Xem mẫu

 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC SINH VIÊN THỰC HIỆN : LỚP CDOT8LT HUỲNH THANH QUÂN MSSV:09247111 VÕ TẤN THIỆN MSSV:09245151 DƯƠNG CHÍ DŨNG MSSV:09275431 NGUYỄN TIẾN PHÚC MSSV:09272621 NGUYỄN HỒNG TUẤN MSSV:09262191 TRẦN MINH TRÍ MSSV:09274051 ĐÀO CHẾ TRƯƠNG THẢO MSSV09266291 PHẠM NGỌC SANG MSSV:09246611 TRẦN VĂN BẰNG MSSV:09266721
 2. 1:Vấn đề giải phóng dân tộc  Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giải phóng dân tộc • Xuất phát từ nhu cầu khách quan của dân tộc VIỆT NAM,người vạch ra thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là vấn đề chống chủ nghĩa thực dân,xoá bỏ ách thống trị,áp bức,bóc lột của nước ngoài,giải phóng dân tộc giành độc lập dân tộc,thực hiện quyền dân tộc tự quyết,thành lập nhà nước dân tộc độc lập • Người lên án chế độ hà khắc,sự bóc lột tàn bạo trên lĩnh vực trính trị,kinh tế,văn hoá giáo dục.Người chỉ rõ sự đối kháng giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân là mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa,đó là mâu thuẫn không thể điều hoà được.  Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc • Để giải phóng dân tộc,cần xác định con đường phát triển của dân tộc,vì phương hướng phát triển dân tộc quy định những nội dung và yêu cầu trước mắt của cuộc đấu tranh giành độc lập • Từ quyền con người,HỒ CHÍ MINH đã nâng cao thành quyền dân tộc”Tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều bình đẳng,dân tộc nào cũng có quyền sống,quyền sung sướng và quyền tự do”
 3. 2: MỤC TIÊU CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC  Cách mạng xã hội là lật đổ nền thống trị hiện có và thiết lập một chế độ xã hội mới.Cách mạng ở thuộc địa trước hết phải”lật đổ ách thống trị của đế quốc”,chứ chưa phải là cuộc cách mạng xoá bỏ sự tư hữu,sự bóc lột nói chung.  HỒ CHÍ MINH luôn phân biệt rõ bọn thực dân xâm lược với nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa.Người kêu gọi nhân dân các nước phản đối chiến tranh xâm lược thuộc địa,ủng hộ đấu tranh giành độc lập của nhân dân VIỆT NAM.  Ở các nước thuộc địa.Nông dân là nạn nhân chính của các cuộc khai thác thuộc địa,bóc lột tô thuế và cướp đoạt ruộng vườn.Vì thế kẻ thù số một của nông dân là bọn đế quốc thực dân.  Cùng với nông dân,tất cả các giai cấp và tầng lớp khác đều có nguyện vọng chung là cứu giống nồi ra khỏi nước sôi lửa bỏng.Viếc cứu nước là việc chung của dân tộc bị áp bức  Cách mạng giải phóng dân tộc nhằm đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân,giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân.
 4. 3:CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC MUỐN THẮNG LỢI PHẢI ĐI THEO CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN  Để giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị của thực dân,ông cha ta đã sử dụng nhiều con đường gắn với khuynh hướng chính trị khác nhau,sử dụng những vũ khí tư tưởng khác nhau.  Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước bị biến thành thuộc địa,nhân dân chịu cảnh lầm than.Người nhận thấy con đường cứu nước của ông cha ta vẫn còn mang nặng cốt cách phong kiến.Chính vì thế người quyết tâm đi tìm một con đường mới.Người đến nhiều quốc gia và châu lục trên thế giới.
 5. 4: CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC  HỒ CHÍ MINH thấy được cách mạng THÁNG 10 NGA không chì là cuộc cách mạng vô sản,mà còn là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.Nó nêu tấm gương sáng cho sự giải phóng các dân tộc thuộc địa và mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc,thời đại giải phóng dân tộc.  Người hoàn toàn tin theo Lenin và quốc tế thứ ba,chính vì Lenin và quốc tế thứ ba bênh vực các dân tộc bị áp bức.Người nhận thấy phương hướng mới để giải phóng dân tộc:con đường cách mạng vô sản.  Người khẳng định”muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới giải phóng được dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.
 6. 5: CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC PHẢI DO ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO  *Cách mạng trước hết phải có đảng  Người phân tích muốn làm cách mạng trước hết phải làm cho dân giác ngộ lý tưởng,…bày sách lược cho dân,để trong thì vận động và tổ chức dân chúng,ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức  **Đảng cộng sản VIỆT NAM là người lãnh đạo duy nhất  Đầu năm 1930 người sáng lập Đảng cộng sản VIỆT NAM,lấy chủ nghĩa MÁC_LENIN làm nồng cốt,có tổ chức chặt chẽ,kỷ luật nghiêm minh và mật thiết liên lạc với quần chúng.  Theo người Đảng cộng sản là đảng của giai cấp công nhân và của dân tộc VIỆT NAM.Người đã xây dựng một đảng phù hợp với thực tiễn VIỆT NAM,gắn bó với nhân dân với dân tộc,một lòng phụng sự tổ quốc.Đảng do HCM sáng lập đã quy tụ được lực lượng va sức mạnh của giai cấp công nhân và cả dân tộc VIỆT NAM và trở thành nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng
 7. 6:LỰC LƯỢNG CỦA CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC  Trong lực lượng toàn dân tộc,HỒ CHÍ MINH hết sức nhấn mạnh vai trò động lực cách mạng của công nhân và nông dân.Người phân tích giai cấp công nhân và nông dân có số lượng đông nhất,nên có sức mạnh lớn nhất,Họ bị áp bức bóc lột nặng nề nhất,lòng cách mệnh càng bền chí cách mệnh càng quyết.Công nông là tay chân không rồi,nếu thua thì chỉ mất một cái kiếp khổ,nếu được thì được cả thế giới,cho nên họ gan góc.Từ đó người khẳng định:công nông là gốc cách mệnh
 8. 7:CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CẦN CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO  Tại phiên họp thứ 22 Đại hội v quôc tế cộng sản,người phê phán các đảng cộng sản ở PHÁP,ANH,HÀ LAN và các đảng ở các nước thuộc địa trong vấn đề thuộc địa.  Người nói:kháng chiến trường kỳ gian khổ,đồng thời phải tự lực cánh sinh.Trong vào sức mình và dĩ nhiên có sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng,không được ỷ lại.Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà trông chờ vào sự giúp đỡ của dân tộc khác là không xứng đáng độc lập”
 9. 8:CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC PHẢI ĐƯỢC TIẾN HÀNH BẰNG CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG BẠO LỰC  Các nước đế quốc sử dụng bạo lực để xâm lược và thống trị thuộc địa,đàn áp dã man phong trào yêu nước.Chưa đánh bại và đè bẹp ý chí xâm lược của chúng thì chưa thể thắng lợi hoàn toàn.vì thế con đường để giành và giữ độc lập dân tộc chỉ có thể là con đường cách mạng bạo lực.  Người vạch rõ tính tất yếu của bạo lực cách mạng:trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc,cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng.Người cho rằng bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng.  Hình thức bạo lực các mạng bao gồm đấu tranh vũ trang va đấu tranh chính trị  Trong chiến tranh cách mạng,lực lượng vũ trang va đấu tranh vũ trang giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt kẻ thù và đánh bại âm mưu quân sự và chính trị của chúng.Đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị mật thiết với nhau va không tách rời.
 10. 9:HÌNH THÁI BẠO LỰC CÁCH MẠNG  Toàn dân khởi nghĩa,toàn dân nổi dậy là nét đặt trưng trong tư tưởng HỒ CHÍ MINH về bạo lực cách mạng.  Trong chiến tranh,quan sự là chủ chốt nhưng đồng thời phải kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị.Thắng lợi quân sự mang lại thắng lợi chính trị,thắng lợi chính trị sẽ làm thắng lợi quân sự to lớn hơn.  Đấu tranh ngoại giao cũng có ý nghĩa chiến lược,phát huy yếu tố chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc,tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của thế giới  Đấu tranh kinh tế là ra sức tăng gia sản xuất,thực hành tiết kiệm,phát triển kinh tế của ta,phá họi kinh tế của địch  Mục đích của đấu tranh vì độc lập tự do làm cho toàn dân tự giác tham gia kháng chiến
 11. 10:ĐỘC LẬP DÂN TỘC NỘI DUNG CỐT LÕI CỦA GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Độc lập là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa.HỒ CHÍ MINH nói:Tự do cho đồng bào tôi,độc lập cho tổ quốc tôi,đấy là tất cả những diều tôi muốn,đấy là tất cả những gì tôi hiểu” Độc lập,tự do là mục tiêu chiến đấu,là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của dân tộc VIỆT NAM”Không có gì quý hơn độc lập tự do là khẩu hiệu hành động của dân tộc VIỆT NAM,đồng thời cũng là nguồn cổ vũ các dân tộc bị áp bức