Xem mẫu

  1. Bài 13 Công Vi c Nhà I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: M i ngư i trong gia ình u ph i làm vi c tuỳ theo s c c a mình. 2. K năng: Trách nhi m c a m i HS ngoài gi h c t p c n ph i làm vi c, k tên 1 s công vi c thư ng làm. 3. Thái : Yêu lao ng và tôn tr ng thành qu lao ng c a mình và m i ngư i. II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho cho bài d y - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Tu n trư c các con h c bài gì? (Nhà ) - Em ph i làm gì b o v nhà c a mình?
  2. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i H 1: Làm vi c v i SGK M c tiêu: K tên 1 s công vi c nhà c a nh ng ngư i trong gia ình. Nói rõ n i dung t ng hình Cách ti n hành: GV cho HS l y SGK quan sát tranh - HS l y SGK quan sát n i dung Theo dõi HS th c hi n SGK - G i 1 s HS trình bày trư c l p và nêu tác d ng c a t ng công vi c. - M t s em lên trình bày - GV k t lu n: Nh ng vi c làm SGK th hi n làm cho gia ình nhà c a s ch s , g n gàng v a th hi n m i quan tâm c a nh ng ngư i trong gia ình v i nhau. H 2: Th o lu n nhóm M c tiêu: Bi t k ư c tên c a 1 s công vi c nhà c a nh ng ngư i trong gia ình mình và k nh ng vi c em thư ng làm giúp b m . Cách ti n hành Câu h i g i ý cho HS th o lu n - Trong nhà b n, ai i ch , n u cơm, gi t qu n áo? Ai quét d n? Ai giúp b n h c t p? - H ng ngày em làm gì giúp gia ình?
  3. GV quan sát HS th c hi n Bư c 2: GV g i 1 vài em nói trư c c l p GV k t lu n: M i ngư i trong gia ình u ph i tham gia làm vi c nhà, tuỳ theo s c c a mình. - Th o lu n nhóm 2 H 3: Quan sát tranh M c tiêu: HS hi u i u gì s x y ra khi trong nhà không có ai quan tâm d n d p Cách ti n hành Bư c 1: GV theo dõi, HS quan sát câu h i g i ý Câu h i g i ý: Hãy tìm ra nh ng i m gi ng nhau, khác nhau c a 2 hình trang 29 - Nói xem em thích căn phòng nào? T i sao? có ư c nhà c a g n gàng, sách s em ph i làm gì giúp ba m ? - HS quan sát trang 29 Bư c 2: i di n các nhóm lên trình bày. GV k t lu n: N u m i ngư i trong nhà u quan tâm n vi c d n d p nhà c a thì nhà s g n gàng ngăn n p - Ngoài gi h c có ư c nhà g n gàng, m i HS nên - HS làm vi c theo c p giúp b m nh ng công vi c tuỳ theo s c mình. H 4:Ho t ng n i ti p Cũng c , d n dò: Con hãy nêu tên bài v a h c ? -Mu n cho nhà c a g n gàng s ch s con ph i làm gì?
  4. - V nhà các con th c hi n t t n i dung v a h c HS nêu RÚT KINH NGHI M TIÉT D Y
  5. Bài 14 An Toàn Khi Nhà I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: K tên 1 s v t s c nh n trong nhà có th gây t tay. 2. K năng: Xác nh 1 s v t trong nhà có th gây nóng, b ng và cháy. 3. Thái : Bi t gi an toàn khi nhà. II. DÙNG D Y H C: - GV: Sưu t m 1 s câu chuy n c th v nh ng tai n n ã xãy ra iv i các em nh . - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Hôm trư c các con h c bài gì? - Mu n cho nhà c a g n gàng em ph i làm gì? (HS tr l i l n lư t) - Em hãy k tên 1 s công vi c em thư ng giúp gia ình
  6. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i H 1: Quan sát tranh M c tiêu: Bi t cách phòng ch ng t tay Cách ti n hành: Bư c 1: Hư ng d n HS quan sát - Quan sát - Ch cho các b n th y n i dung c a m i hình - HS t ng c p GV k t lu n: Khi ph i dùng dao hay nh ng dùng d v và s c, nh n c n ph i r t c n th n phòng t tay. - Quan sát hình 30 SGK H 2: Quan sát hình SGKvaf óng vai - D ki n xem i u gì có th xãy ra M c tiêu: Nên tránh chơi g n l a. - Tr l i Cách ti n hành: Hư ng d n HS th hi n gi ng nói phù h p n i dung t ng hình. Sau ó GV cho các em lên óng - óng vai vai, GV nh n xét tuyên dương, l p b sung. - M i nhóm 4 em - Em có suy nghĩ gì v hành ng c a mình khi óng vai? - Quan sát các hình SGK và óng vai - Các b n nh khác có nh n xét gì v vai di n c a b n? - N u là em, em có cách ng x nào khác không? - Trư ng h p có l a cháy, các v t trong nhà em ph i
  7. làm gì? - Em có nh s i n tho i g i c u ho không? K t lu n: Không ư c èn d u ho c các v t gây cháy khác trong màn hay g n nh ng dùng d b t l a. - Nên tránh xa các v t và nh ng nơi có th gây b ng và - G i c p c u 114 cháy. - Khi s d ng các dùng i n ph i r t c n th n, không s vào phích c m i n. - Hãy tìm m i cách ch y xa nơi cháy. - C n g i i n tho i s 114 n c u. GV cho m t s em nh c l i. H 3: Ho t ng n i ti p C ng c : V a r i các con h c bài gì? - GV cho 1 s em lên ch 1 s dùng c m HS s d ng. D n dò: V nhà th c hi n t t n i dung bài h c này. - c m i n
nguon tai.lieu . vn