Xem mẫu

  1. Tr ng gi m: Th c u ng ch a b nh “Tr ng gi m” là h n h p g m tr ng gà ngâm trong gi m, m t lo i th c u ng t t cho s c kh e, ư c lưu truy n r ng trong dân gian. T th i c i Hy L p, tr ng gi m ã ư c ưa chu ng và dùng như th c u ng thư ng xuyên. “Li u pháp tr ng gi m” ch a hơn trăm lo i b nh thư ng g p bao g m n i, ngo i, s n, ph , nhi khoa...và hi u nghi m nh ng m c khác nhau. Tác d ng c a tr ng và gi m: ông y cho r ng, m i b ph n c a qu tr ng gà u có tác d ng dư c lý khác nhau, ch ng h n: -Lòng tr ng tr ng: Tính hàn, có tác d ng thanh nhi t, gi i c, tiêu viêm và b o v niêm m c; thư ng dùng i u tr ng c th c ăn và thu c, các ch ng thương t n hóa m … -Lòng tr ng: Tính bình, công hi u thanh nhi t, m v , tr n tĩnh, gi i c, tiêu viêm, d u ch t lòng tr ng dùng tr ra m hôi tr m, lao ph i; thoa ngoài có tác d ng dư ng da p da, giúp i u tr các ch ng như lác s a và l loét chi dư i…
  2. -V tr ng: V ng t chát, công hi u ch toan (gi m chua), gi m au, giúp i u tr loét d dày và ch ng m m xương tr , i u tr các ch ng ch n thương dao, kéo và ung nh t ngoài da -Màng tr ng (l p da m ng trong v tr ng): V ng t tính bình, có tác d ng nhu n ph , tr ho, c m máu, dùng i u tr các ch ng như ho suy n lâu ngày, m t ti ng… Ngư i Trung Hoa ch bi n ra món gi m t 2.000 năm trư c. Ông Lý Th i Trân, i nhà Minh, trong cu n “B n th o cương m c” ghi nh n nhi u phương thang i u tr b nh u b ng gi m. Trong ng d ng lâm sàng hi n i, gi m còn có th i u tr các b nh như xơ c ng ng m ch, cao huy t áp, viêm d dày th co th t, viêm tuy n mang tai, lác trên mình, lưng g i ê au… Cách ch bi n tr ng gi m:
  3. Gi m g o 180ml, tr ng gà (còn tươi) 1 qu . R a s ch tr ng, ngâm trong gi m hai ngày êm. Sau khi v tr ng hòa tan hoàn toàn, dùng ũa âm th ng màng tr ng còn l i và g p ra. Khu y th t u lòng tr ng và lòng tr ng, b n s có tr ng gi m nguyên ch t, t trong t l nh b o qu n. Cách dùng: Múc 2 mu ng tr ng gi m nguyên ch t, thêm 1 mu ng m t ong, dùng lư ng nư c un sôi ngu i g p 7, 8 l n pha loãng r i u ng. Ngày 1-2 l n, dùng sau b a ăn 20-30 phút. ch bi n d ch tr ng gi m c n ch n lo i gi m t t, v i gi m t t 9 không màu, tr ng gi m ch bi n ra có ch t lư ng t t nh t. Cũng có th dùng nh ng lo i gi m khác nhưng th i gian ngâm ph i lâu hơn. c bi t là không ư c dùng gi m hoá h c.
