Xem mẫu

  1. Văn phòng đại diện Phụ lục IV-8 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH.... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Số:.................... Đăng ký lần đầu, ngày........ tháng........ năm..... Đăng ký thay đổi lần thứ: .... ngày........ tháng........ năm..... 1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................ ............................................................................................................................................. 2. Địa chỉ văn phòng đại diện: ..................................................................................................... .............................................................................................................................................. Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................ Email: .................................................. Website: ......................................................................... 3. Nội dung hoạt động: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 4. Họ và tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ..................................................................................................................................... Nam/Nữ: Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:............................................. Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................ Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...................................................................................... Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...................................................... Số giấy chứng thực cá nhân:......................................................................................................... Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:....................................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................. ........................................................................................................................................... Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại diện:......................................................................... 5. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.....................................................................................
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................................................................................... Do: ...........................................................................................Cấp ngày......../........./.................. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................... Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................ Email: .................................................. Website: ......................................................................... TRƯỞNG PHÒNG (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn