Xem mẫu

 1. SAÁNG 1 6 SAÁNG (In theo baãn cuãa Hûng vùn xuêët baãn 1954)
 2. 2 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU
 3. SAÁNG 3 HOÂA BÒNH Hoâa bònh cuãa chuáng ta Laâ àêåp lïn àêìu chuáng noá, Laâ nghiïën chên trïn soå Boån ùn thõt loaâi ngûúâi; Luä huát maáu cuöåc àúâi, Giïët caã loaâi chuáng noá! Hoâa bònh xanh biïëc vaâ son àoã, Nûúác ngoåt vúái trúâi trong; Nhaâ maáy múái dûång xong, Luáa vûâa àoáng sûäa ngoåt; Meå hiïìn ru thaánh thoát, Vúå treã ngûåc sinh söi, Chöìng khoãe maånh caây vui, Treã tûúi cûúâi mùæt thoã; Vûâng trùng saáng toã, Dûúái laá xanh ta nhoã lúâi tònh, Bao nhiïu haånh phuác hoâa bònh, Vûúåt gian khöí chuáng mònh xêy dûång.
 4. 4 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Maáu chuáng ta tûúái nhiïìu. Àêët haäy coân run rêíy; Möì höi ta suöëi chaãy, Luáa phaãi naãy mêìm lïn; Ngûåc chuáng ta àêåp rïìn, Giùåc phaãi àïìn töåi aác; Hoâa bònh! Hoâa bònh trïn lûúäi maác Anh xung kñch Viïåt Nam, Tay ta àùæp, ta laâm Nhûäng ngaây mai ca haát. Àûáng tiïìn àöìn Chêu AÁ, Triïìu Tiïn vúái Viïåt Nam Dûúái möåt trúâi khoái lûãa Tiïëng böì cêu bay hûáa Hoâa bònh. Saáng ngöi sao tûâ àiïån Kem linh Möîi tia êëm voâng quanh thïë giúái. 8-1951
 5. SAÁNG 5 TA CHAÂO VÖN GA - ÀÖNG Ta chaâo Vön ga - Àöng. Tiïëng hoâa bònh maånh meä. Hai söng nöëi möåt giaâng, Nùm biïín cuâng giao thöng. Ta chaâo Vön ga - Àöng, Chaâo Liïn Xö vô àaåi, Àöìng chñ Stalin Mùåt trúâi soi nhên loaåi; Ta chaâo mûâng Àaåi Höåi Àaãng Bönsúvich thaânh cöng. Àïë quöëc caâng taân hung, Ta caâng hùng diïåt noá, Noá nuöi dõch haåch, thaã vi truâng, Ta thò àaâo nöëi Vön ga - Àöng. Ngûúâi ngùn soáng chuyïín nuái, Ta caãi taåo thiïn nhiïn; Bïí hiïån giûäa àêët liïìn, Sa maåc thaânh vûúân tûúåc. Vön ga - Àöng sûác nûúác Bùçng ngaân triïåu tay laâm. Nûúác chaãy thaânh aánh saáng, Thaânh biïín böng, baäi coã, rûâng cam.
 6. 6 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Àêët núã dûúái maáy caây, Àiïån saáng sao laâng maåc, Rûâng xanh múái liïìn mêy, Àöìng luáa chôu nho say. Ba mûúi nùm gùæng cöng Dûång cuöåc àúâi Xö Viïët. Àõch chui xuöëng àïm cuâng, Loâng ta bûâng raång àöng! Cûãa söí àiïån Kem linh Àïm khuya àeân vêîn doåi. Stalin suy nghô Cho nhên loaåi hoâa bònh, Cho ngûúâi vui, vêåt êëm, Maäi khöng coân chiïën tranh; Cho chim hoâa, traái àêåu, Muön söng ïm trong nùæng lûúån mònh. Viïåt Nam trong khoái lûãa, Gian nan quyïët vûäng loâng, Giùåc phaá keâ, phaá àêåp, Cûúáp cuãa ta tûâng gioåt nûúác söng; Trúâi haån phaãi ra cöng Àaâo giïëng sêu tûúái ruöång; Caã àöìng baâo, böå àöåi Gaánh nûúác àöí lïn àöìng; Gioåt nûúác: möì höi, maáu, Laåi caâng yïu dêëu Vön ga - Àöng.
