Xem mẫu

  1. T ng hoá vi c l v i công ngh phân t ng d li u Ph n m m thông minh có th t ng phân b d li u trên các d ng l hi u qu nh t. M t d án quét tài li u ã t o ra dung l ng 1.4TB LUN các h s c c a tòa án. Glenn, qu n lý IT cao c p cho Tòa án Ohio, cho bi t ch có 6% các file c truy c p trong n m qua và ph n còn l i áng ra không nên n m trên m t a t ti n nh Fibre Channel. Khó kh n c a ông là làm sao xác nh úng 94% file không c truy nh p còn l i mà ông có th chuy n i t i b t k th i gian nào n các a Serial ATA ch m h n và ít t n kém h n. Cu i cùng ông c ng ã có c ph n m m mà ông c n ó là công ngh l u tr ng - Dynamic Storage Technology (DST) - m t ph n c a Novell Open Enterprise Server 2 - t o t p tin và t ng th c hi n các chính sách di chuy n file trên c s khi file cu i cùng ã c truy nh p. Sau m t tu n i u ch nh các c u hình Glenn nói: "Nó cho m t k t qu th t tuy t v i ", ông ã gi i phóng ít nh t m t tá a Fibre Channel. B ng cách gi m s l ng các t p tin ho t ng, ông c ng c t gi m th i gian sao l u hàng ngày c a mình t 14 gi xu ng 47 phút. Vi c cài t r t n gi n, và c u hình yêu c u ch c n di chuy n các LUN c sang c!ng SATA, th c hi n i tên LUN, t o ra m t LUN nh" h n trên Fibre Channel thay th nó, ch nh các LUN m#i làm volume chính (primary) và LUN c v#i vai trò shadow. "Sau ó, tôi b t u thi t l p các quy t c di chuy n," Glenn nói. Không ph i tr thêm b t k chi phí nào cho DST, ông nói thêm, nh ng #c tính ti t ki m c 140.000$ nh s gi m yêu c u i v#i các a và i n n ng. Glenn là m t trong nh ng ng i h ng l i u tiên c a m t công ngh m#i g$i là t ng phân t ng d li u, nó t ng hóa không ch s di chuy n d li u mà còn có nhi m v% giám sát d li u ang c s& d%ng nh th nào và xác nh nh ng d li u c n ph i a vào d ng l u tr . Nh ng phân t ng t ng v'n ch a tr thành ph bi n b i vì m#i ch có ít phân ph i cung c p công ngh này và v'n ch a c ch!ng minh có th làm vi c trong các môi tr ng giao d ch cao c p chuyên sâu. Nó th ng ch c s& d%ng trong m ng bán l( ho c file h th ng ho c h) tr ch m t s l ng h n ch các giao th!c ho c topo l u tr . Nh ng i v#i t ch!c có các nhu c u n gi n thì công c% phân t ng t ng hi n nay là quá t t.
  2. Làm th nào vi c phân t ng tr nên t ng "Tiering" có ngh a là th c hi n di chuy n d li u gi a các lo i ph ng ti n l u tr khác nhau khi nhu c u v nó t ng ho c gi m. Di chuy n d li u c , ít c truy c p h n n các thi t b l u tr r( ti n h n, t c ch m h n nh các a SATA ho c th m chí là b ng t làm gi m giá thành c a ph n c!ng trong khi t d li u m#i, c truy nh p th ng xuyên h n, quan tr$ng h n vào các a Fibre Channel t ti n h n, t c nhanh h n th m chí là các a tr ng thái r n (SSD) t ng hi u su t. Cu i cùng, ti n trình t ng hoá ng n ch n nó sa l y trong vi c phân lo i d li u và thi t l p chính sách nh h ng hi u qu "phân t ng" nh s qu n lý thông tin v chu k t n t i (life-cycle management -ILM). Chu n b , Cài t, Th c hi n? B n ngh r ng t ch!c c a mình ã s*n sàng khai thác nh ng l i ích c a các công ngh phân t ng d li u t ng? Tr #c tiên hãy xem xét nh ng v n này tr #c: - Nó có cung c p k t h p phân t ng c p block và file mà b n c n? - Có th ghi è lên quá trình phân t ng t ng vì các lý do hi u su t ho c ph%c h i d li u? - Nó có h) tr các tính n ng d phòng ho c de-duplication n u b n ang s& d%ng chúng? - Nó có ho c s+ h) tr phân t ng Sub-LUN không? - Nhà phân ph i có cung c p con ng phát tri n cho s t ng hóa h n n a không? Các qu n tr viên l u tr có th di chuy n d li u gi a các t ng, nh ng h$ ph i t th c hi n quá trình b ng tay ít nh t là vi c phân lo i d li u và t o tr #c các chính sách phân t ng. Dù vi c t o ra chính sách v'n còn c n thi t, nh ng hàng lo t các s n ph,m t ng m#i nh t ã c thi t k làm gi m ho c lo i b" s c n thi t vi c s& d%ng nhân viên giám sát h th ng l u tr và tìm ki m các file c% th , do ó các volume và các kh i (block) d li u c n c phân t ng l i và di chuy n chúng b ng tay. Các nhà qu n lý CNTT tr #c tiên ph i xem xét các tiêu chí mà ph n m m có th th c hi n (ch-ng h n nh d li u th ng xuyên c truy nh p nh th nào) và li u nó có th ánh giá và di chuy n các block ho c các file c l p thay vì ch di chuy n các volume ho c các LUN l#n h n. Do ít nh t là 10% block trong m t volume có th c kích ho t bi n minh cho s c n thi t ph i di chuy n t#i thi t b l u tr t ti n h n, t c nhanh h n, nh ng b n s+ ti t ki m c ti n n u có th di chuy n nh ng kh i này, c bi t là n u b n ang di chuy n n các SSD t ti n.
nguon tai.lieu . vn