Trí thức hóa công nhân Việt Nam

 • 3 months ago
 • 31 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết nghiên cứu tác động về mặt xã hội thể hiện sự xóa bỏ dần khoảng cách giữa lao động chân tay và lao động trí óc, xóa bỏ dân lao động sản xuất trực tiếp với lao động lãnh đạo quản lý đội ngũ công nhân đang vươn lên trở thành giai cấp vô sản trí thức hay công nhân trí thức hóa làm mất dần sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.13 M, số trang : 8

Xem mẫu

Chi tiết

 1. TrÝ thøc hãa c«ng nh©n ViÖt Nam (*) Ph¹m Ngäc Dòng D−íi t¸c ®éng cña khoa häc vµ c«ng nghÖ (KH&CN), h¬n 20 n¨m qua kinh tÕ tri thøc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë c¸c n−íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ ®ang lan to¶ nhanh chãng ®Õn c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. C¶ nh©n lo¹i ®ang chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ c«ng n«ng nghiÖp sang nÒn kinh tÕ trÝ tuÖ. Sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi tõ chñ yÕu dùa vµo sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp c¬ khÝ sang sù ph¸t triÓn cña tri thøc. Thùc tÕ, nÒn kinh tÕ tri thøc ph¸t triÓn ®Õn ®©u th× lao ®éng trÝ tuÖ thay thÕ dÇn lao ®éng c¬ b¾p ®Õn ®ã. Xu thÕ toµn bé nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt c«ng nh©n trÝ thøc hãa ®ang t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn mäi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Kinh tÕ tri thøc míi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®· lµm thay ®æi ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ tõ chØ v× lîi nhuËn chuyÓn sang ®Þnh h−íng ph¸t triÓn ®ång thuËn gi÷a kinh tÕ - x· héi - m«i tr−êng. T¸c ®éng vÒ mÆt x· héi thÓ hiÖn sù xo¸ bá dÇn kho¶ng c¸ch gi÷a lao ®éng ch©n tay vµ lao ®éng trÝ ãc, xo¸ bá dÇn lao ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp víi lao ®éng l·nh ®¹o qu¶n lý ®éi ngò c«ng nh©n ®ang v−¬n lªn trë thµnh “giai cÊp v« s¶n trÝ thøc” hay “c«ng nh©n trÝ thøc hãa”, lµm mÊt dÇn sù kh¸c biÖt gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n. TrÝ thøc hãa ®éi ngò c«ng nh©n mang T heo triÕt lý cña chñ nghÜa Marx- Lenin vÒ sù ph¸t triÓn tõ thÊp ®Õn cao, ®éi ngò c«ng nh©n ®ang v−¬n lªn trë tÝnh tÊt yÕu, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i hãa nÒn s¶n xuÊt x· héi. Sù thµnh “giai cÊp v« s¶n trÝ thøc”. Trong ph¸t triÓn cña x· héi hãa lùc l−îng s¶n th− göi §¹i héi Quèc tÕ sinh viªn x· héi xuÊt, c«ng nghiÖp hãa (CNH), hiÖn ®¹i hãa chñ nghÜa, F. Engels viÕt: “Giai cÊp v« (H§H) mµ tiÒn ®Ò lµ sù ph¸t triÓn cña khoa häc, c«ng nghÖ - nh©n tè quyÕt ®Þnh s¶n lao ®éng trÝ ãc ph¶i ®−îc h×nh thµnh thóc ®Èy c«ng nh©n hãa lùc l−îng lao tõ hµng ngò c¸c sinh viªn” (1, T.22, ®éng, trÝ thøc hãa ®éi ngò c«ng nh©n. (*)Dù tr.613). Kh¸i niÖm giai cÊp v« s¶n lao ®o¸n cña Marx-Engels, “khoa häc trë ®éng trÝ ãc cña Engels (tõ 1893) lµ nãi ®Õn thµnh lùc l−îng s¶n xuÊt trùc tiÕp” ®ang c«ng nh©n lao ®éng ®· ®−îc trÝ thøc hãa, mµ ngµy nay th−êng dïng kh¸i niÖm c«ng nh©n trÝ thøc hãa. (*) TS. Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh
 2. 14 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 12, 2006 trë thµnh hiÖn thùc. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c n−íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ c¸c vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp c¬ khÝ (tõ 1782 n−íc c«ng nghiÖp míi (NICEs). Nguyªn ®Õn nay) ®· ®µo t¹o ra ®éi qu©n c«ng nh©n nh©n c¬ b¶n lµ do sù ®æi míi thiÕt bÞ c¸c c¬ khÝ ngµy cµng ®«ng. Theo thèng kª cña ngµnh c«ng - n«ng nghiÖp vµ dÞch vô Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO), giai cÊp truyÒn thèng b»ng c«ng nghÖ cao, ph¸t c«ng nh©n toµn thÕ giíi t¨ng nhanh tõ 290 triÓn m¹nh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, dÞch triÖu c«ng nh©n (1950) lªn 615 triÖu vô dùa nhiÒu vµo tri thøc. Kinh tÕ tri thøc (1970), 800 triÖu (1998), 1.000 triÖu n¨m ph¸t triÓn, thùc tÕ ®ang lµm thay ®æi ®Þnh 2005, dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 sÏ lµ 1.200 h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ chØ dùa vµo lîi triÖu c«ng nh©n.ViÖc ®éi ngò c«ng nh©n, nhuËn sang sù ph¸t triÓn ®ång thuËn gi÷a nhÊt lµ c«ng nh©n trÝ thøc t¨ng lªn nhanh ph¸t triÓn kinh tÕ víi tiÕn bé x· héi vµ b¶o chãng, mét mÆt lµ do qu¸ tr×nh CNH, vÖ m«i tr−êng. Theo sè liÖu thèng kÕ cña H§H c¸c ngµnh kinh tÕ ë h¬n 100 n−íc ILO, ë c¸c n−íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, 60 ®ang ph¸t triÓn, mÆt kh¸c, sù gia t¨ng -70% lùc l−îng lao ®éng x· héi lµ c«ng nhanh chãng c¸c ngµnh thuéc kinh tÕ tri nh©n trÝ thøc. ë B¾c Mü vµ mét sè n−íc thøc ë c¸c n−íc ph¸t triÓn (Mü, §øc, Ph¸p, T©y ¢u, kinh tÕ tri thøc chiÕm 45-70% Anh, NhËt…) vµ c¸c n−íc c«ng nghiÖp míi GDP. ë Mü, c«ng nh©n c¬ khÝ truyÒn (Singapore, Hµn Quèc...). thèng chØ cßn 10% lùc l−îng lao ®éng x· héi. Sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi trong §éi ngò c«ng nh©n h×nh thµnh vµ kinh tÕ tri thøc râ nhÊt tõ khi ra ®êi h×nh ph¸t triÓn lµ “s¶n phÈm cña b¶n th©n nÒn thøc c«ng ty cæ phÇn cã c«ng nh©n