Từ điển tra cứu tiếng Nga ở Thư viện Khoa học xã hội

  • 3 months ago
  • 48 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết trình bày từ điển tra cứu tiếng Nga ở Thư viện Khoa học xã hội gồm sách từ điển tra cứu tiếng Nga; bách khoa toàn thư; từ điển. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.11 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

  1. tõ ®iÓn tra cøu tiÕng Nga Nga ë th− viÖn khoa häc x héi §µo Duy T©n(*) 1. S¸ch tõ ®iÓn tra cøu tiÕng Nga - Tõ ®iÓn vÒ tiÕng Nga, gåm tõ ®iÓn Dßng tõ ®iÓn tra cøu trong m¶ng tiÕng Nga, tõ ®iÓn gi¶i nghÜa tiÕng Nga, s¸ch tiÕng Nga cña Th− viÖn Khoa häc tõ ®iÓn chÝnh t¶ tiÕng Nga, tõ ®iÓn x· héi (Th− viÖn), ViÖn Th«ng tin thuËt ng÷ n−íc ngoµi trong tiÕng Nga… KHXH cã vÞ trÝ quan träng trong hÖ - C¸c lo¹i tõ ®iÓn kh¸c, nh− tõ ®iÓn thèng s¸ch b¸o khoa häc vµ ®êi sèng danh nh©n, tõ ®iÓn tªn riªng, tõ ®iÓn tõ khoa häc. C¸c bé tõ ®iÓn tra cøu tuy chuÈn, tõ ®iÓn tõ khãa…(*) khèi l−îng kh«ng nhiÒu nh−ng l¹i cã gi¸ C¸c lo¹i tõ ®iÓn trªn ®· ®−îc Th− trÞ khoa häc vµ thùc tiÔn. Chóng gióp viÖn tuyÓn chän vµ bæ sung trong h¬n cho ng−êi dïng cã thÓ tra cøu mét tõ, nöa thÕ kû qua. Mét phÇn cña c¸c bé tõ mét thuËt ng÷, mét kh¸i niÖm, mét sù ®iÓn tra cøu ®ang ®−îc tr−ng bµy vµ kiÖn, mét ®Þa danh, mét nh©n vËt… hay phôc vô b¹n ®äc t¹i Phßng Tra cøu- c¸c ®Þnh nghÜa, c¸ch ph¸t ©m, c¸ch viÕt, Tr−ng bµy s¸ch míi. §©y lµ nh÷ng bé tõ c¸ch sö dông, nguån gèc tõ… víi néi ®iÓn tra cøu h¹t nh©n cã dung l−îng dung ng¾n gän, sóc tÝch, chuÈn mùc, dÔ th«ng tin lín, cã tÝnh chuÈn mùc vµ hiÓu. ®−îc c«ng nhËn trong mét ph¹m vi nµo Theo thèng kª s¬ bé, trong kho s¸ch ®ã. tiÕng Nga cã kho¶ng trªn d−íi 223 tªn C¸c bé tõ ®iÓn ®Çu tiªn nhËp vµo bé tõ ®iÓn tra cøu c¸c lo¹i vµ ®−îc ph©n Th− viÖn theo yÕu tè n¨m xuÊt b¶n lµ chia ®Òu cho c¸c chuyªn ngµnh khoa häc vµo c¸c n¨m 1947, 1953, 1956, 1957, x· héi vµ nh©n v¨n. §ã lµ c¸c lo¹i tõ 1958, 1959. Bé Tõ ®iÓn gi¶i nghÜa tiÕng ®iÓn : Nga (Tol'kovoj slovar' russkogo jazyka. - B¸ch khoa toµn th−, bao gåm b¸ch V dvukh tomakh. M.: Sov. khoa toµn th− tæng hîp, b¸ch khoa toµn Enciklopedija, 1947) xuÊt b¶n n¨m 1947 th− chuyªn ngµnh, tõ ®iÓn b¸ch khoa. lµ bé s¸ch cã n¨m xuÊt b¶n sím nhÊt cã ë Th− viÖn. Sau ®ã lµ c¸c bé Tõ ®iÓn - Tõ ®iÓn song ng÷ vµ tõ ®iÓn song tiÕng Nga xuÊt b¶n n¨m 1953, Tõ ®iÓn ng÷ chuyªn ngµnh. tiÕng Ph¸p cæ, 1956, Tõ ®iÓn chÝnh trÞ, - Tõ ®iÓn gi¶i nghÜa tæng hîp vµ tõ ®iÓn gi¶i nghÜa chuyªn ngµnh. (*) NCVC, ViÖn Th«ng tin KHXH
