Xem mẫu

  1. T ch p nh • Không ph i c ưa toàn b khuôn m t vào ng kinh là ư c b c nh p. Hãy g n k t b n thân v i xung quanh, ưa mình vào s chuy n ng c a không gian. • Nhi u ngư i có s thích t ch p nh chân dung b ng nh ng thi t b h t s c ơn gi n như i n tho i di ng, máy nh du l ch hay th m chí b ng webcam. Tuy nhiên, không ph i c c ưa toàn b khuôn m t vào trư c ng kính là có ư c m t b c nh p. G ng tìm hi u và g n k t b n thân v i xung quanh trong s chuy n ng c a không gian - th i gian s giúp b n t o ra m t tác ph m chân dung chính mình hoàn h o. • Sau ây là m t s g i ý nh theo Digital Photography School. • 1. S d ng ch c năng h n gi ch p trên máy nh ho c dùng i u khi n t xa.
  2. S d ng i u khi n t xa s giúp b n t ch p b n thân trong nh ng kho nh kh c n tư ng. nh: Digitalphotographyschool. a s máy nh hi n nay u cho phép h n gi ch p. Thông thư ng, b n ch c n kho ng 10 n 15 giây di chuy n t nơi t máy nh n ch c n ch p và ch n cho mình m t tư th thích h p nh t. Tuy nhiên, c n chú ý l y nét th t chu n xác trư c khi h n gi tránh vi c i tư ng chính c a nh (là b n) b m . S ch ng hơn nhi u n u b n có b i u khi n không dây cho chi c máy nh "cưng" c a mình. B n d dàng t ch p cho mình nh ng b c nh không " ng hàng" như tư th ang nh y, ang l n nhào hay ang sút bóng...
  3. 2. Thay i cách l y nét. M t chút sáng t o trong cách l y nét s khi n nh tr nên c áo. nh: Digitalphotographyschool. Nh ng b c nh n tư ng luôn thu hút ngư i xem b ng i m nh n khác l , dù ch không m i. B n cũng s làm ư c i u này v i nh ng tác ph m t ch p b n thân b ng m t chút sáng t o trong cách l y nét. M t b c nh mà trong ó ch có khuôn m t b n hi n ra luôn khi n ngư i xem c m th y nhàm chán, th m chí m t c m tình.
  4. 3. Th ch p ngư c sáng. Nh ng tác ph m ngư c sáng luôn em l i s c hút l n cho ngư i xem. nh: Digitalphotographyschool. Ch p ngư c sáng (silhouette) r t khó, òi h i ngư i c m máy ph i n m ch c k thu t m b o an toàn cho thi t b cũng như b c nh xu t ra không quá cháy hay quá t i. M t tác ph m ngư c sáng t t không ch giúp nh n m nh ch th mà còn di n t ư c không gian xung quanh trong s i l p v màu s c. i u c t lõi là b n ph i quan sát và l a ch n th t k i m t máy nh r i ti n hành ch p th m t vài ki u trư c khi t ưa mình vào khung hình. Thông thư ng, nh ng b c nh ngư c sáng ph i qua khâu x lý b ng ph n m m tăng tương ph n và màu s c. Nên làm t i ch th c a b c nh (t c b n) và làm sáng không gian xung quanh t os i l p. il p càng cao, tác ph m c a b n càng thành công. 4. T o cho ngư i xem c m giác i tư ng trong nh là m t ngư i khác.
  5. Không nên quá gò bó r ng nh ch p cho b n thân thì ph i rõ m t. nh: Digitalphotographyschool. nh t ch p b n thân luôn t hi u qu cao khi b n bi t cách t o ra s t nhiên. Ngư i xem s có c m giác như b n ang ch p m t ngư i nào khác ch không ph i chính mình. ng quá gò bó r ng, nh t ch p b n thân thì b t bu c ph i nhìn rõ m t. M t chút thay i trong cách b c c hay trong cách l y nét s khi n b n - nhân v t chính - xu t hi n n i b t dù không nhìn rõ m t hay toàn b cơ th . 5. T o c m h ng cho chính mình. Luôn làm m i nh ng tác ph m c a mình b ng c m h ng ngh thu t. nh: Digitalphotographyschool.
  6. B n ph i th t tho i mái khi ch p cho mình m t b c nh "t sư ng". ôi khi, nh ng ý tư ng sáng t o t nhiên n y ra và ư c áp d ng h p lý s khi n b c nh tr nên c c kỳ thú v . Lư t qua m t o n phim hài trên i n tho i hay nghe m t b n nh c vui v là nh ng cách ơn gi n t oc m h ng cho b n thân trư c khi "xung tr n". B n cũng nên thư ng xuyên lư t qua nh ng trang web nh h c t p thêm kinh nghi m và có th "b t chư c" n u th y h p lý. 6. Không nh t thi t ph i ưa khuôn m t vào nh. Không nh t thi t ph i ưa khuôn m t vào nh. nh: Digitalphotographyschool. B n có th không c n khuôn m t mình trong b c nh, thay vào ó hãy ưa bàn tay, bàn chân cùng các v t d ng c a b n thân vào trư c ng kính. V i m t chút sáng t o trong b c c và m t chút khéo léo t i khâu x lý, b n s có ư c m t b c nh c áo, mang m ch t tr u tư ng.
  7. 7. Di n t c m xúc. nh ch p khuôn m t ph i di n t ư c c m xúc. nh: Digitalphotographyschool. Thông thư ng, b n nên h n ch vi c ưa m t mình vào nh. Tuy nhiên, s r t c áo n u b n bi t s d ng khuôn m t "to ùng" này bi u l c m xúc t t b c trư c ng kính. Hãy t p trung nh n m nh vào ôi m t và vòm mi ng. c bi t, các hi u ng ánh sáng n u ư c bi t cách b trí s giúp b n che l p ư c nhi u như c i m trên khuôn m t và bi u t thành công c m xúc. Nên chú ý trư c khi ưa nh cho ngư i khác xem, m t b c nh t i s khi n h m t c m tình hay th m chí s bi n b n thành trò cư i cho thiên h .
nguon tai.lieu . vn