Xem mẫu

 1. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt - U ho¹i tö do thiÕu nu«i d−ìng t¹o hang trong u: hang thµnh dµy bê nham nhë, cã h×nh mê låi ë bê hang 3. U Pancoast(ung th− ®Ønh phæi): h×nh mê vïng ®Ønh phæi 4. Ung th− tiÓu phÕ qu¶n: h×nh mê trßn giíi h¹n kh«ng râ,®¬n ®éc cã ®−êng kÝnh 2-5cm 5. Sarcom ë phæi: u nguån gèc trung b× hiÕm ë phæi kh«ng cã xq ®iÓn h×nh, tæn th−¬ng g©y nªn mèt nèt mê kiÓu ®ång xu, ®¸m mê réng hoÆc c¶ mét bªn phæi 6. U lµnh ë phæi - U tuyÕn phÕ qu¶n: - U x¬, u c¬ tr¬n phÕ qu¶n, u sôn phÕ qu¶n(hamartoma) - U lao: trßn, bê râ nh−ng kh«ng ®Òu, ®Ëm ®é c¶n quang cña bê t¨ng, d¹ng v«i ho¸, cã thÓ cã h×nh hang ph¸ huû ë trong lßng u.Theo dâi nhiÒu n¨m kh«ng to lªn 7. Di bµo ung th−: - THÓ kª: c¸c nèt 2-3mm, xu h−íng to dÇn xuèng d−íi nÒn, cã thÓ tãi 5mm, c¶n quang ®Ëm, giíi h¹n râ - Di bµo ung th− thÓ u côc ®¬n ®éc - Di bµo ung th− vµo trung thÊt: h¹ch trung thÊt to ra Chôp C¾t líp vi tÝnh C¸c kü thuËt chôp: - Chôp c¸c líp c¾t ®¬n - Chôp c¾t líp xo¾n èc - Chôp c¾t líp vi tÝnh phæi ®é ph©n gi¶i cao - Chôp c¾t líp cã tiªm c¶n quang tÜnh m¹ch 1. Nguyªn lý: ChØ sè hÊp thô tia X ®−îc tÝnh theo ®¬n vÞ Hounsfild. Qui −íc ®é hÊp thô tia X cña n−íc b»ng 0. NÕu tæ chøc cã ®é hÊp thô tia X lín h¬n ®−îc coi lµ cã gi¸ trÞ d−¬ng vµ thÊp h¬n lµ (-) B¶ng tû träng nh− sau: - X−¬ng r¾n: +3095 - Canxi(v«i ho¸): +1000 - M¹ch m¸u sau khi tiªm c¶n quang iod: +200 - Tæ chøc phÇn mÒm: +30 Ng. quang toµn_dhy34 33
 2. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt - §a sè cÊu tróc m«: +20 ®Õn +80 - N−íc trong, dÞch: 0 - Nhu m« phæi: -750 - Kh«ng khÝ: -1000 Trªn phim chôp kh«ng khÝ mµu ®en, calci mµu tr¾ng Mét d·y tû träng ®Æc biÖt gäi lµ cöa sæ ®−îc lùa chän ®Ó h×nh ¶nh cã thÓ ph©n tÝch ®−îc b»ng m¾t th−êng vµ chØ ph©n biÖt ®−îc vµo kho¶ng 16 møc ®é mµu x¸m. ChÝnh cöa sæ lµm cho h×nh ¶nh cã sù t−¬ng ph¶n Cöa sæ trung thÊt: víi møc tû träng trung b×nh cña tæ chøc phÇn mÒm 30- 50HU, chiÒu réng cöa sæ hÑp tõ 200-400HU sÏ nh×n râ c¸c cÊu tróc trong trung thÊt cong phæi th× mµu ®en vµ kh«ng nh×n thÊy m¹ng l−íi m¹ch m¸u phæi Cöa sæ nhu m« phæi: møc tû träng -200 ®Õn – 700HU vµ chiÒu réng tõ 1200- 2000HU ®Ó nh×n râ c¸c cÊu tróc cã tû träng thÊp, lóc nµy c¸c cÊu tróc trung thÊt sÏ kh«ng nh×n râ chi tiÕt vµ chuyÓn thµnh mµu tr¾ng 2. Gi¶i phÉu c¾t ngang trªn phim chôp CT lång ngùc 1. Cöa sæ phæi: Ng. quang toµn_dhy34 34
 3. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 35
 4. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 36