  2. 46 Th«ng tin Khoa häc x· héi. sè 7, 2008 1958. Trong thêi kú nµy cã duy nhÊt 1998, 184tr. (Almanach ch©u ¢u 1997. mét bé Niªn gi¸m b¸ch khoa toµn th− LÞch sö. TruyÒn thèng. V¨n hãa). Ngoµi X« ViÕt xuÊt b¶n n¨m 1957 (Ezhegodnik ra, c¸c lÜnh vùc khoa häc kh¸c còng cã sovetskoj enciklopedii, 1957. M.: Sov. c«ng tr×nh tra cøu t−¬ng tù. Tõ thùc tÕ Enciklopedija, 1957, 648tr.). trªn cho ta thÊy tÝnh ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh tõ ®iÓn tra cøu, kh«ng chØ ®¬n Nh− vËy, trong nh÷ng n¨m 50 cña thuÇn gi¶i thÝch c¸c kh¸i niÖm, thuËt thÕ kû tr−íc trong kho s¸ch tiÕng Nga ng÷, ®èi chiÕu…, mµ cßn ®i s©u h¬n, cô chØ cã bé 6 tõ ®iÓn c¸c lo¹i. S¸ch tõ ®iÓn thÓ h¬n vÒ tõng vÊn ®Ò, tõng sù kiÖn, tra cøu xuÊt hiÖn nhiÒu vµo gi÷a nh÷ng tõng con ng−êi vµ tõng t¸c phÈm. n¨m 1960 víi nhiÒu lo¹i tõ ®iÓn cã gi¸ trÞ th«ng tin vµ tra cøu, ®Æc biÖt lµ c¸c Qua t×m hiÓu dßng tµi liÖu tõ ®iÓn b¸ch khoa toµn th− tæng hîp vµ b¸ch tra cøu tiÕng Nga, chóng t«i cã mét c¶m khoa toµn th− chuyªn ngµnh, c¸c tõ nhËn r»ng, nhiÒu lÜnh vùc KHXH ®ang ®iÓn song ng÷, tõ ®iÓn chuyªn ngµnh cã xu h−íng tõ ®iÓn hãa hay cô thÓ h¬n khoa häc vµ tõ ®iÓn tra cøu tiÕng Nga… lµ b¸ch khoa toµn th− hãa. C¸c bé s¸ch S¸ch tõ ®iÓn tra cøu thuéc c¸c nµy ®· ®Èy lo¹i h×nh tõ ®iÓn tra cøu lªn chuyªn ngµnh: chÝnh trÞ häc, triÕt häc, khu vùc cña sù gi¸p ranh gi÷a c«ng x· héi häc, v¨n häc-nghÖ thuËt, ng«n tr×nh nghiªn cøu vµ tõ ®iÓn b¸ch khoa ng÷ häc, luËt häc, kinh tÕ häc, c¸c khoa toµn th−. Cho nªn lµm cho chóng ta ®«i häc lÞch sö, qu©n sù häc, ©m nh¹c, kiÕn khi dÔ bÞ nhÇm lÉn vÒ lo¹i h×nh s¸ch tróc, gi¸o dôc häc… b¸o: nghiªn cøu hay tra cøu. ThÝ dô nh− bé s¸ch: Pejzazh. Russkaja zhivopis'. XÐt vÒ lo¹i h×nh th× tõ ®iÓn song ng÷ M.: Belyj gorod, 2000, 631tr. (Phong chiÕm mét l−îng v−ît tréi so víi c¸c lo¹i c¶nh, Héi häa Nga). §©y lµ cuèn s¸ch tõ ®iÓn kh¸c nh− b¸ch khoa toµn th−, tõ thuéc lo¹i tõ ®iÓn tra cøu vÒ c¸c bøc ®iÓn chuyªn ngµnh. tranh phong c¶nh trong nÒn héi häa XÐt vÒ thêi gian xuÊt b¶n, th× ®¹i bé Nga. Trong mçi bøc tranh cã giíi thiÖu phËn c¸c tõ ®iÓn tra cøu xuÊt b¶n nhiÒu t¸c gi¶ vµ qu¸ tr×nh s¸ng t¸c cña t¸c nhÊt vµo nh÷ng n¨m 1960, 1970 vµ ®Õn gi¶, néi dung tranh, nh÷ng gi¸ trÞ vµ vÞ ®Çu nh÷ng n¨m 1980. Nh÷ng n¨m gÇn trÝ cña nã trong nÒn héi häa Nga vµ thÕ ®©y sè tõ ®iÓn tiÕng Nga ®−îc nhËp vµo giíi… NÕu ta chØ ®äc tªn s¸ch mµ kh«ng kh«ng ®¸ng kÓ vµ lo¹i h×nh còng rÊt khã xem néi dung bªn trong th× ta sÏ nhÇm ph©n biÖt, nã võa lµ c«ng tr×nh tõ ®iÓn, lÉn víi c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ nÒn héi võa lµ tõ ®iÓn tra cøu néi dung th«ng häa Nga vµ kh«ng cho nã lµ s¸ch tra tin cã chiÒu s©u. ThÝ dô nh− bé s¸ch cña cøu. Mét vÝ dô kh¸c lµ cuèn: Rossija Kovalevskij M. N. Sovremenye sociologi. velikaja sud'ba. M.: Belyj gorod, 2003, V dvukh tomakh. M.: Sankt Peterburg, 704tr. §©y còng lµ cuèn s¸ch tra cøu néi Aletecja, 1997 (C¸c nhµ x· héi häc dung s©u vÒ c¸c bøc tranh næi tiÕng cña ®−¬ng ®¹i). Filosofy dvadcatogo veka. c¸c häa sÜ Nga. C¸c bµi giíi thiÖu vÒ M.: Iskusstvo XXI vek, 2004, 367tr. (C¸c tõng bøc tranh nh− mét bµi viÕt, gióp nhµ triÕt häc thÕ kû XX), hay nh− c¸c bé cho ta cã thÓ tra cøu vµ t×m hiÓu vÒ s¸ch: Evropejskij al'manakh. 1997. tõng bøc tranh, chØ ra n¬i tµng tr÷. Cßn Istorija. Tradicii. Kul'tura. M.: Nauka, bé s¸ch: Illjustrirovannyj slovar'
  3. Tõ ®iÓn tra cøu... 47 russkogo iskusstva. M. Belyj gorod, bé s¸ch quý vµ ch−a thÓ thay thÕ (1, 2001, 552tr.. (Tõ ®iÓn tranh minh häa tr.39). trong nghÖ thuËt Nga) th× l¹i ghi râ lµ Trªn ®©y, chóng t«i ®−a ra mét sè tõ ®iÓn, vµ ph−¬ng ph¸p biªn so¹n nhËn xÐt kh¸i qu¸t vÒ dßng tõ ®iÓn tra kh«ng kh¸c g× nhiÒu so víi hai bé s¸ch cøu trong m¶ng tµi liÖu tiÕng Nga cña trªn. Th− viÖn. Tõ nh÷ng vÝ dô trªn cho thÊy ®· trë 2. B¸ch khoa toµn th− l¹i xu h−íng håi cè c¸c nguån t− liÖu vÒ C¸c bé b¸ch khoa toµn th− chuyªn mét lÜnh vùc khoa häc nµo ®ã vµ biªn ngµnh ®ang l−u tr÷ vµ phôc vô ë Th− so¹n nã thµnh c¸c bé s¸ch tra cøu víi viÖn bao gåm: nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nhau. §©y lµ mét trong nh÷ng tiÖn Ých gióp cho ng−êi - B¸ch khoa toµn th− triÕt