Xem mẫu

 1. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Các hình ảnh XQ u phổi và u trung thất Hình -1 : U thuỳ dưới phổi phải: a- Khối mờ nằm ở nền phổi phải thâý được bờ dưới chạy sát góc sườn hoành phải. Bờ trên khối u là một đường cong lồi về phía trường phổi b- Phim nghiêng: khối mờ nằm trên cơ hoành vùng thuỳ dưới phổi phải Hình- 2: U thuỳ dưới phổi phải: Khối cản quang, tròn bờ rõ nằm ở nền phổi phải, một phần khối u chồng lên vòm hoành. Bờ dưới khối u vẫn thấy rõ nhờ cản quang âm tính của nhu mô phổi. Dấu hiệu này giúp chẩn đoán phân biệt với các khối u xuất phát từ ổ bụng(DH tảng băng). Phim nghiêng cho thấy u nằm trên vòm hoành Ng. quang toµn_dhy34 56
 2. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Hình- 3: Ung thư phổi thể biểu mô a- Đám mờ vùng cạnh rốn phổi và hạ đòn phổi trái có giới hạn kém rõ b- Phim nghiêng: đám mờ chồng hình lên rốn phổi Bệnh nhân có hạch thượng đòn phổi trái sưng to đã được chọc hạch làm mô bệnh học chẩn đoán ung thư biểu mô di căn B A Hình - 4: Ung thư phế quản A- Phim chụp thường B- Phim chụp phế quản cản quang hình phế quản cắt cụt thấy rõ ở nhánh phế quản đi vào vùng u Ng. quang toµn_dhy34 57
 3. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Hình- 5: Ung thư phổi: Hình mờ nằm ngoại vi rốn phổi phải, bờ trên phim nghiêng chồng hình lên cột sống Hình-6: Ung thư phế quản thể ngoại Hình-7: Ung thư phế quản vi Trên phim chụp phế quản cản quang Đám mờ trong thuần nhất, bờ rõ nằm cho thấy hình phế quản vùng u bị chít ngoại vi phổi phải xa rốn phổi hẹp, thuốc cản quang vẫn lưu thông qua dễ dàng nên chưa gây xẹp phổi Ng. quang toµn_dhy34 58
 4. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Hình- 8: Ung thư phế quản thể trung tâm gây xẹp phổi thuỳ đỉnh a- Đám mờ vùng đỉnh phổi phải có giới hạn dưới là một đường cong lõm b- Phim chụp CT: lòng phế quản đi vào vùng u bị chèn hẹp rõ c- Phim chụp phế quản cản quang, có hình ảnh phế quản bị cắt cụt hoàn toàn ở vùng u. Lòng phế quản gốc phải lẹm khuyết nham nhở Ng. quang toµn_dhy34 59
 5. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt a d b c Hình-9: Ung thư phế quản thể trung tâm a- Phim thường: đám mờ không thuần nhất vùng ngoại vi phổi phải b- Phim CT: Chèn ép gây hẹp lòng phế quản c- Phim chụp phế quản cản quang: đình chỉ sự lưu thông thuốc d- Tiêu xương do di bào ung thư vào xương cánh tay trái Ng. quang toµn_dhy34 60
 6. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Hình- 10: Ung thư phế quản thể ngoại vi Khối mờ nằm ở ngoại vi rốn phổi trái, sát phế mạc không thấy sự lưu thông của phế quản đi vào vùng u Hình-11: Hạch rốn phổi trong bệnh Hodgkin. Bờ phải trung thất trên to có nhiều đám mờ, tạo nên hình đa cung rốn phổi phải Ng. quang toµn_dhy34 61
 7. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Hình- 12: Vôi hoá tuyến ức: Hình cản quang ở bờ trái trung thất trước có viền mờ dạng “vỏ trứng” b Hình- 13: U thần kinh a- Khối mờ nằm ở bờ trái trung thất chồng lên đốt sống D8 đúng vị trí lỗ tiếp hợp b- Khối mờ tròn bờ rõ, nằm ở vùng trung thất sau là đặc tính của u thần kinh Ng. quang toµn_dhy34 62
 8. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Hình-14 : Teratom ở phổi: Khối cản quang giới hạn rõ có kích thước lớn nằm ở nền phổi phải sát với cơ hoành(a); Phim chụp nghiêng cũng không tách được giới hạn khối u và cơ hoành(b). Kết quả mô bệnh học: U quái Hình-15 : U trung thất gây chèn ép Hình-16: U trung thất trên bên phải gây trung thất và xâm lấn vào thực chèn ép tĩnh mạch chủ trên thấy rõ trên quản phim chụp tĩnh mạch Ng. quang toµn_dhy34 63