 5. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 37
 6. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 38
 7. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 39
 8. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 40
 9. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 41
 10. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 42
 11. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 43
 12. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Cöa sæ trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 44
 13. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 45
 14. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 46
 15. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 47
 16. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 48
 17. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Ng. quang toµn_dhy34 49
 18. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt BÖnh lý 1. Uphæi: Trªn phim c¾t líp cho thÊy khèi u t¨ng tû träng thuÇn nhÊt. U ¸c th−êgn cã bê kh«ng ®Òu, cã c¸c gi¶i tia h×nh nan hoa, ®«i khi cã æ gi¶m tû träng ë gi÷a do ho¹i tö, hoÆc cã dÊu hiÖu phÕ qu¶n h¬i. C¸c nh¸nh phÕ qu¶n ®i vµo u bÞ c¾t côt, cã thÓ thÊy ®¸m mê do xÑp phæi kÌm theo. Trong tr−êng hîp xÑp thuú trªn phæi ph¶i do ung th− phÕ qu¶n trung t©m sÏ cã dÊu hiÖu ch÷ S. Cã thÓ thÊy h×nh ¶nh u x©m nhËp vµo khoang mµng phæi hoÆc g©y tiªu x−¬ng s−ên t¹i chç h¹¬c c¸ch xa vÞ trÝ u Di bµo ung th− phæi thÊy râ trªn CT lµ nh÷g nèt mê trßn giíi h¹n râ, kÝch th−íc kh«ng ®Òu, cã ®−êng kÝnh tõ 1-3mm ph¸t triÓn tõ nÒn phæi lªn. Nèt mê t¹o nªn do di bµo ung th− ë phæi th−êng nhá vµ ®a æ. 2. Gi·n phÕ qu¶n: c¸c nèt trßn s¸ng cña èng phÕ qu¶n cã kÝch th−íc lín h¬n nhiÒu so víi m¹ch m¸u tuú hµnh 3. H×nh ¶nh trµn dÞch khoang mµng phæi: c¸c vïng mê cã d¹ng h×nh liÒm, n»m thÊp sau cña phæi v× bÖnh nh©n chôp ë t− thÕ n»m 4. Lao phæi: lµm râ thªm c¸c tæn th−¬ng do lao nh− hang, x¬ ho¸, v«i ho¸ 5. U trung biÓu m« mµng phæi: khèi t¨ng tû träng thuÇn nhÊt n»m ë mµng phæi cã bê râ, trßn nh½n hoÆc bê cã nhiÒu thuú 6. U trung thÊt: 7. U tuyÕn øc: Khèi c¶n quang thuÇn nhÊt, th−êng cã bê râ, n»m ë tÇng gi÷a trung thÊt tr−íc. HÇu hÕt c¸c u tuyÕn øc ®Òu ph¸t triÓn ë mét thuú cña tuyÕn øc do ®ã khèi mê th−êng n»m lÖch vÒ mét bªn bê trung thÊt, vµ hÇu hÕt ph¸t triÓn khu tró ë côc d−íi cña tuyÕn øc nªn th−êng lµm réng tÇng gi÷a trung thÊt. Cã thÓ cã v«i ho¸ tuyÕn øc - U qu¸i trung thÊt: trong khèi mê cña