Xem mẫu

 1. KHOA HC CÔNG NGH .NG D/NG D)M CH0 I PHÁT TRI+N NÂNG CAO KH# N2NG CH3U L!C CA D)M CHÍNH C4A VAN Lê HDu HDu Hi%u1 TÓM TT TT ,Ki v6i công trình thu công, cGa van là m"t trong nhDng b" ph)n quan trqng c#a công trình. Sau m"t sK nEm khai thác cGa van b En mòn han rc làm cho m?t cit ngang các b" ph)n k%t cn !" võng. Sau m"t sK nEm khai thác (kho0ng 10-15 nEm trong môi trjng n6c m?n) cGa van !ã b han rc, các m?t cit ngang c#a các phân tK k%t cn kín n6c. Vi>c tìm các gi0i pháp tEng tu&i thq làm vi>c cho cGa van, !Yng thji ti%t ki>m v)t li>u ch% tQo cGa van, gi0m khKi l3ng cGa van d”n !%n gi0m l9c !óng m@ cho cGa van là rn, ng suc tìm các gi0i pháp tEng tu&i thq làm vi>c cho ,Ki v6i công trình thu công, cGa van là m"t cGa van là r thKng. ,i=u !ó !ã !3c k%t lu)n sau khi tính loQi chu qu0 b0o v> kém. Vì v)y vi>c toán kh0 nEng chu l9c còn lQi c#a cGa van. Các k%t nghiên cu ng dHng l6p ph# hDu c k%t h3p giDa qu0 tính toán, nh)n xét và k%t lu)n v= tu&i thq c#a nhi=u h> sn, các l6p ph# k%t h3p giDa l6p ph# kim loQi công trình sR là c s@ cho các nhà qu0n lý bi%t !3c và l6p ph# hDu c, cng nh k%t h3p !Yng thji các ditn bi%n tình hình làm vi>c c#a cGa van theo thji phng pháp b0o v> ch# !"ng (v)t li>u m6i, b0o v> gian !I có gi0i pháp b0o v>, duy tu, nâng cu có !" b=n En l9c c#a cGa van thjng quy%t !nh b@i !i=u ki>n !" mòn cao, tránh lQm dHng gây tKn kém không cMn võng. Sau m"t sK nEm khai thác (kho0ng 10-15 nEm thi%t. Vi>c nghiên cu ng dHng thép h3p kim thn trjng, công tác duy tu, b0o drng !nh kw và nhân sau m"t sK nEm khai thác cGa van ph–ng nhp xây d9ng các quy !nh cH thI thông qua các quy l6n không !0m b0o !i=u ki>n kín n6c. trình, quy phQm và tiêu chuSn ngành v= chKng En mòn. 1 Viện Quy hoạch Thủy lợi N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016 87
 2. KHOA HC CÔNG NGH 4. Nghiên cu gi0i pháp k%t cp nghiên cu != xuu. ,ó là gi0i pháp áp dHng dMm chD I phát triIn cho k%t cc áp dHng k%t cm !3c v)t li>u và gi0m l9c nâng B cho máy !óng m@. œu !iIm c#a dMm chD I phát triIn là t)n dHng !3c nhDng dMm !ã có !I tQo ra dMm có chi=u cao l6n hn. 2. &NG D NG D4M CH I PHÁT TRI6N TRONG CÁC K"T CU Hình 2. Ch% Ch% tQo dMm lš tf thép hình hình THÉP XÂY DNG Khi ch% tQo dMm này phMn v)t li>u b cit ra Trong vài chHc nEm gMn !ây s9 phát triIn công không h= b vt bo m"t chút nào, ho?c chc vt bo nghi>p !ã d”n !%n vi>c sG dHng k%t c
 3. KHOA HC CÔNG NGH Nhj s9 tEng chi=u cao !áng kI !ã làm tEng !" không sic nhqn hay tEng cjng beng sjn gia cng c#a dMm, tEng kh0 nEng chu l9c 1,3 - 1,5 lMn và cjng. có khi gi0m !3c t6i 30% l3ng thép. Cng có thI tQo dMm lš beng cách !a thêm các b0n phH (hình 5). DMm lš cng có thI ch% tQo tf m"t ho?c hai loQi thép. Tuw thu"c vào cách cit ta có thI nh)n !3c các dMm có chi=u cao khác nhau v6i các kích th6c lš khác nhau. Cng có thI tQo dMm lš beng cách !a thêm các b0n phH (hình 5). a) Hình 7. DMm DMm lš có sjng gia cjng tQi mép lš và dMm lš có lš hình hình ô van 4. C I6M &NG D NG D4M CH I PHÁT TRI6N TRONG K"T CU C?A VAN b) DMm chD I phát triIn, nh !ã nêu @ trên, !3c ng dHng r
