Xem mẫu

  1. BÀI 5 GI GÌN V SINH THÂN TH A. M c tiêu: Giúp HS bi t: -Các vi c nên làm và không nên làm cơ th luôn s ch s , kho m nh . -T giác th c hành thư ng xuyên các ho t ng v sinh gi cơ th luôn s ch s . B. dùng d y-h c: -Các hình trong bài 4 SGK -V bài t p TN&XH bài 4.M t s tranh, nh v các ho t ng liên quan n gi v sinh thân th . C. Ho t ng d y h c 1: Ki m tra bài cũ - Ti t h c trư c các con h c bài gì? - Mu n b o v m t con ph i làm gì? - Mu n b o v tai con làm như th nào? - Nh n xét bài cũ .
  2. Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Kh i ng: - C l p hát bài:R a m t như mèo 2.Bài m i: -GVGi i thi u bài và ghi Ho t ng 1: Làm vi c v i SGK *M c tiêu: HS nh n ra vi c gì nên làm và không nên làm gi v sinh thân th . *Cách ti n hành: Bư c 1: GV cho c l p khám tay GV theo dõi HS th c hi n Tuyên dương nh ng b n tay s ch - GV cho HS th o lu n nhóm 4( N i dung th o lu n HS nh l i nh ng vi c mình ã làm cho cơ th s ch s ) GV theo dõi HS th c hi n . Bư c 2 i di n m t s em lên trình bày. HS nêu l i nh ng vi c ã làm cho cơ th luôn kho m nh - GV theo dõi s a sai là: - T m r a,g i u, thay qu n
  3. GV k t lu n : Mu n cho cơ th luôn kho m nh, áo, c t móng tay,móng s ch s các con c n ph i thư ng xuyên t m r a , chân,… thay qu n áo,c t móng tay ,móng chân… H 2 : Làm vi c v i SGK -HS theo dõi *M c tiêu: HS nh n ra vi c gì nên làm và không nên làm gi da , cơ th luôn s ch s *Cách ti n hành: Bư c 1: -Gv hư ng d n HS quan sát hình/11SGK và t p t câu h i cho t ng hình.ví d : -HS ch vào hình àu tiên bên trái trang sách và h i: . Hai b n ang làm gì? , Theo b n vi c làm ó là úng hay sai? Bư c 2: -GV cho HS xung phong tr l i -HS thay phiên nhau t p t câu h i và tr l i. - i di n m t s em lên tr l i. - Hình 1: B n ang còn t m - Hình2: 2 b n dã y m di h c - Hình 3: 1 b n ch i tóc * K t lu n: - Hình 4: 1 b n i h c chân không mang dép. Mu n cho cơ th luôn s ch s , kho m nh các con
  4. nên: t m r a thư ng xuyên, m c m , không t m - Hình 5: 1 b n ang t m cùng nh ng nơi nư c b n. v i trâu h : H 3: Th o lu n chung : M c tiêu: Bi t trình bày các vi c làm h p v sinh như t m ,r a tay , … bi t làm vào lúc nào. Cách ti n hành Bư c 1 GV nêu - Hãy nêu các vi c làm c n thi t khi t m - GV theo dõi HS nêu GV k t lu n: Trư c khi t m các con c n chu n b nư c , xà bông, khăn t m , áo qu n , - T m xong lau khô ngư i . Chú ý khi t m c n t m -HS tr l i nơi kín gió. - Bư c 2 Khi nào ta nên r a tay? - Khi nào ta nên r a chân? H 3: Ho t ng n i ti p M c tiêu: HS n m ư c n i dung bài h c Cách ti n hành: -HS theo dõi
  5. -GV h i l i n i dung bài v a h c HS nêu - V a r i các con h c bài gì? Hãy nêu l i nh ng vi c nên làm cho cơ th luôn s ch s ? Hãy nêu nh ng vi c không nên làm cho cơ th luôn s ch s . GV nh n xét HS tr l i HS tr l i D n dò: C l p th c hi n t t n i dung bài h c Nh n xét ti t h c Rút kinh nghi m bài d y:
  6. Bài 6 Chăm Sóc và B o V Răng I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS hi u cách gi v sinh răng mi ng phòng sâu răng và có hàm răng tr ng p 2. K năng: Chăm sóc răng úng cách 3. Thái : T giác súc mi ng hàng ngày II. DÙNG D Y H C: - GV: - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Ti t trư c các con h c bài gì? (Gi v sinh thân th ) - 1 b n cho cô bi t: Khi nào con r a tay? (R a tay trư c khi ăn và sau khi i v sinh) Khi nào con r a chân - Mu n cho cơ th s ch s con làm gì? (T m, g i, r a chân tay…) - GV nh n xét bài cũ
  7. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i H 1: Trò chơi: Ai nhanh – Ai khéo M c tiêu: Rèn tính nhanh nh n, khéo léo. Cách ti n hành - GV nêu lu t chơi k t h p hư ng d n HS chơi -M i i c 4 em, m i em ng m 1 que b ng gi y, em u hàng có 1 vòng tròn b ng tre. GV cho HS chuy n vòng tròn Theo dõi HS chơi ó cho b n th 2… HS ti n hành chơi - K t thúc trò chơi, GV công b i th ng nêu rõ lý do (chú ý vai trò c a răng). V y hàm răng tr ng ch c như th nào chúng ta cùng h c bài: “Chăm sóc răng mi ng” H 2: Quan sát răng M c tiêu: HS bi t th nào là răng kho , tr ng, u. Cách ti n hành: T ng ngư i quan sát hàm răng c a nhau - GV theo dõi: - HS làm vi c theo c p - Bư c 2: Ho t ng chung - HS quay m t vào nhau, + i di n nhóm nào cho cô bi t: Răng b n nào tr ng và l n lư t u - Xem răng b n như th
  8. + GV g i 3 em lên ph ng v n: Con có bí quy t gì mà nào? răng tr ng như v y? - HS ti n hành quan sát + Trong l p b n nào răng sún? - i di n nêu 3 em răng + Vì sao răng con l i sún? tr ngnh t lên. + Răng c a b n ang trong th i kỳ thay răng ch không ph i răng b sâu. - M i 2 em lên cư i cho + GV k t lu n: Hàm răng tr em có 20 chi c g i là răng c l p th y. s a. n 6-7 tu i răng s a ư c thay răng m i g i là - Vì con thay răng. răng vĩnh vi n. N u răng vĩnh vi n này b sâu không bao gi m c l i, vì v y các con ph i bi t chăm sóc và b o v răng. + Gi i thi u b răng: Bàn ch i ngư i l n, tr em, nư c mu i, nư c súc mi ng chăm sóc răng. H 3: Làm vi c v i SGK M c tiêu: HS bi t nên và không nên làm gì b ov răng. Cách ti n hành: Hư ng d n HS quan sát các hình 14-15 SGK nh ng vi c làm nào úng? Nh ng vi c làm nào sai? - GV cho l p th o lu n chung - Th c hi n quan sát cá - GV treo tranh l n nhân: 2’ - GV ch t l i n i dung t ng tranh - V y qua n i dung 4 b c tranh này ta nên và không nên làm cái gì? - GV k t lu n: Nên ánh răng, súc mi ng, n bác sĩ
  9. khám úng nh kỳ. - i di n 1 s HS lên trình bày theo n i dung H 4: t ng tranh. C ng c bài h c: V a r i các con h c bài gì? - M i ngày các con ánh răng ít nh t m y l n? -HS c không nên ăn - Mu n cho răng ch c kho con ph i ăn u ng như th các c ng nào? Nh n xét ti t h c: RÚT KINH NGHI M TI T D Y :