Xem mẫu

  1. Bài 31 Th c hành quan sát b u tr i I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS bi t s thay i c a nh ng ám mây trên b u tr i. 2. K năng: Là m t trong nh ng d u hi u cho bi t s thay i c a th i ti t. 3. Thái : HS có ý th c c m th cái p c a thiên nhiên, phát huy trí tư ng tư ng. II. DÙNG D Y H C: - GV: Bút màu – gi y v , v BTTNXH - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: - Con hãy cho bi t d u hi u tr i n ng? (B u tr i trong xanh) - D u hi u tr i mưa? (Có nhi u mây xám, có mưa rơi) - Khi i dư i tr i n ng em ph i làm gì? ( i mũ, nón) - Khi i dư i tr i mưa em ph i làm gì? (Mang áo mưa, che ô) - Nh n xét bài cũ.
  2. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: Th c hành: Quan sát b u tr i H 1: Cho HS ra sân quan sát b u tr i. M c tiêu:HS bi t quan sát và nh n xét, s d ng v n t riêng c a mình mô t b u tr i. Cách ti n hành: - GV nêu nh ng ví d cho HS. -HS nghe yêu c u - Nhìn lên b u tr i em th y có nhi u mây không? - Nh ng ám mây có màu gì? - Chúng ng yên hay chuy n ng? - Sân trư ng bây gi khô ráo hay ư t? - HS th c hành quan sát, sau ó cho các em vào l p th o - HS th o lu n nhóm ôi. lu n v i các câu h i ã nêu. - Cho 1 s c p lên trình bày. - GV cùng l p theo dõi, tuyên dương nh ng c p trình bày t t K t lu n: Quan sát nh ng ám mây trên b u tr i ta bi t ư c tr i ang n ng hay mưa. H 2: Luy n t p M c tiêu: HS bi t dùng hình v bi u t k t qu quan - V b u tr i và c nh v t.
  3. sát b u tr i và c nh v t xung quanh. - GV theo dõi HS v . - HS l y v ti n hành v . - Cho 1 s em gi i thi u tranh v c a mình. - GV tuyên dương nh ng b n v p. - Trình bày bài v . H 3: Ho t ng n i ti p M c tiêu: HS n m ư c n i dung baì h c Cách ti n hành GV nêu câu h i c ng c : V a r i các con h c bài gì? - B u tr i hôm nay như th nào? - Nhi u mây hay ít mây? D n dò - Nh n xét ti t h c
  4. Bài 32 Gió I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS bi t nh n xét tr i có gió hay không có gió, gió nh hay gió m nh. 2. K năng: S d ng v n t c a mình mô t v gió. 3. Thái : Yêu thiên nhiên, có ý th c trong h c t p. II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho cho bài d y. - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: - GV nêu câu h i: + Khi tr i n ng b u tr i như th nào? (Khi tr i n ng b u tr i trong xanh, có mây tr ng) + Khi tr i mưa em th y gì? (Gi t mưa rơi) - Nh n xét và ghi i m.
  5. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS GV gi i thi u bài H 1: Làm vi c SGK M c tiêu: Qua hình nh HS phân bi t tr i gió. Cách ti n hành: Bư c 1: GV g i ý. - So sánh lá c tìm d u hi u v gió. - T ng c p quan sát SGK. - GV nêu thêm: Khi có gió th i vào ngư i em c m th y như th nào? - C m giác c a c u bé như th nào khi c m qu t phe - C m giác th y mát. ph y? K t lu n: Khi tr i l ng gió, cây c i ng im. Gió nh làm cho cây c lay ng. Gió m nh làm cho cây c i nghiêng ngã. H 2: Quan sát ngoài tr i. M c tiêu: HS nh n bi t tr i có gió hay không có gió? Gió m nh hay gió nh ? Cách ti n hành: Bư c 1: GV nêu nhi m v cho HS quan sát.
  6. - Nhìn xem các lá cây có lay ng hay không? - HS th o lu n nhóm 4. - Hư ng d n HS làm vi c. - HS trình bày. K t lu n: Nh quan sát cây c i, m i v t xung quanh và c m nh n c a m i ngư i mà ta bi t ư c tr i có gió hay không có gió? + Khi tr i l ng gió cây c i ng im. + Gió nh làm cho lá cây ng n c lay ng. + Gió m nh làm cho cành, lá cây nghiêng ngã. H 3: Ho t ng n i ti p M c tiêu : HS n m ư c n i dung bài h c Cách ti n hành GV nêu câu h i c ng c : - Nêu l i tên bài h c? HS nêu - Em hãy nêu l i các d u hi u c a gió? - GV liên h th c t và cho HS bi t s có ích và có h i khi có gió? - Nh n xét ti t h c
nguon tai.lieu . vn