Xem mẫu

 1. PHÒNG TR 309/2 Ph n 1 : Trình t tính toán dây qu n Bư c 1 xác nh kích thư c lõi thép - Dt : ư ng kính trong ( mm ) - bg : b d y gông (mm ) - br : b d y răng ( mm ) - i n áp làm vi c - cách u dây - t n s làm vi c Bư c 2 Dt tính 2 p = (0.4 ÷ 0.5) bg Bư c 3 π .Dt τ= nên i ra cm 2p α δ = 0.62 ÷ 0.72 φ = α δ .τ .L.Bδ ơn v tính trong công th c này τ (m) và L (m) Bư c 4 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 φ α δ .τ . Bg = = Bδ 2.(bg .L ) 2.K C .bg Bư c 5 π .Dt Br = Bδ Ζ.br Bư c 6 Tra b ng 1 , 2 ra ư c Bg max và Br max t ó suy ra Bδ max và ta ch n giá tr nh sau ó tr i 0.02 Bư c 7 Tính kdq i v i dây qu n 1 l p i v i dây qu n 2 l p  q.α   q.α  sin   sin    2   y.90   2  K dq = K dq = sin  α   τ  q. sin α  q. sin     2   2  Bư c 8 τ .L − (τ .L )min K E = K E min + (K − K ) (τ .L )max − (τ .L )min E max E min τ .L ( cm2) tínhBư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEmin , KEmax, (τ .L )min , (τ .L )max Bư c 9 Npha = t ng s vòng dây c a 1 pha K EU mpha N pha = 4.44. f .φ .k dq Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 pha N pha Nb = tôngsôboi / pha Page 1
 2. PHÒNG TR 309/2 soranh tôngsôboi / pha = ( 1 pha ) 2*3 S b i trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh soboi = *2 2*3 Rãnh hình thang  d + d2  2 Sr =  1 .h ( mm )  2  Rãnh hình qu lê 2  d + d2   d  πd 2 Sr =  1 . h − 2  + 2 ( mm )  2  2 8 n.s N .u kl = c b r sr - n : s s i ch p, khi tính toán sơ b cho n = 1 - ur = 1 ( dây qu n 1 l p ) - ur = 2 ( dây qu n 2 l p ) Tra b ng 4 trang 25 ra Kl kl .sr sc = n.u r .N b 4.sc dc = = 1.128 sc (mm ) π d = d c − 0.05(mm ) -> ch n dc theo th c t dc chu n < dc
 3. PHÒNG TR 309/2 S b i trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh soboi = *2 2*3 Ph n 2 : pp clement – ki m tra tính i x ng theo pítoye ( áp d ng z ch n và dây qu n 1 l p – 2 l p ) Bư c 1 : Ζ τ c 180 τ= q= =b+ α = 2p m d τ L p b ng : 3 c t , 2p = 6 hàng c 1 N u ≤ nên ghi giá tr b vào b ng => hi u ch nh Các ô * thì i thành b + 1 d 2 c 1 N u ≥ nên ghi giá tr b + 1 vào b ng => hi u ch nh Các ô * thì i thành b d 2 L p b ng phân b theo pha Bư c 2 Ki m tra tính i x ng : Ζ m α T τ= = ,trong ó m = c t , Tính γ = 2p n n sau ó l p b ng m c t và 2p hàng, ánh d u * vào c t nào cũng ư c sau ó cách n thì ánh ti p, c ti p t c cho n h t 2p hàng - tìm tr c i x ng : ó là ư ng th ng chia các c nh tác d ng thành 2 nhóm và s c nh ph i b ng nhau Bư c 3 L p s c p c nh i x ng cách tr c i x ng bao nhiêu γ ( ϕ ) Tính kdq = ∑ 2 * socapcanhdoixungcachtrucdoixung * cos ϕ Bư c 4 V sơ dây qu n 2 5 N u dây qu n 2 l p thì tính Tính bư c dây τ ≤ y ≤ τ r i v 3 6 Ph n 3 : Phương pháp pybô và ki m tra theo crissi ( áp d ng z l và dây qu n 1 l p – 2 l p ) Bư c 1 : Ζ τ c 180 τ= q= =b+ α = 2p m d τ Vi t s có giá tr b+1 : c l n Vi t ti p s có giá tr b : d-c l n Vi t ti p khi nào t ng dãy s = z Ch n y = (0.8 → 0.86)τ => v : z = 15, 2p = 4 Vì z = 15 l nên dùng pp pybô Bư c 1 : Ζ 15 τ= = = 3.75 2p 4 Page 3
