Xem mẫu

  1. Bài 11 Gia ình I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: Giúp HS bi t gia ình là t m c a em. 2. K năng: Bi t b m , ông bà, anh ch em là nh ng ngư i thân yêu nh t c a em. 3. Thái : Bi t yêu quý gia ình và nh ng ngư i thân trong gia ình. II. DÙNG D Y H C: - GV: Bài hát: “C nhà thương nhau” - HS: Gi y-V bài t p t nhiên xã h i III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Ti t trư c các con h c bài gì? (Ôn t p) - Em hãy k l i nh ng công vi c v sinh ang làm? - Hãy k l i các b ph n chính c a cơ th ? (HS nêu kho ng 4 em) - Nh n xét bài cũ.
  2. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: GV cho l p hát bài : C nhà thương nhau - C l p hát bài c nhà thương nhau. H 1: Quan sát tranh M c tiêu: Bi t gia ình là t m c a em - 4 em 1 nhóm, quan sát tranh 11 Cách ti n hành SGK, - Gia ình Lan có nh ng ai? - Lan và m i ngư i ang làm gì? - Gia ình Minh có nh ng ai? - Minh và m i ngư i trong gia ình ang làm gì? - GV theo dõi s a sai - i di n các nhóm lên ch tranh và K t lu n: M i ngư i sinh ra u có b m và ngư i thân, trình bày s ng chung trong 1 nhà g i là gia ình. H 2: V tranh. M c tiêu: Rèn k năng v và luy n nói Cách ti n hành - T ng em v tranh nói v gia ình GV cho HS v c a mình. - GV theo dõi - T ng ôi trao i GV k t lu n : Gia ình là t m c a em, b , m , ông bà,
  3. anh ch em là nh ng ngư i thân yêu nh t c a em. H 3: Ho t ng chung c l p M c tiêu: M i ngư i ư c k các thành viên trong gia ình c a mình Cách ti n hành: - GV nêu câu h i. - Tranh em v nh ng ai? - Em mu n th hi n nh ng i u gì trong tranh. - D a vào tranh v gi i thi u gia GV quan sát HS tr l i ình c a mình . K t lu n: M i ngư i khi sinh ra u có gia ình, nơi em ư c yêu thương chăm sóc, em có quy n ư c s ng chung v i gia ình, v i b m . C ng c : - V a r i các con h c bài gì? - Gia ình là nơi như th nào? - Các con c n yêu quý gia ình mình? - Là t m c a em. Nh n xét ti t h c: RÚT KINH NGHI M TI T D Y
  4. Bài 12 Nhà I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: Nhà là nơi s ng c a m i ngư i. 2. K năng: Nhà có nhi u lo i khác nhau và có a ch . 3. Thái : K ư c ngôi nhà và dùng trong nhà yêu quý ngôi nhà mình. II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho - HS: V bài t p và SGK III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: -Ti t trư c các con h c bài gì? (Gia ình) -Trong gia ình em có quy n gì? (Quy n ư c s ng v i ba m ) -Em có b n ph n gì? (Yêu quý gia ình và nh ng ngư i thân trong gia ình) - Nh n xét bài cũ. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS
  5. 1.Gi i thi u bài m i: Ghi H 1: Làm vi c v i SGK M c tiêu: GV cho l p quan sát SGK nhóm 2 ngư i nói cho nhau nghe n i dung t ng b c tranh. Cách ti n hành: - Trang này có m y b c tranh? - 4 tranh - ây là nhà c a Nam xem nhà em có gi ng nhà Nam - HS ti n hành th o lu n không? Và quan sát nh ng ngôi nhà vùng nào? - B n thích tranh nào? Vì sao? - GV hư ng d n HS quan sát 2. Th o lu n chung: - GV ch vào tranh th nh t v gì? - V nhà, cây, sân rơm - Nhà em gi ng nhà Nam không? Nhà em nông thôn hay thành ph ? - Không - HS quan sát b c tranh còn l i. - Thành ph - Tranh 2 : Tranh v gì? vùng nào? - Tranh 3: Dãy ph - Tranh v nhà sàn, vùng mi n núi . - Tranh 4: V gì? - Nhà cao t ng - Nhà vùng nào? - Thành ph GV ch t l i: Nhà Thành ph m c san sát, có s nhà, ư ng có v a hè. Nhà cao t ng g i là khu nhà t p th hay còn g i là khu chung cư. GV liên h Nha Trang có khu chung cư ư ng Nguy n Thi n Thu t, 2/4 Lê H ng
  6. Phong. Tương lai phư ng Vĩnh Trư ng s xây chung cư l n. - GV cho HS th o lu n nhóm. - Các em h c th t t t - GV chia nhóm quan sát n i dung tranh v gì? Liên h - 4 em 1 nhóm. nhà em có nh ng a danh nào? Có gi ng các a danh SGK không? - HS ti n hành quan sát. Nhóm 1+2: Quan sát tranh 1 Nhóm 3+4: Quan sát tranh 2 Nhóm 5+6: Quan sát tranh 3 Nhóm 7+8: Quan sát tranh 4 - GV theo dõi, sau ó cho l p th o lu n chung. - Tranh 1 v gì? Nhà em có phòng khách gi ng tranh - Phòng khách không? - Nhà các em có nh ng dùng - Các tranh khác tương t . khác như: GV ch t l i: M i gia ình u có nh ng dùng c n thi t cho sinh ho t. Vi c mua s m dùng ph thu c vào i u ki n kinh t c a gia ình. H 2: Thi v ngôi nhà M c tiêu: HS t p v ngôi nhà c a mình, sau ó t ng c p th o lu n. Cách ti n hành: HS v -GV quan sát HS v Cho HS th o lu n theo c p gi i thi u v ngôi nhà c a mình . - T ng c p th o lu n
  7. GV tuyên dương nh ng b n gi i thi u hay. Ho t ng n i ti p : - GV cũng c -D n dò -V a r i các con h c bài gì? - nhà các con ã làm gì cho ngôi nhà c a mình thêm p? RÚT KINH NGHI M TI T D Y
nguon tai.lieu . vn