Xem mẫu

  1. ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN SINH HỌC
  2. 1> Định nghĩa và hoạt tính sinh học: Phân bón vi sinh vật( phân vi sinh) là sản phẩm chứa một hay nhiều chủng vi sinh vật sống, đã được tuyển chọn có mật độ đạt tiêu chuẩn hiên hành. Thông qua các hoạt động của chúng sau quá trình bón vào đất tạo nên các chất dinh dưỡng mà cây trồng sử dụng được (N,P, K,…) hay các hoạt chất sinh học, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Hoạt chất sinh học là các sản phẩm của vi sinh vật có trong phân vi sinh,được tạo ra thông qua các hoạt động sống của chúng khi bón vào đất, có tác dụng tốt đến sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng, năng suất, chất lượng nông sản hoặc hệ sinh học của đất. 2> Những loại phân bón sinh học từ vi sinh vật:
  3. a>Phân bón vi sinh vật cố định nitơ ( phân đạm vi sinh vật cố định đạm) Là sản phẩm chứa nhiều loại vi sinh vật có khả năng cố định nitơ từ không khí, cung cấp các hợp chất nitơ cho cây trồng và đất. Chủng giống: Azotobacter, Rhizobium……….. Đặc điểm: có khả năng cố định nitơ Môi trường nuôi cấy: sử dụng các cơ chất rất nghèo nitơ, bổ sung glucose. Azotobacter Rhizobium Nốt sần trên cây họ đậu
  4. b> Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan( phân lân vi sinh) Chủng giống: Bacillus polymyxa, B.megaterium, Serratia, B.subtilis, Serratia,Proteus, Arthrobacter, ... Đặc điểm: phân giải hợp chất photpho khó tan thành dễ tan giúp cây trồng dễ hấp thụ. Môi trường: chứa nguồn photpho duy nhất là Ca3(PO4)2 hoặc lơ-xi-tin. Serratia Arthobacter Bacillus subtilis
  5. c> Phân bón vi sinh vật phân giải xenluloza ( phân vi sinh phân giải xenluloza) Chủng giống:Actinomyces, Trichoderma, Aspergillus, Cytophaga, Cellulomonas, giống Bacillus, giống Clostridium, Penicillium…….. Đặc điểm: có khả năng tiết ra enzyme xenlulaza để phân giải xenluloza Môi trường: chứa nguồn cacbon duy nhất là xenluloza tự nhiên. Aspergillus Actinomyces Clostridium
  6. 3> Vai trò của vi sinh vật trong phân bón vi sinh: Sự tác động trực tiếp của vi sinh vật, đến cây trồng thể hiện qua sự tổng hợp, khoáng hoá hoặc chuyển hoá các chất dinh dưỡng xảy ra trong quá trình chuyển hoá vật chất của vi sinh vật như quá trình cố định nitơ, phân giải lân, sinh tổng hợp auxin, giberellin, etylen .v.v. Những vi khuẩn này có khả năng giúp cây trồng tăng khả năng huy động và dễ dàng sử dụng các nguồn dinh dưỡng từ môi trường. Tác động gián tiếp đến sinh trưởng của cây trồng xảy ra khi các chủng vi sinh vật có khả năng làm giảm bớt hoặc ngăn chặn các ảnh hưởng có hại từ môi trường hoặc từ các vi sinh vật bất lợi đối với thực vật, trong đó vi sinh vật có thể cạnh tranh dinh dưỡng với vi sinh vật bất lợi, hoặc sinh tổng hợp các chất có tác dụng trung hoà, phân huỷ, chuyển hoá các tác nhân có hại hoặc tiêu diệt, ức chế các vi sinh vật bất lợi.
nguon tai.lieu . vn