lao ®¹i c«ng nghiÖp” (1, T.4, tr. 610), c«ng ®éng tham gia. Trong c¸c c«ng ty cæ phÇn nh©n trÝ thøc lµ s¶n phÈm cña b¶n th©n mµ cæ ®«ng lµ c«ng nh©n chiÕm trªn 50% kinh tÕ tri thøc vµ ®−îc ®Þnh danh lµ c«ng tæng sè vèn, c«ng nh©n trÝ thøc ®· tham nh©n trÝ thøc. Tøc lµ c«ng nh©n ph¶i võa gia qu¶n lý doanh nghiÖp. Nh÷ng lùc cã ®ñ kh¶ n¨ng sö dông trang thiÕt bÞ hiÖn l−îng nµy cã thu nhËp cao, bëi lÏ ngoµi ®¹i, võa cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng s¸ng t¹o, tiÒn l−¬ng, c«ng nh©n cßn ®−îc h−ëng cæ linh ho¹t víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao. tøc. §éi ngò c«ng nh©n nµy ngµy cµng C«ng nh©n trÝ thøc cã mét sè ®Æc ®iÓm c¬ ®«ng. §©y lµ lùc l−îng chñ yÕu cña nÒn b¶n sau: kinh tÕ tri thøc, bao gåm c«ng nh©n kü Mét lµ, c«ng nh©n ®−îc ®µo t¹o ë thuËt cao, nhµ khoa häc, nhµ qu¶n lý vµ tr×nh ®é KH&CN cao lµm viÖc ë nh÷ng chuyªn gia c¸c lÜnh vùc. §ã lµ nh÷ng ng−êi ngµnh t¹o ra “nh÷ng s¶n phÈm kinh tÕ cã t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ v¨n minh x· héi. gi¸ trÞ gia t¨ng cao dùa nhiÒu vµo tri thøc” Tèc ®é c«ng nh©n hãa lùc l−îng lao ®éng (2, tr. 87-88). Tû lÖ c«ng nh©n trÝ thøc ph¸t x· héi, trÝ thøc hãa c«ng nh©n ë c¸c n−íc triÓn nhanh vµ chiÕm −u thÕ trong tæng Mü, Anh, Ph¸p, NhËt… rÊt nhanh: tõ n¨m lao ®éng x· héi theo h−íng 70% GDP do 1990 - 2005 riªng n−íc Mü c«ng nh©n ®· ngµnh kinh tÕ kü thuËt cao mang l¹i, 70% t¨ng 35 triÖu ng−êi, trong ®ã cã 15 triÖu c¬ cÊu gi¸ trÞ gia t¨ng tõ lao ®éng trÝ tuÖ, lao ®éng thuéc lÜnh vùc th«ng tin. §Õn nay 70% lao ®éng lµ c«ng nh©n trÝ thøc, vèn vÒ tæng sè c«ng nh©n ë Mü chiÕm 95%, ë con ng−êi chiÕm 70%; Ph¸p chiÕm 92%, ë Anh chiÕm 95,6%, ë NhËt chiÕm 86% lùc l−îng lao ®éng x· héi. Hai lµ, cã kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh Tèc ®é c«ng nh©n hãa lùc l−îng lao ®éng víi sù thay ®æi nghÒ nghiÖp. Yªu cÇu nµy x· héi, trÝ thøc hãa c«ng nh©n rÊt nhanh ë ®ßi hái c«ng nh©n trÝ thøc kh«ng nh÷ng cã
 3. TrÝ thøc ho¸... 15 tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao, mµ cßn thøc hãa c«ng nh©n cßn liªn quan ®Õn t¸c thÝch øng nhanh víi nh÷ng c«ng viÖc míi phong, lèi sèng cña c¶ x· héi: “mçi ng−êi v× do tiÕn bé KH&CN lu«n lu«n ®æi míi, tõ mäi ng−êi, mäi ng−êi v× mçi ng−êi". Dù viÖc s¸ng t¹o ®Õn sö dông vµ chuyÓn giao b¸o cña Marx vµ Engels trong “Tuyªn vµo s¶n xuÊt víi tèc ®é cao. Sù ph¸t triÓn ng«n §¶ng Céng s¶n”, coi x· héi t−¬ng lai kinh tÕ tri thøc ë Mü, Anh, Ph¸p, §øc... lµ x· héi “trong ®ã sù ph¸t triÓn tù do cña cho thÊy, trong vßng 5 - 10 n¨m trë