Xem mẫu

  1. việc truyền thông với trình duyệt của bạn nên phương pháp này được xem như là một phương pháp an toàn đáng kể. SSL bảo đảm toàn bộ sự truyền thông đều được mã hóa và vì vậy những kẻ tấn công không thể ăn cắp mật khẩu của bạn bằng cách ‘nghe’ trộm dữ liệu trong khi bạn đang truyền thông. Mặc dù vậy các cơ chế dựa trên mật khẩu như vậy vẫn có nhiều lỗ hổng đối với các kiểu tấn công khác. Bằng việc gửi các thông báo email đánh lừa, những kẻ tấn công đánh lừa người dùng đăng nhập vào các bản copy giả mạo của trang thực, từ đó lấy mật khẩu và các thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên nếu mật khẩu có cơ chế thẩm định tốt trên web thì kiểu tấn công giả mạo này sẽ giảm mức độ nguy hiểm, khi đó sẽ không có mật khẩu nào bị đánh cắp. Để thực hiện được điều này và cải thiện tính bảo mật cho việc đăng nhập vào các trang web, CardSpace cho phép bạn có thể thay thế đăng nhập Web dựa trên mật khẩu với một cơ chế mạnh hơn. Hơn cả việc thẩm định người dùng bằng mật khẩu, một nhóm phụ thuộc như một website có thể thẩm định người dùng bằng các thẻ bảo mật. Ví dụ, một công ty đang cung cấp một nhóm website cũng có thể giới thiệu một nhà cung cấp nhận dạng hoạt động trên một số cơ chế và có thể truy cập từ bất kỳ máy khách nào, đó là khả năng của việc đưa ra các thẻ được chấp nhận bởi tất cả các trang trong nhóm đó. Phương pháp này cũng tối thiểu hóa được việc phải sử dụng nhiều mật khẩu và nó hiển nhiên là một tùy chọn có thể được sử dụng với CardSpace. Tuy nhiên điều này vẫn chỉ được áp dụng với các website cụ thể bởi vì không có nhà cung cấp nào có tất cả website sẽ chấp nhận đưa ra các thẻ bảo mật. Về vấn đề người dùng chọn tên người dùng và mật khẩu của họ. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trên các website ngày nay bởi vì đơn giản không cần đến nhà cung cấp nhận dạng nhóm thứ ba nào. Nó không cung cấp nhiều sự tin cậy mà người dùng thực sự là những gì mà họ đòi hỏi, điều này cũng là vì website không thể biết được tên nào mà người dùng cung cấp thực sự là của họ. Tuy nhiên các website sử dụng phương pháp này chỉ cần nhận ra người dùng cụ thể mỗi khi họ đăng nhập. Tất cả điều này yêu cầu một nhận dạng số duy nhất cho người dùng, không cần tất cả các thông tin đúng về họ. Trong bảng tóm tắt ngắn ngọn, vấn đề ở đây là: nhóm phụ thuộc thích chấp nhận các thẻ bảo mật được tạo bởi một nhà cung cấp nhận dạng vì thực hiện như trên sẽ cho phép thay thế các đăng nhập dựa trên mật khẩu có thể bị giả mạo. Mặc dù vậy, trong hầu hết các trường hợp không có nhà cung cấp nhận dạng nhóm thứ ba được chấp nhận rộng rãi để tạo các thẻ này. Chính mục
  2. đích chỉ là đề nhận được nhiều sự truy cập bởi cùng một người dùng nên nhận dạng số phức tạp không được yêu cầu ở đây. Để giải quyết vấn đề này, CardSpace đưa vào nhà cung cấp nhận dạng của bản thân nó. Như hình 5 thể hiện, nhà cung cấp nhận dạng tự đưa ra này hoạt động trên hệ thống Windows cục bộ, nó có thể đưa ra các thẻ thông tin giống như nhiều nhà cung cấp nhận dạng khác. (Trong thực tế, để phân biệt các nhà cung cấp nhận dạng mở rộng ở điểm khác nhau trong bản chất của nó, thì các nhà cung cấp mở rộng đôi khi được quy vào nhà cung cấp nhận dạng được quản lý và các thẻ thông tin mà chúng tạo ra được coi là thẻ được quản lý). Trong ví dụ thể hiện trong hình 5, người dùng có 3 thẻ có được từ các nhà cung cấp nhận dạng mở rộng, cùng với một thẻ thu được từ bản thân nhà cung cấp nhận dạng của nó. Error! Hình 5. Người dùng với thẻ thông tin từ chính nhà cung cấp nhận dạng của nó Các thẻ thông tin được tạo từ chính nhà cung cấp nhận dạng có thể chỉ gồm các thông tin cơ bản như tên của người dùng, địa chỉ bưu điện, email và số điện thoại. Khi người dùng chọn để đệ trình một trong những thẻ đến nhóm phụ thuộc thì nhà cung tự cung cấp nhận dạng trên hệ thống của người dùng sẽ tạo một thẻ SAML, thẻ này gồm có thông tin mà người dùng đã đặt trên nó. Nhà tự cung cấp nhận dạng cũng tạo một cặp khóa công khai/ riêng, đánh dấu thẻ bảo mật bên với khóa riêng. Để ngăn chặn kẻ tấn công sử dụng lại, thẻ này được xây dựng có tem thời gian và các thông tin khác, làm cho nó trở thành hoàn toàn vô dụng ngoại trừ người sử dụng gốc. Sau đó ứng dụng gửi thẻ đã đánh dấu này cùng với khóa công khai của nó đến nhóm phụ thuộc. Nhóm phụ thuộc có thể sử dụng khóa công khai để hợp lệ hóa chữ ký số của thẻ bảo mật, như vậy việc bảo đảm thẻ đang tồn tại được thể hiện bởi chính quyền sở hữu nó. Để làm cho nó trở thành không có tính khả thi đối với các nhóm phụ thuộc giúp kiểm tra hành động của người dùng bằng cách so sánh khóa công khai của họ thì nhà tự cung cấp nhận dạng phải tạo một cặp khóa khác cho mỗi nhóm phụ thuộc, nhóm được truy cập bằng thẻ này (mặc dù những thông tin chi tiết này được ẩn đối với người dùng do đó người dùng chỉ thấy được thẻ thông tin riêng của nhận dạng này). Ý tưởng chính của vấn đề này: vì các thẻ bảo mật được đưa ra bởi hầu hết các nhà cung cấp nhận dạng (gồm có những thẻ được tạo bởi nhà tự cung cấp nhận dạng của CardSpace) không sử dụng mật khẩu, nên các nhóm phụ thuộc gồm có các website,… có thể sử dụng thẻ này thay thế cho mật khẩu để thẩm định người dùng của họ. Nếu một site không sử dụng mật khẩu thì
  3. những tấn công giả mạo có thể tấn công vào người dùng để lấy trộm mật khẩu của họ. Việc giả mạo là một vấn đề nguy hiểm. Nếu những tính năng có nhiều lợi ích của CardSpace Windows và hệ thống nhận dạng metasystem có thể làm giảm được vấn đề này thì chúng sẽ cải thiện một cách đáng kể thế giới online ngày nay. Cải thiện sự tin cậy của người dùng trong nhận dạng về các ứng dụng web Việc đăng nhập dựa trên mật khẩu sẽ giảm được vết thương tấn công giả mạo, tuy nhiên nó sẽ không loại trừ được vấn đề. Nếu người dùng bị đánh lừa truy cập vào một site của kẻ tấn công giả mạo thì site đó có thể chấp nhận bất cứ thẻ bảo mật nào mà người dùng được cấp, bản thân đưa ra hoặc trong các trường hợp khác, sau đó người dùng này sẽ bị hỏi yêu cầu thông tin như số thẻ tín dụng. Kẻ tấn công giả mạo sẽ không thu được mật khẩu của người dùng cho site nếu nó đang cạnh tranh, nhưng người dùng có thể học thêm được nhiều điều hữu dụng khác. Nguồn gốc của vấn đề này là sự bất lực của người dùng trong việc phân biệt site thực của ngân hàng của họ với site được kẻ lừa đảo đưa lên. Cả hai có thể hiển thị cùng logo và các kiểu đồ họa khác. Cả hai có thậm chí có thể sử dụng SSL để bảo vệ truyền thông, và những kẻ giả mạo cũng có thể thu được các chứng chỉ giống như bất kỳ ai. Nếu người dùng kích chuột vào một liên kết được cung cấp trong thông báo email của kẻ giả mạo thì người này có thể bị kết nối đến một site giống như site ngân hàng của họ. Khóa nhỏ trong góc phải bên dưới của Internet Explorer thậm chí có thể được hiện lên và chỉ thị rằng sự truyền thông được bảo đảm bởi SSL. Để sửa vấn đề này yêu cầu đến hai thứ: • Đưa ra một cách thức bảo mật cao hơn website cho người dùng. • Đưa ra một cách phù hợp với người dùng để giúp họ học mức tin cậy mà site đang cung cấp như một bằng chứng về sự nhận dạng của nó, sau đó làm cho họ quyết định rõ ràng xem có nên tin tưởng vào website này không. Windows CardSpace và hệ thống nhận dạng metasystem được đưa ra nhằm giải quyết hai vấn đề trên.
