Xem mẫu

  1. T ý truy n d ch coi ch ng thi t thân C th y m t m i, nhi u ngư i l i i truy n "nư c bi n", song theo các bác sĩ, n u không có ch nh ho c th c hi n nơi không trang b i u ki n ch ng s c, vi c truy n d ch có th gây nguy hi m, nh hư ng tính m ng. S c ph n v khi truy n d ch là kh năng có th x y ra và khó lư ng trư c h u qu , vì th không nên t ý truy n d ch. nh: Corbis.com. Qu n qu t v i công vi c buôn bán, m i l n th y trong ngư i m t m i, ho c au u, ăn không ngon là ch
  2. Hà - m t ch hi u t p hóa ch Ph m Th Hi n, qu n 8, l i i n hi u thu c ư c truy n d ch. "Tác d ng n bao nhiêu không bi t, nhưng tôi thích c m giác mát l nh khi truy n d ch. H u như tháng nào tôi cũng n nhà thu c vào ít nh t 4 chai glucoza", ch Hà nói. Cùng s thích như ch Hà, ông nh (61 tu i) nhà qu n Phú Nhu n nh h n m t y tá n truy n d ch t i nhà. Theo cô con gái c a ông nh, thay vì c ăn u ng các lo i th c ăn con cái mua cho, ông l i ch trông ch ư c vào "nư c bi n". Anh H i Nguyên, m t dư c sĩ ph trách i lý thu c tây trên ư ng Nguy n Văn Quá, qu n 12, cùng m t s ch phòng khám tư nhân cho bi t, hi n tư ng ngư i không b nh t t gì n ngh ư c truy n d ch là ph bi n. "Nhi u ngư i ch b au u nhưng c n ng n c òi
  3. vô nư c bi n. Chúng tôi khuyên không nên thì b ph n ng b ng cách b i nơi khác", anh Nguyên nói. M t bác sĩ khoa khám B nh vi n Nhân dân Gia nh cho bi t, s c ph n v khi truy n d ch là kh năng có th x y ra và khó tiên lư ng trư c, do cơ th là m t kh i th ng nh t hoàn h o, vi c tiêm truy n không phù h p s gây các r i lo n. "Trên th c t , không ít trư ng h p b s c khi n cơ th l nh toát ho c tím tái ngay sau khi truy n ư c vài phút. N ng hơn b nh nhân có th t vong như trư ng h p v a x y ra t i Hóc Môn", m t bác sĩ khác ang công tác t i B nh vi n Nguy n Trãi cho hay. Ông Nguy n Minh Hùng, Chánh thanh tra S Y t TP HCM cũng cho r ng, t l ngư i b s c do truy n d ch không cao nhưng v n có th x y ra. " i u này r t d lý gi i b i d ch truy n dù là ư ng glucoza thì cũng thành ch t l i v i cơ th ", ông Hùng nói.
  4. Cũng theo ông Hùng, ngoài vi c ngư i dân sính truy n d ch, thì các hi u thu c, phòng khám chính là nguyên nhân khi n tình tr ng "vô nư c bi n" tr nên tràn lan. "Vì l i nhu n, khi ngư i b nh mu n ư c vào nư c, thay vì tư v n ho c t ch i, h u h t các hi u thu c, phòng khám l i s n sàng ph c v , th m chí th y ngư i b nh thi u hi u bi t, nhi u nơi còn g i ý truy n d ch b t ch p thăm khám", ông Hùng nói. Vi c truy n d ch theo bác sĩ Hùng, ch an toàn khi có ch nh c a bác sĩ, xác nh cơ th b nh nhân ang trong tình tr ng như th nào và c n nh ng lo i d ch truy n gì. Ngoài ra, nơi truy n d ch ph i có các i u ki n x lý ch ng s c phòng s c . Ngư i truy n d ch cũng ph i có trình chuyên môn. "C th trong v s c truy n d ch gây t vong Hóc Môn, ngư i truy n d ch cho n n nhân ch là m t y sĩ y h c c truy n v i công vi c chính ch n b nh, kê toa,
  5. b c thu c. Nơi truy n d ch là m t chi c giư ng n m ch không có các phương án x lý n u có x y ra s c", ông Hùng nói. Nói v tác d ng c a truy n d ch, h u h t bác sĩ u kh ng nh, lo i d ch truy n glucoza ph bi n ch cung c p ch t dinh dư ng trong trư ng h p suy ki t, ăn u ng kém ch không có kh năng ch a b nh. L m d ng truy n d ch, ngoài nguy cơ s c ph n v , còn lãng phí ti n b c và th i gian. Hi n dung d ch glucoza do nhi u hãng s n xu t. Các lo i thư ng th y là glucoza 5%, t c c 100 ml nư c ch a 5 g ư ng, 10%, 20% và 30%. V i chai glucoza 5%, ngư i ư c truy n s ch ư c cung c p năng lư ng tương ương v i vi c ăn m t bát cơm. Ngoài glucoza, còn có các lo i d ch khác ch a m, béo và vitamin, tuy nhiên cũng ch ư c xem như ch t dinh dư ng dùng truy n cho nh ng ngư i không có kh năng ăn u ng. Nhóm khác ch a các ch t i n
  6. gi i như dung d ch Natri Clorua 0,9%, Lactate Ringer, Bicarbonate Natri 1,4%... dùng trong trư ng h p m t nư c, m t máu tiêu ch y, b ng. Lo i này ch ư cs d ng trong các khoa c p c u c a b nh vi n.
nguon tai.lieu . vn