 9. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Hình-17: Ung thư phổi thể hoại tử thấy rõ trên phim CT: Hình hang phá huỷ có thành dày bờ trong hang nham nhở không đều Hình -18: U trung thất trên chèn ép tĩnh mạch dưới đòn phải Ng. quang toµn_dhy34 64
 10. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Hình-18: U mỡ ở trung thất(Lipoma). Khối cản quang có kích thước lớn, bờ ngoài rõ chiếm gần hết phế trường phải. Có hình ảnh phản ứng phế mạc rãnh liên thuỳ phải(a). Trên phim nghiêng khối mờ chiếm cả vùng trung thất trước và trung thất giữa(b) HÌnh-19: U quái ở trung thất: Một khối mờ rất lớn nằm bên trái rốn phổi phần trung thất trước. Kết quả phẫu thuật cho biết u quái trung thất Ng. quang toµn_dhy34 65
 11. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Hình-20: Di bào ung thư thể bóng Hình-21 :Di bào ung thư thể kê: các bay: Cả 2 phế trường có nhiều đốm nốt mmờ kích thước to nhỏ, xuất hiện mờ, bờ rõ cản quang mờ nhạt kích dày đặc ở cả 2 phế trường, đặc biệt thước to nhỏ khác nhau. Lâm sàng mật độ các nốt mờ tập trung nhiều ở bệnh nhân K hang vị dạ dày nền phổi 2 bên.Lâm sàng bệnh nhan K tuyến giáp Hình-22:Di bào ung thư có dạng u phổi Hình-23: Di bào ung thư gần: Ở trên bn bị ung thư cơ vân.Khối di bào có nền phổi phải có met khối u lớn cao kích thước >5cm,bờ tròn đều ở cạnh rốn hơn khối u một ít có một nốt mờ phổi phải.Khối mờ cạnh rốn phổi trái cản nhỏ(khoang LS 7,8).Nốt mờ nhạt quang kém hơn, giới hạn không rõ có dạng một di bào ung thư hình ảnh lan toả kiểu chân sứa Ng. quang toµn_dhy34 66
 12. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Hình-24: Di bào ung thư thể u: Ở cả 2 trường hợp đều do met ung thư nguyên phát ở xương vào phổi cả 2 bên. Các đốm mờ có giứoi hạn kiểu chân sứa kém rõ Hình-25: Di bào ung thư gan vào Hình-26: Di bào ung thư thể kê phổi. trên bệnh nhân có một khối u ở hạ Ở cả 2 trường phổi có nhiều nốt mờ sườn trái,Khác với lao kê các nốt to nhỏ khác nhau nhiều chỗ tụ lại mờ trong di bào ung thư có xu thành đám mờ lớn. Số lượng và hướng phát triển từ nền phổi lên mật độ các nốt mờ có xu hướng tập trung nhiều ở nền phổi 2 bên. LS bệnh nhân bị ung thư gan Ng. quang toµn_dhy34 67
 13. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt H×nh hang trong khèi u: thµnh dµy cã h×nh møc khÝ- n−íc XÑp thuú trªn phæi tr¸i Ng. quang toµn_dhy34 68
 14. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Khèi mê lín ë thuú gi÷a phæi tr¸i DÊu hiÖu ch÷ S cña Golden trong xÑp thuú trªn phæi ph¶i do ung th− phÕ qu¶n thÓ trung t©m Ng. quang toµn_dhy34 69
 15. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt U thuú trªn phæi ph¶i XÑp thuú trªn phæi tr¸i, thuú trªn bªn phæi ph¶i c¨ng gi∙n bï tho¸t vÞ qua ®−êng gi÷a tr−íc lång ngùc tíi ®m chñ lªn Ng. quang toµn_dhy34 70
 16. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Khèi mê ®Ønh phæi ph¶i, tiªu x−¬ng s−ên U mì trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 71
 17. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt U mì trung thÊt tr−íc U ph©n thuú 3 phæi ph¶i U ph©n thuú 3- phim nghiªng Ng. quang toµn_dhy34 72
nguon tai.lieu . vn