 7. SAÁNG 7 Vön ga - Àöng chan hoâa Laâ cuãa baån, cuãa ta, Thaânh cöng, ta seä coá Vön ga - Àöng cuãa nhaâ. Khaáng chiïën coân gian khöí. Nhûng múã àûúâng thùæng lúåi bao la. Loâng töi mûâng rúä Vön ga Soáng bùçng trùm dùåm àïën hoâa söng Àöng. Bûúác àêìu Cöång saãn kyâ cöng, Söng Höìng Haâ vúái Mï Köng cuäng mûâng. 10-1952.
 8. 8 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU TØÅNG ÀÖÌNG CHÑ TÊM GIAO Baån göëc gaác nöng dên, Töi úã nhiïìu thaânh thõ, Xaä höåi cuä chia phên Thaânh hai ngûúâi võ kyã. Nhûäng höm àêìu vaâo nhoám, Ta vêîn chùèng gêìn nhau. Baån xem töi “trñ thûác”, Töi nghô baån “cûúâng haâo”. Möåt hai tuêìn lïî qua, Nhû àöi tri kyã gûúång, Thêëy nhau chùèng mùån maâ, Gùåp nhau laâ lûúáng vûúáng. Nhûng hai bïn cöë gùæng, Bûúác àêìu baån àïën vúái töi Bùæc nhõp cêìu têm tûúãng, Kïí chuyïån röìi khoaác vai. Thên mêåt àïën dêìn dêìn, Thêëy nhau khöng laå nûäa, Hai thaáng, möëi tònh thên Xêy tûâng ngaây, tûâng bûäa.
 9. SAÁNG 9 Tûâ hai ngûúâi xa laå, Biïët hay khöng chùèng cêìn, Àaãng cho ta àûúåc gêìn, Goåi nhau laâ àöìng chñ. Töi nhòn trïn mùåt baån, Thêëy nhûäng neát höìn nhiïn; Töi thêëy nuå cûúâi hiïìn, Thêëy baån laâ ngûúâi töët. Nghô nhûäng ngaây baån úã trong böå àöåi, ÖËm àau trïn rûâng nuái Hoâa Bònh, Nhûäng ngaây trong àõch hêåu, Baån nùçm hêìm nghe tiïëng giaây àinh. Kyâ kiïím thaão tham ö, Hai àûáa cuâng àau xoát, Thêëy xaä höåi cuä buân nhú Àaä daåy chuáng mònh ùn cùæp. Caâng àêëu tranh thaão luêån Tònh thên mïën caâng sêu. Khöng hiïíu sao luác trûúác Chuáng mònh thaânh kiïën nhau.
 10. 10 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU ÊËy vò tû tûúãng cuä Àem höìn ta traát buân. Chui mònh trong voã cûáng, Ta tûå phuå rùçng khön. Nay muöën thêëy loâng ngûúâi, Phaãi àêåp tan caái voã! Khúi trong, gaån àuåc röìi, Loâng ta àïìu thùæm àoã! Yïu baån, töi yïu têët caã Trûúâng. Àaãng àûa tònh laå hoáa tònh thûúng Röång trïn böën biïín, tònh vö saãn Giaãi phoáng loâng ta khoãi xñch xiïìng. 4-1953.
 11. SAÁNG 11 THÚ DÊNG BAÁC HÖÌ Möîi lêìn tranh àêëu gay go, Chuáng con àaä àûúåc Baác Höì àïën thùm. Chuáng con dûúái vûåc sai lêìm, Àang vûún mònh, àûúåc Baác cêìm tay lïn, Lúâi Cha rêët mûåc dõu hiïìn, Nhû laâ thêëm nheå, maâ xuyïn vaâo loâng, Con ngöìi trûúác Baác mïnh möng, Töåi nhiïìu, chûa daám thùèng tröng Cha giaâ. Baác cûúâi, vêîn àoã nûúác da, Nhûng trïn traán röång toác àaâ baåc hún. Baác lo nghòn viïåc giang sún, Lo tûâng têëm aáo baát cúm àöìng baâo; Nghô tûâ khêíu suáng, con dao, Laåi thïm Baác phaãi nghô vaâo chuáng con. Riïng con lêìm laåc têm höìn, Ngûúâi tuy trong Àaãng, höìn coân úã xa. Möîi ngûúâi, möåt löîi xoát xa, Böën trùm ngûúâi, löîi bao la nùång nïì. Trïn àêìu toác Baác sûúng ghi, Chùæc àöi súåi àaä baåc vò chuáng con.