 4. KHOA HC CÔNG NGH m"t phMn b0n m?t vào cùng tham gia chu l9c v6i 1 - BiIu !Y ng sun B-B; 2 - BiIu !Y dMm chính. ng sun này thjng nho hn ,iIm 1: 1/6 chi=u dài dMm. Vùng gMn gKi t9a chu l9c cit l6n, M Q Ta do v)y không nên tQo lš l6n @ vùng này. σ1 = + ≤ R t (1a) FT h c 2 W 1tr - KhKi l3ng dMm chính khá l6n và có chi=u vuông góc v6i phng chu l9c chính là áp l9c n6c. ,iIm 2: Do dMm chính !3c các dàn ngang !r, mô men gây M Q Ta σ2 = + ≤ σ c t (1b) ra do khKi l3ng b0n thân dMm chính không l6n nên FT h c 2 W 2tr trong tính toán không != c)p !%n ng sum: TQi τ = ≤ R ctb (2) các ti%t di>n gi0m y%u xem dMm làm vi>c nh m"t δ ba k%t c
 5. KHOA HC CÔNG NGH và l9c tr3t T. N%u là khung chu l9c còn có thêm l9c 6. XUT MÔ HÌNH TÍNH TOÁN D4M L> CHO C?A VAN dqc N. TQi !iIm 1, 3 ng suc tính toán dMm !3c sG dHng phng pháp phMn tG hDu hQn v6i phMn m=m SAP2000. Trong !ó: DMm chính cGa van có dQng chD I ghép b@i 3 t
 6. KHOA HC CÔNG NGH - Kho0ng cách tf !áy cGa van !%n dMm chính h kt = 3 k .λ b . W yc (9) d6i là: a2 - V trí dMm chính bK trí theo nguyên tic hai dMm hb Trong !ó: λb = là !" m0nh c#a b0n bHng, chính chu t0i trqng beng nhau (at = ad); và tho0 mãn δb !i=u ki>n : a1 < 0, 45 H 0 . chqn λ b = 135 . - Theo yêu cMu thi%t k% k - H> sK phH thu"c liên k%t, v6i dMm hàn chqn k a1 < 0, 45 H 0 = 0, 45 × 7, 5 = 3, 375m ; chqn a1=3,0 m = 1,5. Nh v)y dMm chính d6i không thoa mãn !i=u M max q . L 2 (10) W yc = = ki>n α ≥ 30 . Vì v)y ph0i !Hc lš @ dMm chính d6i 0 R 8 .R !I tránh hi>n t3ng rung !"ng khi m@ van [4, 5]. V6i : q = 122,5 KN/m. - Trong bài toán nghiên cu 0nh h@ng c#a lš R = 1490 daN/cm2. !%n trQng thái chu l9c c#a dMm, tác gi0 chqn nhp L = 8, 10, 12, 14 m. dMm có chi=u dài L = 8, 10, 12, 14 m. Chqn kích - Thay giá tr q, R, L vào công thc (10) tính th6c dMm chính trên và chính d6i nh nhau và là !3c Wyc, sau !ó thay Wyc , k, λb vào công thc (9) loQi dMm ghép có sjn !ng gia cjng (xem hình 11). k%t qu0 !3c thI hi>n trong b0ng 2. B0ng 2. Giá tr Wyc và hkt L (m) Wyc (cm3) hkt (cm) 8 6577,2 110,0 10 10276,9 127,7 12 14798,7 144,2 14 20142,6 159,8 - Chqn chi=u cao dMm d9a vào !i=u ki>n !" cng tính theo công thc (11). Hình 11. S S !Y !Y bK trí dMm cho dMm chính cGa van 5 R . L .n 0 q tc + p tc (11) h m in = = × + Xác !nh l9c tác dHng lên mši dMm chính 24 E n q .q tc + n p . p tc W γ ×H 2 10 × 7 2 + V6i v)t li>u thép CT3, !" võng gi6i hQn q= = n = = 1 2 2, 5 K N / m 1 1 2 4 4 = ⇒ n 0 = 600 . n0 600 - Giá tr mô men uKn và l9c cit l6n nhn trong b0ng 1. + H> sK v3t t0i nq = np = 1,1. 2 q × L (7) + Mô!un !àn hYi E =2,1x 106 daN/cm2. M max = 8 Thay các giá tr n0, nq, np, E, L vào công thc (11) q × L (8) ta có k%t qu0 trong b0ng 3. Q max = 2 B0ng 3. Chi=u cao hmin theo !i=u !i=u ki>n !" cng B0ng 1. Giá tr mô men uKn và l9c cit l6n nh
