Tuyen chon vi sinh vat doi khang cao voi nam Phytophora sp. gay benh chet nhanh, Fusarium sp. gay benh chet nam va Colletotrichum sp. gay benh than thu cay ho tieu

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bai viet nghien cuu benh chet nhanh, chet cham va than thu tren cay ho tieu dien bien rat phuc tap, gay thiet hai cho nguoi san xuat, toan tinh Quang Tri co 400 ha ho tieu nhiem benh chet nhanh, co noi chet 50-70% dien tich cua vuon nam 2017.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.09 M, số trang : 5 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. KHOA H C CÔNG NGH TUY2N CHMN VI SINH VNT I KHÁNG CAO V I N M Phytophthora sp. GÂY B NH CH1T NHANH, Fusarium SP. GÂY B NH CH1T CHNM VÀ Colletotrichum sp. GÂY B NH THÁN TH CÂY H+ TIÊU Lê Th Thanh ThP ThPy1, Lê Nh2 Ki5 Ki5u1, Hk Hk Tuyên2 TÓM T T Tr23c tình tr ng b nh chUt nhanh, chUt ch7m và thán th2 trên cây hk tiêu di„n biUn rDt ph c t p, gây thi t h i cho ng2Xi sp gi0a các loài sâu h i trong -Dt (tuyUn trùng 2.1. V7 V7t li u nghiên c u h i r„, r p sáp) và m6t sT nDm b nh trong Ba chPng nDm gây b nh hk tiêu là Phytophthora -Dt: Fusarium, Pythium,…do -ó cing là -Ti t2>ng sp. gây b nh chUt nhanh, Fusarium sp. gây b nh b nh h i nguy hi5m và rDt khó phòng trg. B nh thán chUt ch7m và Colletotrichum sp. gây b nh thán th2 th2 do do nDm Colletotrichum gloeosporioides gây do H…c vi n Nông nghi p Vi t Nam cung cDp. 24 nên, khi thXi tiUt có -6 Em l3n 90%, nhi t -6 không chPng vi sinh v7t chi Azotobacter, 22 chPng chi khí cao khiUn nDm sinh sôi và lây lan khi trXi m2a Bacillus và 10 chPng nDm Trichoderma -ã -2>c công xuTng, gió ho c theo -2Xng n23c t23i, b nh th2Xng bT tr23c -ây. ThiUt b , hóa chDt thu6c B6 môn Vi xuDt hi n G nh0ng cây yUu kém, không có -9y -P sinh v7t - Vi n Th^ nh2†ng Nông hóa. chDt dinh d2†ng nên s c chTng ch u thDp. NhiBu 2.2. Ph2_ng pháp nghiên c u 1 nh l2>ng kh< n#ng cT - nh N cPa vi khuEn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 2 Azotobacter bcng ph2_ng pháp Kjeldahl (theo Viện Công nghệ Sinh học 44 N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - kú 1 - Th¸ng 3/2018
  2. KHOA H C CÔNG NGH Ridvan Kizilkaya, 2009), sau khi nuôi cDy vi khuEn 2.3. ThXi ThXi gian và - a -i5m nghiên c u: 6- Azotobacter trên môi tr2Xng Ashby d ch th5 trong 72 12/2016, t i Vi n Th^ nh2†ng Nông hóa. giX. Xác - nh kh< n#ng sinh t^ng h>p IAA thô theo 3. K T QU VÀ TH O LU#N TCVN 10784:2015; xác - nh kh< n#ng sinh t^ng h>p 3.1. Tuy5n Tuy5n ch…n các chPng vi sinh v7t -Ti kháng Gibberellin thô theo ph2_ng pháp cPa Horace D. chi Azotobacter, Azotobacter, Bacillus và Trichoderma Graham (1961); xác - nh kh< n#ng sinh Siderophore theo ph2_ng pháp cPa Adriane M. F. Milagres và cs. Tg các chPng vi sinh v7t chi Azotobacter, chi (1999); xác - nh ho t tính -Ti kháng nDm theo TCVN Bacillus