  4. Giải quyết vấn đề đầu tiên đó là làm thế nào để một website có thể chứng tỏ được sự nhận dạng của nó với người dùng, nó phụ thuộc vào việc cải thiện các chứng chỉ được sử dụng để thực hiện điều này. Ngày nay, một website chứng tỏ một cách điển hình sự nhận dạng của nó với chứng chỉ được tạo cho truyền thông SSL. Điều này là tốt hơn là không có gì, nhưng các chứng chỉ SSL quả thực chỉ chứng tỏ được rằng một site được cho có một tên DNS riêng biệt và không có sự bảo đảm nào cho tên DNS tương ứng với thông tin được hiển thị trên trang này. Ví dụ, kẻ giả mạo có thể sử dụng chứng chỉ được cấp cho tên DNS mà họ sở hữu để bảo vệ sự truyền thông với một site đã được chuẩn bị cho lừa đảo một cách cẩn thận giống như ngân hàng của bạn. Các chứng chỉ SSL không đủ để giải quyết vấn đề này. Để giải quyết vấn đề này, Microsoft đã làm việc với các tổ chức khác trong lĩnh vực để tạo ra một mức chứng chỉ mới. Chứng chỉ này có thể gồm nhiều thông tin hơn chứng chỉ SSL truyền thống, chúng gồm có tên, vị trí, logo của tổ chức nó được đưa ra. Chứng chỉ bảo đảm an toàn mức cao hơn này cũng sẽ cho một nguồn thông tin chính thức hơn vì nó đòi hỏi sự thỏa thuận chặt chẽ hơn với quyền đưa ra nó. Cả nhà cung cấp nhận dạng và các nhóm phụ thuộc đều có thể sử dụng loại chứng chỉ mới này để chứng tỏ sự nhận dạng của họ với người dùng ứng dụng CardSpace. Việc tạo các chứng chỉ có mức an toàn cao hơn nhằm giải quyết vấn đề đầu tiên trong hai vấn đề được nêu ở trên. Người dùng phải đưa ra quyết định về các site mà họ tin tưởng. CardSpace tạo quyết định này một cách rõ ràng, yêu cầu mỗi người dùng chấp thuận sử dụng các nhà cung cấp nhận dạng và nhóm phụ thuộc mà họ muốn truy cập. Khi thẻ thông tin được cài đặt lần đầu trên hệ thống của người dùng thì sẽ có một màn hình hỏi người dùng, thẩm định rằng họ đang sẵn lòng chấp nhận các thẻ bảo mật được tạo bởi nhà cung cấp nhận dạng đã đưa ra thẻ này. Tương tự, thời điểm đầu tiên, nhóm phụ thuộc như một website bị truy cập, một màn hình sẽ xuất hiện yêu cầu đòi người dùng tự nguyện gửi thông tin nhận dạng số. Hình 6 thể hiện một ví dụ màn hình hiển thị sự truy cập lần đầu của người dùng đến nhóm phụ thuộc có thể trông như thế nào: Error! Hình 6: Màn hình hiển thị lần đầu nhóm phụ thuộc được truy cập. Như những gì ví dụ này thể hiện, màn hình có thể gồm có tên, vị trí, website URL, logo của tổ chức (như Overdue Media). Nó cũng có thể gồm có tên và logo của tổ chức đã thẩm định thông tin này (như VeriSign).