 4. PHÒNG TR 309/2 τ 3.75 c 1 q= = = 1.25 = b + 1 + m 3 d 4 180 180 α = = = 480 τ 3.75 Vi t s có giá tr 2 : 1 l n Vi t ti p s có giá tr 1 : 3 l n 2111 Vì z = 15 nên ta l p l i dãy s trên 3 l n . ta có như sau : 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 A C B A C B A C B A C B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A A C B A C C B A C B B A C B Bư c 3 V sơ dây qu n ng khuôn t p trung 2 l p y = (0.8 → 0.86)τ => ch n y = 3 M i pha cách nhau 240o 240/48 = 5 rãnh a c Ki m tra theo crissi Bư c 1 Thông thư ng dây qu n 2 l p thì m i pha ch a 2 d ng b i dây + m t d ng có b b i dây trong nhóm và có n1 nhóm b i + m t d ng có b+1 b i dây trong nhóm và có n2 nhóm b i t ng s b i dây trong pha = n1*b + n2 * ( b+1) Page 4
 5. PHÒNG TR 309/2 Bư c 2 Tính h s bư c ng n kn y  K n = sin  * 90 0  τ  Tính h s qu n r i kr  α   α  sin  b *  sin (b + 1) *  2 2 K r1 =   Kr2 =   α  b * sin  (b + 1)* sin α     2   2  => h s qu n r i cho toàn b pha dây qu n n1 * b * k r1 + n2 * (b + 1)* k r 2 kdq = kn*kr => Kr = => n1 * b + n2 * (b + 1) Ph n 4 Dây qu n sin theo siskind * phân bi t dây qu n sin v i dây qu n ng tâm 1 l p thông thư ng - Không có gi i s b i trong 1 nhóm cho dây qu n sin - S vòng c a m i b i dây trong m t nhóm b i c a dây qu n sin không b ng nhau mà phân b theo m t t l nh trư c . * Qui t c xác nh t ng s b i ch a trong 1 nhóm b i - v ư c d ng nhóm b i dây - mu n v ư c d ng nhóm b i dây ta c n xác nh s b i t i a cho phép ch a trong m i nhóm - s b i t i a ch a trong 1 nhóm ph thu c vào giá tr c a bư c c c t τ là ch n hay l , ph thu c ki u hình nhóm b i dây là lo i co hay không có mư n rãnh * τ ch n - n u dây không mư n rãnh, thì t ng s b i dây t i a ch a trong 1 nhóm b i là (τ /2 ) b i - n u dây có mư n rãnh, thì t ng s b i dây t i a ch a trong 1 nhóm b i là (τ /2 ) b i và gi a nhóm b i dây có 1 rãnh b tr ng. - pha chính không mư n rãnh ⇔ thì pha ph cũng không mư n rãnh *τ l - n u dây không mư n rãnh, thì t ng s b i dây t i a ch a trong 1 nhóm b i là (τ -1 )/ 2 b i và gi a nhóm b i dây có 1 rãnh b tr ng - n u dây có mư n rãnh, thì t ng s b i dây t i a ch a trong 1 nhóm b i là (τ +1) / 2 b i - pha chính không mư n rãnh ⇔ thì pha ph mư n rãnh t các nhóm b i dây có t i a s b i, ta có th suy ra các bi n d ng cho dây qu n sin b ng cách b d n b i trong cùng ( có bư c dây nh nh t ) trong nhóm. * v theo trình t sau: - v 1 d ng dây qu n sin cho pha chính - nh tr c cho pha chính - suy ra tr c cho pha ph theo v trí tr c pha chính ( cách nhau 90o i n ) - t tr c pha ph ta v d ng dây qu n sin cho pha ph bư c 1 Ζ 180 τ= .α = 2Ρ τ Xác nh góc m r ng cho m i b i trong nhóm b i pha chính Page 5
