Xem mẫu

TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 1 M ÅÅÅ L ÅC Ngûúiâ thúå sùn.......................................................................................2 6 con thiïn nga.....................................................................................6 6 ngûúiâ hêuì ........................................................................................11 aã Grïten thöng minh...........................................................................20 Anh chanâ g àaná h trönë g........................................................................23 Anh vaâ em gaiá ....................................................................................35 Ba anh em..........................................................................................43 http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 2 NGÛÚI TH ÅÅÅ SÙN Ngayâ xûa coá mötå võ Hoanâ g tûã yïu vúå chûa cûúiá tha thiïtë . Mötå höm, chanâ g àang ngöiì bïn nanâ g rêtë àöiî sung sûúná g thò nhênå àûúcå tin cha ömë sùpæ chïtë muönë gùpå mùtå chanâ g trûúcá khi nhùmæ mùtæ . Chanâ g liïnì baoã ngúiâ yïu: - Anh phaiã tûâ biïtå em ài ngay. Anh tùnå g em chiïcë nhênî nayâ lamâ kyã niïmå . Mai sau anh lïn ngöi vua röiì , anh seä trúã laiå àoná em. Chanâ g lïn ngûaå ra ài. Khi chanâ g vïì gùpå vua cha thò vua ömë thêpå tûã nhêtë sinh sùpæ chïtë àïnë núi. Vua cha phaná : http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 3 - Con yïu dêuë a.å Cha muönë nhòn mùtå con mötå lênì cuöië cunâ g trûúcá khi chïtë . Con phaiã hûaá vúiá cha laâ sau khi cha chïtë ài, con seä lêyë vúå theo yá muönë cuaã cha. Röiì vua cho chanâ g biïtë tïn mötå nanâ g cöng chuaá maâ nanâ g phaiã lêyë lamâ vú.å Trong lucá choaná g vaná g caã ngûúiâ , Hoanâ g tûã khöng suy nghô gò, chó thûa: - Thûa cha, con seä lamâ theo nhû yá cha. Nhaâ vua, nhùmæ mùtæ tûâ trênì . Hoanâ g tûã lïn ngöi vua. Hïtë thúiâ gian tang lïî chanâ g phaiã giûä lúiâ hûaá vúiá cha cho ài hoiã nanâ g cöng chuaá êyë vaâ àûúcå nanâ g nhênå lúiâ . Ngûúiâ vúå cha cûúiá àêuì tiïn cuaã chanâ g àûúcå tin àoá buönì baä vò bõ phuå tònh ömë suytá chïtë . Cha nanâ g liïnì hoiã nanâ g: - Con yïu dêuë , lamâ sao con buönì rêuì thï?ë Con ûúcá muönë gò, cha cunä g cho. Nanâ g nghô mötå lucá röiì noiá : - Thûa cha, con mong ûúcá coá múiâ mötå thiïuë nûä tûâ mùtå muiä , hònh daná g, vocá ngûúiâ àïuì giönë g con y hïtå . Vua cha noiá : - Nïëu laâ àiïìu coá thïí laâm àúcå thò àiïuì úcá cuaã con nhêtë àõnh seä thanâ h sûå thêtå . Vua sai ngûúiâ ài tòm trong khùpæ nûúcá kyâ cho àïnë khi àúcå àuã mûúiâ mötå thiïuë nûä giönë g con gaiá mònh y hïtå , tûâ mùtå muiä hònh daná g, àïnë khöí ngúâi. Khi cacá thiïuë nûä coá àïnë trúcá cöng chuaá , nanâ g cho may mûúiâ hai böå quênì aoá ài sùn y hïtå nhau, cho mûúiâ mötå cö mùcå vaoâ , chñnh nanâ g cunä g mùcå mötå bö.å Sau ào,á nanâ g tûâ biïtå vua cha, cunâ g hoå lïn ngûaå ài àïnë triïuì àònh cuaã ngûúiâ chönì g chûa cûúiá cuä maâ nanâ g àaä yïu tha thiïtë . Nanâ g àïnë hoiã xem nhaâ vua coá cênì thúå sùn vaâ coá muönë mûúnå caã mûúiâ hai ngûúiâ khöng? http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 4 Vua nhòn nanâ g nhng khöng nhênå ra àûúcå . Vua thêyë hoå àepå quaá nïn àönì g yá mûúnå ca.ã Thïë laâ hoå thanâ h mûúiâ hai ngûúiâ thúå sùn cuaã nhaâ vua. Nhaâ vua vönë coá mötå con sû tû.