l¹i mçi ng−êi” (1, T.4, tr.528) ®ang n¶y mÇm ®©y, néi dung lao ®éng cña c¸c ngµnh kinh trong nÒn kinh tÕ tri thøc. tÕ l¹c hËu tíi 30%, riªng ngµnh ®iÖn tö l¹c 2. Tr−íc xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ hËu trªn 50%, cø 1-3 n¨m cã thÓ lo¹i bá cña thÕ giíi h−íng vµo kinh tÕ tri thøc, mét mÆt hµng, 3-5 n¨m cã kh¶ n¨ng lo¹i §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· coi “trÝ thøc bá h¼n mét ngµnh s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, sù hãa giai cÊp c«ng nh©n lµ ®ßi hái kh¸ch s¶n xuÊt mang tÝnh quèc tÕ lµm cho kh«ng quan. Ph¶i ®Çu t− chiÒu s©u t¹o ra ®éi ngò gian ho¹t ®éng cña lao ®éng ngµy cµng më c«ng nh©n v÷ng c¶ lý thuyÕt lÉn tay nghÒ, réng. Nh÷ng ®iÒu ®ã ®ßi hái c«ng nh©n n¾m v÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i” (3). §¹i héi ph¶i cã kh¶ n¨ng bæ sung tri thøc nghÒ §¶ng lÇn thø VIII (1996) ®· ®Ò ra nhiÖm nghiÖp ®Ó cã thÓ thÝch øng cao khi thay ®æi vô “Tõ nay ®Õn n¨m 2020, ra søc phÊn c«ng viÖc; ®Êu ®−a n−íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp” (4, tr.80), ®ång thêi x©y Ba lµ, c«ng nh©n trÝ thøc ph¶i cã kh¶ dùng tiÒn ®Ò cho viÖc trÝ thøc hãa ®éi ngò n¨ng s¸ng t¹o tri thøc míi. Bëi v× ®Æc ®iÓm c«ng nh©n “Nghiªn cøu vµ thiÕt lËp t¹i cña kinh tÕ tri thøc lµ vßng ®êi c«ng nghÖ khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c vµ khu c«ng rÊt ng¾n. C¸c nhµ s¶n xuÊt muèn tån t¹i nghiÖp phÇn mÒm Quang Trung thµnh vµ ph¸t triÓn ph¶i lu«n lu«n ®æi míi c«ng phè Hå ChÝ Minh cæng nèi trùc tiÕp víi hÖ nghÖ, trong ®ã sù s¸ng t¹o cña c«ng nh©n thèng Internet quèc tÕ” (5). §¹i héi ®¹i lµ linh hån cña sù tån t¹i vµ lµ ®éng lùc biÓu toµn quèc lÇn thø IX (2001) chØ râ: cña nÒn kinh tÕ tri thøc. Tr−íc ®©y, ng−êi ThÕ kû XXI sÏ cã nh÷ng biÕn ®æi, KH&CN ta th−êng chän nh÷ng c«ng nghÖ ®· chÝn cã b−íc tiÕn nh¶y vät, kinh tÕ tri thøc cã muåi th×, nay trong nÒn kinh tÕ tri thøc vai trß ngµy cµng næi bËt. Do vËy, vÒ kinh ph¶i t×m chän c«ng nghÖ míi n¶y sinh. Do tÕ “tõng b−íc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc”... vËy, c«ng nh©n ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn vÒ x· héi ph¶i thùc hiÖn “trÝ thøc hãa c«ng m«n cao, vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n” (6, tr.25-124). nã. Sù gia t¨ng vÒ sè l−îng c«ng nh©n vµ chiÕm tû lÖ ngµy cµng cao trong lùc l−îng ChÝnh nhê ®Þnh h−íng ®ã, ®éi ngò lao ®éng x· héi lµ mét thùc tÕ kh¸ch quan, c«ng nh©n ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn nhanh, xuÊt ph¸t tõ sù biÕn ®æi c¬ cÊu x· héi giai tõ 