và nDm Trichoderma -ã tuy5n ch…n -2>c 2 8566-2010; xác - nh kh< n#ng -Ti kháng chPng AV2 và AT4 (Hình 1) thu6c chi Azotobacter có Phytophthora sp., Fusarium sp. và Colletotrichum sp. kh< n#ng cT - nh nit_ và c chU c< 3 lo i nDm gây cPa nDm Trichoderma trong -iBu ki n in vitro. Sl b nh ph^ biUn trên cây hk tiêu là Fusarium sp., dRng môi tr2Xng th ch 1/2 PDA trên -ya petri. CDy Phytophthora sp. và Colletotrichum sp., trong -ó c nDm Trichoderma và nDm gây b nh -Ti x ng trên chU nDm Fusarium sp. m nh h_n so v3i cùng m6t -ya môi tr2Xng. o -2Xng kính t
  3. KHOA H C CÔNG NGH TH nDm Fusarium sp. và Colletotrichum sp. Trong sT 6 6 chPng nDm Trichoderma có ho t tính c chU v3i c< 3 BS5 lo i nDm b nh thì chPng TH3 và TH6 (Hình 1) có AV ho t tính c chU cao nhDt, -2Xng kính vòng c chU 2 - t 10-15 cm (Bc ch…n cho các nghiên Azotobacter tuy5 tuy5n ch… ch…n trên môi tr2X tr2Xng Ashby, c u tiUp theo. Bacillus - môi tr2X tr2Xng King B, Trichoderma - môi 3.2. ánh giá ho t tính sinh h… h…c cP cPa các chP chPng tr2X tr2Xng PDA vi sinh v7 v7t tuy5 tuy5n ch… ch…n KUt qu< -ánh giá kh< n#ng c chU nDm gây b nh 3.2.1. Vi khuEn Azotobacter và Bacillus cPa 10 chPng nDm Trichoderma cho thDy: 6/10 Các chPng vi khuEn chi Azotobacter tuy5n ch…n chPng c chU c< 3 lo i nDm Phytophthora sp., là AV2, AT4 và chi Bacillus - BS5 và K14, có kh< Fusarium sp. và Colletotrichum sp.; 3/10 chPng ch] n#ng c chU m nh nDm Phytophthora sp., Fusarium có kh< n#ng c chU nDm Fusarium sp. ho c sp. và Colletotrichum sp. Các chPng này tiUp tRc Colletotrichum sp.; 1/10 chPng có kh< n#ng c chU -2>c -ánh giá các ho t tính sinh h…c khác (Bng Hàm l2>ng Sinh 2Xng 2Xng kính 2Xng kính 2Xng sinh v7t t^ng sT IAA Gibberellin Sidero- kính VPG V-C V-C kính V-C (µg/ml) (µg/ml) (µg/ml) phore kitin (D-d, Phytophthora Fusarium Colletotric mm) sp. (D-d, sp. hum sp. mm) (D-d, mm) (D-d, mm) AV2 5,62 89 0,1 + - 8 12 10 AT4 4,26 35 0,05 + - 8 10 10 BS5 - 145 - + 29 15 16 20 K14 - 120 - + 12 13 15 12 Chú thích: VPG: Vòng phân ging IAA hình thành - t 35 - 89 µg/ml, Trong -ó chPng BS5 th5 hi n các ho t tính sinh h…c l2>ng Gibberellin - t 0,05 - 0,1 µg/ml. C< 2 chPng vi (sinh chDt kích thích sinh tr2Gng và -Ti kháng nDm khuEn -Bu có kh< n#ng sinh siderophore, c chU c< 3 gây b nh) m nh h_n chPng K14. lo i nDm gây b nh cây hk tiêu (-2Xng kính vòng c chU 8-12 mm). Trong -ó chPng AV2 th5 hi n các Col ho t tính sinh h…c (cT - nh nit_, sinh chDt kích thích sinh tr2Gng và -Ti kháng nDm gây b nh) m nh h_n Fusariu chPng AT4. KUt qu< nghiên c u cPa m6t sT tác gi< cho thDy, vi khuEn chi Azotobacter có kh< n#ng cT BS ĐK1 BS - nh nit_ và sinh các ho t chDt sinh h…c có l>i cho 5 sinh tr2Gng, phát tri5n cây trkng nh2 vi khuEn A. Hình 2. ánh giá kh< kh< n#ng c chU chU nD nDm beijerinskii V4.2 có kh< n#ng cT - nh nit_ - t 4,18 Fusarium sp. và Colletotrichum sp. cPa các chP chPng vi mg/ml NH4+, vga có kh< n#ng phân gi
