Xem mẫu

  1. U ng rư u th nào không h i s c kh e? Cu i năm, các b a nh u t t niên v i cơ quan, b n bè liên miên khi n không ít ngư i say x n t i m c ph i nh p vi n. V y làm th nào v a có ni m vui bên chén rư u, v a không gây h i cho s c kh e? Rư u bia là u ng không th thi u trong m i cu c vui, nhưng m i ngư i nên t ý th c cho s c kh e, không u ng vư t quá m c khuy n cáo, r i ph i nh p vi n vì say x n, ng c thì ngư i cư i, k chê, chưa k l i h u qu r t n ng n cho s c kh e Ng c rư u - chuy n không còn l Rư u lâu nay tr thành u ng không th thi u trong các cu c vui, nh u nh t. Và các v ng c rư u cũng liên t c x y ra, nhưng v i ph n l n t lưu linh, khi ã nâng chén “dô” thì dám kh ng nh, ch ng ai trong s h thoáng nghĩ v nguy cơ ng c rư u.
  2. nh: Inmagine V vi c x y ra g n nh t, là hôm 1/2, 22 trư ng h p say x n, có bi u hi n ng c rư u như choáng, t c ng c, ói m a... ã ư c ưa n b nh vi n Cam Ranh (Khánh Hòa) và B nh vi n a khoa t nh Ninh Thu n. T t c các n n nhân u trú t i thôn Ma Trai, xã Phư c Chi n, huy n Thu n B c (Ninh Thu n). Ngoài ra hàng ch c ngư i khác b ng c nh ã ư c khám và u ng thu c gi i c t i tr m y t xã Phư c Chi n. Trư c ó vài ngày, t i a phương này cũng ã x y ra v ng c t p th làm 5 ngư i ch t. Sau v ng c rư u t p th này, cũng úng vào th i i m áp T t, nên d dàng có th b t g p b t c quán ăn nào
  3. cũng ông ngh t ngư i ang “rô” c ng ly trong bu i liên hoan t t niên. Và trong s ó, ai không “kìm” ư c mình, u ng th phanh t có ngư i g p n n. M i ây, Trung tâm ch ng c (B nh vi n B ch Mai) ã ã c p c u cho m t sinh viên năm th nh t, trong tình tr ng n m “th ng c ng” và ã có bi u hi n th hôn mê khi ư c ưa t i vi n do u ng quá nhi u rư u trong bu i chia tay liên hoan b n bè v ngh T t. Khi t nh l i, b nh nhân này không th ng mình ph i nh p vi n, vì t trư c t i nay, anh luôn “n i danh” là cây rư u, u ng rư u như u ng nư c lã mà không say x n. Theo TS Ph m Du , ng c rư u b t u hay g p th i i m c n T t, kéo dài n h t c nh ng ngày ngh l . Do ngư i Vi t có thói quen, năm m i i chúc T t các gia ình u có ti t m c “c ng ly” chúc nhau năm m i s c kh e d i dào, tài l c t n t i. Có nh ng trư ng h p i chúc T t theo oàn th , cơ quan, m i cá nhân sau m t bu i sáng i chúc T t u ng n hàng 20 - 30 chén rư u, trong khi ó l i không ăn u ng t t d n n say bí t , n vài ngày sau ngư i v n còn b n r n, m t m i. L i chúc s c kh e, tài l c
  4. chưa “linh nghi m” ã th y t n thêm ti n vì nh p vi n, và s c kh e rõ là gi m sút r t nhi u, th m chí gây nh hư ng lâu dài n trí não n u b ng c n ng. U ng rư u v i nư c ng t càng d “ng m” Không như m t b a nh u lai rai bình thư ng, thư ng ch u ng 1 - 2 lo i rư u trong b a ti c. Còn u ng rư u trong ngày T t l i khác, n m i nhà l i là lo i rư u khác nhau, ngư i thì rư u ngo i, ngư i thì rư u ngô c s n, ngư i l i rư u dân t c ngâm t c kè, pha m t g u… n m i nhà, v a c ng ly, chưa k p g p ăn ã v i i nhà khác. U ng rư u trong tình tr ng b ng lép k p khi n rư u càng nhanh h p thu, d n n say m m. Theo BS. Du , u ng rư u nhi u ã nguy hi m, nhưng u ng rư u l i pha v i nư c có gaz như soda, nư c ng t óng chai l i càng nguy hi m hơn, nh t là v i nh ng ngư i có ti n s au d dày. S k t h p này khi n không ít ngư i ph i nh p vi n trong tình tr ng au b ng vã m hôi, ngư i run l y b y do au d dày. Nguy hi m hơn, không ch d ng l i chuy n say r i t nh, mà vi c n ng c n trong máu cao nh hư ng r t nhi u
  5. n th tr ng chung. n ng th p, rư u kích thích gây hưng ph n, có c m giác thư giãn, ph n ch n, nói nhi u... và ngư i say thư ng coi nh nh ng hành vi có h i cho s c kho . Ví d lái xe nhanh, không an toàn, sinh ho t tình d c không an toàn, nói năng c c l c, lãnh m v i ngư i thân, tiêu xài phung phí, th ơ v i công vi c ho c b gi m kh năng lao ng…N u v n ti p t c u ng, n ng rư u trong máu tăng lên, s có các bi u hi n như: hoang tư ng, o th , o thính, co gi t/ ng kinh, viêm a khoa th n kinh… N ng c n trong máu quá cao có th d n t i hôn mê và t vong. V lâu dài, rư u làm thoái hoá não b , gây các bi u hi n như parkinson, r i lo n trí nh , r i lo n tâm th n... Nh t là tình tr ng rư u th công v n tràn lan như hi n nay, nên trong rư u chưa ư c tinh ch , v n còn nhi u ch t c r t nguy h i cho s c kh e. Th y thu c nhân dân Nguy n Xuân Hư ng (Ch t ch H i ông Y Vi t Nam) ã t ng ch ng ki n b nh nhân ng c rư u t vong sau vài phút ư c ưa n vi n, do tình tr ng b nh quá n ng n .
  6. Nhưng nguy hi m nh t v n là lo i rư u pha v i methanol tăng n ng c a rư u. áng nói là r t khó phân bi t lo i rư u này v i rư u n u thông thư ng. Nên khi u ng ph i gây lo ng cho ng, hoa m t... thì nhi u ngư i nghĩ là say rư u, ch n m ngh vài ti ng là h t say nên r t nguy hi m, do ng c rư u pha methanol lâu s khi n ngư i b nh rơi vào tình tr ng nguy hi m do r i lo n i n gi i, tím tái, hôn mê, t t huy t áp và có th t vong. nh: Inmagine U ng bao nhiêu là ? Theo các chuyên gia y t , ngay c khi s d ng nh ng lo i rư u có ch t lư ng t t, nhưng u ng quá li u lư ng cũng s
  7. có tác h i n s c kho , vì th nên u ng lư ng v a không gây h i cho s c kh e. Trên th gi i, các nư c dùng “ ơn v rư u” là m t ơn v o lư ng dùng quy i các lo i rư u bia v i nhi u n ng khác nhau. “ ơn v rư u” thư ng có t 8-14g rư u nguyên ch t ch a trong dung d ch ó. M i ơn v tương ương 270ml bia, ho c 1 chén rư u vang 125ml, hay 1 chén rư u m nh 25ml. V i nam gi i không nên u ng quá 3 ơn v rư u/ngày, tương ương là không quá 800ml bia m i ngày (không quá hai c c bia hơi), không quá 3 chén rư u m nh, và không quá 375ml rư u vang… i v i nam. Còn v i n gi i, không nên u ng quá 2 ơn v rư u/ngày.