Xem mẫu

Truyïnå cöí tñch Viïtå Nam 1 MUÅC LUÅC Mucå lucå .............................................................................................1 Chuyïnå chanâ g Lña...........................................................................2 Ai mua hanâ h töi (hay Loå nûúcá thênì ).............................................4 Êm dûúng giao chiïnë .......................................................................7 Anh chanâ g hoå Àaoâ ......................................................................... 10 Anh chanâ g ngheoâ khöí ................................................................... 13 Anh khúâ àûúcå kiïnå ........................................................................17 Biïní höì lai laná g..............................................................................20 Bñnh vaâ Àinh.................................................................................. 23 Bñch Cêu kyâ ngöå ............................................................................ 27 Boá àuaä ............................................................................................. 29 Búmå giaâ mùcæ bêyî coâ ke..................................................................30 Bönë anh taiâ ..................................................................................... 32 Bönë ngûúiâ banå ................................................................................ 35 Cêy huyïtë du.å ................................................................................. 39 Cêy khï.ë ..........................................................................................41 Cêy nïu ngayâ tïtë ...........................................................................45 Cêy tre trùm àötë ............................................................................ 48 Chanâ g Na A`................................................................................... 50 Chiïcë aoá tanâ g hònh........................................................................55 Chiïcë cêuì phucá àûcá ........................................................................59 http://www.ebooks.vdcmedia.com Truyïnå cöí tñch Viïtå Nam 2 CHUYÏÅN CHAÂNG LÑA Ngayâ xûa úã mötå lanâ g noå coá vúå chönì g ngûúiâ lamâ vûúnâ ngheoâ khö,í sinh àûúcå àûaá con trai àùtå tïn laâ Lña. Chûa qua àúiâ , Lña conâ nhoã tuöií chõu canã h möì cöi chûa. Thûúnâ g ngayâ Lña theo meå bùtæ öcë haiá rau àïí sönë g. Lûuác lïn múiâ tuöií , meå Lña àem Lña àúå cho mötå ngûúiâ nhaâ giauâ trong vunâ g àïí chùn trêu. Thêyë meå ùn uönë g cûcå khö,í Lña múiá trömå gaâ cuaã chuã àem vïì lamâ thõt cho meå ùn. Meå Lña biïtë chuyïnå rêyì la dûä lùmæ , Lña múiá thöi khöng trömå gaâ nûaä . Thûúnâ g ngayâ , Lña àuöií trêu ra àönì g àïí mùcå trêu ài àêu thò ài, conâ Lña tuå têpå vaiâ ba àûaá treã hoang, hïtë bayâ viïcå àaná h nhau bùnç g gêyå göcå , laiå ruã nhau trömå bêuì bñ, khoai lang cuã sùnæ . Mötå lênì no,å thùnç g Lña àïí trêu lacå vaoâ vûúnâ cuaã phuá öng lanâ g bïn canå h. Öng phuá höå truyïnì bùtæ trêu cötå laiå àïí bùtæ àïnì keã àïí trêu phaá vûúnâ öng. Bõ mêtë trêu, thùnç g Lña khöng damá vïì nha,â noá ruã thùnç g Hung vaâ thùnç g Hoang ài tòm. Tònh cúâ noá nhòn àûúcå con trêu trong nhaâ öng phuá hö.å Noá liïnì banâ kïë hoacå h vúiá hai thùnç g banå cuaã no,á àötë nhaâ öng phuá hö,å àïí moiå ngûúiâ lo cûuá , bêyë giúâ noá lenã vaoâ bùtæ trêu àem vïì cho chu.ã Chuã hay àûúcå , súå liïn lûuy,å nïn àuöií thùnç g Lña ài. Noá trúã vïì sönë g vúiá meå gia,â vaâ xin vúiá meå noá cho noá ài hocå . Meå noá phaiã van layå öng thêyì àïí cho noá àûúcå hocå . Noá rêtë töië da,å laiå hay sinh sûå àûaná h nhau, nïn thêyì hocå khöng damá dayå noá nûaä . Thùnç g Lña liïnì húpå vúiá thùnç g Hung vaâ Hoang vaâ vaiâ àûaá treã ngöî nghõch ài bùtæ trömå gia sucá cuaã ngûúiâ giauâ trong lanâ g, röiì àem vïì chia cho ngûúiâ ngheoâ . Hanâ h http://www.ebooks.vdcmedia.com Truyïnå cöí tñch Viïtå Nam 3 àönå g cuaã thùnç g Lña canâ g ngayâ canâ g lönå g hanâ h, ngûúiâ trong lanâ g múiá hiïpå nhau àêuì caoá vúiá quan trïn. Lanâ g lñnh liïnì tòm bùtæ Lña. Noá hoanã g súå trönë lïn tónh, àûúcå mötå viïn àöiå têm phucá cuaã quan tónh thêu nhênå laâ thuöcå ha.å Lña benâ hocå têpå cön quyïnì voä nghï.å Canâ g lúná lïn, Lña canâ g coá sûcá manå h hún ngûúiâ . Taná h nghôa hiïpå nïn gùpå chuyïnå bêtë bònh laâ xöng vaoâ can thiïpå , vò vêyå giûaä Lña vaâ bonå cûúnâ g haoâ acá baá thûúnâ g coá nhûnä g trênå gêy göí àaná h nhau. Nùm àoá coá múã khoa thi, nhûnä g ai gioiã lûuönì cuiá hoùcå coá tiïnì àutá lotá thò àûúcå àö,î bùnç g khöng thò bõ àaná h honã g duâ vùn hay chûä tötë . Tuy hocå hanâ h dúã dang, Lña cunä g vaoâ thi, nhên thêyë bonå tham quan bùtæ natå , ngúcå àûaiä keã ngheoâ nanâ , Lña vö cunâ g bêtë bònh. Thûaâ àïm töië , cunâ g àûamá banå lenã vaoâ nhaâ viïn chuã khaoã giïtë chïtë ngûúiâ nayâ röiì trönë vaoâ rûnâ g. Quên múã cuöcå truy naä raoá riïtë . Lña chiïu têpå àamá ngûúiâ vö nghïì nghiïpå lêní lutá trong rûnâ g chönë g laiå quan quên. Nhiïuì trênå hai bïn giapá chiïnë dûä döiå , quan quên àûaiå baiå phaiã rutá lûui. Lña àem böå haå tranâ ra lanâ g xomá chiïmë àoatå taiâ sanã cuaã ngûúiâ giêuì chia cho ngûúiâ ngheoâ . Thanh thïë ngayâ canâ g lúná . Triïuì àònh phaiã treo giaiã thûúnã g cho ai bùtæ sönë g hoùcå phaiã giïtë chïtë àûúcå thùnæ g Lña. Nhûng Lña gioiã lêní trönë , thanâ h ra quan quên phaiã bùtæ meå Lña àem ra thõ oai. Nïuë