 12. 12 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU - Nghô thïm höëi hêån böìn chöìn, Nhûng lúâi Baác daåy sùæt son vûäng bïìn: “Thoaát buân, núã àoáa hoa sen, Buân tanh maâ vêîn loåc nïn hûúng trúâi”. Mùæt Cha nghòn thuúã saáng tûúi Dòu cho con vûúåt qua àúâi töëi tùm. Höm nay 19 thaáng 5, Loâng con vui sûúáng nhû trùm tiïëng cûúâi. Löîi lêìm àaä noái àûúåc vúi, Höìn nhû núã laåi dûúái trúâi Chñ Minh. Ngaây sinh nhêåt Baác quang vinh, Laâ ngaây sinh nhêåt höìn xanh muön ngûúâi. 19-5-1953
 13. SAÁNG 13 LAÂNG COÂNG Möåt laâng thuöåc huyïån Vônh Löåc (Thanh Hoáa) coá 600 nhên khêíu, úã xa àûúâng giao thöng. Nöng dên söëng rêët vêët vaã; coá cêu tuåc ngûä: “Haåt cúm laâng Coâng - AÊn cong xûúng söëng”. Súám nay xa caách laâng Coâng, Bûúác ài möåt bûúác, trong loâng mïën yïu. Laâng Coâng vêët vaã deo neo, Tö àong, thoác reä bao nhiïu cùm thuâ. Nöng dên lao àöång böën muâa, Tröìng böng, boán mña, laåi vûâa tóa ngö. Muâa thûúâng ngêåp luåt chùèng no, Chiïm thúâi thónh thoaãng mêët khö möåt kyâ. Thaáng ba haái cuãi nùång nïì, Thaáng mûúâi keáo mêåt àïm khuya thûác roâng. Quay xa biïët mêëy trùm voâng, Coâm lûng baâ meå trïn khung cûãi daâi. Nùæng höìng chûa kõp súám mai, Lûúái, núm, ngûúâi àaä ngêm ngoaâi ruöång chiïm. Laâm maâ nhaâ raách vaách lem, Vò chûng àõa chuã nùçm ïm mêëy toâa!
 14. 14 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Laâng Coâng phaát àöång traãi qua, Cêy rung àêët chuyïín nhû laâ muâa xuên. Mùåt ngûúâi lao àöång nöng dên Saáng tûúi gaåt hïët mêëy lêìn mêy àen. Lûãa húân nhen nhuám àïm àïm, Thaác cùm húân àaä àeâ trïn keã thuâ, Töi vïì hai thaáng khöng lêu, Cuâng nhau baát meã, chung nhau chiïëu súân. Haåt cúm ùn cuãa baâ con Laâ tònh, laâ nghôa, laâ ún thêëm nhuêìn. Tay anh töi nùæm, töi cêìm, Khöí xûa gaån kïí, àau ngêìm phanh phúi. Khoác chung nûúác mùæt ngheån lúâi, Cûúâi chung sung sûúáng vúái ngûúâi nöng dên. Thuöåc àûúâng, thuöåc ngoä quen chên, ÚÁt cay, mùæm mùån, laâ dên lang röìi, Meå nhòn con bûúác xa xöi, Con nhòn meå khuêët trïn àöìi laá xanh. Súám nay xa caách lïìu tranh, Tûúãng nhû khuác ruöåt coân quanh laâng Coâng. 11-1953.
 15. SAÁNG 15 7 MEÅ CON(1) (In theo baãn cuãa NXB Vùn nghïå 1954) (1) Têåp thú naây coá 11 baâi, vò coá nhiïìu baâi truâng vúái caác têåp àaä in úã phêìn trïn, nïn chuáng töi chó àïí laåi 3 baâi (NXB Vùn hoåc).
