Xem mẫu

  1. TƯƠNG PH N TRONG NHI P NH (TT) 9. S d ng màu và tương ph n m nh nh t cho i m nh n. ngoài i m nh n thì gi m tương ph n gi m s chú ý vào các i m không quan tr ng. 10. B c tranh c a b n trông s không quá r i m t n u b n t o cho ngư i xem m t ch ngh , t t nh t là trư c i m nh n. Cho ngư i ta m t ít không gian th . 11. N u ư c thì ưa vào tranh m t ít chuy n ng d c, ngang ho c chéo. Ch nên có 1 y u t có dài nh t. ư ng chéo là hay nh t vì không song song v i khung hình. i u này s t o cho ngư i xem có c m giác v hư ng. 12. Khi ưa vào tranh nh ng ch th mà b n ch t là chuy n ng, n u ư c thì t o c m giác ch th ang chuy n ng mà không t ch th vào tr ng thái như là ang t o dáng. 13. N u b n không quy t nh ư c b t u ư ng d n vào i m nh n c a tranh (ví d như m t dòng sông, con ư ng) t âu, nên ý n quy t c này. H u h t chúng ta u c t trái sang ph i, vì th as m t u có thói quen b t u nhìn t phía bên trái b c tranh. 14. "L i vào" c a tranh cũng có th b t u t góc trên bên trái gi ng như m t trang sách v y. 15. ng b t u l i vào t góc b c tranh.
  2. 16. Tránh l p l i hình dáng, ư ng th ng, chuy n ng và kích thư c. Làm như th s gây ra xung t gi a các ch th g n gi ng nhau. 17. Tránh v nhóm ngư i hay ng v t có s ch n. Trư ng h p mu n v thành ôi thì nên thay i kích thư c và v trí. 18. Không nên v các v t th nghiêng ra phía ngoài b c tranh. Cũng không nên v v t th song song v i mép tranh. V v t th nghiêng vào phía trong. 19. Tránh v ư ng th ng tr khi r t ng n. C g ng t o nh ng v t che khu t b t ư ng th ng làm cho nó có v không th ng l m. 20. ng trình bày nh ng hình hình h c như hình vuông, hình ch nh t (c a s , c a ra vào), hình tam giác (cây thông), hình ô van hay hình tròn (cây c i, mây) dù nh ng hình này có trong th c t . Ví d n u trong b c tranh có c a s , tìm cách phá v hình kh i ó b ng m t cành cây hay m t ch u hoa. 21. Không bao gi chia b c tranh thành nh ng ph n b ng nhau vì b c tranh trông s quá nhân t o và t nh t. N u có ư ng chân tr i không bao gi nó gi a b c tranh. 22. ng ch m vào vi n, i m cu i. 23. Hình ch "X" trông không p m t.
  3. 24. ng c a óng. Hãy m i ngư i xem vào. 25. Không c n thi t ph i v t ng chi ti t nh như hòn g ch, t ng á, vv. tr khi b n thu c trư ng phái siêu t th c. Ch c n v m t ph n truy n t ý tư ng, s d ng k thu t n tư ng. 26. V các góc màu s m hơn và không th hi n rõ ch t li u (texture). 27. Khi v bóng trong tranh thì thêm vào nh ng l th ng ánh sáng xuyên qua. N u không bóng trông s như ư c dán vào.
  4. 28. Không nên v ng v t theo hư ng n m ngang vì như th trông s b t như là c t dán. Ch n hư ng t o c m giác không gian 3 chi u. 29. Các tòa nhà và c u trúc nhân t o như bê tông, g trông s thú v hơn n u b n làm cho nó trông cũ k b ng cách th hi n b m t c a nó như v t n t, tróc l . Trông b c tranh s như có nhi u truy n k hơn. Chú ý. Ch c n v b m t nh ng v t th g n ngư i xem. xa thì chi ti t ph i gi m i. 30. Thêm k ch tính cho b c tranh b ng cách thêm vào c m xúc. M t b c tranh phong c nh chi u tà v i b u tr i màu da cam trông s thú v hơn b u tr i xanh trung bình. Ví d có th t o c m xúc b ng cách v mưa, m t ph ư t, gió th i, cây c i ng nghiêng trong gió, vv. T t c nh ng chi ti t này s tăng thêm giá tr c a b c tranh. 31. Tr khi b n nh c t theo trư ng phái siêu t th c, v phong c nh v i cái nhìn hơi m nh t 32. Vi n m trong h u c nh s tăng thêm c m giác xa g n. Ch nên v vi n nét ti n c nh và trong khu v c mu n nh n. 33. ng t nhiên k t thúc m t ph n b c tranh và chuy n t ng t sang m t ph n khác. 34. Thay i hình kh i. N u ã có m t b i cây hình tròn thì ng nên có mây cũng hình tròn. nh núi hay ng n cây thông trông s hay hơn n u có nh ng ám mây tròn vây quanh. 35. Cân b ng là m t y u t quan tr ng. Không nên v màu l ch gi a 4 góc tranh, s t o c m giác m t cân b ng.
nguon tai.lieu . vn