Xem mẫu

  1. A. tiêu điểm ảnh của thấu kính B. quang Máy quang phổ Câu 1. Máy quang phổ là dụng cụ quang tâm c ủa kính học dùng để C. tiêu điểm vật của kính D. tại một điểm A. Tạo quang phổ của một nguồn sáng trên trục chính B. Đo bứơc sóng do một nguồn phát ra Câu 5. Máy quang phổ có chất lượng tốt C. Phân tích chùm sáng phức tạp thành nếu chiết suất của chất làm lăng kính thỏa nhiều tia sáng khác nhau mãn D. Khảo sát quang phổ của lăng kính A. có giá trị lớn làm bằng những chất khác nhau B. Biến thiên nhanh theo b ứơc sóng c ủa Câu 2. ố ng chuẩn trực của một máy quang ánh sáng tới phổ có nhiệm vụ C. có giá trị nhỏ A. Tạo ra chùm ánh sáng chuẩn D. Biến thiên chậm theo bứơc sóng c ủa ánh sáng tới B. Tạo một số bước sóng chuẩn Câu 6. Thấu kính của máy quang phổ trong C. Hướng ánh sáng vào nguồn phải khảo buồng ảnh có nhiệm vụ A. Tạo ảnh của nguồn sáng sát D. Tạo ra chùm song song B. Tạo ảnh thật của ke sáng chuẩn trực Câu 3. ống chuẩn trực có cấu tạo C. Tạo các vạch quang phổ A. là một lăng kính B. là một thấu D. Hội tụ các tia sáng đơn sắc tại mặt phẳng kính tiêu C. là một gương D. là một thấu kính hội Câu 7. Vạch quang phổ thực chất tụ A. Các phần chia nhỏ của quang phổ Câu 4. Khe sáng c ủa ống chuẩn trực đ ược B. ảnh thật của khe sáng cho bởi một ánh đặt tại sáng đơn sắc
  2. Câu 11. Dựa vào quang phổ vạch có thể xác C. Vân sáng giao thoa D. ảnh của cạnh khúc xạ của lăng kính định Câu 8. Quang phổ phát xạ là A. Thành phần cấu tạo của chất B. A. quang phổ thu được khi chiếu sáng Công thức phân tử của chất máy quang phổ bằng một nguồn C. phần trăm của các nguyên tử C. B. gồm toàn các vạch sáng’ Nhiệt độ C. gồm nhiều vạch sáng xen kẽ các vạch Câu 12. Quang phổ liên tục được phát ra tối khi nung nóng D. gồm nhiều các vạch sáng trên một A. Chất rắn, lỏng, khí B. nền tối chất rắn, lỏng, khí có khối lượng riêng lớn Câu 9. Quang phổ vạch phát ra khi nung C. chất rắn, chất lỏng D. nóng một số chất Chất rắn A. Chất rắn, lỏng, khí Câu 13. Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sẽ B. chất lỏng hoặc khí A. Sáng dần khi nhiệt độ tăng dần C. chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn nhưng vẫn có đủ bảy màu B. Các màu xuất hiện dần từ màu đỏ D. khí ở áp suất thấp đến tím, không sáng hơn Câu 10. Quang phổ vạch phát xạ đặc trưng C. Vừa sáng dần lên, vừa xuất hiện dần các màu đến một nhiệt độ nào đó mới cho A. Thành phần cấu tạo của chất đủ 7 màu B. chính chất đó D. Hoàn toàn không thay đổi C. Thành phần nguyên tố có mặt trong Câu 14.Quang phổ của mặt trời là chất D. Cấu tạo phân tử của chất.
  3. A. Quang phổ liên tục C. Giống nhau khi mỗi vật có nhiệt độ thích B. Quang phổ phát xạ hợp D. Giống nhau khi cùng nhiệt C. Quang phổ hấp thụ độ D. Cả 3 Câu 15. Phép phân tích quang phổ đựơc sử dụng rộng rãi trong thiên văn vì A. phép tiến hành nhanh và đơn giản B. Có độ chính xác cao C. Cho phép ta xác đ ịnh đồng thời vài trục nguyên tố D. Có thể tiến hành từ xa Câu 16. Dựa vào quang phổ phát xạ có thẻ phân tích A. Cả định tính lẫn định lượng B. Đ ịnh tính chứ không định lượng đựơc C. Định lượng chứkhong định tính đ ược D. Định tính và bán định lượng Câu 17. Hai vật sáng có bản chất khác nhau, khi nung nóng thì cho hai quang phổ liên tục A. Hoàn toàn giống nhau B. Khác nhau hoàn toàn
nguon tai.lieu . vn