 16. 16 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU
 17. SAÁNG 17 BAÂ CUÅ MUÂ LOÂA Nhaâ tranh, baâ cuå muâ loâa Chiïìu chiïìu coäng chaáu tröng nhaâ möåt thên. Con trai hùng haái toâng quên, Dêu hiïìn têët taã lo chùm viïåc àöìng. Möåt àúâi cêëy reä laâm cöng, Laâm bao nhiïu, chó àau loâng, thiïëu ùn! Ngheâo khöng sùæm nöíi caái khùn, Khöí nhû traái bûúãi chòm lùn, dêåp vuâi. Goáa chöìng tûâ luác böën mûúi, Chïët con ba àûáa, sêíy thai möåt lêìn. Mùæt àau löng cùåm múâ dêìn, Ngûúâi chùm, thuöëc chûäa möåt phêìn cuäng khöng Tuöíi giaâ nay saáu mûúi àöng, Mûúâi lùm nùm chùèng àûúåc tröng mùåt trúâi. Thûúng dêu chaåy bûäa lêìn höìi, Saâo khoai, con lúån, muâ röìi vêîn chùm. Lêìn moâ nhuám lûãa, nêëu cúm, Töëi tùm súâ soaång àïm höm ngúå ngaâng. Meå úi! con àïën trong laâng, Con nhòn mùæt meå loâng caâng xoát sa! Möåt trùm nùm mêët nûúác nhaâ, Nghòn nùm àõa chuã laâm ta àoái ngheâo.
 18. 18 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Meå muâ vò thuïë phaãi àeo, Vò tö phaãi traã, laåi àeâo núå non. Möåt àúâi cuãa meå heáo hon, Coá hai con mùæt chïët moân caã hai. Quanh nùm chó möåt àïm daâi, Saáng trúâi khöng thêëy mùåt ngûúâi thên yïu. Loâng baâ thûúng chaáu nêng niu, Chó nghe thêëy tiïëng súám chiïìu maâ thöi! Saáu mûúi tuöíi, khöí chûa röìi, Àoá laâ töåi aác cuãa loaâi daä man: Quên àõa chuã! luä thûåc dên! Chuáng bay cûúáp caã moåi phêìn sûúáng vui! Cûúáp trêu, cûúáp ruöång, cûúáp àöìi, Bay coân cûúáp giêåt caã àöi mùæt ngûúâi. Traã àêy nûúác mùæt, möì höi, Ruöång nûúng, nhaâ cûãa, cuöåc àúâi chuáng tao Trûúác kia bay úã trïn cao, Bêy giúâ seä quêåt bay vaâo àêët àen! Dên caây ta àaä àûáng lïn, Nuå cûúâi àem laåi úã trïn möi giaâ. Meå duâ àau àúán muâ loâa, AÁnh xuên seä doåi chan hoâa têm can. 9-1953
 19. SAÁNG 19 MEÅ CON Meå böìng con àang buá Ài Àaåi höåi Nöng dên, Meå chùm chuá tinh thêìn, Con trong tay thiïëp nguã. Tay meå coân khe kheä Quaåt phú phêët cho con; Con nghïnh nghïnh maá troân, Sûäa coân vûúng trïn maá. Meå ài tûâ Àöìng Trêím Vïì hoåc têåp trong Àònh; Chöìng caán böå thön mònh, Vûâa àêëu tranh, saãn xuêët. Möîi lúâi nghe giaãng giaãi, Àau xoát laåi traâo lïn. Con cuãa meå meå nhòn, Nhúá trùm nghòn khöí aãi. Nùm àoái, chöìng ài úã, Bõ àõa chuã quyåt cöng; Vúå thoi thoáp chúâ tröng Ñt gaåo tiïìn - khöng thêëy.
 20. 20 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Nûãa nùm vïì, tay trùæng, Con hai àûáa chïët röìi; Cha saáu chuåc chön vuâi; Nhaâ tan hoang, xú xaác. Ài, coân quêìn aáo töët, Vïì, quêìn cöåc vaãi thûa. Ài, khoãe maånh caây bûâa, Vïì, mùåt xanh xûúng boåc. Con àêìu khöng chïët àoái, Nùm nay àaä lïn mûúâi. Öm con nhoã böìi höìi Cùm tûác loaâi gian aác. Con cûåa mònh, múã mùæt; Meå bïë xöëc lïn hön. Meå quyïët giûä lêëy con Cho lúán khön, no êëm. Con thúm tho, buå bêîm, Àeåp hún böë meå nhiïìu. Meå daám nùæng àen àiu, Con höìng haâo, saáng suãa. Meå haäy coân raách vaá, Con àaä àûúåc aáo hoa; Cöí àoã, aáo hoa caâ, Meå daânh cho con mùåc. Nûãa àúâi meå àaä khöí, Nhûng con seä sûúáng vui. Ruöång àêët àöíi tay ngûúâi, Nuå cûúâi mai seä núã. 10-1953
nguon tai.lieu . vn