ã Àoá laâ con vêtå kyâ laå biïtë hïtë moiå àiïuì bñ êní . Mötå buöií töië noá noiá vúiá nhaâ vua: - Bïå haå àinh ninh laâ coá mûúiâ hai ngúiâ thúå sùn phaiã khöng? Vua baoã : - Àuná g, àoá laâ mûúiâ hai ngûúiâ thúå sùn. Sû tûã laiå noiá tiïpë : - Bïå haå lêmì röiì , àoá laâ mûúiâ hai thiïuë nûä àêyë . Vua àapá : - Nhêtë àõnh khöng àuná g. Ngûúiâ lamâ thïë naoâ chûná g minh àûúcå viïcå êyë ! Sû tûã àapá : - öì dïî thöi, bïå haå chó viïcå raiã àöî vaoâ phonâ g thò biïtë ngay. Àanâ öng bûúcá manå h nïn khi giêmî lïn àöî thò khöng hatå naoâ àönå g àêyå , nhûng phuå nûä bûúcá thò thoùn thoùtæ laiå hay xoay chên, hatå àöî seä lùn ài. Vua khen laâ kïë hay, cho rùcæ hatå àö.î Nhûng coá ngûúiâ hêuì nhaâ vua coá lonâ g tötë àöië vúiá nhûnä g ngûúiâ thúå sùn, nghe thêyë noiá nhaâ vua nhêtë àõnh thûã ho,å liïuì ài kïí cho biïtë hïtë vaâ baoã : - Sû tûã noá muönë maách nhaâ vua rùnç g cacá ngûúiâ laâ gaiá caã àêyë . Cöng chuaá camã ún bacá ta röiì baoã cacá cö thiïuë nû:ä - Cacá em cöë sûcá giêmî manå h lïn cacá hatå àöî nhe.á Saná g höm sau nhaâ vua truyïnì mûúiâ hai ngûúiâ thúå sùn àïnë phonâ g coá raiã hatå àö.î Cacá cö thiïuë nûä cöë giêmî thêtå manå h, bûúcá ài cuaã hoå khoeã vaâ chùcæ àïnë nöiî khöng mötå hatå àöî naoâ lùn hoùcå chuyïní àönå g, sau khi hoå ài khoiã , nhaâ vua baoã sû tûã: - Mayâ àaná h lûaâ tao röiì , chuná g ài chùcæ bûúcá , àoá laâ àanâ öng. Sû tûã àapá : http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 5 - Vò biïtë laâ bõ thûã thacá h nïn hoå àaä gùnæ g ài cho chùcæ bûúcá . Bïå haå cûá àïí mûúiâ hai chiïcë guönì g keoá keoá súiå vaoâ phonâ g, hoå seä mûnâ g rúä vaâ xaná laiå ngay, àanâ öng thò khöng bao giúâ thï.ë Nhaâ vua cho laâ kïë hay, benâ sai àïí guönì g keoá súiå vaoâ phonâ g. Nhûng ngúiâ hêuì vönë thêtå thaâ vúiá nhûnä g ngûúiâ thúå sùn, àïnë noiá löå cho hoå biïtë hïtë mûu kï.ë Cöng chuaá baoã riïng múiâ mötå thiïuë nû:ä "Cacá em cöë nhõn àûnâ g coá ngoá túiá guönì g keoá súiå nhe"á . Saná g höm sau vua cho triïuå mûúiâ hai ngûúiâ thúå sùn àïnë , hoå vaoâ phonâ g khöng chuá yá gò àïnë guönì g súiå . Vua laiå baoã sû tû:ã - Mayâ àaná h lûaâ tao. àuná g laâ àanâ öng röiì , vò chuná g khöng nhòn gò àïnë guönì g keoá súiå . Sû tûã àapá : - Hoå biïtë laâ bõ thûã thacá h nïn cöë nhõn àêyë . Nhûng vua nhêtë àõnh khöng tin sû tûã nûaä . Ngayâ naoâ mûúiâ hai ngûúiâ thúå sùn cunä g theo vua ài sùn, canâ g ngayâ vua canâ g yïu quñ ho.å Mötå höm trong khi hoå ài sùn, thò àûúcå tin vúå chûa cúiá cuaã nhaâ vua sùpæ túiá . Ngûúiâ vúå chûa cûúiá chñnh thûcá nghe vêyå àêu khöí qua.á Tim bõ nhoiá lïn ngaä lùn xuönë g àêtë bêtë tónh nhên sû.å Vua tûúnã g laâ ngúiâ thúå sùn yïu quñ cuaã mònh bõ lamâ sao vöiå chayå laiå cûuá ... Vua laiå thaoá bao tay êyë thò thêyë chiïcë nhênî mònh àaä tùnå g cho ngûúiâ vúå chûa c-ûúiá thûá nhêtë . Vua nhòn mùtå nhênå ra nanâ g. Lonâ g vua höiì höpå , vua hön nanâ g lucá nanâ g múã mùtæ , vua baoã : - Em laâ cuaã anh, anh laâ cuaã em. Thiïn haå khöng ai thay àöií àûúcå àiïuì êyë . Vua phaiá sûá giaã àïnë gùpå ngûúiâ vúå chûa cûúiá kia xin nanâ g quay vïì nûúcá vò vua àaä coá vúå röiì . Ai àaä tòm thêyë chiïcë chòa khoaá cuä thò khöng cênì àïnë chiïcë múiá nûaä . Sau àoá hön lïî àûúcå cûã hanâ h. Sû tûã àûúcå tha töiå , vò quaã laâ noá noiá àuná g sûå thêtå . http://www.ebooks.vdcmedia.com ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn