Xem mẫu

Truyïnå cöí tñch Viïtå Nam 1 MUCÅ LUÅC Mucå Lucå ............................................................................................1 Ngheâ hoaá copå ....................................................................................2 Ngûúiâ thiïuë phuå úã Nam Xûúng......................................................5 Öng thênì sùtæ ....................................................................................7 Soå dûaâ ...............................................................................................8 Sún Tinh - Thuyã Tinh...................................................................13 Sûå tñch chim cuöcë ...........................................................................14 Sûå tñch con caoâ caoâ ........................................................................17 Sûå tñch con cocá ...............................................................................18 Sûå tñch con muöiî ............................................................................20 Sûå tñch àeoâ phêtå tûã........................................................................22 Sûå tñch hatå luaá ...............................................................................24 Sûå tñch hoa hönì g............................................................................25 Sûå tñch öng Bònh vöi......................................................................27 Sûå tñch thoã tai daiâ àuöi ngùnæ ........................................................30 Sûå tñch traiá dûa hêuë ......................................................................32 Sûå tñch con boå hung.......................................................................35 Têmë Camá ........................................................................................36 Thacå h Sanh....................................................................................43 Thaná h Gioná g..................................................................................47 Tiïnë g hatá cuaã ngûúiâ àaá.................................................................48 Trñ khön cuaã ta àêy.......................................................................52 Trûúng Chi.....................................................................................53 Chuyïnå ngûúiâ lêyë vúå cocá ...............................................................54 Truyïnì thuyïtë vïì Höì Gûúm .........................................................58 Truyïnì thuyïtë vïì sû tûã.................................................................60 Tûâ Thûcá ..........................................................................................61 http://www.ebooks.vdcmedia.com Truyïnå cöí tñch Viïtå Nam 2 NGHEÂ HOAÁ COÅP Ngayâ xûa, úã mötå lanâ g kia, coá mötå thanh niïn böë chïtë tûâ höiì hùnæ conâ nhoã vaâ àïí laiå cho hùnæ mötå gia sanã khaá lúná . Hùnæ dû cuaã ùn hocå , thûúnâ g noiá vúiá moiå ngûúiâ trong lanâ g: "Thêyì töi khi xûa lamâ mötå chûcá quan nho;ã töi nhêtë àõnh seä lamâ to hún". Röiì àöië vúiá nhûnä g ngûúiâ khöng ûa, hùnæ noiá : "Öng maâ àöî öng ngheâ thò chuná g bay chïtë vúiá öng". Àïnë khoa thi, nhúâ àutá lotá tiïnì cho quan trûúnâ g, hùnæ àöî hûúng cöëng. Àöî hûúng cönë g, vïì lanâ g hùnæ khöng conâ coi ai ra gò. Àöië vúiá ngûúiâ hai thûá tocá hùnæ cunä g mayâ tao, lamâ cho caã töní g lo ngay ngayá , chó súå hùnæ maâ àöî öng ngheâ thò röiì dên hanâ g töní g khöng ai cêtë àêuì lïn àûúcå . Nhûng chùnè g bao lêu, cûá lêyë tiïnì maâ rêyî , gaä thanh niïn êyë àöî öng ngheâ thêåt. Àöî tiïnë sô, hùnæ àûúcå vua ban aoá mu,ä cúâ biïní , vonä g lonå g vïì vinh quy, coá lñnh theo hêuì , coá dên lanâ g àoná rûúcá . Àûúnâ g tûâ Kinh vïì lanâ g xûa lùmæ , phaiã qua rûnâ g, qua àeoâ , löiå suöië , laiå ài trong muaâ he,â nïn nhên dên vaâ binh lñnh phucå dõch rêtë laâ vêtë va.ã Àïnë mötå khu rûnâ g rêmå , binh lñnh vaâ nhên dên dûnâ g laiå àïí nghó. Moiå ngûúiâ mïtå nhocå , nùmç dûúiá boná g matá nguã thiïpë ài. Ngheâ ta àûúcå ngûúiâ vonä g nïn khöng mïtå nhocå gò ca.ã Thêyë rûnâ g xanh um, laiå nghe tiïnë g suöië chayã rocá racá h úã gênì , hùnæ liïnì daoå chúi, lênì àïnë búâ suöië , tòm tanã g àaá ngöiì nghó, àõnh nghô mêyë vênì thú võnh canã h vinh quy giûaä nuiá cao rûnâ g thùmè , nhên cunä g àïí toã "chñ thanh cao" cuaã mònh. Thêyë nûúcá suöië xanh trong vaâ matá lanå h, laiå vùnæ g veã khöng ngûúiâ qua laiå , ngheâ ta àõnh tùmæ cho thên thïí matá me,ã tinh thênì sanã g khoaiá , àïí nghô cho ra nhûnä g vênì thú hay... Hùnæ cúiã quênì aoá löiå xuönë g suöië . Chûao öi! Nûúcá matá lamâ sao. Nhûng tùmæ xong, hùnæ thêyë ngûaá ngayá khacá thûúnâ g, ngûaá vaâ noná g http://www.ebooks.vdcmedia.com Truyïnå cöí tñch Viïtå Nam 3 boãng nhû röm sêyí mocå lïn khùpæ mònh mêyí . Hùnæ lêyë tay gaiä thò thêyë da thõt bõ xûúcá , mauá chayã ronâ g ronâ g. Nhòn cacá àêuì ngoná tay, hùnæ thêyë moná g tay àaä mocå daiâ tûâ bao giú,â nhonå vaâ sùcæ , nhòn àïnë chên tay mònh mêyí thò löng laá xömì xoamâ . Hùnæ thêyë trong bunå g cönì caoâ nhû hun, nhû àötë , cöí honå g nhû bõ bonã g, khatá tûúnã g nhû coá thïí uönë g canå giïnë g nûúcá àêyì . Hùnæ àïnë búâ suöië , cuiá àêuì xuönë g donâ g nûúcá trong matá àïí uönë g thò thêyë mùtå mònh àaä hoaá ra mùtå hö,í thên hònh mònh cunä g laâ thên hònh hö.í Hùnæ kinh haiä qua,á lïn tiïnë g goiå quên sô thêtå to, mong hoå cûuá chûaä cho mònh, thò tiïnë g cuaã hùnæ àaä trúã nïn nhûnä g tiïnë g gêmì cuaã hö.