häc, 4 tËp, dïng tin cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t h¬n xuÊt b¶n tõ n¨m 1960-1978. vµ ®Çy ®ñ h¬n vÒ mét vÊn ®Ò trong mét - B¸ch khoa toµn th− thÕ giíi triÕt kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh. Lo¹i häc, xuÊt b¶n n¨m 2001 dµy 1312tr. tõ ®iÓn võa mang tÝnh chÊt c«ng tr×nh - B¸ch khoa toµn th− triÕt häc míi nghiªn cøu, võa mang ®Æc tr−ng tõ ®iÓn gåm 4 tËp, xuÊt b¶n n¨m 2000. tra cøu vµ th−êng thÊy trong c¸c lÜnh vùc triÕt häc, v¨n häc, nghÖ thuËt, kiÕn - B¸ch khoa toµn th− kinh tÕ, 4 tËp, xuÊt b¶n n¨m 1972. Bé B¸ch khoa toµn tróc vµ v¨n hãa… Næi tiÕng nhÊt trong nh÷ng bé s¸ch theo cÊu tróc trªn lµ Tõ th− kinh tÕ xuÊt b¶n lÇn ®Çu vµo c¸c n¨m 1962 – 1965, gåm 3 tËp. ®iÓn ng«n ng÷ v¨n häc Nga hiÖn ®¹i gåm 17 tËp, ®−îc xuÊt b¶n vµo gi÷a - B¸ch khoa toµn th− v¨n häc, xuÊt nh÷ng n¨m 1960 cña thÕ kû tr−íc b¶n lÇn thø nhÊt, gåm 10 tËp, vµo c¸c (Slovar' sovremennogo russkogo n¨m 1929-1939, vµ tíi n¨m 1965 xuÊt literaturnogo jazyka. M.: Nauka, 1965. b¶n b¶n rót gän, gåm 4 tËp (Kratkaja C«ng tr×nh tõ ®iÓn nµy lµ mét bøc tranh literaturnaja enciklopedija. M.: Sov. toµn c¶nh vÒ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña Enciklopedija, 1965). v¨n häc Nga, vÒ mét nÒn v¨n hãa næi - B¸ch khoa toµn th− lÞch sö Liªn tiÕng Nga, vÒ c¸c tr−êng ph¸i v¨n häc X«, gåm 16 tËp, xuÊt b¶n tõ n¨m 1961 Nga. Ng−êi ®äc cã thÓ c¶m nhËn ®−îc ®Õn n¨m 1965 (Sovetskaja h¬i thë cña tõng t¸c phÈm v¨n häc, istoricheskaja enciklopedija. V 16-kh nh÷ng nÐt tinh tóy nhÊt cña tõng t¸c tomakh. M.: Sov. Enciklopedija, 1961- phÈm trong dßng v¨n häc Nga. Vµ lµ 1965) mét bøc tranh x· héi hoµn chØnh theo - B¸ch khoa toµn th− qu©n sù Liªn kh«ng gian vµ thêi gian diÔn ®¹t tinh X«, gåm 8 tËp, xuÊt b¶n n¨m 1976 thÇn cña c¶ d©n téc, cña mét thêi ®¹i. (Sovetskaja voennaja enciklopedija. V 8- Sau khi xuÊt b¶n bé tõ ®iÓn, c¸c nhµ i tomakh. M.: Voenizdat, 1976). phª b×nh v¨n häc chØ cã nh÷ng lêi b×nh tèt ®Ñp vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña nã - B¸ch khoa toµn th− nghÖ thuËt thÕ trong hÖ thèng s¸ch tõ ®iÓn ë Liªn X« giíi (Enciklopedija mirnogo iskusstva. tr−íc ®©y vµ cho ®Õn hiÖn nay nã vÉn lµ M.: Belyj gorod, 2001, 337tr.)
