Xem mẫu

  1. Chương 11: Phay Contour Mục đích: Loại bỏ tất cả các vật liệu giữa các đường viền bên ngoài và hoàn thành mô hình. TopSolid'Cam đề xuất một số cách đi theo trục Z, liên quan đến số lượng vật chất để được loại bỏ và các điều kiện cắt. Lựa chọn bề mặt phay contour theo chu kỳ
  2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 3.46 Phay contours Các phương pháp gia công, chế độ cắt phay contour CDT46_L ư u Ng ọc Duy Page 2
  3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 3.47 Các phương pháp gia công, chế độ cắt phay contour CDT46_L ư u Ng ọc Duy Page 3
  4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN TRUNG TÂM HAAS MINI MILL 4.1 Gia công chi tiết lập trình bằng tay Hình 4.1 Bản vẽ chi tiết gia công bằng tay Điểm Tọa độ 0 X0 Y0 1 X0 Y-42.8 2 X-24.38 Y-23.98 3 X-12.35 Y35.13 4 X12.35 Y35.13 5 X24.38 Y-23.98 6 X0 Y-37.4 7 X-15.48 Y-5.26 8 X-10.31 Y22.38 9 X10.31 Y22.38 10 X15.48 Y-5.26 11 X0 Y-17.6 CDT46_L ư u Ng ọc Duy Page 4
  5. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 12 X0 Y25.6 Bảng 4.1 Bảng tọa độ các điểm gia công chi tiết bằng tay Việc lập trình bằng tay được thực hiện trực tiếp trên máy Haas. Sử dụng 2 dao phay ngón D18 và D10 để gia công. Thứ tự các bước gia công như sau: - Trước tiên tiến hành phay mặt đầu sử dụng visual quick code xuống 2 mm. - Tiếp đến gia công contour bên trong xuống 2.5 mm và bên ngoài xuống 4.5 mm theo chu trình. - Tiếp theo gia công đảo bên trong. - Cuối cùng ta phay 2 lỗ xuống 4.5 mm nhờ visual quick code. % Chuong trinh gia cong lap trinh bang tay: 000002 N45 G02 X24.38 Y-23.98 N5 T03 M06; R68.4; N10 G00 G90 G54 X0 Y-42.8 N50 G02 X0 Y-42.8 R 25.2; S2000 M03; N55 G00 Z10.; N15 G43 H03 Z10. M08; N60 GOO X0 Y-55.64; N20 G41 D03; N65 G01 Z-5.; N25 G01 Z-5. F40.; N70 G02 X-31.69 Y-31.17 N30 G02 X-24.38 Y-23.98 R32.76; R25.2; N75 G02 X-16.05 Y45.67 N35 G02 X-12.35 Y35.13 R88.92; R68.40; N80 G02 X16.05 R20.28; N40 G02 X12.35 R15.6; CDT46_L ư u Ng ọc Duy Page 5
  6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP N85 G02 X31.69 Y-31.17 (Q = 4.) R88.92; N180 T2 M06 N90 G02 X0 Y-55.64 R32.76; N185 G00 G90 G54 X0. Y25.6 N95 G00 Z10.; N190 S2000 M03 N100 G00 X0 Y-37.4; N195 G43 H02 Z25. M08 N105 G01 Z-3. F60; N200 G12 Z-2. I6. K6. Q4. D02 N110 G02 X-15.48 Y-5.26 F50. R19.8; N205G00 Z25. M09 N115 G03 X-10.31 Y22.38 N210G28 G91 Z0 M05 R30; N215 N120 G02 X10.31 R10.8; (G12 I.D. Circular Pocket, N125 G03 X15.48 Y-5.26 R30.; Multi-Pass Using I K Q) N130 G02 X0 Y-37.4 R19.8; (ToolNo = 2) N135 G00 Z10.; (WrkOfset = 54) N140 G00 X0 Y-46.94; (XPos = 0.) N145 G01 Z-3; (YPos = -17.6) N150 G02 X-22.94 Y0.69 (SpdleRpm = 2000) R29.34; (DpthCut = 2.) N155 G03 X-20.34 Y25.6 (Feedrate = 50.) R20.46; (I = 6.) N160 G02 X20.34 R20.34; (K = 12.) N165 G03 X22.92 Y0.69 (Q = 4.) R20.46; N220 T2 M06 N170 G02 X0 Y-46.94 R29.34; N225 G00 G90 G54 X0. Y-17.6 N175 G40 G00 Z10.; N230 S2000 M03 G12 I.D. Circular Pocket, N235G43 H02 Z25. M08 Multi-Pass Using I K Q) N240 G12 Z-2. I6. K12. Q4. (ToolNo = 2) D02 F50. (WrkOfset = 54) N245 G00 Z25. M09 (XPos = 0.) N250 G28 G91 (YPos = 25.6) N255 G53 G49 M05; (SpdleRpm = 2000) N260 M30; (DpthCut = 2.) (Feedrate = 50.) (I = 6.) (K = 6.) CDT46_L ư u Ng ọc Duy Page 6
  7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sau quá trình gia công ta thu được sản phẩm: Hình 4.2 Sản phẩm sau khi gia công 4.2 Gia công chi tiết sử dụng phần mềm Sau khi lựa chọn chi tiết gia công ta tiến hành thiết kế chi tiết trên phần mềm Mastercam. Chế độ cắt được thiết lập trực tiếp trên phần mềm gồm chiều sâu cắt t, lượng ăn dao S, tốc độ chạy dao F… Ngoài ra còn cách ra vào dao, phương pháp di chuyển dao…cũng được tiến hành trên CDT46_L ư u Ng ọc Duy Page 7
  8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP phần mềm gia công. Riêng tốc độ chạy dao F có thể thay đổi trên máy Haas tùy theo ý muốn của người lập trình. Hình 4.3 Bản vẽ chi tiết gia công CDT46_L ư u Ng ọc Duy Page 8