 6. PHÒNG TR 309/2 θ θ  θ i = yi *α => i => Β = ∑ sin i  2 2 Bư c 2 G i N là t ng s vòng cho 1 nhóm b i c a pha chính θ  sin i  2 =   Νi Ν Β Νi Làm tròn sao cho ∑Ν =1 Bư c 3 Νi θ  Κ dqchinh = ∑ sin  i  Ν 2 Bư c 4 tính cho pha ph θ 'i  θ 'i  ' θ i = y i *α => ' => Β = ∑ sin    2  ' 2   G i N’ là t ng s vòng c a 1 nhóm b i c a pha ph N’= ∑ Ν i '  θ 'i  sin   2  Ν 'i = '  Ν' Β Ν 'i Làm tròn sao cho ∑ ' = 1 Ν Bư c 3 Ν 'i  θ 'i  Κ dq _ phu = ∑ sin   2  Ν'   Ph n 5 Trình t tính toán cho dây qu n sin theo siskind Bư c 1 xác nh kích thư c lõi thép - Dt : ư ng kính trong ( mm ) - bg : b d y gông (mm ) - br : b d y răng ( mm ) - i n áp làm vi c - cách u dây - t n s làm vi c Bư c 2 Dt tính 2 p = (0.4 ÷ 0.5) bg Bư c 3 π .Dt τ= nên i ra cm 2p α δ = 0.62 ÷ 0.72 φ = α δ .τ .L.Bδ ơn v tính trong công th c này τ (m) và L (m) Page 6
 7. PHÒNG TR 309/2 Chú ý : trong ng cơ 1 pha ph m vi công su t bé và thu ng b trí theo dây qu n sin nên φ ư c Dt * L  tính như sau : φ =    * Bδ  P  Bư c 4 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 φ α δ .τ . Dt * Bδ Bg = = Bδ => Bg = 2.(bg .L ).K C 2.K C .bg 2 P * bg Bư c 5 π .Dt Br = Bδ Ζ.br Bư c 6 - Tra b ng 1 , 2 ra ư c Bg max và Br max t ó suy ra Bδ max và ta ch n giá tr nh sau ó tr i 0.02 - Ho c xem trang 65 ch n Bg max và Br max t bư c 4 và 5 suy ra Bδ max tương ng sau ó ch n giá tr nh nh t - T Bư c 3 suy ra φ Bư c 7 Tính kdq * d a vào τ - ch n ki u dây qu n cho pha chính và pha ph - v sơ , xác nh tr c pha Ζ 180 τ= .α = 2Ρ τ Xác nh góc m r ng cho m i b i trong nhóm b i pha chính => Β = ∑ sin i  θi θ θ i = yi *α =>   2 2 G i N là t ng s vòng trong 1 nhóm b i c a pha chính θ  sin i  2 =   Νi Ν Β Νi Làm tròn sao cho ∑Ν =1 Νi θ  Κ dqchinh = ∑ sin  i  Ν 2 * tính cho pha ph θ 'i  θ 'i  θ i ' = y 'i *α => => Β' = ∑ sin     2  2  G i N’ là t ng s vòng c a 1 nhóm pha ph N’= ∑ Ν i '  θ 'i  sin   2  Ν 'i = '  Ν' Β Ν 'i Làm tròn sao cho ∑ Ν' = 1 Page 7
 8. PHÒNG TR 309/2 Νi' θ i  ' Κ dq _ phu = ∑ ' sin   2  Ν   Bư c 8 τ .L − (τ .L )min K E = K E min + (K − K ) (τ .L )max − (τ .L )min E max E min τ .L ( cm2) tính Bư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEmin , KEmax, (τ .L )min , (τ .L )max Bư c 9 Npha_chính = t ng s vòng dây c a pha chính K EU mpha N pha _ chinh = 4.44. f .φ .k dq _ chinh N : t ng s vòng c a 1 nhóm b i trong pha chính N pha _ chinh N = tông _ n hom_ boi _ cua _ pha _ chinh Trong ó tông _ n hom_ boi _ cua _ pha _ chinh : v hình s bi t ư c Rãnh hình thang  d + d2  2 Sr =  1 .h ( mm )  2  Rãnh hình qu lê 2  d + d2   d  πd 2 Sr =  1 . h − 2  + 2 ( mm )  2  2 8 n.s N .u kl = c i r sr - n : s s i ch p, khi tính toán sơ b cho n = 1 - ur = 1 ( dây qu n 1 l p ) - ur = 2 ( dây qu n 2 l p ) Tra b ng 4 trang 25 ra Kl kl .sr sc _ chinh = trong ó Ni là s vòng l n nh t trong 1 nhóm b i n.u r .N i 4.sc _ chinh dc _ chinh = = 1.128 sc _ chinh (mm ) π d chinh = d c _ chinh − 0.05(mm ) -> ch n dc theo th c t dc chu n < dc
 9. PHÒNG TR 309/2 cos ϕ và η tra b ng 8 trang 26 Bư c 12 2 +5 a d phu = d ch * (0.9) a tra b ng 5 trang 66 ra ư c (p m)max và (p m)min và amax amin p − ( p m )min a = amin + m (a − a ) ( p m )max − ( p m )min max min Suy ra dph sau ó làm tròn cho phù h p v i th c t ti p theo ki m tra xem a có vư t hay không d phu b ng cách tính (0.9)2+5a = d ch Κ dq _ chinh N pha _ phu Κ dq _ chinh Npha_ph = a*Npha_chính* => N' = * Κ dq _ phu tong _ so _ n hom_ boi _ cua _ pha _ phu Κ dq _ phu Trong ó tong _ so _ n hom_ boi _ cua _ pha _ phu ta d a vào hình v có ư c tư b7 Suy ra Ν i' Bư c 13 Ki m tra h s kl có th a hay không thì ki m tra các rãnh trong n a bư c c c Ν i * Sc _ chinh + Ν i' * S c _ phu Kl o _ ranh _ can _ tinh = Sr Bư c 14 ( xem sách trang 69 ) Ph n 6 V dây qu n stator ng cơ 2 c p t c t s bi n tôc 2/1 Bư c 1 : xác nh tham s c n thi t : - Z - 2P1 ( ng v i t c nhanh ) , 2P2 ( ng v i t c ch m ) - Bư c dây chung Ζ y= 2 p2 - S rãnh phân b cho m i pha Ζ q= m * 2 p1 - Mu n xây d ng b dây d dàng ta c n có y và q nguyên Bư c 2 - nên v sơ dây qu n 2 l p kh sóng b c cao - khi liên k t b i dây chú ý yêu c u bài là P = const hay M = const hay P,M = var ph n 7 Trình t tính toán dây qu n stator 2 c p t c M = const Bư c 1 xác nh kích thư c lõi thép - Dt : ư ng kính trong ( mm ) - bg : b d y gông (mm ) - br : b d y răng ( mm ) - i n áp làm vi c - cách u dây - t n s làm vi c Bư c 2 Dt tính 2 p = (0.4 ÷ 0.5) bg Page 9
 10. PHÒNG TR 309/2 Bư c 3 π .Dt π .Dt τC = nên i ra cm τ th = nên i ra cm 2 p1 2 p2 α δ = 0.62 ÷ 0.72 α δ = 0.62 ÷ 0.72 φC = α δ .τ C .L.Bδ C ơn v τ (m) và L (m) φth = α δ .τ th .L.Bδ ơn v τ (m) và L (m) th Bư c 4 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 φC α δ .τ C . φth αδ .τ th . Bg C = = Bδ C Bg th = = Bδ th 2.(bg .L ) 2.K C .bg 2.(bg .L ) 2.K C .bg Bư c 5 π .Dt π .Dt BrC = Bδ C Brth = Bδ th Ζ.br Ζ.br Bư c 6 Tính kdq Ζ Ζ y= và q= 2 p2 m * 2 p1  q.α C   q.α th  sin   sin    y.90   2     y.90   2    K dq C = sin   τ   K dq th = sin   τ    C  α C   th   α th  q. sin   2   q. sin   2       Ζ 180 0 * (2 p1 ) Ζ 180 * (2 p 2 ) 0 Trong ó τ C = và α C = τ th = và α th = 2 p1 Ζ 2 p2 Ζ K dqC L pt s K dqth Bư c 7 B g th Bδ th 3 K dqC Br th Bδ th K = 0 .5 * = = = 3 dqC BgC Bδ C 2 K dqth BrC Bδ C K dqth Khi M = const thì Bg > Bg B r < Br C Bδ < Bδ th C th C th Ki m tra - Tra b ng 1 trang 25 l y Bg t bư c 7 Bg bư c 4 Bδ bư c 7 C max Bδ bư c 5 Br th C th th ( tra b ng xem có th a không ). N u không th a thì - Tra b ng 2 trang 25 l y Br max bư c 7 Br ( d a vào b ng xem có th a không ?) th c - Tra b ng l y Br max bư c 5 Bδ ( d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 7 th th Bδ ( d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 4 C Bg và Bg t bư c 3 φC và φth C th Bư c 8 τ C .L − (τ C .L )min Tính K E = K E C C min + (K (τ C .L )max − (τ C .L )min E C max − K EC min ) τ C .L ( cm2) tính Bư c 3 Page 10
 11. PHÒNG TR 309/2 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEcmin , KEcmax, (τ C .L )min , (τ C .L )max τ th .L − (τ th .L )min Tính K E = K E th th min + (K (τ th .L )max − (τ th .L )min E th max − K Eth min ) τ th .L ( cm2) tínhBư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEth min , KEth max, (τ th .L )min , (τ th .L )max Bư c 9 ng cơ khi Làm vi c t c th p u ∆ U mpha = Ud Npha_th p = t ng s vòng dây c a 1 pha K E thU mpha N pha _ thâp = 4.44. f .φth .kdqth T ng S b i trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh tongsoboi / pha = *2 2*3 Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 pha N pha _ thâp Nb = tôngsôboi / pha ng cơ khi Làm vi c t c cao u Y//Y U mpha = Ud / 3 M t pha ch a 2 nhánh song song Nnhánh_cao = t ng s vòng dây c a 1nhánh c a 1 pha K E CU mpha N nhanh _ cao = 4.44. f .φC .kdqC S b i c a 1 nhánh trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh 2 soboicua1nhanhtrong1 pha = * 2 * 3 sonhanh Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 nhánh trong 1 pha N pha _ cao Nb = soboicua1nhanhtrong1 pha T ây ch n Nb chung cho c 2 c p t c chú ý n Bg và Br không vư t Bư c 10 Rãnh hình thang  d + d2  2 Sr =  1 .h ( mm )  2  Rãnh hình qu lê 2  d + d2   d  πd 2 Sr =  1 . h − 2  + 2 ( mm )  2  2 8 n.s N .u kl = c b r sr - n : s s i ch p, khi tính toán sơ b cho n = 1 - ur = 2 ( dây qu n 2 l p ) Tra b ng 4 trang 25 ra Kl Page 11
 12. PHÒNG TR 309/2 kl .sr sc = n.u r .N b 4.sc dc = = 1.128 sc (mm ) π d = d c − 0.05(mm ) -> ch n dc theo th c t dc chu n < dc
 13. PHÒNG TR 309/2 π .Dt π .Dt BrC = Bδ C Brth = Bδ th Ζ.br Ζ.br Bư c 6 Tính kdq Ζ Ζ y= và q= 2 p2 m * 2 p1  q.α C   q.α th  sin   sin    y.90   2     y.90   2    K dq C = sin   τ   K dq th = sin   τ    C  α   th  α  q. sin  C   2  q. sin  th   2      Ζ 180 0 * (2 p1 ) Ζ 180 * (2 p 2 ) 0 Trong ó τ C = và α C = τ th = và α th = 2 p1 Ζ 2 p2 Ζ K dqC L pt s K dqth Bư c 7 Bg th Bδ th K Br th K = 0.5 * = 1.155 * dqC = 2.31* dqC Bg C Bδ C K dqth BrC K dqth Khi P = const thì Bg ≈ Bg B r < Br Bδ < Bδ C th C th C th Ki m tra - Tra b ng 1 l y Bg bư c 7 Bg bư c 4 Bδ bư c 7 C max Bδ bư c 5 Br ( tra b ng th C th th xem có th a không ). N u không th a thì - Tra b ng l y Br max bư c 7 Br ( d a vào b ng xem có th a không ?) th c - Tra b ng l y Br max bư c 5 Bδ ( d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 7 th th Bδ ( C d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 4 Bg và Bg t bư c 3 φC và φth C th Bư c 8 τ C .L − (τ C .L )min - Tính K E = K E C C min + (K (τ C .L )max − (τ C .L )min E C max − K EC min ) τ C .L ( cm2) tínhBư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEcmin , KEcmax, (τ C .L )min , (τ C .L )max τ th .L − (τ th .L )min - Tính K E = K E th th min + (K (τ th .L )max − (τ th .L )min E th max − K Eth min ) τ th .L ( cm2) tính Bư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEth min , KEth max, (τ th .L )min , (τ th .L )max Bư c 9 * ng cơ khi Làm vi c t c cao u ∆ U mpha = Ud K E CU mpha N pha _ cao = 4.44. f .φC .k dqC T ng S b i trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh tongsoboi / pha = *2 2*3 Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 pha Page 13
 14. PHÒNG TR 309/2 N pha _ cao N b cao = tôngsôboi / pha * ng cơ khi Làm vi c t c th p u Y//Y U mpha = Ud / 3 M t pha ch a 2 nhánh song song Nnhánh_th p = t ng s vòng dây c a 1nhánh c a 1 pha K E thU mpha N nhanh _ thâp = 4.44. f .φth .kdqth S b i c a 1 nhánh trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh 2 soboicua1nhanhtrong1 pha = * 2 * 3 sonhanh Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 nhánh trong 1 pha N pha _ cao Nb = soboicua1nhanhtrong1 pha T ây ch n Nb chung cho c 2 c p t c chú ý n Bg và Br không vư t Bư c 10 Rãnh hình thang  d + d2  2 Sr =  1 .h ( mm )  2  Rãnh hình qu lê 2  d + d2   d  πd 2 Sr =  1 . h − 2  + 2 ( mm )  2  2 8 n.s N .u kl = c b r sr - n : s s i ch p, khi tính toán sơ b cho n = 1 - ur = 2 ( dây qu n 2 l p ) Tra b ng 4 trang 25 ra Kl kl .sr sc = n.u r .N b 4.sc dc = = 1.128 sc (mm ) π d = d c − 0.05(mm ) -> ch n dc theo th c t dc chu n < dc
 15. PHÒNG TR 309/2 U mpha = Ud / 3 I m_pha th p = Idm*s nhánh Ρth = 3 * U d * sônhanh * I m * cos ϕ c *η c * 0.7( w) Ph n 9 Trình t tính toán dây qu n stator 2 c p t c ( P = var và M = var ) Bư c 1 xác nh kích thư c lõi thép - Dt : ư ng kính trong ( mm ) - bg : b d y gông (mm ) - br : b d y răng ( mm ) - i n áp làm vi c - cách u dây - t n s làm vi c Bư c 2 Dt tính 2 p = (0.4 ÷ 0.5) bg Bư c 3 π .Dt π .Dt τC = nên i ra cm τ th = nên i ra cm 2 p1 2 p2 α δ = 0.62 ÷ 0.72 α δ = 0.62 ÷ 0.72 φC = α δ .τ C .L.Bδ C ơn v τ (m) và L (m) φth = α δ .τ th .L.Bδ ơn v τ (m) và L (m) th Bư c 4 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 Ch n KC : h s ép ch t = 0.9 ÷ 0.93 φC α δ .τ C . φth αδ .τ th . Bg C = = Bδ C Bg th = = Bδ th 2.(bg .L ) 2.K C .bg 2.(bg .L ) 2.K C .bg Bư c 5 π .Dt π .Dt BrC = Bδ C Brth = Bδ th Ζ.br Ζ.br Bư c 6 Tính kdq Ζ Ζ y= và q= 2 p2 m * 2 p1  q.α C   q.α th  sin   sin    y.90   2     y.90   2    K dq C = sin   τ   K dq th = sin   τ    C   α C  th   α th  q. sin   2   q. sin   2       Ζ 180 0 * (2 p1 ) Ζ 180 * (2 p 2 ) 0 Trong ó τ C = và α C = τ th = và α th = 2 p1 Ζ 2 p2 Ζ K dqC L pt s K dqth Bư c 7 Page 15
 16. PHÒNG TR 309/2 Bg th Bδ th K Bδ th Br th K dqC = 0.5 * = 0.5 * dqC = = Bg C Bδ C K dqth Bδ C BrC K dqth Khi P = var, M = var thì Bg > Bg Br > Br Bδ > Bδ C th C th C th Ki m tra - Tra b ng 1 l y Bg bư c 7 Bg bư c 4 C max Bδ bư c 7 Bδ bư c 5th Br ( tra b ng C th th xem có th a không ). ( trong trư ng h p này nên tính theo Bg N u không th a thì C max - Tra b ng l y Br max bư c 7 Br ( d a vào b ng xem có th a không ?) th c - Tra b ng l y Br max bư c 5 Bδ ( d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 7 th th Bδ ( C d a vào b ng xem có th a không ?) bư c 4 Bg và Bg t bư c 3 φC và φth C th Bư c 8 τ C .L − (τ C .L )min - Tính K E = K E C C min + (K (τ C .L )max − (τ C .L )min E C max − K EC min ) τ C .L ( cm2) tínhBư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEcmin , KEcmax, (τ C .L )min , (τ C .L )max τ th .L − (τ th .L )min - Tính K E = K E th th min + (K (τ th .L )max − (τ th .L )min E th max − K Eth min ) τ th .L ( cm2) tính Bư c 3 Tra b ng 3 trang 25 ra ư c KEth min , KEth max, (τ th .L )min , (τ th .L )max Bư c 9 * ng cơ khi Làm vi c t c cao u Y//Y M t pha ch a 2 nhánh song song U mpha = Ud / 3 Nnhánh_cao = t ng s vòng dây c a 1nhánh c a 1 pha K E CU mpha N nhanh _ cao = 4.44. f .φC .k dqC S b i c a 1 nhánh trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh 2 soboicua1nhanhtrong1 pha = * 2 * 3 sonhanh Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 nhánh trong 1 pha N nhanh _ cao Nb = soboicua1nhanhtrong1 pha • ng cơ khi Làm vi c t c th p uY - 1 pha ch có 1 nhánh U mpha = Ud / 3 Npha_th p = t ng s vòng dây c a 1nhánh c a 1 pha K E thU mpha N pha _ thâp = 4.44. f .φth .k dqth Page 16
 17. PHÒNG TR 309/2 S b i c a 1 nhánh trong 1 pha c a dây qu n 2 l p soranh soboicua1nhanhtrong1 pha = *2 2*3 Nb : s vòng c a 1 b i trong 1 nhánh trong 1 pha N pha _ thap Nb = soboicua1nhanhtrong1 pha T ây ch n Nb chung cho c 2 c p t c chú ý n Bg và Br không vư t Bư c 10 Rãnh hình thang  d + d2  2 Sr =  1 .h ( mm )  2  Rãnh hình qu lê 2  d + d2   d  πd 2 Sr =  1 . h − 2  + 2 ( mm )  2  2 8 n.s N .u kl = c b r sr - n : s s i ch p, khi tính toán sơ b cho n = 1 - ur = 2 ( dây qu n 2 l p ) Tra b ng 4 trang 25 ra Kl kl .sr sc = n.u r .N b 4.sc dc = = 1.128 sc (mm ) π d = d c − 0.05(mm ) -> ch n dc theo th c t dc chu n < dc < dc l n n u ch n dc l n thì ki m tra l i kl d a vào b ng xem có th a không ? Bư c 11 xác nh dòng nh m c ( ư c lư ng ) - công su t v n hành t c cao u Y//Y U mpha = Ud / 3 I m_pha cao = Idm*s nhánh Ρc = 3 * U * sônhanh * I m * cos ϕ C *η C (w) công su t v n hành t c th p u Y Ρthâp = 3 * U d * I m * (cos ϕ C *η C ) * 0.7( w) I m_pha th p = Idm U mpha = Ud / 3 B sung m t s chú ý : 1.Cách u dây c a ng cơ 2 c p t c : Page 17
 18. PHÒNG TR 309/2 .- khi M = const - nhanh u Y//Y – ngu n vào T4 , T5 , T6 - n i t t T1 – T2 – T3 - ch m u ∆ - ngu n vào T1 , T2 , T3 – b tr ng T4 , T5 , T6 .- khi P = const - nhanh u ∆ – ngu n vào T4 , T5 , T6 - b tr ng T1 – T2 – T3 - ch m u Y//Y - ngu n vào T1 , T2 , T3 – n i t t T4 , T5 , T6 - Page 18
 19. PHÒNG TR 309/2 .- khi P, M = VAR - nhanh u Y//Y – ngu n vào T4 , T5 , T6 - n i t t T1 – T2 – T3 - ch m u Y - ngu n vào T1 , T2 , T3 – b tr ng T4 , T5 , T6 - Ph n 10 Tính toán MBA 1 pha công su t nh . Trang 120 sgk Bư c 1 tính công su t u ra S2 = ∑ U 2i * I 2i (VA) Bư c 2 Page 19
 20. PHÒNG TR 309/2 S2 At = 1.423 * K hd * B ( ) cm2 Ch n B theo hàm lư ng silic c a lá thép kt xem sách trang 120 Khd ph thu c vào hình d ng c a lõi thép n u hình : U-I => Khd = 1 ÷ 1.2 E-I => Khd = 1.4 ÷ 1.6 T Khd => (Atmin ÷ Atmax ) => ch n 1 giá tr At Mà At = a*b N u b = a thì => amax = At 2 N u b =1.5 a thì => amin = At 3 At T (amin ÷ amax ) => ch n a theo th c t (3.8 cm, 4 cm , 4.2 cm, 4.5 cm ) => b = a b Kinh nghi m ta có b d y 1 lá thép là 0.5mm => s lá thép là = 0 .5 Tính l i chính xác At => At = a*b chú ý ph i thu c (Atmin ÷ Atmax ) Bư c 3 S2 Tính I1i = tra b ng trang 122 co giá tr η theo S2 U1i *η I1i I Ch n J theo b ng 10.3 trang 122 => d1i = 1.128 * và d 2i = 1.128 * 2i J J Bư c 4 1 S vòng dây t o 1 volt i n áp nv = 4.44 * f * B * At T i sơ c p : UO = E t l v i s vòng dây => N1i = U1i * nv T i th c p E2i = U2i0 = Ch2i * U 2i Ch2i ch n theo S2i theo b ng 10.1 trang 122 => N 2i = U 2i 0 * nv Ph n 11 Tính toán MBA 1 pha công su t nh theo phương pháp chính xác Bư c 1 tính công su t u ra S2 = ∑ U 2i * I 2i (VA) S2 Tính I1i = tra b ng trang 122 có giá tr η theo S2 U1i *η I1i I Ch n J theo b ng 10.3 trang 122 => d1i = 1.128 * => d1ic => Sc 1ivà d 2i = 1.128 * 2i => J J d1ic => Sc 2i Bư c 2 a 33 Tính Acs = c * h = * a = a 2 2 24 Tính ti t di n dây qu n : Adq = ∑ U1i * nv * Sc 1i + ∑ U 2i 0 * nv * Sc 2i Mà E2i = U2i0 = Ch2i * U 2i trong ó Ch2i ch n theo S2i theo b ng 10.1 trang 122 Page 20