Xem mẫu

  1. Ung thư i tr c tràng ngư i tr gia tăng Ngư i b nh thư ng lo l ng khi n i soi i tr c tràng, tuy nhiên c m giác au hay khó ch u khi n i soi s ư c bác sĩ giúp h n ch b ng thu c an th n khi soi. Ung thư i tr c tràng là ung thư ng hàng u trong h tiêu hóa, là m t trong nh ng lo i ung thư có t l t vong cao nh t các nư c phát tri n. Ung thư thư ng xu t hi n nh ng ngư i trên 50 tu i nhưng g n ây có xu hư ng tr hóa v i nhi u trư ng h p m c b nh tu i 18-20. T m soát phát hi n s m
  2. V i nh ng ngư i trên 50 tu i nên i khám t m soát ung thư i tràng. Tuy nhiên, c n ph i t m soát s m hơn n u trong gia ình có ngư i thân như cha m , anh ch em ru t b ung thư i tràng ho c b n thân mình cũng b ung thư vú, ung thư t cung... Vi c phát hi n s m và có phác i u tr phù h p s kéo dài s s ng, cho ch t lư ng cu c s ng t t hơn. N u có m t trong nh ng d u hi u sau, c n n khám bác sĩ chuyên khoa: i c u phân có máu, thay i tính ch t phân, i c u nhi u l n, i c u khó, au b ng, s t cân, thi u máu, táo bón, thay i thói quen i c u. Khi khám b nh, bác sĩ s phát hi n s m các y u t b t thư ng và cho ch nh các xét nghi m c n thi t phát hi n s m các d u hi u c a ung thư.
  3. N i soi t m soát giúp phát hi n s m ung thư i tr c tràng. nh: Tú Dung Nên th c hi n n i soi i tràng ki m tra h ng năm (n i soi i tràng không au). Ngư i b nh thư ng lo l ng khi n i soi, c m giác au hay khó ch u khi n i soi s ư c bác sĩ giúp b n b ng thu c an th n khi soi. N i soi i tr c tràng là ch n oán có giá tr nh t phát hi n có kh i u hay không, ngay c phát hi n nh ng kh i u r t nh , các i m viêm loét, các polyp có kh năng gây ung thư sau này.
  4. K t qu i u tr kh quan N u phát hi n s m và i u tr úng phác thì kh năng s ng còn trên 5 năm là 90%, các phương pháp i u tr ngày càng hi n is c i thi n áng k ch t lư ng cu c s ng. Ph u thu t c t b kh i u là phương pháp t i ưu nh t. Ph u thu t giai o n s m s cho t l s ng còn cao cũng như h n ch các bi n ch ng. Hóa tr b ng thu c sau ph u thu t ph i ư c th c hi n. Ngày nay các thu c v hóa tr ung thư i tr c tràng ã phát tri n r t m nh, chính vì v y hóa tr sau ph u thu t ung thư i tr c tràng cho k t qu khá t t và ung thư i tr c tràng là b nh có kh năng ch a tr hoàn toàn. X tr ch có hi u qu i v i ung thư tr c tràng th p và ung thư ng h u môn. X tr có th
  5. ti n hành trư c ho c sau ph u thu t. Ph u thu t n i soi i u tr ung thư i tr c tràng ư c ví như “món quà thư ng n t thiên ư ng” dành cho b nh nhân b ung thư tr c tràng. Ngoài ra, v i ph u thu t n i soi tr c tràng th p s gi m t l r i lo n v ch c năng sinh lý cũng như ch c năng v ti u ti n. V i ph u thu t n i soi s b o t n hi u qu các ám r i th n kinh vùng h v .