Xem mẫu

  1. Truy n thông xã h i b t u bi n i kinh doanh M t b n nghiên c u g n ây do Proofpoint th c hi n ch ra r ng 8% các công ty ã ch m d t h p ng lao ng v i nhân viên do vi c s d ng truy n thông xã h i (nguyên nhân ph bi n là vi c chia s nh ng thông tin nh y c m trên m t h th ng). Nghiên c u này ch y u nh n m nh vào m t trong s nh ng thách th c s p n i lên g n như t t c các t ch c s ph i i m t khi có nh ng thay i di n ra bên trong m i con ngư i, quá trình và công ngh ư c thúc yb is v n ng chung mà chúng ta g i là truy n thông xã h i b t u bi n i kinh doanh. Dư i ây là m t s thách th c mà m i doanh ngi p c n ph i chu n b i m t ngay bây gi : 1. H i nh p. Tr thành m t "doanh nghi p xã h i" (có nghĩa là th c s tham gia thúc y truy n thông xã h i như m t d ng marketing m i) có th nh hư ng n h u h t các ch c năng c a m t doanh nghi p. Marketing, PR, giao ti p - th m chí là chu i cung c p và b t c ch c năng nào liên quan n nhân viên. V y ch c a nó là âu? Li u ó có ph i là m t phòng ban m i? Các t ch c có ph i thuê m t "giám c xã h i" gi ng như thuê m t giám c công ngh làm vi c cho mình hay không? T t c các t ch c r t cu c s ph i bám l y vi c h i nh p xã h i vào trong toàn b h th ng kinh t c a mình thông qua ho c là t p trung hóa, phân ph i ho c là k t h p c hai. 2. Qu n tr . R t nhi u t ch c gi ây hi u r ng b t c i u gì có th và s ư c nói v b n thân h trên internet thì s là như v y. Nh ng m t t t, m t
  2. x u. Và i u này bao g m nh ng n i dung ư c ưa ra không ph i ch t phía công chúng mà còn t chính bên trong công ty như t nhân viên c a công ty. Các t ch c s không ch c n b t u ch ng l ng nghe có th bi t m i thông tin; mà còn c n n nh ng nguyên t c tham gia làm th nào có th ng phó v i nhi u tình hu ng khác nhau t vi c ph n ng l i v i m t l i khen n vi c i phó v i s gièm pha do m t nhân viên ăng t i m t vài thông tin không phù h p ho c nh y c m lên m ng truy n thông xã h i. 3. Văn hóa. T t c các t ch c s rơi vào v trí nào ó không rõ là "m " hay " óng". Có nghĩa h ho c là s công khai hơn ho t ng và s h p tác c a mình ho c s gi kín nh ng thông tin ó trong n i b . Xem xét kh năng r ng Zappos s ư c mua b i Amazon s có l i ích l n v i văn hóa doanh nghi p m c a h . Tương t v y, th m chí c Apple, n i ti ng v i vi c gi kín các bí m t công ngh , cũng có nhi u l i ích thông qua vi c thúc ym t chi n lư c m r ng h th ng kinh t ng d ng iPhone c a mình. Ch c ch n r ng Apple s có ư c s ki m soát ch y u v i vi c này, nhưng ây là l n u tiên trong l ch s , h cho phép nhi u ngư i phát tri n nh ng ng d ng ch y trên ph n c ng c a chính h . Các t ch c có ti m năng thu ư c l i nhu n t vi c ti p c n khách hàng và nhân viên theo nh ng phương th c m i nhưng s ph i qu n lý phương th c ti p c n ó m t cách thông minh và có m c ích. 4. Ngu n nhân l c. có th chuy n i t m t doanh nghi p thành m t doanh nghi p xã h i, các công ty ph i nâng c p các tiêu chu n v ngu n nhân l c, cũng như pháp lý. Và r t có th ây là m t quá trình không bao gi k t thúc khi các công ngh m i liên t c ư c ra i. Trư c khi có Twitter, các công ty ph i v t l n có th ưa nh ng hư ng d n trên blog n cho
  3. nhân viên thì gi ây nh ng câu hi u sai trên Facebook cũng có th khi n cho b n b sa th i. Các t ch c s không ch c n c p nh t nh ng hư ng d n mà còn ph i th c s ào t o nhân viên c a mình vì có th chính h là nh ng ngư i thúc y công ngh xã h i làm vi c. D ch v khách hàng cũng c n ư c xem xét n. 5. ánh giá k t qu và l i t c u tư (ROI). M i t ch c s ph i ti p t c v t l n v i vi c ánh giá k t qu và báo cáo l i t c u tư. V m t lý thuy t, v n này có th ư c tr l i v i m t câu h i khác: " âu là ROI c a thư i n t ?". Nhưng ó là m t câu h i không có l i gi i áp. Nh ng công c xã h i m i s là c n thi t ánh giá các kh i xư ng mang tính xã h i như s quan tâm (quy mô ho c s lư ng nh ng ngư i ch ng tham gia) ho c th m quy n ( nh hư ng c a m t ngư i tham gia trong h th ng). Vì kinh doanh mang tính xã h i ư c thúc y b i công ngh nên v m t nh nghĩa thì i u ó có th o lư ng ư c. Tuy nhiên, khi liên quan n doanh thu ho c các kho n ti n ti t ki m thì nó tr thành m t v n mang tính thách th c hơn. doanh nghi p có th chuy n i thành m t t ch c ho t ng hi u qu trong m t môi trư ng ít trang tr ng, chuy n ng nhanh hơn, thì c n ph i th c hi n m t quy mô nh t nh. Ch là 5 v n nhưng l i hàm ch a y nh ng khó khăn khi phát tri n mà chúng ta s g p ph i. - Bài vi t c a David Armano trên Harvard Business Publishing. Tác gi thu c nhóm sáng l p t i t ng công ty Dachis, m t công ty d ch v thi t k kinh doanh xã h i kh i nghi p t i Áo. Ông cũng là m t ngư i ho t ng tích
  4. c c và m t h c gi trong th gi i marketing k thu t s , thi t k kinh nghi m và các trang web xã h i.
nguon tai.lieu . vn