Xem mẫu

  1. BÀI 1 CƠ TH CHÚNG TA A. M c tiêu: Sau bài h c này,HS bi t: -K tên các b ph n chính c a cơ th . -Bi t m t s c ng c a u và c ,mình,chân và tay. -Rèn luy n thói quen ham thích h at ng cơ th phát tri n t t. B. dùng d y-h c: -Các hình trong bài 1 SGK phóng to.
  2. C.Ho t ng d y h c Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Kh i ng: -Hát t p th 2.Ki m tra: -Gvki m tra sách ,v bài t p -HS lên bàn 3.Bài m i: -GV gi i thi u bài và ghi Ho t ng 1:Quan sát tranh *M c tiêu:G i úng tên các b ph n bên ngoài c a cơ th *Cách ti n hành: Bư c 1:HS ho t ng theo c p -GV hư ng d n h c sinh:Hãy ch và nói tên các b ph n -HS làm vi c theo hư ng d n c a bên ngoài c a cơ th ? GV -GV theo dõi và giúp HS tr l i Bư c 2:Ho t ng c l p -Gvtreo tranh và g i HS xung phong lên b ng - i di n nhóm lên b ng v a ch - ng viên các em thi ua nói v a nêu tên các b ph n bên ngoài c a cơ th . Ho t ng 2:Quan sát tranh *M c tiêu:Nh n bi t ư c các ho t ng và các b ph n bên ngoài c a cơ th g m ba phàn chính: u,mình,tayvà chân.
  3. *Cách ti n hành: Bư c 1:Làm vi c theo nhóm nh -GV nêu: . Quan sát hình trang 5 r i ch và nói xem các b n trong t ng hình ang làm gì? -T ng c p quan sát và th o lu n .Nói vơi nhau xem cơ th c a chúng ta g m có m y ph n? Bư c 2:Ho t ng c l p - i di n nhóm lên bi u di n l i -GV nêu:Ai có th bi u di n l i t ng ho t ng c a các ho t ng c a các b n trong u,mình,tay và chân như các b n trong hình. tranh -GV h i:Cơ th ta g m có m y ph n? *K t lu n: -HS theo dõi -Cơ th chúng ta có 3 ph n: u,mình,tay và chân. -Chúng ta nên tích c c v n ng.Ho t ng s giúp ta kho m nh và nhanh nh n. Ho t ng 3:T p th d c *M c tiêu:Gây h ng thú rèn luy n thân th *Cách ti n hành: Bư c1: -HS h c l i bài hát -GV hư ng d n h c bài hát: Cúi mãi m i lưng Vi t mãi m i tay Th d c th này Là h t m t m i. -HS theo dõi
  4. Bư c 2: GV v a làm m u v a hát. -1 HS lên làm m u Bư c 3:Goi m t HS lên th c hi n c l p làm theo -C l p t p -C l p v a t p th d c v a hát *K t lu n:Nh c HS mu n cơ th kho m nh c n t p th d c hàng ngày. 3.C ng c ,d n dò: -HS nêu -Nêu tên các b ph n bên ngoài c a cơ th ? -V nhà hàng ngày các con ph i thư ng xuyên t p th d c. Nh n xét ti t h c. Rút kinh nghi m:
  5. BÀI 2 CHÚNG TA ANG L N A. M c tiêu: Giúp HS bi t: -S c l n c a em th hi n chi u cao,cân n ng và s hi u bi t. -So sánh s l n lên c a b n thân v i các b n cùng l p. -Ý th c ư c s c l n c a m i ngư i làkhông hoàn toàn như nhau,có ngư i cao hơn,có ngư i th p hơn,có ngư i béo hơn,… ó là bình thư ng. B. dùng d y-h c: -Các hình trong bài 2 SGK phóng to -V bài t pTN-XH bài 2 C.Ho t ng d y h c Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Kh i ng: -Chơi trò chơi v t taytheo nhóm. 2.Bài m i: -GV k t lu n bài gi i thi u: Các em cùng tu i nhưng có em kho hơn,có em y u hơn,có em cao hơn, có em th p hơn…hi n tư ng ó nói lên i u gì?Bài h c hôm nay các em s rõ. Ho t ng 1:Làm vi c v i sgk *M c tiêu:HS bi t s c l n c a các em th hi n chi u
  6. cao,cân n ng và s hi u bi t. *Cách ti n hành: Bư c 1:HS ho t ng theo c p -GV hư ng d n:Các c p hãy quan sát các hình trang 6 -HS làm vi c theo t ng c p:q/s SGKvà nói v i nhau nh ng gì các em quan sát ư c. và trao i v i nhau n i dung t ng hình. -GV có th g i ý m t s câu h i h c sinh tr l i. -GV theo dõi và giúp HS tr l i Bư c 2:Ho t ng c l p - HS ng lên nói v nh ng gì -Gv treo tranh và g i HS lên trình bày nh ng gì các em các em ã quan sát ã quan sát ư c -Các nhóm khác b sung *K t lu n: -Tr em sau khi ra i s l n lên t ng ngày,hàng tháng v cân n ng,chi u cao,v các ho t ng -HS theodõi v n ng(bi t l y,bi t bò,bi t ng i,bi t i …)và s hi u bi t(bi t l ,bi t quen,bi t nói …) -Các em m i năm s cao hơn,n ng hơn,h c ư c nhi u th hơn,trí tu phát tri n hơn … Ho t ng 2: Th c hành theo nhóm nh *M c tiêu: -So sánh s l n lên c a b n thân v i các b n cùng l p. -Th y ư c s c l n c a m i ngư i là không hoàn toàn như nhau,có ngư i l n nhanh hơn,có ngư i l n ch m hơn *Cách ti n hành: Bư c 1:
  7. -Gv chia nhóm -Cho HS ng áp lưng vào nhau.C p kia quan sát xem b n nào cao hơn -Tương t o tay ai dài hơn,vòng u,vòng ng c ai to -M i nhóm 4HS chia làm 2 c p hơn t quan sát -Quan sát xem ai béo,ai g y. Bư c 2: -GV nêu: -D a vào k t qu th c hành,các em có th y chúng ta tuy b ng tu i nhau nhưng s l n lên có gi ng nhau không? *K t lu n: -HS phát bi u theo suy nghĩ c a -S l n lên c a các em có th gi ng nhau ho c không cá nhân gi ng nhau. -Các em c n chú ý ăn u ng i u ;gi gìn s c kho ,không m au s chóng l n hơn. -HS theo dõi Ho t ng 3: V v các b n trong nhóm *M c tiêu:HS v ư c các b n trong nhóm *Cách ti n hành: -HS v -Cho Hs v 4 b n trong nhóm 3.C ng c ,d n dò: -Nêu tên các b ph n bên ngoài c a cơ th ? -V nhà hàng ngày các con ph i thư ng xuyên t p th d c. Nh n xét ti t h c.
nguon tai.lieu . vn