thùnç g Lña khöng chõu ra napå mònh thò meå noá bõ giïtë . Àönå g lonâ g hiïuë àï,î thùnç g Lña phaiã chõu napå mònh cho meå àûúcå tha. Nhûng chùnè g bao lêu Lña trönë thoatá . Bêyë giú,â Lña phaiã trönë traná h rêtë laâ cûcå khö,í àoiá khatá nhiïuì ngayâ . Bêtë àùcæ dô, Lña phaiã caiã trang sûaã danå g trönë vaoâ trong thanâ h àïí kiïmë sönë g. Quan quên doâ xetá biïtë liïnì bao vêy lêyë thanâ h múã cuöcå lûucå xetá khùpæ núi. Lña trönë vaoâ nhaâ mötå öng laoä hiïnì lanâ h. Lucá nayâ , Lña nghe tin meå mònh bõ bïnå h maâ chïtë , cacá böå haå lúpá bõ bùtæ , lúpá bõ giïtë thò àau lonâ g, khöng thiïtë gò sönë g nûaä . Mötå höm, Lña noiá vúiá öng laoä rùnç g: "Chûa bao giúâ töi bõ thêtë baiå chua cay nhû lênì nayâ . Coá leä trúiâ haiå töi. Vêyå öng hayä chùtå àêuì töi àem napå cho quan trïn àïí lanä h thûúnã g, chó conâ cacá h àoá àïí àïnì àapá ún öng". Öng laoä bùnç g lonâ g. Lña tûå troiá mònh àïí cho öng àemå napå quan trïn. Thïë röiì Lña bõ àem ra tramã quyïtë . http://www.ebooks.vdcmedia.com Truyïnå cöí tñch Viïtå Nam 4 Àïnë sau coá cêu hatá camã thûúng Lña nhû sau: Chiïuì chiïuì ená liïnå g Truöng Mêy Camã thûúng chuá Lña bõ vêy trong thanâ h AI MUA HAÂNH TÖI (HAY LOÅ NÛÚÁC THÊÌN) Ngayâ xûa coá mötå anh chanâ g treã tuöií chûa coá vú,å sönë g bùnç g nghïì lamâ ruönå g. Mötå ngayâ noå anh xacá h buaá lïn rûnâ g àönë cuiã . Trong khi àûang luiá huiá chùtå cêy, anh tröng thêyë mötå con quaå tha mötå con chim seã túiá àêuå trïn mötå phiïnë àaá úã gênì chöî mònh àang lamâ viïcå . Nhòn thêyë thï,ë anh bönî g àönå g lonâ g thûúng con chim beá bonã g sùpæ sûaã lotå vaoâ miïnå g loaiâ acá àiïuí . Anh benâ nhùtå honâ àûaá nemá con qua.å Quaå giêtå mònh boã möiì vöî caná h bay lïn. Tûcá mònh vò honã g ùn, quaå chûiã ruaã om somâ . Anh nhùtå àûaá nemá thïm vaâ mùnæ g: - "Àöì chim dû!ä Hayä cutá ngay!". Quaå hêmå hûcå bay ài, miïnå g conâ àe doaå seä baoá thu.â Anh chanâ g chayå laiå nhùtå con chim seã àûang thoi thopá , cöë tòm cacá h êpë uã cho noá sönë g laiå . Quaã nhiïn, chó chûnâ g giêpå baä trêuì , con chim seã àaä höiì tónh vaâ bay àûúcå . Noá camã ún anh vaâ baoã anh ngöiì chúâ àïí noá àûa biïuë mötå vêtå . Mötå latá sau, con chim àaä bay trúã laiå miïnå g ngêmå mötå caiá loå beá àùtå xuönë g bïn canå h vaâ noiá - "Àêy laâ loå nûúcá thênì coá phepá lamâ cho ngûúiâ giaâ thò treã laiå , vêtå nhoã thò lúná thïm, trênì gian khöng ai co"á . Noiá röiì noá vöî caná h bay ài. Anh ngöiì tênì ngênì múã nutá ra xem thò thêyë àêyì mötå loå nûúcá muiâ thúm ngaoâ ngatå . Anh nghô bunå g: "Nhûnä g thûá nayâ chó àïí cho cacá baâ quan lamâ àomã , coá àêu àïí hanå g chuná g ta dunâ g". Röiì anh nutá loå laiå cêní thênå , khi ganá h cuiã vï,ì treo loå trïn keoâ nha.