í Hùnæ canâ g gaoâ thetá thò nhûnä g tiïnë g úã miïnå g hùnæ thötë ra àïuì laâ nhûnä g tiïnë g gêmì vang, chênë àönå g caã khu rûnâ g. Ngheâ ta thêyë mònh àaä hoaá copå , tûcá töië chayå rong mötå lucá , röiì cupá àuöi chayå thùnè g vaoâ hang sêu. Quên sô vaâ phu traná g àang nguã say, bönî g nghe tiïnë g höí gêmì dûä döiå , àïuì thûcá dêyå . Hoå tòm khùpæ moiå núi khöng thêyë öng ngheâ àêu, yïn trñ laâ öng ngheâ àaä bõ höí tha ài mêtë . Moiå ngûúiâ àanâ h nhùtå nhanå h khùn goiá , cunâ g nhau ra khoiã khu rûnâ g, tòm àûúnâ g quang àanä g àïí ài, phu traná g thò trúã vïì lanâ g, conâ quên lñnh thò trúã vïì Kinh. Tûâ àêyë , cûá cacá h vaiâ ngayâ , ngûúiâ ta laiå thêyë mötå con höí xamá rêtë lúná gêmì lïn nhûnä g tiïnë g ghï rúnå trïn mötå ngonå nuiá trocå . Trong coá ba thaná g trúiâ , con acá thuá êyë àaä ùn thõt hún mûúiâ khacá h böå hanâ h. Con àûúnâ g tùtæ qua rûnâ g dênì dênì tha ngûúiâ qua laiå . Chó conâ mötå söë phúnâ g sùn àïën thùm do,â àïí giùng bêyî bùtæ con copå xamá . Nhûng con acá thuá tinh lùmæ , àùtå möiì to vaâ ngon àïnë àêu, cunä g khöng lûaâ nöií no.á Ngûúiâ ta noiá : trong àïm thanh vùnæ g, noá khocá thutá thñt nhû ngûúiâ . Sùn maiä khöng àûúcå , nhûnä g ngûúiâ phûúnâ g sùn cunä g chaná nanã , boã khu rûnâ g êyë khöng àïnë nûaä . Cêu chuyïnå öng ngheâ vïì vinh quy bõ höí tha mêët cuäng lu múâ dênì trong trñ nhúá moiå ngûúiâ ... Nùm sauá nùm sau, coá mötå anh nöng dên cunâ g lanâ g vúiá ngheâ hoaá copå ài lñnh thuá àûúcå trúã vïì lanâ g. Anh àïnë àõa àêuì khu rûnâ g thò trúiâ àaä xïë chiïuì . Anh tñnh nïuë ài qua rûnâ g thò saná g súmá höm sau àaä vïì àïnë nha,â conâ nïuë ài àûúnâ g vonâ g qua àöiì , qua cacá banã lanâ g thò hai ngayâ nûaä múiá túiá núi. Anh vaoâ mötå caiá quaná bïn àûúnâ g uönë g nûúcá , giúã cúm nùæm ra ùn, vaâ àem viïåc tñnh toaán àûúâng ài noiá chuyïnå vúiá nhaâ hanâ g. Mêyë öng giaâ baâ giaâ àïuì khuyïn anh khöng nïn qua rûnâ g vaâ noái cho anh biïtë con copå xamá möiî ngayâ mötå hung dû.ä Anh vönë ngûúiâ gan da,å laiå ài lñnh thuá àaä lêu nùm, àang noná g gùpå gia àònh, http://www.ebooks.vdcmedia.com Truyïnå cöí tñch Viïtå Nam 4 nïn anh quyïtë bùng rûnâ g. Ùn àaä chùcæ daå röiì , anh vacá mötå ngonå giaoá , mötå boá nûaá àïí phonâ g lamâ àuöcë , àeo tay naiã , buiâ nhuiâ , manå h danå ài thùnè g vaoâ rûnâ g... Lêu nùm coã àaä mocå kñn àûúnâ g monâ , phaiã tinh mùtæ lùmæ múiá nhênå ra löië ài. Anh raoã bûúcá àïí ra khoiã khu rûnâ g trûúcá khi mùtå trúiâ lùnå . Múiá àêuì nghe tiïnë g laá rúi, tiïnë g canâ h khö rúi, anh cunä g nhòn trûúcá nhòn sau, röiì canâ g ài sêu vaoâ rûnâ g, canâ g thïm hiu quanå h, êm u, nhûng loâng hùng haiá cuaã anh canâ g tùng lïn. Khöng nhûnä g anh khöng súå nûaä , maâ conâ nghô thêmì : "Thêtå ngûúiâ ta cunä g nhatá qua!á Höí xamá hoaå hoùnç múiá ra, chûá coá àêu lucá naoâ noá cunä g ngöiì chömì chömî bïn àûúnâ g àïí rònh ngûúiâ !". Anh vûaâ nghô xong thò chútå coá tiïnë g àönå g úã mötå buiå rêmå bïn àûúnâ g. Tiïnë g sötå soatå lucá nhe,å lucá manå h, nh coá ngûúiâ àang keoá canâ h khö. Anh cêmì chùtå ngonå giaoá , lùnæ g tai nghe... Thötë nhiïn coá tiïnë g goiå , tiïnë g khanâ khanâ , öì ö,ì nhû keã rutå lúiä , khöng hùnè laâ tiïnë g ngûúiâ , nhûng dunâ g lúiâ thò thêtå soiä : - Anh Lúng àêyë a?