2,677 triÖu ng−êi n¨m 1986 lªn 2,857 cÊp nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt triÖu ng−êi (1990), 3,682 triÖu ng−êi hiÖn ®¹i. Sù ph¸t triÓn cña x· héi hãa lùc (1996), 4,761 triÖu ng−êi (2000), 10,8 triÖu l−îng s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh CNH, ng−êi (2003), t¨ng 4,3 lÇn so víi n¨m 1986. H§H lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thóc ®Èy trÝ Thùc hiÖn chñ tr−¬ng “Cæ phÇn hãa vµ ®a thøc hãa c«ng nh©n. ChÝnh lùc l−îng nµy d¹ng hãa së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp nhµ t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao cña x· héi n−íc kh«ng cÇn n¾m v÷ng 100% vèn, giao, hiÖn ®¹i vµ t¹o ra ®Æc ®iÓm ph©n biÖt thêi b¸n, kho¸n, cho thuª… s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ®¹i ngµy nay víi c¸c thêi ®¹i tr−íc ®ã. Xu cho ph¸ s¶n nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t thÕ c«ng nh©n hãa lùc l−îng lao ®éng, trÝ ®éng kh«ng hiÖu qu¶” (6, tr.97) nªn sè
 4. 16 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 12, 2006 c«ng nh©n lao ®éng ë doanh nghiÖp nhµ 75,8% n¨m 1996; 68,2% n¨m 2005. Tèc ®é n−íc gi¶m c¶ vÒ tuyÖt ®èi vµ t−¬ng ®èi. trÝ thøc hãa c«ng nh©n chËm, thÓ hiÖn: sè HiÖn nay ®éi ngò c«ng nh©n ViÖt Nam cã c«ng nh©n thî bËc thÊp gi¶m chËm, tõ 11,5 triÖu ng−êi (n¨m 2005), trong ®ã c«ng 29,6% n¨m 1998 cßn 16,9% n¨m 2004, nh©n lµm viÖc ë c¸c doanh nghiÖp nhµ 15,52% n¨m 2005, mçi n¨m gi¶m 1,38%. n−íc cã 1,8 triÖu ng−êi, ë khu vùc kinh tÕ HiÖn nay c«ng nh©n kü thuËt cao lµm viÖc vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cã 0,9 triÖu ng−êi, trong c¸c ngµnh c«ng, n«ng nghiÖp vµ dÞch sè cßn l¹i lµm viÖc ë doanh nghiÖp d©n vô t¹o ra s¶n phÈm cã hµm l−îng tri thøc doanh, chiÕm 76,5%. Sè c«ng nh©n lao cao míi chØ chiÕm 20%. ®éng lµm viÖc ë c¸c doanh nghiÖp d©n Hai lµ, chÊt l−îng c«ng nh©n trÝ thøc doanh t¨ng nhanh vµ chiÕm tû träng ngµy thÊp vµ cßn cã kho¶ng c¸ch xa so víi yªu cµng lín, tõ 60% n¨m 2000 lªn 79% cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. (2003), 85% n¨m 2005 (7, tr.35). ChÊt l−îng c«ng nh©n nãi chung, c«ng KiÕn thøc v¨n hãa vµ tr×nh ®é nghÒ nh©n trÝ thøc ViÖt Nam nãi riªng thÊp, thÓ nghiÖp cña ®éi ngò c«ng nh©n ViÖt Nam hiÖn ë 3 mÆt: Tr−íc hÕt, tr×nh ®é häc vÊn ®· cã sù thay ®æi lín. Tû lÖ c«ng nh©n thÊp, sè c«ng nh©n ch−a tèt nghiÖp cÊp I kh«ng biÕt ch÷ vµ ch−a tèt nghiÖp cÊp I cßn 3,3%, sè c«ng nh©n tèt nghiÖp trung kh«ng ngõng gi¶m, tõ 5,1% n¨m 1996 cßn häc c¬ së cßn 14,7%; Tr×nh ®é chuyªn m«n 4,6% (1998), 3,7% (2003), 