  4. Thông thư ng, 1 qu tr ng gi m có th dùng trong 1 tu n, m i ngày dùng 20-30ml. Sau ngày th 4, ch bi n d ch tr ng gi m qu k ti p, có th dùng liên t c. Tr ng gi m ch a các b nh: -Giúp ch ng lão hoá. -Giúp thanh l c ngũ t ng l c ph . -Giúp i u tr b nh ngoài da. -Giúp i u tr phong th p au sưng cơ kh p. -Tăng dinh dư ng cho ngư i b nh, tr giúp tiêu hoá, thúc y h p thu, tăng cư ng th ch t. Món ăn bài thu c dùng tr ng và gi m: au th t ng c th khí tr huy t : Tr ng gà tươi 1 qu , gi m 60ml, ư ng en v a . Tr ng gà p trong chén, thêm gi m, ư ng en tr n u. Ngày 1-2 l n, dùng li n vài ngày. Sanh khó, sau khi sanh i l ra máu: Tr ng gà tươi 3 qu , gi m 50ml. L y lòng tr ng tr n u v i gi m, 1 l n u ng s ch. Sa ì: Tr ng gà 2 qu , gi m 250ml. Tr ng gà ngâm gi m 1 ngày, r i em un n khi gi m còn phân n a, ăn tr ng, u ng gi m ngay lúc nóng.
  5. Sau khi sanh ch y máu không c m: Tr ng gà ác 3 qu , gi m 1 ly, rư u 1 ly. p tr ng, khu y u v i gi m, rư u, r i un thành 1 ly. Chia 2 l n u ng. Ngày 1 thang, dùng li n 5-7 thang. S t rét: Tr ng gà 3 qu , gi m 100ml. p tr ng, gi m và tr ng cho vào n i t n u sôi, u ng m. Sau khi dùng s vã m hôi, h t s t s có hi n tư ng nôn ói… Viêm th c qu n: Lòng tr ng tr ng 1 qu , bán h 9g. Bán h thêm gi m v a n u chung, sau khi lo i b bán h , lòng tr ngm t qu tr ng vào gi m ang nóng, m i t i trư c khi ng dùng 1 l n, cho n khi lành b nh thì thôi. Cao huy t áp: Tr ng gà 1 qu , gi m 60ml. Tr ng gà và gi m tr n u, sau khi n u chín, dùng sáng s m lúc b ng ói, dùng li n 1 tu n. Hoàng n (viêm gan vàng da): Tr ng gà c v sau khi t thành than, tán nhuy n, hoà v i gi m dùng. Ngày 1 l n. B nh ti u ư ng: Tr ng gà 5 qu , gi m 150ml. Tr ng gà 5 qu p ra, thêm gi m 150ml tr n u, ngâm 36 gi , l i thêm gi m 250ml tr n u. M i sáng và chi u u ng 15ml. Hen suy n theo mùa: Tr ng gà 1 qu , gi m tùy lư ng. Gi m n u v i tr ng, sau khi chín, l t v , n u l i 5 phút, ăn tr ng. Ngày 2 l n, l n 1 tr ng.
  6. Tiêu ch y: Tr ng gà 2 qu , gi m 100ml. p tr ng gà vào n i b ng sành (s hay th y tinh), n u tr ng chín, u ng c gi m l n tr ng. N u chưa kh i, dùng l i 1 l n. Viêm ph qu n m n: D u mè 30-40ml, gi m v a , tr ng gà 2 qu . p tr ng vào d u mè ang nóng tr ng chín, thêm gi m n u. M i sáng và chi u dùng 1 qu tr ng. Trong th i gian dùng thì kiêng rư u, thu c lá. Nôn khi thai nghén: Tr ng gà 1 qu , ư ng tr ng 30g, gi m 60ml. Gi m n u sôi, nêm ư ng tr ng n u tan, p tr ng cho vào, n u chín, dùng s ch. Ngày 1 thang, dùng li n 3 ngày. Ki t l d ng nư c: Tr ng gà 3 qu , b t mì 150g, gi m 30ml. p tr ng gà vào trong b t mì, nhào thành kh i b t, c t lát nh , dùng gi m rang chín. Dùng ngày 2 l n, cho n khi lành b nh. Vai lưng m i au: Chu i 1 qu , cà r t 150g, táo tây 200g, tr ng gà 1 qu , s a bò 100ml, gi m 100ml, m t ong v a . Chu i l t v c t làm ôi, cà r t và táo tây thái h t l u, cho vào máy xay, thêm lòng tr ng, s a bò, gi m ch bi n thành sinh t , nêm thêm m t ong, dùng thư ng s có hi u qu .
nguon tai.lieu . vn