trung thÊt cã nh÷ng nèt c¶n quang d¹ng x−¬ng hoÆc r¨ng - KÐn d¹ng b×: h×nh mê trßn, tû träng t−¬ng ®−¬ng víi dÞch, bê nh½n, cã thµnh máng, n»m ë trung thÊt tr−íc vµ gi÷a kÌm theo nh÷ng nèt ®ãng v«i ë trong lßng u - Ph×nh t¸ch ®m chñ: tèt nhÊt lµ tiªm thuèc c¶n quangtÜnh m¹ch ®Ó lµm hiÖn râ lßng ®m chñ. DÊu hiÖu h×nh s¸ng kiÓu tr¨ng l−ìi liÒm n»m gi÷a líp néi m¹ch vµ ngo¹i m¹c cña m¹ch m¸u, khi chôp thuèc c¶n quang lßng m¹ch sÏ ngÊm thuèc vµ t¨ng ®Ëm trong khi vïgn ph×nh m¹ch cã d¹ng h×nh liÒm nãi trªn tû träng vÉn kh«ng thay ®æi Ng. quang toµn_dhy34 50
 19. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt - U thùc qu¶n: thÊy râ giíi h¹n vïng chÌn t¾c - U khÝ qu¶n: thÊy râ giíi h¹n cña u - NÊm phæi: khèi mê trßn, ®−êng kÝnh vµi cm, cã d¶i s¸ng kiÓu h×nh liÒm cña khÝ bao bäc ë phÝa trªn. H×nh s¸ng nµy thay ®æi vÞ trÝ khi bÖnh nh©n thay ®æi t− thÕ. §©y lµ h×nh ¶nh ®Æc tr−ng cña nÊm phæi gièng h×nh c¸i lôc l¹c H×nh lôc l¹c ®Æc tr−ng cña nÊm phæi Di bµo ung th− gan vµo phæi Ng. quang toµn_dhy34 51
 20. §Ò c−¬ng PhÉu thuËt lång ngùc K phæi vµ u trung thÊt Gi∙n phÕ qu¶n d¹ng nang ChÈn ®o¸n Xq bÖnh lý trung thÊt 1. §Æc ®iÓm c¸c tæn th−¬ng t¹o h×nh mê ë trung thÊt: - Giíi h¹n ngoµi râ nÐt vµ liªn tôc(phÝa tr−êng phæi) - Låi vÒ phÕ tr−êng, cã thÓ mét bªn hoÆc c¶ 2 bªn - Kh«ng thÊy ®−îc giíi h¹n trong v× khèi mê chång lªn trung thÊt - TiÕp nèi tho¶i dÇn víi bãng trung thÊt 2. C¸c dÊu hiÖu XQ bÖnh lý trung thÊt: - Sù di chuyÓn c¸c ®−êng bê cña trung thÊt: Gióp x¸c ®Þnh sù liªn quan cña khèi bÖnh lý víi t¹ng nµo cña trugn thÊt - DÊu hiÖu h×nh bãng: cho phÐp dù ®o¸n h×nh mê nÕu g¾n víi bê tim, bê ®m chñ, bê c¬ hoµnh .. sÏ bÞ xo¸ ®i ë gi÷a phÇn cÊu tróc bÖnh lý g¾n víi nã(xem chi tiÕt trong phÇn XQ trong ®Ò c−¬ng l©m sµng AM3): Dêu hiÖu h×nh bãng cña Felson: Khi 2 bãng mê ®Ëm ®é n−íc ë cïng mét mÆt ph¼ng trong lång ngùc, tiÕp xóc víi nhau th× chóng mÊt bê tiÕp xóc trªn phim chôp th¼ng nghÜa lµ 2 bãng mê nµy hoµ nhËp vµo nhau thµnh 1 h×nh bãng : gäi lµ dÊu hiÖu h×nh bãng d−¬ng tÝnh Khi 2 bãng mê ®Ëm ®é n−íc ë 2 mÆt ph¼ng kh¸c nhau cña phæi tiÕp xóc víi nhau trªn phim chôp th¼ng th× vÉn nh×n thÊy bê cña chóng ë chç tiÕp xóc nghÜa lµ2 bãng mê nµy kh«ng hoµ nhËp vµo nhau thµnh mét h×nh bãng ta n ãi dÊu hiÖu h×nh bãng ©m tÝnh Tãm l¹i lµ khi bãng mê vÉn nh×n ®−îc qua mét bãng mê kh¸c th× chóng khu tró ë 2 mÆt ph¼ng kh¸c nhau trong phæi nghÜa lµ cã bãng mê ë ®»ng tr−íc vµ mét bãng mê ë phÝa sau Ng. quang toµn_dhy34 52
nguon tai.lieu . vn