  4. KHOA H C CÔNG NGH Fusarium sp. và Colletotrichum sp.. Các chPng này Sciencetific Institute of Public Health). Nh2 v7y, 3 tiUp tRc -2>c -ánh giá ho t tính sinh h…c (Bc phân lo i, Bc công Trichoderma tuy5 tuy5n ch… ch…n bT, kUt qu< c< 3 chPng Azotobacte vinelandii AV2, Ký hi u chPng Bacillus subtilis BS5, Trichoderma harzianum TH6 nDm -Bu có -P -iBu ki n -5 s
  5. KHOA H C CÔNG NGH Jungh. Et de Vriese) trên -Dt thoái hoá G miBn Bfc microbiological properties of soils. J. Environ. Vi t Nam. Lu7n án TiUn sy Lâm nghi p, Vi n Khoa Biol. 30(1), pp. 73-82. h…c Lâm nghi p Vi t Nam. 5. Sally K. M., C. F. Gleena M., K. Surendra G. 4. Ridvan Kizilkaya, 2009. Nitrogen fixation and D. Girija, 2011. Antagonistic activity of capacity of Azotobacter spp. strains isolated endophytic Trichoderma against Phytophthora rot of from soils in different ecosystems and black pepper (Piper nigrum L.). Journal of Biological relationship between them and the Control, 25 (1), pp. 48-50. 6. TCVN 10784:2015, TCVN 8566-2010. SELECTION OF HIGHLY ANTAGONISTIS MICROORGANISM TO Phytophthora sp. sp. CAUSING FASTLY DEATH, Fusarium sp. SLOWLY DISEASE AND Colletotrichum sp. sp. CAUSING ANTHRACNOSE DISEASE ON PEPPER Le Thi Thanh Thuy, Le Nhu Kieu, Ho Tuyen Summary In the face of rapid death, slow death and anthracnose diseases on pepper plants are very complex, that causing damage to producers, 400 hectares of pepper in the Quang Tri province has infected with quick death disease, a place 50 - 70% garden area death (2017). Chemical and biological methods used but not effective. To supplement effective biological measures to prevent pepper diseases that is the scope of this study. The authors present the results of the selection of microbial isolates that with high bioactivity, biosafety level 1 to produce new biological products that used in the control of quick death, decline death, anthracnose diseases of pepper. Including 2 strains of Azotobacter, 2 strains of Bacillus and 3 strains of Trichoderma with high biological activity, as inhibition Phytophthora sp., Fusarium sp., Colletotrichum sp. Of which A. vinelandii AV2 is a biologically multi-active species (nitrogen fixation, IAA biosynthesis, gibberellin, siderophore biosynthesis, pathogenic fungi inhibition), B. subtilis BS5 (IAA biosynthesis, chitin decompose, siderophore biosynthesis, pathogenic fungi inhibition), strain T. harzianum TH6 (chitin decompose, siderophore biosynthesis, pathogenic fungi inhibition). These microorganisms strains have the potential to produce of microbial preparations for prevent pepper disease. Keywords: Fast death, slow death, anthracnose, antagonistic microorganism. Ng2X Ng2Xi ph< ph

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