Text), ®Õn c¸c lÖnh t« mµu, ®iÒn mÉu t«, t¹o khèi vµ sö dông khèi v.v... Tãm l¹i ®©y lµ danh môc Menu chñ yÕu vµ quan träng nhÊt cña AutoCAD . Menu Dimension Bao gåm c¸c lÖnh liªn quan ®Õn viÖc ghi vµ ®Þnh d¹ng ®−êng ghi kÝch th−íc trªn b¶n vÏ. C¸c kÝch th−íc cã thÓ ®−îc ghi theo d¹ng kÝch th−íc 8 th¼ng; kÝch th−íc gãc; ®−êng kÝnh, b¸n kÝnh; ghi dung sai; ghi theo kiÓu chó gi¶i v.v... C¸c d¹ng ghi kÝch th−íc cã thÓ ®−îc chän lùa theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau, cã thÓ ®−îc hiÖu chØnh ®Ó phï hîp víi tiªu chuÈn cña tõng quèc gia; tõng bé, ngµnh...
 14. 12 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 Menu Modify Lµ danh môc Menu liªn quan ®Õn c¸c lÖnh hiÖu chØnh ®èi t−îng vÏ cña AutoCAD. Cã thÓ sö dông c¸c chøc n¨ng Menu tai ®©y ®Ó sao chÐp c¸c ®èi t−îng vÏ; xoay ®èi t−îng theo mét trôc; t¹o ra mét nhãm ®èi t−îng tõ mét ®èi t−îng gèc 9 (Array); lÊy ®èi xøng qua trôc (Mirror); xÐn ®èi t−îng (Trim) hoÆc kÐo dµi ®èi t−îng (Extend) theo chØ ®Þnh ... §©y còng lµ danh môc Menu quan träng cña AutoCAD, nã gióp ng−êi sö dông cã thÓ nhanh chãng chØnh söa c¸c ®èi t−îng ®∙ vÏ, gióp cho c«ng t¸c hoµn thiÖn b¶n vÏ vµ n©ng cao chÊt l−îng b¶n vÏ. Menu Windows Lµ Menu cã thÓ t×m thÊy trong hÇu hÕt c¸c øng dông kh¸c ch¹y trong m«i tr−êng Windows. C¸c 10 chøc n¨ng Menu ë ®©y chñ yÕu phôc vô viÖc xÕp s¾p c¸c tµi liÖu hiÖn më theo mét quy luËt nµo ®ã nh»m ®¹t hiÖu qu¶ hiÓn thÞ tèt h¬n. Menu Help Lµ Menu gäi ®Õn c¸c chøc n¨ng h−íng dÉn trùc tuyÕn cña AutoCAD . C¸c h−íng dÉn tõ ®©y ®−îc tr×nh bµy tØ mØ, cô thÓ, ®Ò cËp ®Õn toµn bé 11 c¸c néi dung cña AutoCAD . §©y còng lµ c«ng cô rÊt quan träng vµ h÷u Ých cho viÖc tù nghiªn cøu vµ øng dông AutoCAD trong x©y dùng c¸c b¶n vÏ kü thuËt.
 15. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 13 1.3.2. Toolbar AutoCAD 2002 cã tÊt c¶ 24 thanh Toolbar. mçi hép chän (Toolbox) l¹i liªn quan ®Õn mét lÖnh hoÆc chøc n¨ng cô thÓ nµo ®ã cña m«i tr−êng CAD. §Ó gäi Toolbar nµo ®ã cã th thùc hiÖn nh− sau : Chän Menu View - Toolbars... sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 1.2. Tõ hép tho¹i nµy nÕu muèn Toolbar nµo ®ã ®−îc hiÖn th× chØ viÖc bÊm chuét lªn hép chän (bªn tr¸i) tªn cña Toolbar ®ã. Sau khi Toobar ®∙ ®−îc hiÖn sÏ thÊy xuÊt hiÖn dÊu chän bªn c¹nh tªn Toolbar ®ã, nÕu muèn th«i hiÖn th× chØ viÖc bÊm l¹i vµo hép chän lµ ®−îc. ViÖc sö dông c¸c hép c«ng cô (Toolbox) tõ c¸c Toolbar ®Ó thùc hiÖn c¸c lÖnh AutoCAD nãi chung lµ kh¸ nhanh vµ tiÖn dông. C¸c hép c«ng cô l¹i ®−îc thiÕt kÕ theo d¹ng ®å ho¹ kh¸ trùc quan, khi di chuyÓn con trá chuét lªn phÇn mµn h×nh cña hép c«ng cô, cßn thÊy xuÊt hiÖn lêi nh¾c (Tooltip) cho biÕt ®©y lµ hép c«ng cô g×, do vËy viÖc sö dông toolbar l¹i cµng trë nªn trùc quan vµ tiÖn dông. Tuy vËy nÕu trªn mµn h×nh cña AutoCAD ta cho hiÖn tÊt c¶ 24 Toolbar th× phÇn mµn h×nh sÏ trë nªn rèi, rÊt khã quan s¸t, tèc ®é thùc hiÖn lÖnh còng sÏ bÞ chËm h¬n do vËy ng−êi ta th−êng chØ cho hiÖn nh÷ng Toolbar cÇn thiÕt nhÊt, hay ®−îc sö dông nhÊt mµ th«i. H× nh 1.2 - HiÓ n thÞ Toolbar theo yªu cÇ u cña ng−êi sö dô ng.