â Vaâ röiì thúiâ gian tröi qua, vò bênå cöng viïcå lamâ ùn, anh cunä g quïn ài, khöng nghô túiá caiá loå êyë nûaä . ñt nùm sau ào,á chêtå vêtå maiä anh chanâ g múiá cûúiá àûúcå vú.å Vúå anh cunä g con nhaâ nöng, quanh nùm chên lêmë tay bunâ , nïn àen àuiã , xêuë xñ. Nhûng hai vúå chönì g thò rêtë thûúng yïu nhau. http://www.ebooks.vdcmedia.com Truyïnå cöí tñch Viïtå Nam 5 Mötå höm chönì g ài cayâ vùnæ g, vúå úã nhaâ quetá donå khùpæ núi. Thêyë mötå caiá loå con treo trïn keoâ nha,â chõ benâ bùcæ ghïë lêyë xuönë g múã nutá ra xem. Khi ngûiã thêyë muiâ thúm, chõ ta àöì laâ dêuì thúm göiå àêuì . Latá sau, chõ nêuë nûúcá tùmæ göiå röiì tiïnå tay àöí loå nûúcá ra böi khùpæ tocá tai mònh mêyí . Khöng ngúâ sau khi böi xong chõ ta tûå nhiïn trúã nïn xinh àepå trùnæ g treoã , nhan sùcæ myä miïuì ñt ai saná h kõp. Nûúcá thênì tröi xuönë g mêyë luönë g hanâ h bïn canå h giïnë g, khiïnë cho nhûnä g cêy hanâ h cunä g tûå nhiïn lúná phöní g lïn mötå cacá h laå thûúnâ g: cuã to nhû bònh vöi, docå daiâ bùnç g àonâ ganá h. Khi ngûúiâ chönì g ài cayâ vïì nhòn mùtå vúå thò ngêní caã ngûúiâ cûá tûúnã g laâ tiïn sa xuönë g coiä trênì , nïuë khöng coá tiïnë g noiá thò cú höì anh khöng nhênå ra laâ vúå mònh. Nghe vúå nhùcæ àïnë loå nûúcá thúm, anh múiá sûcå nhúá túiá chuyïnå baoá àïnì cuaã con chim seã ba nùm vïì trûúcá . Nöiî mûnâ g biïtë lêyë chi cên, anh ngùmæ vúå maiä khöng chaná mùtæ , röiì kïí laiå cêu chuyïnå cuä cho vúå nghe. Tûâ àêyë anh cûá quênë quytá lêyë vúå khöng rúiâ . Cöng viïcå àönì g aná g vò thïë cunä g múiâ phênì bï trï.î Nhûng cûá úã nhaâ maiä thò àoiá mêtë nïn anh àanâ h phaiã ài lamâ . Àïí khoiã nhúá vú,å anh thuï thúå veä hònh vú.å Möiî khi ra àönì g lamâ viïcå , anh laiå treo bûcá tranh úã búâ ruönå g àïí nhòn cho thoaã . Mötå höm anh àang cayâ ruönå g, bûcá tranh àûúcå treo lïn mötå caiá cocå cùmæ úã trïn bú.â Vûaâ cayâ àûúcå mûúi lûuönë g, tûå nhiïn con quaå nùm xûa úã àêu saâ xuönë g quùpæ lêyë bûcá tranh mang ài. Anh chûanâ g úã bïn kia búâ thêyë vêyå , benâ hoâ hetá àuöií theo nhûng khöng kõp nûaä . Quaå àûaä cêtë caná h bay cao vaâ bay ài rêtë xûa, chó mötå loaná g àûaä mêtë hutá . Baoá thuâ viïcå anh nemá àûaá gianâ h möiì cuaã noá ngayâ xûa, quaå mang bûcá tranh vaoâ àïnë tênå kinh àö, thaã xuönë g úã sên rönì g. Bonå lñnh thõ vïå thêyë sûå laå lunâ g, benâ nhùtå lïn àem trònh vua. Cêmì lêyë bûcá truyïnì thênì vua ngùmæ nghña maiä khöng chaná mùtæ , bunå g baoã da:å "Trong ba cung sauá viïnå cuaã ta àaä coá nhiïuì ngûúiâ àepå , nhûng chûa coá ngûúiâ naoâ àepå bùnç g ngûúiâ àanâ baâ trong tranh nayâ . Hùnè laâ trúiâ sai con quaå àïnë macá h cho ta àêy!". http://www.ebooks.vdcmedia.com ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn