Xem mẫu

Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt Kho¶ng 17 000 tõ Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT In lÇn thø 2 - 1976 TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp, Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn C¶nh Toµn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoµng Tuþ Nh÷ng ký hiÖu viÕt t¾t c¬. c¬ häc tk. thèng kª ®s. ®¹i sè top. t«p« häc gt. gi¶i tÝch trch. lý thuyÕt trß ch¬i hh. h×nh häc tr®. tr¾c ®Þa kt. to¸n kinh tÕ tv. thiªn v¨n kü. kü thuËt vl. vËt lý log. to¸n logic xib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häc mt. m¸y tÝnh xs. x¸c suÊt 1 A abac, abacus bµn tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnh abbreviate viÕt gän, viÕt t¾t abbreviation sù viÕt gän, sù viÕt t¾t aberration vl. quang sai ability kh¶ n¨ng abnormal bÊt th−êng; tk. kh«ng chuÈn about ®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víi a.five per cent chõng tr¨m phÇn tr¨m above ë trªn, cao h¬n abridge rót gän, lµm t¾t abscissa, abscissae hoµnh ®é absolute tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èi absolutely mét c¸ch tuyÖt ®èi absorb hÊp thu, hót thu absorption sù hÊp thu, sù thu hót abstraction sù trõu t−îng ho¸, sù trõu t−îng absurd v« nghÜa, v« lý, phi lý absurdity abundant [sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi lý thõa abut kÒ s¸t; chung biªn accelerate t¨ng tèc, gia tèc, lµm nhanh acceleration sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lµm nhanh a. by powering sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõa a. of convergence sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tô a. of Corriolis sù t¨ng tèc Coriolit a. of gravity gia tèc träng tr−êng a. of falliing body sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬i a. of translation gia tèc tÞnh tiÕn angular a. gia tèc gãc average a. gia tèc trung b×nh centripetal a. gia tèc h−íng t©m 2 acceleration complementary a. sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolit instantaneous a. gia tèc tøc thêi local a. gia tèc ®Þa ph−¬ng normal a. gia tèc ph¸p tuyÕn relative a. gia tèc t−¬ng ®èi Standar gravitationnal a. gia tèc träng tr−êng tiªu chuÈn supplemental a. gia tèc tiÕp tuyÕn total a. gia tèc toµn phÇn uniform a.gia tèc ®Òu accent dÊu phÈy accept nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c bá acceptable nhËn ®−îc, chÊp nhËn ®−îc, thõa nhËn ®−îc acceptance sù nhËn, sù thu nhËn accepted ®−îc c«ng nhËn, ®−îc thõa nhËn access sù cho vµo; mt. lèi vµo nhËn tin random a. thø tù chän ngÉu nhiªn accessible tíi ®−îc, ®¹t ®−îc accesory phô thªm; phô tïng accident sù ngÉu nhiªn, tr−êng hîp kh«ng may accidental ngÉu nhiªn account kÓ ®Õn, tÝnh ®Õn accumulate tÝch luü, tô accumulation sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tô accumulator mt. bé tÝch luü, bé ®Õm; bé céng tÝch luü adder a. bé céng tÝch luü double precision a. bé céng kÐp floating a. bé céng víi dÊy phÈy di ®éng imaginary a. phÇn ¶o cña bé céng tÝch luü real a. phÇn thùc cña bé céng tÝch luü round - off a. bé tÝch luü ®é sai quy trßn singleprecision a. bé céng ®¬n sum a. bé tÝch luü tæng 3 accuracy [sù; ®é] chÝnh x¸c a. of a solution ®é chÝnh x¸c cña nghiÖm adequate a. ®é chÝnh x¸c [cÇn thiÕt, ®ßi hái, thÝch hîp] attainable a. ®é chÝnh x¸c trong, th«ng tin Fis¬ accurate chÝnh x¸c a. to five decimalplaces chÝnh x¸c dÕn n¨m sè thËp ph©n ace trch. ®iÓm mét, mÆt nhÊt (sóc s¾c), qu©n ¸t (bµi) acentral kh«ng trung t©m acnode hh. ®iÓm c« lËp (cña ®−êng cong) acoustical (thuéc) ©m thanh acoustics vl. ©m häc across ngang, qua act t¸c ®éng action t¸c dông, t¸c ®éng brake a. t¸c dông h·m control a. t¸c ®éng ®iÒu chØnh, t¸c ®éng ®iÒu khiÓn delayed a. t¸c dông lµm chËm edge a. t¸c dông biªn instantaneous a. t¸c dông tøc thêi integral a. t¸c dông tÝch ph©n on-off a. mt t¸c dông lo¹i “®ãng - më” actual thùc, thùc t¹i actuarial (thuéc) tÝnh to¸n b¶o hiÓm actuary kt. chuyªn viªn tÝnh to¸n b¶o hiÓm actuate khëi ®éng acute nhän acyclic kh«ng tuÇn hoµn acyclicity tÝnh kh«ng tuÇn hoµn, tÝnh xilic ad absurdum ®Õn chç v« lý reduction a. a. sù ®−a ®Õn chç v« lý adaptation sù thÝch nghi add céng vµo, thªm vµo, bæ sung a. together, a. up céng l¹i lÊy tæng 4 addend sè h¹ng (cña tæng) adder bé céng algebraic a. bé céng ®¹i sè amplitude a. bé céng biªn ®é counter-type a. bé céng b»ng nót bÊm adder digital a. bé céng b»ng ch÷ sè full a. bé céng ®Çy ®ñ half a. bé nöa céng left-hand a. bé céng bªn tr¸i (bé céng hµng cao) one-column a. bé céng mét cét parallel a. bé céng ®ång thêi right-hand a. bé céng bªn ph¸i (bé céng hµng thÊp) serial a. bé céng lÇn l−ît single-digit a. bé céng mét hµng ternary a. bé céng tam ph©n adder-subtractor bé céng vµ trõ addition phÐp céng a. of complex numbers phÐp céng c¸c sè phøc, tæng c¸c sè phøc a. of decimals phÐp céng c¸c sè thËp ph©n a. of similar terms in algebra phÐp céng c¸c sè h¹ng giång nhau trong biÓu thøc ®¹i sè algebraic a. phÐp céng ®¹i sè arithmetic a. phÐp céng sè häc additive céng tÝnh completely a. hoµn toµn céng tÝnh additivity (tÝnh chÊt) céng tÝnh address ®Þa chØ current a. ®Þa chØ hiÖn ®¹i fast a. ®Þa chØ cè ®Þnh floating a. ®Þa chØ di ®éng start a. ®Þa chØ [ban ®Çu, xuÊt ph¸t] zero a. ®Þa chØ kh«ng, ®Þa chØ zer« 5 ... - tailieumienphi.vn