Xem mẫu

  1. Bài 9 Ho t ng và ngh ngơi I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS bi t k nh ng ho t ng mà em thích. 2. K năng: Nói s c n thi t ph i ngh ngơi-gi i trí. Bi t i ng và ng i h c úng tư th 3. Thái : Có ý th c t giác th c hi n nh ng i u ã h c vào cu c s ng. II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho cho bài h c - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Ti t trư c các con h c bài gì? (An u ng hàng ngày) - H ng ngày các con ăn nh ng th c ăn gì? (HS nêu)
  2. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: H 1: Trò chơi “Hư ng d n giao thông” M c tiêu: HS n m ư c m t s lât giao thông ơn gi n Cách ti n hành: - GV hư ng d n cách chơi và làm m u - Khi qu n hô “ èn xanh” ngư i chơi s ph i ưa 2 tay ra phía trư c và quay nhanh l n lư t tay trên-tay dư i theo chi u t trong ra ngoài. - Khi qu n trò hô èn ngư i chơi ph i d ng tay. - Ai làm sai s b thua. H 2: Trò chơi M c tiêu: HS bi t ư c các ho t ng ho c trò chơi có l i cho s c kho . Cách ti n hành: Bư c 1:Cho HS th o lu n nhóm ôi k nh ng trò chơi các em thư ng hay chơi mà có l i cho s c kho . - Th o lu n nhóm ôi. Bư c 2: M i 1 s em xung phong lên k nh ng trò chơi - Nói v i b n tên các trò chơi mà cu nhóm mình các con hay chơi h ng ngày - Em nào có th cho c l p bi t trò chơi c a nhóm mình - Nh ng ho t ng các con v a nêu có l i hay có h i?
  3. K t lu n: - HS nêu lên - Các con chơi nh ng trò chơi có l i cho s c kho là: á - HS nêu bóng, nh y dây, á c u. H 3:Làm vi c v i SGK M c tiêu: Hi u ư c ngh ngơi là r t c n thi t cho s c kho . Cách ti n hành: - Làm vi c v i SGK Bư c 1:Cho HS l y SGK ra - HS quan sát trang 20 và 21. ch và nói tên toàn hình - GV theo dõi HS tr l i. - Hình 1 các b n ang chơi: nh y dây, á c u, nh y lò cò, bơi - Trang 21: t m bi n, h c bài - Gi i thi u dáng i c a 1 s b n. - GV k t lu n: Khi làm vi c nhi u ho c ho t ng quá s c, cơ th b m t m i lúc ó ph i ngh ngơi cho l i s c. H 4: Làm vi c v i SGK M c tiêu: Nh n bi t các tư th úng và sai trong ho t ng h ng ngày Cách ti n hành - Quan sát nhóm ôi. Bư c 1: GV hư ng d n HS quan sát SGK.
  4. - Quan sát các tư th i ng, ng i - B n áo vàng ng i úng -B n i u sai tư th GV k t lu n: - Các con ng i h c và i ng úng tư th . tránh cong và v o c t s ng. C ng c bài h c: - V a r i các con h c bài gì? - HS nêu - Nêu l i nh ng ho t ng vui chơi có ích. D n dò: V nhà và lúc i ng hàng ngày ph i úng tư th . - Chơi các trò chơi có ích. RÚT KINH NGHI M TI T D Y:
  5. Bài 10 Ôn t p con ngư i và s c kho I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: Giúp HS c ng c các ki n th c cơ b n v các b ph n c a cơ th và các giác quan. 2. K năng: Kh c sâu hi u bi t v các hành vi cá nhân h ng ngày có s c kho t t. 3. Thái : T giác th c hi n n p s ng v sinh kh c ph c nh ng hành vi có h i cho s c kho . II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho cho bài h c - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Ti t t nhiên xã h i tu n trư c các con h c bài gì? (Ho t ng và ngh ngơi) - Em hãy nêu nh ng ho t ng có ích cho s c kh e? (HS nêu kho ng 4 em) - GV nh n xét ghi i m.
  6. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u trò chơi kh i ng: “Chi chi, chành chành” M c ích: Gây h ng thú trong ti t h c. - HS chơi H 1: Th o lu n chung - Th o lu n chung. M c tiêu: C ng c các ki n th c cơ b n v các b ph n c a cơ th và các giác quan. Ti n hành: - GV cho HS nêu tên các b ph n bên ngoài c a cơ th . - HS nêu - Da, tay, chân, m t, mũi, r n… - Cơ th ngư i g m có m y ph n? - u, mình, tay và chân - Chúng ta nh n bi t th gi i xung quanh b ng nh ng giác quan nào? - V màu s c? - ôi m t. - V âm thanh? - Nh tai - V mùi v ? - Nh lư i - Nóng l nh - Nh da - N u th y b n chơi súng cao su, em khuyên b n như th nào? HS tr l i K t lu n: Mu n cho các b ph n các giác quan kho m nh, các con ph i bi t b o v , gi gìn các giác quan
  7. s ch s . H 2: H nhóm ôi HS k nh ng vi c làm v sinh cá - HS nh và k l i nh ng vi c làm nhân trong m t ngày v sinh cá nhân trong 1 ngày. M c tiêu: Kh c sâu nh ng hi u bi t nh ng hành vi cá nhân th c hi n v sinh. Cách ti n hành: Bư c 1: Các con hãy k l i nh ng vi c làm c a mình. - Hư ng d n HS k . - GV quan sát HS tr l i. - i di n m t s nhóm lên trình bày - Nh n xét. - Bu i sáng, ng d y con ánh răng, r a m t, t p th d c, v sinh cá nhân và ăn sáng r i i h c… GV h i: Bu i trưa các con ăn gì? Có no không? - HS nêu l n lư t - Bu i t i trư c khi i ng con có ánh răng không? - GV k t lu n: H ng ngày các con ph i bi t gi v sinh chung cho các b ph n c a cơ th . HO T NG N I TI P: C ng c : - V a r i các con h c bài gì? - Ôn t p - Cơ th chúng ta có b ph n nào? - Mu n cho thân th kho m nh con làm gì? - Gi v sinh cơ th , ăn u ng i u
  8. Nh n xét ti t h c: . D n dò: Các con th c hi n t t các ho t ng vui chơi có ích, gi v sinh t t. RÚT KINH NGHI M TI T D Y