â Hayä dûnâ g laiå , töi hoiã mötå tñ. Anh nöng dên thêyë goiå àuná g tïn mònh, liïnì àûná g laiå . Trong buiå coá tiïnë g noiá tiïpë : - Töi laâ Banâ h àêy, khöng biïtë anh coá conâ nhúá khöng? Tïn Banâ h àaä àötë nhaâ anh, lamâ cho anh phaiã boã lanâ g ài mêtë mêyë nùm êyë maâ! Anh nöng dên àapá : - Töi nhúá ra röiì . Sao ngûúiâ ta laiå noiá anh bõ höí tha ài mêtë ? Conâ chuyïnå cuä kia, thöi àûnâ g nhùcæ àïnë lamâ gò. Nïuë coá phaiã anh nhúä àöå àûúnâ g thò ra àêy, töi àûa vïì lanâ g. Trúiâ sùpæ töië röiì ! Coá tiïnë g thúã daiâ trong buiå ; röiì coá tiïnë g noiá ra: - Töi chó lo anh chûa quïn chuyïnå cu.ä Bêy giúâ thò töi... töi khöng ra ài vúiá anh àûúcå . Anh hayä naná laiå mötå chutá , töi xin kïí nöng nöîi cuãa töi anh nghe... Röiì Banâ h kïí hïtë moiå viïcå cuaã hùnæ tûâ ngayâ hùnæ àöî öng nghe,â vïì vinh quy vaâ hoáa coåp. Anh nöng dên hoiã höí xamá : - Thïë bêy giú,â muönë töi giupá gò cho? Höí àaáp: http://www.ebooks.vdcmedia.com Truyïnå cöí tñch Viïtå Nam 5 - Töi coá àûaá con trai, ngayâ töi vaoâ Kinh thi, noiá múiá lïn hai; töi laiå conâ meå giaâ vaâ vúå daiå ... Khöng biïtë coá conâ caã hay khöng? Nïuë conâ , nhúâ anh tröng nom, giupá àúä cho. Röiì hùnæ hoiã : - Anh Lûúng úi! Anh coá thõt chñn àêyë khöng? Bao nhiïu nùm nay, töi ùn toanâ thõt sönë g, nhûnä g lucá tónh nh lucá nayâ , themâ thõt chñn qua.á .. Anh nöng dên lucå trong tay naiã , röiì baoã con hö:í - Conâ mötå goiá nem vaâ mötå mêuí chên gioâ luöcå àêy. Ra maâ ùn! Con höí noái möåt gioång sung súáng: - Xin anh nemá vaoâ buiå cho töi. Bêy giúâ khùpæ ngûúiâ töi löng la,á höi haám lùæm, khöng damá àïnë gênì anh. Anh nöng dên nemá mêuí chên gioâ vaâ goiá nem vaoâ buiå , röiì dùnå con hö:í - Tûâ nay nïn vaoâ rûnâ g sêu, tòm kiïmë húu nai maâ ùn, khöng nïn luêní quêní trïn àûúnâ g nayâ maâ haiå ngûúiâ . Höí àaáp: - Xin nghe lúâi anh. Tûâ ào,á trong àïm töië , ngûúiâ ta khöng nghe thêyë tiïnë g con höí xamá gêmì trïn ngonå àöiì trocå nûaä . Con àûúnâ gtùtæ qua rûnâ g laiå têpë nêpå ngûúiâ qua laiå . Vaâ khùpæ miïnì êyë , ai ai cunä g thuöcå cêu chuyïnå ngheâ hoaá copå . NGÛÚÂI THIÏËU PHUÅ ÚÃ NAM XÛÚNG úã huyïån Nam Xûúng tónh Haâ Nam, ngayâ xûa coá mötå ngûúiâ con gaiá xinh àepå , nïtë na, tïn laâ Vuä Thõ Thiïtë , chönì g laâ Trûúng Sinh, ngûúiâ cunâ g lanâ g. Hai vúå chönì g rêtë yïu nhau, tuy trong canã h tuná g thiïuë nhûng hai ngûúiâ khöng bao giúâ coá lúiâ qua tiïnë g laiå . Chó coá mötå àiïuì laâ Trúng hay àûanghi, lamâ cho vúå lucá naoâ cunä g phaiã yá tû,á giûä gòn. Lêyë nhau chûa àûúcå bao lêu thò Trûúng bõ goåi ra lñnh. http://www.ebooks.vdcmedia.com ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn