Xem mẫu

  1. Bài 17 Gi gìn l p h c s ch p I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: Nh n bi t ư c th nào là l p h c s ch p. 2. K năng: Tác d ng c a vi c gi gìn l p h c s ch p i v i s c kho . 3. Thái : Làm 1 s công vi c ơn gi n gi l p h c sach p II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho cho bài h c. - HS: Ch i ót, kh u trang, khăn lau, cái h t rác III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Hôm trư c các con h c bài gì? - Các em ph i làm gì giúp b n h c t t? - l p cô giáo làm gì? - Các b n HS làm gì? - Nh n xét bài cũ.
  2. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: Gi gìn l p h c s ch p - CN + T H 1: làm vi c v i SGK M c tiêu :HS bi t yêu quý , và gi gìn l p h c s ch Cách ti n hành GV nêu m t s câu h i. - Các em có yêu quý l p h c không? - có - Mu n cho l p h c s ch p em ph i làm gì? - Hư ng d n HS quan sát SGK. Bư c 1: GV nêu yêu c u g i ý - Trong b c tranh th nh t v gì? - S d ng d ng c gì? - Các b n d n v sinh - B c tranh hai v gì? - Ch i, khăn, cái h t rác - S d ng d ng c gì? - Trang trí l p Bư c 2: HS th o lu n chung nhóm 4 - Gi y, bút màu - GV g i 1 s em trình bày trư c l p. - Ti n hành th o lu n Bư c 3: - L p h c c a em ã s ch p chưa? - Th o lu n c l p
  3. - L p em có nh ng tranh trang trí nào? - ã s ch, p - Bàn gh trong l p ã x p x p ngay ng n chưa? - Ngay ng n - Mũ nón ã úng nơi quy nh không? - úng nơi quy nh - Em có vi t v b y lên tư ng không? - Không - Em có v t rác b a bãi ra l p không? - Không - Em nên làm gì l p s ch p? - Không v b y, v t rác - GV rút ra k t lu n (SGK) H 2: Th c hành - Th o lu n nhóm M c tiêu: Bi t cách s d ng 1 s d ng c làm v sinh l ph c Cách ti n hành Bư c 1: GV chia l p ra 3 t Bư c 2: Các t th o lu n theo câu g i ý: - Nhóm em có d ng c gì? - HS ng nêu Bư c 3: G i i di n lên trình bày. - Ch i ót, kh u trang GV theo dõi HS tr l i - Ch i lông gà, khăn lau GV k t lu n: Khi làm v sinh các con c n s d ng d ng c h p lý có như v y m i m b o s c kho . H 3: Ho t ng n i ti p C ng c V a r i các con h c bài gì?
  4. Mu n cho l p h c s ch, p các con ph i làm gì? HS tr l i Th y b n v t rác b a bãi con ph i nh c b n như th nào? Liên h th c t l p h c D n dò: L p th c hi n t t v sinh và gi gìn l p s ch.
  5. Bài 18 Cu c s ng xung quanh I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS quan sát và nói 1 s nét chính ho t ng sinh s ng. 2. K năng: Bi t ư c 1 s ho t ng chính c a nhân dân a phương. 3. Thái : Yêu quê hương, có ý th c g n bó quê hương II. DÙNG D Y H C: - GV: - HS: SGK III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: l p h c s ch p em ph i làm gì? (Không v b y lên tư ng, Không v t rác b a bãi) - L p h c s ch, p có l i gì? ( m b o s c kh e) - Nh n xét bài cũ.
  6. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS H 1: Gi i thi u bài m i: Cu c s ng xung quanh - CN + DDT - Trong ti t h c này và ti t h c sau chúng ta cùng tìm hi u “Cu c s ng xung quang c a chúng ta” H 1: Gi i thi u tên phư ng hi n các em ang s ng: M c tiêu : HS bi t ư c tên phư ng c a mình ang s ng. - Cách ti n hành GV nêu m t s câu h i - Tên phư ng các em ang s ng? Phư ng Vĩnh Trư ng - Phư ng các em s ng g m khóm nào? - Khóm Trư ng Sơn, Trư ng H i, - Phư ng các em ang s ng có các khóm: Trư ng Sơn, Trư ng Th , Trư ng ông Trư ng ông, Trư ng Th , Trư ng H i. - Con ư ng chính ư c r i nh a trư c c ng trư ng tên - Võ Th Sáu gì? - R t ông - Ngư i qua l i có ông không? - Xe ô tô, xe máy, xe p, i b -H i l i b ng phương ti n gì? GV h i: - Hai bên ư ng có nhà không? - Ch âu? Có g n trư ng không?
  7. - Cây c i hai ư ng có nhi u không? - Có cơ quan nào xây g n ư ng không? - n Công an, U ban phư ng K t lu n: Con ư ng chính trư c ư ng tên là Võ Th Sáu, ngư i qua l i ông i b ng nhi u phương ti n khác nhau, có ít cây c i, nhà c a san sát. Có n Công An, U ban phư ng và xí nghi p thu s n óng g n ư ng H 2: H n i ti p C ng c – D n dò - V a r i các con h c bài gì? - Phư ng em tên gì? - Có nh ng khóm nào? - Con ư ng chính tên gì? - Mu n cho cu c s ng xung quang em tươi p em ph i làm gì? - C l p nh tên phư ng, khóm và con ư ng mình thư ng i h c