 7. KHOA HC CÔNG NGH v)y ta chqn chi=u cao dMm h (chqn s b" lMn 1) nh - So sánh chi=u dày b0n bHng tìm tf !" m0nh gi0 trong b0ng 4. thi%t và tìm tf !i=u ki>n chKng cit, !Yng thji khi ch% B0ng 4. Chi=u cao dMm h tQo dMm lš ta khKng ch% λb ≤ 160 chqn chi=u dày b0n L (m) h (cm) bHng !3c thI hi>n trong b0ng 8. 8 110 B0ng 8. Chi=u dày b0n bHng l9a chqn 10 130 L (m) Chqn δ b (cm) 12 145 8 1,0 14 160 10 1,2 + Chqn kích th6c ti%t di>n dMm ghép 12 1,5 Chi=u cao b0n bHng dMm tính theo công thc 14 1,5 (12) ta có k%t qu0 thI hi>n trong b0ng 5. - Chi=u dày b0n cánh chu kéo tính theo công h b = 0 , 95 h (12) thc (15) k%t qu0 thI hi>n trong b0ng 9. B0ng 5. Chi=u cao b0n bHng dMm δ c = 0 , 02 h (15) L (m) h (cm) hb (cm) Chqn hb (cm) B0ng 9. Chi=u dày b0n cánh theo !i=u ki>n chu kéo 8 110 104,5 110 L (m) h (cm) δ c = 0,02h (cm) Chqn δ c (cm) 10 130 123,5 130 8 110 2,2 2,5 12 145 137,8 140 10 130 2,6 2,8 14 160 152 160 12 145 2,9 3,0 Chi=u dày b0n bHng dMm ln chu cit 1/5 h và theo !i=u ki>n &n !nh cHc b" k%t qu0 thI hi>n trong b0ng 11. theo công thc (14) k%t qu0 !3c thI hi>n trong b0ng 7. B0ng 11. Chi=u r"ng b0n cánh L (m) bc (cm) δ b = 1,5 Q (14) hb . R c 8 40 10 40 B0ng 7. Chi=u dày b0n bHng dMm theo 12 40 !i=u !i=u ki>n chu cit 14 40 L (m) Qmax (KN) δ b (cm) ,I tEng &n !nh cHc b" cho b0n bHng dMm, bK trí 8 490,0 0,75 sjn !ng @ giDa các !oQn nKi các lš. Chi=u r"ng b0n 10 612,5 0,79 sjn l
 8. KHOA HC CÔNG NGH 7. $NH H/NG CDA CHI U CAO L> "N TR:NG THÁI &NG SUT B0ng 13. •ng su
 9. KHOA HC CÔNG NGH h0 - Chi=u cao dMm ban !Mu (hình 3). h - Chi=u cao dMm sau khi khoét lš (hình 4). a) Quan h> giDa ng su
 10. KHOA HC CÔNG NGH Hình 20. Chi=u Chi=u dài sjn gia cjng và Hình 22. S Sjn gia cjng dài 0,5 cQnh lš chi=u chi=u dài cQnh lš. Trjng h3p 3: Sjn gia cjng dài 0,75 cQnh lš Trjng h3p 1: Sjn gia cjng dài 0,25 cQnh lš (hình 25). (hình 23). K%t qu0 tính ng sun trong K%t qu0 tính ng sun trong trjng h3p LGC = 0,5 × c !3c thI hi>n trong b0ng trjng h3p LGC = 0,25 × c !3c thI hi>n trong b0ng 18. 16. B0ng 18. •ng su
 11. KHOA HC CÔNG NGH - Chi=u dài phMn sjn gia cjng chc cMn gia cK tf - Có thêm các != tài nghiên cu sâu hn v= các 0,25 !%n 0,5 chi=u dài cQnh lš. vc áp dHng công ngh>: - Có các công trình mang tính thG nghi>m !I Vi>c áp dHng các gi0i pháp: dMm chD I phát triIn theo dõi s9 làm vi>c c#a k%t cn Ngày nh)n nh)n bài: 22/9/2015 Ngày thông qua ph0n ph0n bi>n: 22/10/2015 Ngày duy>t duy>t !Eng: 29/10/2015 N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 1/2016 97