Xem mẫu

  1. Bài 23 Cây Hoa I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: K 1 s cây hoa và nơi s ng c a chúng 2. K năng: Quan sát, phân bi t và nói tên các b ph n chính c a cây hoa 3. Thái : Có ý th c chăm sóc các cây hoa nhàm, không b cây, hái hoa nơi công c ng. II. DÙNG D Y H C: - GV: em 1 s cây hoa - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: - Cây rau g m có b ph n chính nào? (R , thân,lá) - An rau có l i gì? (B , tránh táo bón) - Trư c khi ăn rau ta ph i làm gì? (R a s ch) - Nh n xét bài cũ. 3. Bài m i:
  2. Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài: Cây Hoa - CN + T H 1:Gi i thi u cây hoa M c tiêu:HS bi t dư c c u t o các b ph n chính c a cây hoa. -Cách ti n hành - GV gi i thi u tên cây hoa c a mình, nó ư c tr ng ru ng rau. - Hư ng d n HS quan sát cây hoa Yêu c u: - Hãy ch âu là r , thân, lá, hoa? - HS trình bày cây hoa c a mình - Các bông hoa thư ng có i m gì mà ai thích ng m? - Tìm ra các s khác nhau v màu s c, hương? - Ho t ng nhóm 2 - M t s em ng lên trình bày - HS ti n hành th o lu n GV theo dõi HS trình bày GV k t lu n: Các cây hoa u có r , thân, lá, hoa. M i lo i hoa u có màu s c. H 2: Làm vi c v i SGK - L p b sung M c tiêu: HS bi t t câu h i d a trên SGK Cách ti n hành - SGK -Tranh v
  3. - GV quan sát, HS th o lu n giúp 1 s c p. - HS th o lu n nhóm ôi - GV cho 1 s em lên trình bày GV h i: - K tên các lo i hoa có trong bài? - K tên các lo i hoa có trong SGK - Hoa dâm b t, hoa mua - Hoa ư c dùng làm gì? - Hoa loa kèn GV k t lu n: Các lo i hoa SGK là hoa dân b t, hoa - làm c nh mua, hoa loa kèn. Ngư i ta tr ng hoa làm c nh, trang trí, làm nư c hoa. - Ngoài các lo i hoa trên, các con còn th y nh ng lo i hoa nào khác. H 3: Trò chơi M c tiêu: HS nh n bi t ư c m t s lo i hoa - Trò chơi: b n hoa gì? Cách ti n hành GV yêu c u HS c m i t 1 em lên mang khăn b t m t. Cho HS ng 1 hàng. GV ưa 1 em 1 cành hoa yêu c u các em nh n bi t lo i hoa gì? - L p nh n xét tuyên dương H 4: Ho t ng n i ti p C ng c : V a r i các con h c bài gì? GV ưa ra m t s lo i hoa cho HS nh n bi t Nh n xét – d n dò
  4. Bài 24 Cây G I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS k tên 1 s cây g và nơi s ng c a chúng 2. K năng: Quan sát, phân bi t và nói tên các b ph n chính c a cây g 3. Thái : Có ý th c b o v cây xanh II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho + SGK - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Ti t trư c các con h c bài gì? (Cây Hoa) - Cây hoa có nh ng b ph n chính nào? (R , thân ,lá ,hoa) - Tr ng hoa làm gì? (làm c nh, trang trí) - Nh n xét ghi i m
  5. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: Cây G H 1: - Quan sát cây g M c tiêu: Nh n ra cây nào là cây g . Phân bi t b ph n chính c a cây g Cách ti n hành: - Cho HS i quanh sân và yêu c u HS ch âu là cây g ? - Cho l p x p 1 hàng i ra sân - Cây g này tên là gì? trư ng - Hãy ch thân, lá, r . - Em có th y r không? - Cây xà c - GV ch cho HS th y 1 s r tr i lên m t t, còn các r khác dư i lòng t tìm hút th c ăn nuôi cây. - Có 1 s r tr i lên m t t - Cây này cao hay th p? - Thân như th nào? - C ng hay m m - Cây này cao - Hãy ch thân lá c a cây - Thân to K t lu n: Gi ng như các cây khác, cây g có r , thân, lá, - HS s th : C ng hoa nhưng cây g có thân to cao cho ta g dùng và có nhi u lá to bóng mát. - HS ch H 2: - SGK
  6. M c tiêu: Bi t t câu h i và tr l i câu h i trong SGK. Bi t ích l i c a vi c tr ng cây l y g . Cách ti n hành Hư ng d n HS tr l i câu h i: - HS l t SGK - Cây g ư c tr ng âu? - K tên 1 s cây g mà b n bi t - Trong l p mình, nhà b n nh ng dùng nào ư c làm b ng g - Th o lu n nhóm ôi - GV g i 1 s em i di n lên trình bày. - 1 em h i 1 em tr l i - GV nh n xét tuyên dương - Sau ó il i GV k t lu n: Cây g ư c tr ng l y g làm dùng, cây có nhi u tán lá che bóng mát, ch n gió , r cây ăn - L p b sung sâu vào lòng t phòng tránh xói mòn c a t. - Các con ph i bi t gi gìn và chăm sóc cây xanh. H 3: Ho t ng n i ti p M c tiêu :HS n m ư c n i dung bài h c Cách ti n hành GV nêu câu h i
  7. V a r i các con h c bài gì? Hãy nêu l i các b ph n c a cây. Ích l i c a vi c tr ng cây. GV nh n xét, tuyên dương D n dò Các con c n b o v và chăm sóc cây xanh . Nh n xét ti t h c