Xem mẫu

  1. Vận hành PHP Để sử dụng được hiệu quả một ngô ngữ lập trình bạn phải biết cách vận hành nó . Cách vận hành là một trong những yếu tố quan trọng nhất của PHP .Thực sự ban sẽ chẳng làm được gì nếu không có chúng .Chúng được dùng để sửa đổi và làm việc với các chuỗi ,những con số .Chúng cũng rất hòan thiện trong việc chi phối tốc độ của chương trình mà bạn sẽ tìm hiểu sau đây: Vậy các cách vận hành chính xác là gì ? Định nghĩa ngắn gọn thì một phương thức vận hành là một quy ước để sử dụng để việc vận hành đạt kết quả tốt .Phương thức vận hành hiện nay được biết đên như một vấn đề không thể bỏ qua khi học PHP .Trong ngôn ngữ PHP các phương thức vận hành dễ dàng tập hợp theo nhóm tùy theo chức năng . + Phương thức vận hành Ðây là một trong những cách vận hành phổ biến mà bạn sẽ được biết đến trong những bài viết về PHP .Như đã giới thiệu ở bài trước phương thức vận hành cho phép bạn có thể sửa đổi .Bạn có thể sửa đổi các số nguyên ,các xâu và thậm chí là các kết quả : $var = "Hi there"; $var = 1; $var = myfunction(); +Phương thức vận hành tương thích : Chức năng này cho phép bạn có thể sửa đổi từ cái này sang cái khác .Bạn có thể sửa đổi các chuỗi ,các thay đổi khác và thậm chí là kết quả nữa : $var = "test"; $var2 = "This is a ".$var; print $var2; -- This would output "This is a test" You can also use what s called the Assignment Concatenation Operator to append a new value to the value an existing variable: $var = "this is a test";
  2. $var .=" of the emergency broadcast system"; print $var; -- This would output "This is a test of the emergency broadcast system" This ability can be especially useful, as we will explore a little later on. + Vận hành theo phương thức toán học Cũng giống như toán học ,phương thức vận hành này trong PHP được sử dụng để làm việc với các con số các phép toán như cộng trừ nhân chia : Operand Name Sample Description + Cộng $var + $var2 Cộng hai giá trị với nhau - Trừ $var - $var2 Trừ giá trị 1 cho giá trị hai * Nhân $var * $var2 Nhân 2 giá trị với nhau / Chia $var/$var2 Chia giá trị 1 cho giá trị 2 Tính % ( Ít dùng) % Tính % $var%$var2 Bốn phép tính đầu tiên trên có vẻ rất quan trọng với ban.Chúng là những phép tính mà bạn đã bieest khi còn học toán Sơ cấp.Cón cách tính % thì không phổ biến lắm vì không mấy hiệu quả. + Phương thức vận hành tăng giảm : Chương trình PHP có tính năng hỗ trợ cho cách vận hành tăng giảm các chữ số .Đây là một cách ngắn gọn thể hiện giá trị tăng hay giảm. Operand Name Sample Description ++ Tăng sau $var++; Trở về $var, sau đó tăng thêm 1 đơn vị ++ Tăng trước ++$var; Tăng $var thêm 1, sau đó trở về như cũ. -- Giảm sau $var--; Trở về $var, sau đó tăng thêm 1. -- Giảm trước --$var; Giảm $var đi 1, sau đó trở về như cũ.