 16. 14 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 C¸c Toolbar th«ng th−êng ®−îc ®Æt ë chÕ ®é th−êng trùc mçi khi khëi ®éng AutoCAD lµ : Standard : Draw : Modify : Object Properties : Dimension : 1.3.3. C¸ phÝ m nãng trong AutoCAD c B¶ng 1.2 - C¸c phÝ m nãng th«ng dô ng PhÝ m nãng LÖ nh liªn quan F1 Gäi lÖnh h−íng dÉn trùc tuyÕn F2 ChuyÓn mµn h×nh tõ chÕ ®é ®å ho¹ sang chÕ ®é v¨n b¶n F3 (hoÆ c Ctrl - F) T¾t më chÕ ®é truy b¾t ®iÓm (Osnap) F4 (hoÆ c Ctrl - E) ChuyÓn tõ mÆt chiÕu trôc ®o nµy sang mÆt chiÕu trôc ®o kh¸c (chØ thùc hiÖn ®−îc khi Snap settings ®Æt ë chÕ ®é Isometric snap). F6 (hoÆ c Ctrl - D) Më chÕ ®é hiÓn thÞ ®éng to¹ ®é con trá trªn mµn h×nh ®å ho¹ (hiÖn to¹ ®é ë dßng tr¹ng th¸i).
 17. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 15 F7 (hoÆ c Ctrl - G) Më chÕ ®é hiÓn thÞ l−íi ®iÓm (Grid) F8 (hoÆ c Ctrl - L) Më chÕ ®é ORTHO (khi ë chÕ ®é nµy th× ®−êng th¼ng sÏ lu«n lµ th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang). F9 (hoÆ c Ctrl - B) Më chÕ ®é SNAP (ë chÕ ®é nµy con trá chuét sÏ lu«n ®−îc di chuyÓn theo c¸c b−íc h−íng X vµ h−íng Y - ®−îc ®Þnh nghÜa tõ hép tho¹i Snap settings). F10 (hoÆ c Ctrl - U) Më chÕ ®é Polar tracking (dß ®iÓm theo vßng trßn). F11 (hoÆ c Ctrl - W) Më chÕ ®é Object Snap Tracking (OSNAP). Ctrl - 1 Thùc hiÖn lÖnh Properties Ctrl - 2 Thùc hiÖn lÖnh AutoCAD Design Center Ctrl - A T¾t më c¸c ®èi t−îng ®−îc chän b»ng lÖnh Group Ctrl - C Copy c¸c ®èi t−îng hiÖn ®¸nh dÊu vµo Clipboard Ctrl - J Thùc hiÖn lÖnh tr−íc ®ã (t−¬ng ®−¬ng phÝm Enter). Ctrl - K Thùc hiÖn lÖnh Hypelink Ctrl - N Thùc hiÖn lÖnh New Ctrl - O Thùc hiÖn lÖnh Open Ctrl - P Thùc hiÖn lÖnh Plot/Print Ctrl - S Thùc hiÖn lÖnh Save Ctrl - V D¸n néi dung tõ Clipboard vµo b¶n vÏ Ctrl - X C¾t ®èi t−îng hiÖn ®¸nh dÊu vµ ®Æt vµo Clipboard Ctrl - Y Thùc hiÖn lÖnh Redo Ctrl - Z Thùc hiÖn lÖnh Undo Enter (Spacebar) KÕt thóc lÖnh (hoÆc lÆp l¹i lÖnh tr−íc ®ã).
