Xem mẫu

  1. Truy c p các ng d ng tr c ti p t i XAMPP MySQL Server Trong bài vi t này s d ng h i u hành Linux Ojuba 2 - 1 n n t ng d a trên b khung c a Fedora 10, tài kho n s d ng ây là root và t m d ng toàn b ho t ng c a MySQL database server: /etc/init.d/mysqld stop N u b n mu n s d ng y ch c n ng c a LAMP server ch v i 1 b c thì XAMPP là gi i pháp tuy t v i, nh ng b n s không th truy c p c MySQL database server s d ng mysql client nh bình th ng (/usr/bin/mysql), mà thay vào ó, b n ph i s d ng ng d ng client i kèm (/opt/lampp/bin/mysql). Và ây là 1 s v n mà ng i s d ng hay g p ph i, h có 1 vài c s d li u, nh ng o n mã và ng d ng khác c n truy c p t i c s d li u này b ng hàm mysql client (/usr/bin/mysql) ch m c nh, nh ng l i không có l a ch n thay i t t c các o n mã ngu!n c a ng d ng tr" t i XAMPP client. Gi i pháp u tiên: Di chuy n m c mysql client (/usr/bin/mysql): mv /usr/bin/mysql /usr/bin/mysql.original Sau ó t o 1 liên k t ng t i XAMPP client (/opt/lampp/bin/mysql) cùng v trí nh sau: ln -s /opt/lampp/bin/mysql /usr/bin/mysql Gi i pháp th 2: Trong ph ng pháp này, chúng ta s làm vi c tr c ti p v i file sock, file này có nhi m v tr" các ho t ng tr c ti p n database server. XAMPP th ng xuyên l u file sock trong v trí sau: /opt/lampp/var/mysql/mysql.sock Nh ng v i nh ng ng d ng trong h th ng, thì s ph i áp d ng cách sau: /var/run/mysqld/mysqld.sock
  2. # t t c các ch ng trình u s d ng XAMPP database server, chúng ta ph i ch nh các ch ng trình này tr" n file XAMPP, ho c n gi n h n, t o liên k t t i file XAMPP trong a ch riêng r . Do ó, m$i ch ng trình mu n truy c p t i database server u ph i tr" qua XAMPP server. S d ng l nh sau: ln -s /opt/lampp/var/mysql/mysql.sock /var/mysql/mysql.sock Sau khi th c hi n b c này, các ng d ng u ã có th ho t ng, truy c p tr c ti p nc s d li u bình th ng mà không g p c n tr nào.
nguon tai.lieu . vn