Xem mẫu

"Don`t study, don`t know - Studying you will know!" NGUYEN TRUNG HOA TÆ ÂÄNG HOA QUA TRÇNH NHIÃT - PHÁN III PHÁN III MÄT SÄ HÃ THÄNG ÂIÃU CHÈNH ÂÄI TÆÅNG NHIÃT TRONG THÆC TÃ CHÆÅNG 1: CHÆÅNG 2: CHÆÅNG 3: MÄT SÄ HÃ THÄNG TÆ ÂÄNG LO CO BAO HÅI : MÄT SÄ HÃ THÄNG ÂIÃU CHÈNH THIÃT BË PHU TRONG PHÁN XÆÅNG TUÄC BIN TÆ ÂÄNG HOA HÃ THÄNG LANH 122 TÆ ÂÄNG HOA QUA TRÇNH NHIÃT - PHÁN III CHÆÅNG 1: CAC HÃ THÄNG TÆ ÂÄNG LO CO BAO HÅI : Loìhåi laìâäúi tæåüng phæïc taûp vç coïnhiãuö thäng säúvaoì vaìthäng säúra, hçnh thaình nhiãuö kãnh âan cheïo nhau + Do âoïâãøâån gianí hoaï váún âãöngæåìi ta tacïh chunïg ra thanìh nhæîng kãnh chênh. Cuûthãøcoïcacï quaïtrçnh : W Dqn NaCl B H W -> H (mæcï næåïc BH) Wxaí Dzän -> tqn Dgiamí än o qn B -> Dqn Wxaí-> Nacl . . . * Vaìcàn cæïvaoì caïc kãnh tacï dunûg chênh naìy ta xáy dæûng caïc vonìg âiãuö chènh âãøgiæîäøn âënh cacï thäng säúâiãöu chènh bàòng hãûthänúg âiãuö chènh 1 vonìg vaì nhænîg yãúu täúconì laûi aính hæåíng noïcoi laìnhiãùu (nhiãuù trong vaìnhiãuù ngoaìi) * Trong loìhåi coïBH coïcaïc hãûthänúg âiãöu khiãøn sau : - Hãûthänúg âiãöu chènh quaïtrçnh chaïy - Hãûthäúng âiãuö chènh nhiãût âäüquaïnhiãtû - Hãûthänúg âiãuö chènh næåïc cáúp - Hãûthäúng âiãuö chènh cháút læåüng næåïc cuía loì 1.1: Hãûthänúg âiãuö chènh quaïtrçnh chaïy cuaí loì: 1.1.1- Nhiãûm vuûcuía hãûthäúng âiãuö chènh quaïtrçnh chayï - Giæîa phuûtaíi cuaí loìphuìhåpü våiï phuûtaií tuäcú bin => coïhãûthänúg âiãöu chènh phuûtaíi (apï suáút P håi) - Tacï âänüg vaìo nhiãn liãuû => hãûthänúg âiãuö chènh khäng khê - Trong tænìg thåiì âiãøm thç læåüng khoiï thaií ra khoií loìphaií âaím baoí => Hãû thänúg âiãuö chènh aïp suátú buäöng læîa PBL 1.1.2- Âàcû tênh cuaí loìxeït theo quan âiãøm apï suátú : Theo quan âiãmø apï suáút thç loìtacïh thaình 2 phánö chênh : ∆B ∆Q BUÄNG LÆA ∆W ∆Pbh PHÁN SINH HÅI ∆Vkk ∆D => Tênh cháút âäüng cuía loìgäöm 2 kháu BL vaìFSH Quanï tênh cuía BL nhoí=> tênh cháút âänüg cuaí loìchuíyãuú phuûthuäûc vaoì tênh cháút phánö sinh håi. 1- Tênh chátú pháön sinh håi Âäiú våiï pháön sinh håi ta coï: dP p dt = Q- D(i” - inc) 123 TÆ ÂÄNG HOA QUA TRÇNH NHIÃT - PHÁN III AP Hãûsäútyílãûâàûc træng cho khaínàng taìng træînhiãût cuía häùn håpü næåïc håi vaì gianì änúg sinh håi => i"−inc . dt = i"−inc − D i"−inc = dq laìlæåüng håi lånï nháút coïthãøsinh ra nãuú Q dunìg âãøbiãnú thanìh håi