  4. 48 Th«ng tin Khoa häc x· héi. sè 7, 2008 Vµ cßn mét sè bé b¸ch khoa toµn Hµng lo¹t c¸c bé b¸ch khoa toµn th− th− kh¸c chóng t«i kh«ng giíi thiÖu chuyªn ngµnh kh«ng cã trong kho s¸ch trong bµi viÕt nµy. cña Th− viÖn nh− : - B¸ch khoa toµn th− s− ph¹m (4 Bªn c¹nh c¸c bé b¸ch khoa toµn th− tËp, xuÊt b¶n tõ n¨m 1964-1968). cßn cã mét sè lo¹i Tõ ®iÓn b¸ch khoa. Tõ ®iÓn b¸ch khoa lµ s¸ch c«ng cô ®Ó - B¸ch khoa toµn th− ®Þa lý (5 tËp, tra cøu, tham kh¶o, cung cÊp nh÷ng xuÊt b¶n tõ n¨m 1960-1966). th«ng tin c¬ b¶n mµ loµi ng−êi tÝch lòy - B¸ch khoa toµn th− s©n khÊu (5 ®−îc trong qu¸ tr×nh lÞch sö, vÒ ®èi tËp, xuÊt b¶n tõ n¨m 1961-1967). t−îng, kh¸i niÖm, sù vËt, nh©n vËt… Tõ ®iÓn b¸ch khoa toµn th− Nga gåm 2 tËp, - B¸ch khoa toµn th− ©m nh¹c (5 xuÊt b¶n n¨m 2000 (Russkij tËp, xuÊt b¶n tõ n¨m 1973-1978). enciklopedicheskij slovar'. M.: Bol’shaja - B¸ch khoa toµn th− nghÖ thuËt c¸c russkaja enciklopedija 2000). n−íc vµ c¸c d©n téc trªn thÕ giíi (5 tËp, - Tõ ®iÓn b¸ch khoa tri thøc ph¸p xuÊt b¶n tõ n¨m 1962-1978). luËt (Enciklopedija slovar' pravovykh - B¸ch khoa toµn th− c¸ch m¹ng x· znanij. M.: Sov. Enciklopedija, 1-1965, héi chñ nghÜa th¸ng M−êi vÜ ®¹i (xuÊt 512tr.). b¶n n¨m 1977). - §¹i tõ ®iÓn b¸ch khoa nghÖ thuËt - B¸ch khoa toµn th− lÞch sö (Bol'shoj enciklopedicheskij slovar' Ukraina (16 tËp, xuÊt b¶n tõ n¨m 1962 iskusstva. M.: Vnesigma Asija, 2001, – 1972). 688tr.) - B¸ch khoa toµn th− lÞch sö nghÖ thuËt Ukraina (7 tËp, xuÊt b¶n vµo c¸c - Tõ ®iÓn b¸ch khoa ©m nh¹c n¨m 1966-1968). (Enciklopedija muzykalnyj slovar'. M.: Sov. Enciklopedija, 1966, 632tr.) Nh− vËy, vÒ m¶ng s¸ch b¸ch khoa toµn th− Th− viÖn ®· cã nh÷ng bé s¸ch Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×m rÊt c¬ b¶n, cã gi¸ trÞ khoa häc, v¨n hãa hiÓu kho s¸ch tiÕng Nga cña Th− viÖn, vµ nghÖ thuËt. Chóng lµ thµnh tè kh«ng chóng t«i thÊy trong kho cßn thiÕu v¾ng thÓ thiÕu ®−îc trong c¬ cÊu x· héi cña nhiÒu bé b¸ch khoa toµn th− quý, nh− khoa häc. Song, bªn c¹nh ®ã, nhiÒu bé bé B¸ch khoa toµn th− thiÕu nhi (12 tËp, b¸ch khoa toµn th− chuyªn ngµnh quý xuÊt b¶n tõ n¨m 1971-1978), vµ c¸c bé Th− viÖn ch−a t¹o lËp vµ víi tíi ®−îc. b¸ch khoa toµn th− xuÊt b¶n ë c¸c n−íc 3. Tõ ®iÓn Céng hßa Liªn bang (cò), nh− bé B¸ch khoa toµn th− Ukraina (17 tËp, xuÊt §©y lµ m¶ng tµi liÖu tõ ®iÓn tra cøu b¶n tõ n¨m 1959-1965), bé B¸ch khoa cã sè l−îng nhiÒu nhÊt, d−íi ®©y chóng toµn th− Belorussia (12 tËp, xuÊt b¶n tõ t«i sÏ xem xÐt mét sè lo¹i tõ ®iÓn cã tÝnh n¨m 1969-1975). Ngoµi ra, cßn nhiÒu bé phæ biÕn trong kho s¸ch tiÕng Nga. b¸ch khoa toµn th− ë c¸c n−íc céng hßa Tõ ®iÓn song ng÷ lµ tõ ®iÓn hai thø kh¸c ®−îc xuÊt b¶n b»ng c¸c ng«n ng÷ tiÕng, ®−îc c¸c nhµ khoa häc Liªn X« d©n téc. (cò) biªn so¹n vµ xuÊt b¶n nhiÒu nhÊt
  5. Tõ ®iÓn tra cøu... 49 vµo gi÷a nh÷ng n¨m 1960 ®Õn cuèi - Tõ ®iÓn Italia–Nga; nh÷ng n¨m 1970. C¸c bé tõ ®iÓn song - Tõ ®iÓn T©y Ban Nha-Nga; ng÷ ®ang tr−ng bµy vµ phôc vô b¹n ®äc t¹i Phßng Tra cøu-Tr−ng bµy s¸ch míi - Tõ ®iÓn Nga-Ph¸p, Ph¸p-Nga; cña Th− viÖn ®Òu lµ nh÷ng ng«n ng÷ - Tõ ®iÓn Kh¬me- Nga; th«ng dông trªn thÕ giíi, tuy nhiªn còng kh«ng Ýt bé tõ ®iÓn hai thø tiÕng Ýt - Tõ ®iÓn Nga-ViÖt vµ ViÖt-Nga (3 ng−êi biÕt. Khèi l−îng tõ trong mçi tõ tËp). ®iÓn ®Òu rÊt lín, kh«ng chØ bao gåm c¸c Vµ cßn nhiÒu bé tõ ®iÓn song ng÷ tõ hiÖn ®¹i, mµ c¶ nh÷ng tõ cæ. NÐt ®Æc kh¸c, nh− tõ ®iÓn Rumania-Nga, M«ng tr−ng chung cña c¸c bé tõ ®iÓn lµ t¸i Cæ-Nga, Bå §µo Nha-Nga… hoÆc c¸c bé b¶n nhiÒu lÇn, cã söa chØnh vµ bæ sung tõ ®iÓn hai thø tiÕng Ýt ng−êi sö dông thªm c¸c tõ míi. Nh×n trªn b×nh diÖn nh−: Nga-Estonia; Nga-Bashkia; Nga- chung cña m¶ng tõ ®iÓn, th× tõ ®iÓn Tibet. Ngoµi ra cßn cã lo¹i tõ ®iÓn ba song ng÷ lµ t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ nhÊt, ®Æc thø tiÕng, nh−ng ®Òu lµ nh÷ng ng«n biÖt c¸c ng«n ng÷ mµ c¸c nhµ khoa häc ng÷ th«ng dông nh− Anh-Ph¸p-Nga. ViÖt Nam th−êng xuyªn sö dông. C¸c tõ ®iÓn song ng÷ kh«ng chØ lµm chøc n¨ng Tõ ®iÓn thuËt ng÷ chuyªn ngµnh cung cÊp mét sè kiÕn thøc cÇn thiÕt ®èi khoa häc gåm c¸c lo¹i tõ ®iÓn gi¶i nghÜa víi tõng ®¬n vÞ tõ, c¸c thuËt ng÷, c¸c tõ c¸c thuËt ng÷ chuyªn ngµnh khoa häc ch−a biÕt hoÆc ch−a hiÓu hÕt ý nghÜa, vµ tõ ®iÓn song ng÷ chuyªn ngµnh. Bé mµ cßn lµ c«ng cô häc tËp, gi¶ng d¹y s¸ch tõ ®iÓn chuyªn ngµnh ®Çu tiªn ngo¹i ng÷, giao l−u v¨n hãa vµ khoa häc b»ng tiÕng Nga cã ë Th− viÖn KHXH lµ gi÷a c¸c quèc gia. Tõ ®iÓn chÝnh trÞ, xuÊt b¶n n¨m 1958 (Politicheskij slovar'. M.: Politizdat, H¬n nöa thÕ kû x©y dùng vµ ph¸t 1958. 