  5. Để giúp người dùng tạo được các quyết định sáng suốt, những gì đã hiển thị trên hình sẽ thay đổi phụ thuộc vào loại chứng chỉ được cấp bởi nhà cung cấp nhận dạng hoặc nhóm phụ thuộc. Nếu chứng chỉ an toàn hơn đã mô tả trong phần trước được cấp thì màn hình có thể chỉ thị tên, vị trí, website URL và logo của tổ chức sẽ được thẩm định như hình 6. Điều này chỉ thị đến người dùng rằng tổ chức này xứng đáng được tin cậy hơn. Nếu chỉ có một chứng chỉ SSL được cấp thì màn hình sẽ chỉ thị rằng không có bằng chứng của tất cả những gì mà website nào đã yêu cầu. Mục đích của nó là để giúp đỡ người dùng tạo các quyết định chính thức về nhà cung cấp nhận dạng nào sẽ cung cấp cho họ các nhận dạng số và nhóm phụ thuộc nào được phép nhận nhận dạng số đó. Tất cả các vấn đề ở trên đều tựa quanh một câu hỏi: liệu điều này sẽ thực sự giúp đỡ được những người dùng Windows? Vậy những người không có kiến thức về bảo mật – những người không biết chứng chỉ là gì – sẽ thực sự tạo được các quyết định sáng suốt với CardSpace? Ít nhất, việc cung cấp một cảm nhận phù hợp và có thể dự đoán với việc truy cập vào các trang mới sẽ được giúp đỡ. Mọi ứng dụng được xây dựng trên CardSpace gồm có Internet Explorer 7 sẽ yêu cầu sự phê chuẩn dứt khoát của người dùng đối với việc sử dụng mỗi nhà cung cấp nhận dạng và nhóm phụ thuộc mà họ truy cập với CardSpace. Người dùng sẽ luôn luôn thấy các màn hình tương tự cho điều này và màn hình đó sẽ cung cấp một sự hướng dẫn cho biết mức an toàn mà người dùng có thể có. Thêm vào đó người dùng chỉ tạo một quyết định tin tưởng vào site lần đầu họ truy cập. Các lần truy cập sau đó, thậm chí các tháng sau đó sẽ không hiển thị màn hình như màn hình hiển thị trong hình 6. Nếu màn hình này xuất hiện khi người dùng truy cập vào site mà họ đã truy cập từ trước thì rất có thể họ đã bị lừa truy cập vào một site giả mạo. Sử dụng Windows CardSpace: Kịch bản ví dụ Cách rõ ràng nhất để cảm nhận được CardSpace và hệ thống nhận dạng metasystem có thể được sử dụng như thế nào chúng ta hãy xem xét một ví dụ điển hình. Ví dụ, nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi bạn truy cập vào một cửa hàng trực tuyến như một cửa hàng sách chẳng hạn. Trong trường hợp đơn giản nhất, không có nhận dạng số nào liên quan – bất cứ ai cũng có thể duyệt qua tất cả các quyển sách và đặt hàng chúng mà không cần bảo chủ cửa hàng họ là ai. Mặc dù vậy, khi đặt hàng bạn cần phải đăng nhập, đăng nhập đó đòi hỏi phải cung cấp nhận dạng số. Ngày nay, hầu như thực hiện việc này bằng cách nhập vào tên người dùng và mật khẩu, cả hai đều do bạn tự chọn. Nếu cửa hàng trực tuyến này cũng hỗ trợ CardSpace và hệ thống nhận dạng số
  6. metasystem thì nó sẽ cung cấp cho người dùng một tùy chọn khác cho việc nhận dạng bản thân: sử dụng thẻ thông tin. Để thực hiện điều này, cửa hàng