Xem mẫu

  1. Văn hóa trà x s nhân sâm U ng trà v n là thú vui tao nhã, m t nét văn hoá truy n th ng mang m phong cách Á ông. Cách ây hàng ngàn năm, con ngư i ã bi t n trà như m t th u ng mang l i s s ng khoái, thanh t nh cho tinh th n, là cách "khai trí, khai tâm". Ngư i ta xem chén trà là u câu chuy n, là g i m tâm linh, là giao thoa văn hoá và k t n i lòng ngư i. Nh c n trà, ngư i ta s g i tên Nh t B n, Trung Qu c, Hàn Qu c, Vi t Nam… nh ng cái tên ư c xem như là i di n tiêu bi u cho nét p văn hoá trà. Nhưng m i nơi, thư ng trà l i mang m t nét riêng, m t cá tính riêng. c bi t, v i ngư i dân châu Á, u ng trà ư c nâng thành ngh thu t thư ng th c sành i u mang m ch t thơ và màu s c tôn giáo. Có th xem m i nét c trưng c a t vi c pha trà, u ng trà, thư ng th c trà t o thành t m h chi u văn hoá cho t ng qu c gia. Th t ch ng sai khi ngư i ta nói, cách u ng trà cũng th hi n cái h n cách c a dân t c.
  2. Hàn Qu c - x s n i ti ng c a nhân sâm thì trà cũng là m t nét m th c ư c ưa chu ng qu c gia này. Nghi l thư ng trà Nghi l thư ng trà Hàn Qu c có ngu n g c t Trung Hoa nhưng dư i s ti p nh n sáng t o ngư i thư ng th c mang phong cách riêng c a Hàn v i nghi l tìm ki m s thư giãn và hài hoà c a n n văn hoá Korea hi n i. Văn hoá thư ng trà Korean không quá c u kỳ và gò bó nhưng v n có nh ng nguyên t c b t bu c ch y u mang n s thư giãn cho ngư i thư ng trà. T t c hoà tr n t o thành m t nét riêng trong ngh thu t thư ng trà Korean. T xa xưa các b c vua chúa ã quy nh trong t c cúng t tiên ph i có trà i kèm. T th i vua Suro thu c ch Geumgwan Gaya (42 – 562) ã có nh ng quy nh v vi c hành l dâng trà mang tính quy t c. T ó n nay ngh thu t thư ng th c trà Korean ã có nhi u bi n chuy n cho phù h p nhưng v n mang nh ng nét truy n th ng nh t nh. Không gian trà ph i ư c s p x p trong b u không khí th t s thanh nhã, g n gũi v i thiên nhiên. M t nét c trưng trong phong cách thư ng trà Korean là còn trà c . M i v t d ng pha trà, thư ng trà cũng góp ph n quy t nh n trà phong (phong cách u ng trà). Tuỳ thu c t ng mùa trong năm mà ngh nhân trà dùng các ch t li u trà c khác nhau. Trà c mùa hè g m nh ng bát ki u “katade” có mi ng r ng nư c trà nóng mau ngu i. Mùa thu và ông ki u bát “irabo” gi ư c nhi t c a nư c trà vì ph i u ng nóng. Ch t li u ch y u c a các trà c là g m s và kim lo i v i các ki u dáng ơn gi n nhưng thanh thoát, ph n ánh s g n k t hoà thu n v i thiên nhiên. N i b t là nh ng trà c làm b ng g m tráng men mà n nay ngư i ta v n ưa dùng t o thành m t phong cách - phong cách g m Hagi.
  3. Khác v i Trung Hoa ánh giá ch t lư ng trà c b ng âm thanh gõ chén, bát thì tiêu chí ánh giá c a trà c Korean l i ph thu c vào m u mã, ư ng nét màu s c, c m xúc c a ngư i ngh nhân. Ngày nay “m t m i” c a ti c trà Korea là ng i xung quanh m t chi c bàn th p. Ch nhà ng i m t bên un nư c nóng r a s ch trà c , t u n cu i b a ti c. Trà c n u không dùng n ư c x p trên bàn su t năm y b ng khăn v i. B trà g m có nhi u m pha trà màu s c phong phú và ki u dáng a d ng. Trên b trà có các lo i chén như: chén t ng, chén quân. Chén t ng dùng rót trà ra cho u, chén quân bé hơn dùng u ng trà. Ngay t nh ng bu i u n v i văn hoá trà, trà phong c a Korean ã th hi n s g n k t gi n d và t nhiên ch t phác v i ít nghi l , ít c oán, nhi u t do hơn cho thư giãn và nhi u sáng t o trong cách thư ng th c nhi u lo i trà, trà c và àm tho i. Chính t c i m ó nh hư ng sâu s c t i vi c hình thành s phong phú a d ng trong cách b trí trà th t m ch t Korean. Không quá quy t c như trà th t Nh t B n hay Trung Qu c, trà th t Korean mang nhi u ki n trúc khác nhau, bày trí phù h p v i d ng ý c a gia ch và tùy thu c theo mùa. Ngư i Hàn Qu c thư ng ng trà trong nh ng hũ trà làm b ng sét n n và ph i ư c tráng men trong lò t b ng c i. Trà ư c xúc ra b ng m t thìa g có cán dài. Ngư i Hàn Qu c thích u ng trà xanh vì theo h trà xanh t nhiên là gi ư c nguyên v ng t chát c a trà. Chính vì th h l a ch n trà xanh r t c n th n, ph i là trà búp nh ng u, màu xanh tươi t nhiên. Sau này
  4. ngư i ta hay dùng trà xanh ư p các hương khác nhau như hương qu , hương hoa cúc… bên c nh ó còn có trà sâm. Cách th c pha trà c a ngư i Hàn Qu c Trong phương pháp pha trà, nư c pha trà b t bu c ph i dùng nư c su i, b i h cho r ng nư c su i là nư c tinh khi t, b t ngu n t thiên nhiên nên gi ư c v n ng m tươi ngon c a trà. Nư c pha trà là nư c su i m i l y v , nư c càng u ngu n v trà càng ngon, nư c ph i ư c un sôi b ng c i. Theo quan ni m c a ngư i Hàn Qu c, cách pha trà th hi n tâm thái c a ngư i pha. Ngư i pha trà ng i gi a bàn trà th t tho i mái, t p trung tâm ý vào vi c pha trà sao cho ngư i khách c m nh n ư c thành ý c a mình. Trư c khi u ng trà ngư i ch nhà tráng chén trà b ng nư c c a m t chi c m un sôi s i lăn tăn, như m t bi u hi n nhi u may m n.Ch nhà l n lư t tráng m trà, n chén t ng, chén quân, sau ó cho trà xanh vào m, rót m t lư t nư c nóng lên trà v i ý nh r a s ch b i b m r i nhanh chóng nư c
  5. u i. Vi c nư c u ph i căn úng th i gian, n u lâu thì trà s b m t v . Tuỳ thu c vào mùa hái lá trà mà tính th i gian cho trà ng m vào chén. V i lá hái tháng sáu thì ph i lâu hơn lá hai tháng tư m t chút. Ch nhà nư c v a nóng vào m pha trà ch ng m 20 giây d n hai ba phút; sau ó vào chén t ng cho nư c trà ng u; r i ch t vào chén quân m i khách u ng. M t bu i ti c trà c a Hàn Qu c ư c th c hi n theo nguyên t c c a b n i u: “Hoà - Kính - Thanh – T nh”. Chính vì th luôn t n t i n n văn hóa thư ng trà thanh l ch, không b nh hư ng quá nhi u b i Trung Hoa hay Nh t B n như suy nghĩ c a nhi u ngư i. Trà ng nghĩa v i s t nh táo, thư giãn, tĩnh tâm mưu i u thi n, tránh i u ác. Ngư i Hàn Qu c không u ng trà nhi u, u ng c và liên t c vì quan ni m ây là tri t h c v s t nh , thanh tao, s giao hòa v i thiên nhiên, s ng x văn hóa. V quy t c u ng trà trong ti c trà Korean, khách ph i ch ch nhà nâng chén trư c r i m i nâng chén c a mình sau tư ng trưng cho m t l i c m t s ti p ón c a ch nhà. Khi dùng trà, c m chén quay lòng bàn tay vào trong, dâng chén lên sát mũi thư ng th c hương trà. Sau ó, tay che mi ng, ch m rãi h p m t ng m nh , nu t kh cho hương trà thoát ra ng mũi, ng th i ng l i m t ph n trong c h ng, nu t nư c b t ti p l n m t, l n hai, l n ba c m nh n. Tùy t ng ti c trà c th s có bánh ăn kèm phù h p v i v c a trà. M t nét c bi t trong văn hoá thư ng trà c a Korean là s k t h p hài hoà v i văn hoá Thi n Seon, t o ra m t nét r t riêng, r t khác bi t v i các qu c gia lân c n.B a ti c trà di n ra ch m rãi, thanh thoát, có khi kéo dài vài ti ng ng h .
  6. Tách trà thơm Hàn Qu c t lâu ã là quà ón khách, là tâm tình c a ch nhà v i khách vi ng thăm, nó còn mang giá tr tinh th n văn hoá sâu s c, m t nét m th c c trưng. V n vương âu y còn l i chính là nh ng dư ba c a v trà hương qu , trà hoa cúc… l ng l i trong lòng th c khách.
nguon tai.lieu . vn