702tr.). §©y lµ cuèn tõ ®iÓn gi¶i triÓn, kÓ tõ khi tiÕp nhËn tõ Tr−êng nghÜa c¸c thuËt ng÷ chÝnh trÞ h×nh ViÔn §«ng B¸c cæ cña Ph¸p, Th− viÖn thµnh tr−íc nh÷ng n¨m 1950 vµ nhiÒu ®· tuyÓn chän vµ bæ sung nhiÒu bé tõ thuËt ng÷ ch−a bÞ l·o hãa. ®iÓn song ng÷ dßng s¸ch tiÕng Nga. Tõ ®iÓn thuËt ng÷ chuyªn ngµnh Chóng ta cã thÓ liÖt kª mét sè bé tõ ®iÓn khoa häc trong kho t− liÖu tiÕng Nga ®ang tr−ng bµy t¹i Phßng Tra cøu- thuéc hÇu hÕt c¸c bé m«n khoa häc nh−: Tr−ng bµy s¸ch míi ®Ó minh häa cho nh÷ng nhËn xÐt trªn. §ã lµ: - Tõ ®iÓn chÝnh trÞ gi¶n yÕu (Kratkij - §¹i tõ ®iÓn Anh-Nga, Nga-Anh (3 politicheskij slovar'. M.: Politizdat, 1978, 415tr.). tËp); - §¹i tõ ®iÓn Trung-Nga vµ Nga- - §¹i tõ ®iÓn luËt häc (Bol'shoj Trung (4 tËp); juridicheskij slovar'. M.: Infra, 1999. 790tr.). - §¹i tõ ®iÓn §øc-Nga (2 tËp); - Tõ ®iÓn thùc hµnh kinh tÕ thÞ - §¹i tõ ®iÓn Nga-Ba Lan, Ba Lan- tr−êng (Novikov V. A. Slovar' Nga; prakticheskoj rynochnoj ekonomiki. M.: - §¹i tõ ®iÓn NhËt-Nga (2 tËp); Flinta, 1999, 375tr.).
  6. 50 Th«ng tin Khoa häc x· héi. sè 7, 2008 - Tõ ®iÓn kinh tÕ (Ekonomicheskij dµnh cho nh÷ng ng−êi n−íc ngoµi häc slovar' M.: Prospekt, 2005, 624tr.). tËp, nghiªn cøu, gi¶ng d¹y tiÕng Nga vµ - Tõ ®iÓn kinh tÕ gi¶n yÕu (Kratkij dÞch thuËt tõ tiÕng Nga sang tiÕng kh¸c ekonomicheskij slovar'. M.: Politizdat, vµ ng−îc l¹i. 1989, 399tr.). Tõ ®iÓn tiÕng Nga bao gåm c¸c lo¹i : - Tõ ®iÓn ng«n ng÷ v¨n häc Nga Tõ ®iÓn tiÕng Nga (4 tËp); Tõ ®iÓn gi¶i hiÖn ®¹i (Slovar' sovremennogo nghÜa tiÕng Nga (2 tËp); Tõ ®iÓn thuËt russkogo literaturnogo jazyka. V 17-i ng÷ ng«n ng÷ häc; Tõ ®iÓn chÝnh t¶ tomakh. M.: Nauka, 1965). tiÕng Nga; Tõ ®iÓn ®ång nghÜa; Tõ ®iÓn ®ång ©m kh¸c nghÜa; Tõ ®iÓn thµnh ng÷ - Tõ ®iÓn triÕt häc gi¶n yÕu (Kratkij tiÕng Nga; Tõ ®iÓn tiÕng n−íc ngoµi; Tõ filosofskij slovar'. M.: Prospekt, 2005, ®iÓn tiÕng Nga thÕ kû XI-XVII (11 tËp); 496tr.). Tõ ®iÓn tiÕng Nga thÕ kû XVIII; Tõ ®iÓn - Tõ ®iÓn khoa häc nh©n v¨n ch÷ viÕt t¾t; Tõ ®iÓn tõ chuÈn tiÕng Nga; (Ramzevich N. K. Slovar' gumanitarija. Tõ ®iÓn tõ khãa tiÕng Nga v.v… M.: Bylina, 1998, 313tr.). Trªn ®©y, chóng t«i ®· ph¸c häa - Tõ ®iÓn tranh minh häa trong nh÷ng nÐt ®Æc tr−ng chung cña m¶ng tõ nghÖ thuËt Nga (Illjustrirovannuj ®iÓn tra cøu trong dßng tµi liÖu tiÕng slovar' russkogo iskusstva. M.: Belyj Nga cña Th− viÖn KHXH. S¸ch tõ ®iÓn gorod, 2001, 552tr.). tra cøu rÊt ®a d¹ng, cã hµm l−îng th«ng Ngoµi ra, cßn cã c¸c lo¹i tõ ®iÓn tin cao, lu«n cËp nhËt, cã tÝnh hÖ thèng, chuyªn ngµnh vÒ gi¸o dôc häc, t©m lý tÝnh kh¸i qu¸t, tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh ®Çy häc, th«ng tin häc, kh¶o cæ häc, d©n téc ®ñ vµ ®é tin cËy. Tuy nhiªn, nhiÒu bé häc, ©m nh¹c, qu©n sù, thÓ dôc thÓ thao b¸ch khoa toµn th− tæng hîp còng nh− v.v… chuyªn ngµnh cßn thiÕu v¾ng vµ ch−a ®¸p øng ®−îc sù mong ®îi cña b¹n ®äc. M¶ng tõ ®iÓn song ng÷ chuyªn ngµnh khoa häc còng rÊt ®a d¹ng nh− tõ ®iÓn luËt häc Anh-Nga, tõ ®iÓn th«ng Tµi liÖu tham kh¶o tin khoa häc Nga-Anh; tõ ®iÓn kinh tÕ Nga-Anh… C¸c lo¹i tõ ®iÓn song ng÷ 1. §µo Duy T©n. Vèn tµi liÖu tiÕng Nga chuyªn ngµnh khoa häc sö dông mét sè t¹i Th− viÖn Khoa häc x· héi. T¹p lo¹i ng«n ng÷ th«ng dông vµ tiÕng Anh chÝ Th«ng tin KHXH, sè 8/2007. lµ chñ yÕu, cßn c¸c thø tiÕng kh¸c nh− 2. Mikhailov A. I. Osnovy nauchnoj Ph¸p, §øc, Trung, NhËt, Italia, T©y informacii. M.: Nauka, 1965, 256tr. Ban Nha Ýt thÊy cã trong kho s¸ch tiÕng Nga cña Th− viÖn. 3. NguyÔn Kim Th¶n. Tõ §«ng sang Tõ ®iÓn tiÕng Nga chiÕm mét vÞ trÝ T©y, tr−íc b−íc ngoÆt lÞch sö. Trong quan träng trong hÖ thèng tõ ®iÓn tra cuèn Almanach - Nh÷ng nÒn v¨n cøu cña Th− viÖn. §èi t−îng phôc vô minh thÕ giíi. H.: V¨n hãa-Th«ng cña lo¹i tõ ®iÓn nµy cã ph¹m vi réng, tin, 1996, 2048tr. kh«ng chØ dµnh cho ng−êi Nga cã tr×nh 4. Tõ ®iÓn tªn riªng thÕ giíi. H.: V¨n ®é häc vÊn cao vµ trung b×nh, mµ cßn hãa-Th«ng tin, 2000, 1734tr.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