  3. Ví dụ : $x = 1; $x++; $x tăng giá trị len 2 lần $x = 4; print --$x; -- 4 kết quả là giảm trước 4 lần sau đó $x sẽ giảm +Phương thức so sánh : TRong chương trình PHP bạn thường thấy rất cần thiết khi phải xem xét mối quan hệ giữa giá trị này với giá trị kia.Phương thức so sánh cho phép bạn thử nghiệm khi nào thì số này lớn hơn ,nhỏ hơn hay bằng số kia .Không giống như phương thức tóa học ( Có thể giữ nguyên giá trị) phương thức so sánh đối chíêu kết quả là đúng là sai và thường dùng để thông kê. Operand Name Sample Description $var == Giá trị 1 bằng giá trị 2 có đung hay == Bằng nhau $var2 không Không bằng $var != Giá trị 1 không bằng giá trị hai có đúng != nhau $var2 không Giá trị 1 nhỏ hơn giá trị hai có đúng < Nhỏ hơn $var < $var2 không Giá trị 1 lớn hơn giá trị hai có đúng > Lớn hơn $var > $var2 không Nhỏ hơn hoặc $var = bằngl $var2 có đúng không
  4. nhập giông của bạn : Để xem đó có phải là một mật mã giả hay không : " Nếu pass bạn đẫ đăng kí giông như pass vừa đăng nhập,các pass sẽ khớp và pass vừa đăng nhập là đúng thì phương thức ......... Bạn cũng có thể đổi lại cũng với tính chất tương tự : Bạn cũgn có thể đoán được việc khớp nhau là một tình huống rất nhạy cảm ."my password" không giống như "My password" .Hãy cố gắng thay đổi những giá trị khác để đăng nhập vào pass và cách vận hành của ngôn ngữ lập trình khi khai pass không giống nhau.
  5. Ngoài tính năng so sánh trên PHP4 cũgn thêm 2 tính năng mới cho bạn biết nếu 2 giá trị bằng nhau nhưng cũng phải kiểm tra khi chúng cùng kiểu.Những kiểu này có quan hệ mật thiết với nhay trừ khi chúng sử dụng 1 tín hiệu giông nhau: Operand Name Sample Description Giá trị 1 bằng giá trị 2 và thuộc cùng === Giống nhau $var === $var2 một dạng có đúng không? Không giống Giá trị 1 khác giá trị 2 và thuộc cùng !== $var !== $var2 nhau một dạng có đúng không? + Phương pháp Logic Điều gì sẽ sảy ra nếu bạn muốn xem xét hơn nhiều điều kiện để biết nó đúng hay sai ? Quay lại ví dụ của một user login bạn buộc kiểm tra chắc chắn xem tên của user và pass có khớp nhau hay không bạn có thể làm như sau :
  6. were correct!" PHP cũng hỗ trợ một số tính năng khác cho phương thức Logic này Operand Name Sample Description AND And $var AND $var2 Is true if both values are true. OR Or $var OR $var2 Is true if either value is true. XOR Xor $var XOR $var2 Is true if either value is true, but not both. && And $var && $var2 Is true if both values are true. || Or $var || $var2 Is true if either value is true. Is true if the value is not true (ex. if the ! Not !$var variable doesn t exist). Sau khi xem bảng này có thể bạn sẽ băn khoăn tại sao lai có hai tính năng khác nhau của AND và OR.Một phần của câu trả lời này nàm trong phương thức yêu tiên + Phương thức ưu tiên : Xem ví dụ sau : $x = 9 + 1 * 10 Bởi vì chúng tôi thực hiện phép tính từ trái sang phải nên bạn phải giả định $x=100 ( 9 cộng 1 nhân 10= 100) .Tuy nhiên vì thứ tự ưu tiên nen có thể bạn đã sai .Phép nhân thường đựơc ưu tiên trứơc phép cộng vì thế phải thực hiện như sau : ( 1 nhân 10 cộng 9 =19) Các phương thức yêu tiên tương tự cũng được ứng dụng trong chương trình PHP .Hãy xem biểu đồ dưới đây đê xem các thứ tự phép tính.Các phép tính được liệt kê cùng một hàng được ưu tiên như nhau: Thứ tự ưu tiên cao */% nhất +-.
  7. < >= && || And Xor Thứ tự ưu tiên thấp or nhất Bạn cũng có thể dùng ngoặc đơn cho phép tình được ưu tiên thực hiện trước $x = (9 + 1) * 10 Như vậy là phép tính trong ngoặc đựơc thực hiện trứơc và kết quả =100 Cuối cùng : Trong bài viết này tôi mới chỉ tóm tắt sơ lựơc những phương thức vận hành chung nhất thường được sử dụng trong chương trình PHP .Còn có rất nhiều các tính năng khác mà bạn có thể khám phá ra để ứng dụng trong ngôn ngữ lập trình
nguon tai.lieu . vn