hoanì toaìn vaìgoiü laìphuûtaií nhiãtû cuía loì AP dP i"−inc dt = Dq - D Trong chãúâäüxaïc lápû Dq = D => P const Nãúu kãøâãún sæûmáút cán bànòg vãöváût chátú => phæång trçnh âänüg cuía pháön sinh håi laì: AP dP i"−inc dt = Dq - D - K (W- D) K - Hãûsäútyílãûnoiï lãn sæûaníh hæåníg cuaí sæûmáút cán bànòg váût cháút lãn quaïtrçnh âiãöu chènh Âæa vãödaûng khäng coïthæïnguyãn TP . dt = µq − λ − K(µW − λ) (Âáy laìkháu têch phán - khäng coïtæûcán bànòg) 2- Aính hæåíng cuaí tênh cháút buänög læía lãn quaïtrçnh âiãuö chènh : Buäöng læía gáy nãn cháûm trãø âäúi våiï quaïtrçnh => Phæång trçnh âäüng: TP . dt = µq (t −τ) − λ − K(µW − λ) τ - phuûthuäüc vaoì cáúu taoû vaìtênh cháút buäöng læía, âäüâàtû äúng Nãuú âàtû änúg dayì thç τ khoaíng 20 ÷ 25 sec 3- Aníh hæåíng âiãuö kiãûn laìm viãcû lãn âàûc tênh âäüng cuaí loì: Khi lamì viãûc theo så âäökhäúi thç cháút âänüg cuía noïxáúu âi so våïi lamì viãûc song song. 1.1.3- Cacï phæång phapï âiãöu chènh phuûtaií cuaí loì 1- Khi loìlamì viãûc theo så âäökhäiú våiï tua bin ω 3 2 Pb Âënh trë 1 Ph 1- BÂC chènh âënh 2- BÂC giæîänø âënh Nhiãn liãuû 124 TÆ ÂÄNG HOA QUA TRÇNH NHIÃT - PHÁN III - Nhåìta âæa thãm bäüâiãöu chènh 2, láyú tên hiãuû taìPbh maìta giamí âæåcü thåìi gian âiãöu chènh - Trong mätü säútræåìng håüp âãønáng cao chátú læånüg ta kãtú håpü bäüâiãöu chènh 1 vaì3 (hãûthänúg âiãuö chènh phuûtaií vaìtua bin) tæïc laìláúy thäng tin apï suáút âãø cáúp cho bäüâiãuö chènh 3 phæång phaïp trãn chè aïp dunûg âäúi våiï tua bin maìmàcõ vaoì hãûthänúg nàng læåüng låïn (tæcï laìaính hæåíng cuaí noïkhäng âanïg kãøcho tánö säúlæåïi) vaìnoïkhäng nàòm trong chãúâäüâiãöu chènh phuûtaií cuaí nhaìmayï. 2- Caïc phæång phaïp khi loìlamì viãcû song song Nhiãûm vuûcuaí bäüâiãuö chènh laìtacï âänüg lãn caïc loìmaìâamí baío hiãû suátú cao Coïcaïc phæång phaïp sau : a- Phæång phapï duìng bäüâiãöu chènh chênh: ÂT P BÂC chênh Äng goïp chung Pb Pb NL NL CCCH ÂT ÂT CCCH Trong cå cáuú cháúp haình coïthãm bäüpháûn âënh trë nhåìâoïmaìta âiãuö chènh theo yãu cáöu nhátú âënh Nhæåüc : Nãúu khi xayí ra sæûbiãnú âäüng nhiãn liãûu trong mäüt loìnaìo âoï=> Caïc loì khacï phaíi nàmò trong chãúâäükhäng äøn âënh màcû dáöu phuûtaií cuía nhaìmaïy váùn äøn âënh (tæcï laìnoïkhäng khàõc phuûc âæåcü nhiãuù trong) => êt sæíduûng trong thæïc tãú 125 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn