Xem mẫu

  1. Truy n thông là gì? Truy n thông (communication) là quá trình chia s thông tin. Truy n thông là m t ki u tương tác xã h i trong đó ít nh t có hai tác nhân tương tác l n nhau, chia s các qui t c và tín hi u chung. d ng đơn gi n, thông tin đư c truy n t ngư i g i t i ngư i nh n. d ng ph c t p hơn, các thông tin trao đ i liên k t ngư i g i và ngư i nh n. Phát tri n truy n thông là phát tri n các quá trình t o kh năng đ m t ngư i hi u nh ng gi ngư i khác nói (ra hi u, hay vi t), n m
  2. b t ý nghĩa c a các thanh âm và bi u tư ng, và h c đư c cú pháp c a ngôn ng . Truy n thông thư ng g m ba ph n chính: n i dung, hình th c, và m c tiêu. N i dung truy n thông bao g m các hành đ ng trình bày kinh nghi m, hi u bi t, đưa ra l i khuyên hay m nh l nh, ho c câu h i. Các hành đ ng này đư c th hi n qua nhi u hình th c như đ ng tác, bài phát bi u, bài vi t, hay b n tin truy n hình. M c tiêu có th là cá nhân khác hay t ch c khác, th m chí là chính ngư i/t ch c g i đi thông tin. Có nhi u cách đ nh nghĩa lĩnh v c truy n thông, trong đó truy n thông không b ng l i, truy n thông b ng l i và truy n thông bi u tư ng. Truy n thông không l i th c hi n thông qua bi u hi n trên nét m t và đi u b . Kho ng 93% “ý nghĩa bi u c m” mà chúng ta c m nh n đư c t ngư i khác là qua nét m t và tông gi ng. 7% còn l i là t nh ng l i nói mà chúng ta nghe đư c. Truy n thông b ng l i đư c th c hi n khi chúng ta truy n đ t thông đi p b ng ngôn t t i ngư i khác. Truy n thông bi u tư ng là nh ng th chúng ta đã đ nh s n m t ý nghĩa và th hi n m t ý tư ng nh t đ nh ví d như qu c huy c a m t qu c gia. H i tho i gi a các cá nhân thư ng xu t hi n theo c p ho c t ng nhóm v i qui mô khác nhau. Qui mô c a nhóm tham gia thư ng tác đ ng t i b n ch t c a cu c h i tho i. Truyên thông trong nhóm nh thư ng di n ra gi a ba đ n mư i hai cá nhân và khác bi t v i trao đ i qua l i gi a các nhóm l n hơn như công ty hay c ng đ ng. Hình th c truy n thông này đư c hình thành t m t c p hay nhi u
  3. hơn, thông thư ng đư c đ c p t i như m t mô hình tâm lý h c trong đó thông đi p đư c truy n t ngư i g i đ n ngư i nh n qua m t kênh thông tin. c p đ l n nh t, truy n thông đ i chúng chuy n các thông đi p t i m t lư ng r t l n các cá nhân thông qua các phương ti n thông tin đ i chúng. Quá trình truy n thông di n ra liên t c. Khi b n ng i yên l ng trong góc phòng, m c cho m i ngư i xung quanh nói hay làm gì thì cũng đang g i nh ng tín hi u truy n thông không b ng l i cho nh ng ngư i xung quanh (cho dù vô tình hay c ý). B i truy n thông là quá trình g i và nh n thông tin, các m c phát tri n truy n thông thư ng g n li n v i ti n b công ngh . Tóm lư c bài vi t “Truy n thông các nhân ti p bư c truy n thông đ i chúng” trên Vnexpress.net dư i đây đóng góp m t s thông tin thú v v bư c ti n c a truy n thông v i công ngh m i. Năm 1448, th kim hoàn Gutenberg s ng t i Mainz (Đ c) đã phát minh ra h th ng “movable type” (tôi t m d ch: h th ng s p ch đ ng?) (dù ngư i Trung Qu c tuyên b h m i là ngư i đ u tiên nghĩ ra công ngh này). Ngư i ta nh p (type) các ch cái vào thi t b và sau đó in các trang văn b n ra gi y (move). Phương pháp này phá v ki u phân ph i thông tin ch đ o th i đó: các nhà truy n giáo chép tay các thông tin ho c kh c lên g r i in ra gi y. Năm 1455, Gutenberg kinh doanh công ngh cùng ngư i đ ng hương giàu có Johannes Fust. Tuy nhiên, chi phí duy trì đã vư t ra kh i t m ki m soát và Gutenberg s m b v n .
  4. Johannes Gutenberg (1398-1468) Dù v y, ch sau vài th p k , “movable type” đã lan kh p châu Âu, góp ph n không nh vào cu c cách m ng thông tin, còn g i là th i kỳ Ph c Hưng và trong nh ng th k ti p theo, sách, báo, t p chí… b t đ u đư c phát hành r ng rãi. Năm 2001, t c 5,5 th k sau, "movable type" l i h i sinh. Ông bà Ben và Mena Trott (s ng t i San Francisco, M ) ch u c nh th t nghi p trong giai đo n kh ng ho ng dotcom. Mena b t đ u l p web cá nhân (blog) Dollarshort đ "k v nh ng chuy t v t vãnh th i thơ u". Trang Dollarshort d n tr nên n i ti ng và v ch ng Trotts quy t đ nh xây d ng m t công c h tr đăng blog hi u qu hơn. Ph n m m mang tên Movable Type này hi n là s l a ch n s m t c a nhi u blogger danh ti ng và n m trong 10 công c t o web cá nhân hàng đ u do t p chí Forbes bình ch n. “Movable type” đ u tiên đánh d u s xu t hi n c a khái ni m truy n thông đ i chúng, còn Movable Type l n hai l i báo hi u giai đo n "truy n thông cá nhân" . Hi n tư ng văn hóa m i m này đ c bi t ph bi n trong gi i tr , nh t là nh ng nư c phát tri n.
nguon tai.lieu . vn