Xem mẫu

  1. Bài 25 Con Cá I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: K tên 1 s loài cá và cu c s ng c a chúng. 2. K năng: Quan sát, phân bi t và nói tên các b ph n chính bên ngoài c a cá. 3. Thái : C n th n khi ăn cá kh i b m c xương. Thích ăn cá. II. DÙNG D Y H C: - GV: SGK, m i nhóm m i con cá trong l . - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Ti t trư c các con h c bài gì? - Cây g có m y b ph n? (R , thân ,lá ,hoa) - Cây g tr ng làm gì? ( l y g , to bóng mát) - GV nh n xét ghi i m
  2. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: Con Cá. - CN + T H 1: Quan sát con cá M c tiêu : HS bi t ư c các b ph n bên ngoài c a con cá và bi t ư c cá s ng âu. Cách ti n hành - GV gi i thi u con Cá: Con Cá này tên là cá chép, nó - HS quan sát s ng ao, h , sông. - Các con mang n lo i cá gì? - HS l y ra và gi i thi u. - Hư ng d n HS quan sát con cá. - Ho t ng nhóm. M c tiêu: HS nh n ra các b ph n c a con cá, mô t ư c cá bơi và th như th nào? - GV nêu câu h i g i ý. - Ch và nói tên b ph n bên ngoài con cá - Có u, mình, uôi. - Cá bơi b ng gì? - B ng vây, uôi - Cá th b ng gì? Bư c 2: Cho HS th o lu n theo n i dung sau: - Th o lu n nhóm. - Nêu các b ph n c a Cá - T i sao con cá l i m mi ng? - GV theo dõi, HS th o lu n. - GV cho 1 s em lên trình bày: M i nhóm ch tr l i 1
  3. câu h i, các nhóm khác b sung. GV k t lu n: GV gi ng: Con Cá có u, mình, uôi, các vây. Cá bơi b ng mang, cá há mi ng ra cho nư c ch y vào. Khi cá ng m mi ng nư c ch y qua các lá mang oxy tan trong nư c ư c ưa vào máu cá. H 2: SGK M c tiêu : Bi t ư c cách b t cá và ăn cá có l i cho s c kho . Cách ti n hành GV cho HS th o lu n nhóm - SGK GV theo dõi, HS th o lu n. - Cho th o lu n nhóm 2 - GV c 1 s em lên h i và tr l i: GV nh n xét. GV k t lu n : An cá r t có l i cho s c kho , khi ăn chúng ta c n ph i c n th n tránh m c xương. H 3: Ho t ng n i ti p C ng c : V a r i các con h c bài gì? - Cá có m y b ph n chính? D n dò: An cá r t có l i cho s c kh e. Các con c n ăn c n th n kh i b m c xương. V nhà quan sát l i các tranh SGK. - Nh n xét ti t h c.
  4. Bài 26 Con Gà I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS bi t quan sát, phân bi t và nói tên các b ph n bên ngoài c a con gà, phân bi t gà tr ng, gà mái, gà con. 2. K năng: Nêu ích l i c a vi c nuôi gà 3. Thái : Có ý th c chăm sóc gà. II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho cho bài d y - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Ti t trư c các con h c bài gì? (Con Cá) - Cá có nh ng b ph n chính nào? ( u, mình, uôi và vây) - An cá có l i gì? (Có l i cho s c kho ) - GV nh n xét bài cũ
  5. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: Con Gà H 1: Liên h th c t ,k t h p quan sát SGK. M c tiêu: HS bi t ư c các b ph n chính c a con gà, ích l i c a vi c nuôi gà. Cách ti n hành. GV nêu câu h i. - Nhà em nào nuôi gà? - G o, cơm, b p. - Nhà em nuôi gà công nghi p hay gà ta? - L y th t, l y tr ng, làm c nh. - Gà ăn nh ng th c ăn gì? - Nuôi gà làm gì? Làm vi c v i SGK - Hư ng d n HS quan sát tranh SGK và nêu các b ph n - T ng nhóm ôi. bên ngoài c a con gà, ch rõ gà tr ng, gà mái, gà con. - An th t gà, tr ng gà có l i cho s c kho - GV cho 1 s em i di n lên trình bày. - L p theo dõi. GV h i chung cho c l p: - M gà dùng làm gì? - Gà di chuy n như th nào? Có bay ư c không?
  6. - Nuôi gà làm gì? - Dùng l y th c ăn. - Ai thích ăn th t gà, tr ng gà? - i b ng hai chân. GV k t lu n: - ăn th t, l y tr ng. - Gà u có u, mình, hai chân và hai cánh. Cánh có lông vũ bao ph . Th t và tr ng r t t t, cung c p nhi u ch t m, ăn vào s b cho cơ th . H 2: Ho t ng n i ti p M c tiêu: HS n m ư c n i dung bài h c Cách ti n hành GV nêu câu h i C ng c : - Gà có nh ng b ph n chính nào? - Có bay ư c. - Gà có bay ư c không? - An r t b và ngon. - Th t, tr ng gà ăn như th nào? - Theo dõi HS tr l i D n dò: Th t gà ăn r t ngon và b các con c n ăn c n th n và úng i u . - Nh n xét ti t h c.
nguon tai.lieu . vn