 18. 16 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 ESC Huû lÖnh ®ang thùc hiÖn Shift - chuét ph¶i HiÖn danh s¸ch c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm. 1.4. C¸ lÖ nh thiÕ t lËp b¶n vÏ c 1.4.1. LÖ nh NEW Khëi t¹o mét b¶n vÏ míi Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ File menu, chän New T¹i dßng lÖnh, nhËp New AutoCAD hiÓn thÞ hép héi tho¹i Create New Drawing H× nh 1.3 - Khai b¸o cho 1 b¶n vÏ míi. Start from Scratch NÕu b¹n muèn b¾t ®Çu b¶n vÏ dùa trªn default English hoÆc metric settings, chän Start from Scratch. Trªn hép tho¹i h×nh 1.3 nÕu ta chän råi bÊm phÝm OK th× c¸c kÝch th−íc trong b¶n vÏ sÏ ®−îc lÊy theo chuÈn Anh Mü (inches, feet...). NÕu chän th× c¸c kÝch th−íc sÏ ®−îc tÝnh theo hÖ SI mÐt, cm, mm...
 19. C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c 17 Khi muèn t¹o mét b¶n vÏ míi tõ c¸c mÉu ®Þnh s½n cã thÓ chän lóc nµy hép tho¹i h×nh 1.3 sÏ chuyÓn thµnh hép tho¹i h×nh 1.4. Tõ ®©y ta cã thÓ chän mét trong c¸c d¹ng mÉu ®Þnh s½n ®Ó lµm nÒn cho b¶n vÏ s¾p thùc hiÖn. Sè l−îng mÉu cã s½n cña AutoCAD 2002 cã kh¸ nhiÒu (trªn 60 mÉu). C¸c mÉu ®−îc thiÕt kÕ ®Ó ®¸p øng cho nhiÒu tiªu chuÈn kh¸c nhau, tuy nhiªn nÕu c¸c mÉu nµy vÉn ch−a ®¸p øng yªu cÇu b¶n vÏ cÇn cã, ng−êi sö dông cã thÓ tù t¹o ra c¸c mÉu míi vµ sö dông chóng b×nh ®¼ng víi c¸c mÉu cña AutoCAD . H× nh 1.4 - Khai b¸o cho 1 b¶n vÏ mí tõ Template. i Use a Wizard NÕu b¹n muèn thiÕt lËp b¶n vÏ b»ng c¸ch dïng hép héi tho¹i, h∙y chän Use a Wizard . B¹n cã thÓ chän Quick Setup hoÆc Advanced Setup t¹i Select a Wizard Quick Setup. Chän Quick Setup thiÕt lËp vïng b¶n vÏ (Xem lÖnh Limits), thay ®æi c¸c ®¬n vÞ dµi cã ®é chÝnh x¸c theo ý muèn (Xem lÖnh Units) Advanced Setup. Chän Advanced Setup ®Ó thiÕt lËp vïng b¶n vÏ (Xem lÖnh Limits), thay ®æi ®¬n vÞ dµi (Xem lÖnh Units), ®¬n vÞ gãc, h−íng cña gãc vµ b¹n còng cã thÓ thiÕt lËp nÐt ®Æc tr−ng cña mét b¶n vÏ c¬ së. Use a Template NÕu b¹n b¾t ®Çu mét b¶n vÏ dùa trªn b¶n vÏ c¬ së, chän Use a Template.
 20. 18 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 T¹i Select a Template chän tÖp .dwt. B¶n vÏ nµy sÏ thiÕt lËp cho b¶n vÏ míi cña b¹n c¸c th«ng sè mµ nã ®∙ cã s½n nh− c¸c líp (layers), c¸c kiÓu ®−êng kÝch th−íc (dimension styles), vïng nh×n (views). Instructions Chän Instructions ®Ó xem ph−¬ng thøc b¾t ®Çu mét b¶n vÏ míi. 1.4.2. LÖ nh OPEN Më tÖp b¶n vÏ hiÖn cã Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ File menu, chän Open T¹i dßng lÖnh, nhËp Open NÕu b¶n vÏ hiÖn t¹i kh«ng ®−îc ghi vµo ®Üa, AutoCAD sÏ hiÓn thÞ mét hép héi tho¹i Select File, do ®ã b¹n cã thÓ ghi b¶n vÏ hiÖn t¹i tr−íc khi më b¶n vÏ míi. H× nh 1.5 - Më File trong AUTOCAD 2002. §Ó më mét tËp tin ®· cã s½n : B¹n chän tªn th− môc vµ tªn tËp tin t¹i cöa sæ Look in hoÆc nhËp ®−êng dÉn th− môc vµ tªn tËp tin t¹i cöa sæ File name. B¹n cã thÓ t×m tÖp tin ®∙ trªn æ ®Üa b»ng c¸ch bÊm nót Find File T¹i cöa sæ Files of type b¹n chän kiÓu cña phÇn më réng tªn tÖp tin cÇn më.