3,3% n¨m 2005 thÊp, thÓ hiÖn chÊt l−îng lao ®éng qua ®µo (8). Sè c«ng nh©n lao ®éng tèt nghiÖp cÊp t¹o phÇn ®«ng kh«ng ®¸p øng yªu cÇu s¶n III kh«ng ngõng t¨ng, tõ 56% n¨m 1996 xuÊt trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt kü thuËt lªn 62% (1998), 76,6% (2003), 82,44% n¨m cao, th−êng ph¶i mÊt mét thêi gian ®µo 2005. Tr×nh ®é nghÒ nghiÖp vµ tay nghÒ t¹o l¹i t¹i c¬ së s¶n xuÊt. Theo ®¸nh gi¸ cña c«ng nh©n lao ®éng còng t¨ng lªn râ cña ILO, chÊt l−îng lao ®éng ë ViÖt Nam rÖt. Sè c«ng nh©n ch−a qua ®µo t¹o gi¶m chØ ®¹t 29,6%, trong khi ë Philippines lµ tõ 46,7% n¨m 1996 cßn 39,5% (1998), 49,7%, ë Trung Quèc lµ 52,5%, ë Singapore 32,3% (2003), 25,1% n¨m 2005. Sè c«ng lµ 70,26%, ë Hµn Quèc lµ 76,73% (9). Mét nh©n kü thuËt ®−îc ®µo t¹o cã b»ng t¨ng bé phËn kh«ng nhá c«ng nh©n lao ®éng tõ 8,41% n¨m 1996 lªn 11,73% (2000), “kh«ng nhËn thøc râ vai trß quan träng 11,83% (2005). C«ng nh©n trÝ thøc lµm cña giai cÊp m×nh, thiÕu tÝnh tiÒn phong viÖc ë c¸c d©y chuyÒn hiÖn ®¹i t¨ng hµng g−¬ng mÉu” (10, tr.54), “kh«ng nhËn m×nh n¨m. Tuy nhiªn, vÒ vÊn ®Ò nµy còng cßn lµ giai cÊp l·nh ®¹o”, nhËn thøc vÒ sø mét vµi tån t¹i: mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n mét c¸ch chung chung, rÊt Ýt hiÓu biÕt vÒ chñ Mét lµ, tèc ®é c«ng nh©n hãa lùc nghÜa Marx-Lenin vµ t− t−ëng Hå ChÝ l−îng lao ®éng x· héi, trÝ thøc hãa ®éi ngò Minh. c«ng nh©n rÊt chËm. Tû lÖ c«ng nh©n lao ®éng trong c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng Ba lµ, ®éi ngò c¸n bé KH&CN, lùc chËm, tõ 11% n¨m 1986 lªn 13,6% (1996), l−îng chñ chèt thóc ®Èy trÝ thøc hãa c«ng 16% n¨m 2005. Trong khi ®ã, lao ®éng nh©n ®«ng, nh−ng chÊt l−îng ch−a cao. trong n«ng, l©m, ng− nghiÖp gi¶m tõ KÕt qu¶ häc tËp “giái” nh−ng t− duy s¸ng 29,6783 triÖu ng−êi n¨m 1986 cßn 22,6508 t¹o yÕu, kh«ng linh ho¹t trong ®iÒu tiÕt triÖu ng−êi n¨m 2000, 20,5174 triÖu lao c«ng viÖc, tr×nh ®é hiÓu biÕt ngo¹i ng÷ cña ®éng n¨m 2005, vµ cßn chiÕm tû lÖ lín lùc sinh viªn, kÓ c¶ phÇn ®«ng gi¸o s−, tiÕn sü l−îng lao ®éng x· héi, 65% n¨m 1986; cßn rÊt s¬ sµi. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn thÓ
 5. TrÝ thøc ho¸... 17 hiÖn n¨ng lùc héi nhËp quèc tÕ cña c¸n bé n¨m 2003 míi cã 2,5%, khi ®ã Trung Quèc KH&CN ViÖt Nam thÊp vµ cßn tôt hËu rÊt lµ 27%, Thailand lµ 30%, Singapore lµ xa so víi khu vùc vµ thÕ giíi vÒ chuyªn 59% (11, tr.425-426). Tèc ®é c«ng nghiÖp m«n, tin häc, ngo¹i ng÷ vµ thÓ lùc. Theo hãa chËm. NÒn gi¸o dôc l¹c hËu. Tr×nh ®é ®¸nh gi¸ cña ILO, vÒ trÝ tuÖ c¸n bé khoa KH&CN thÊp. C¬ chÕ. chÝnh s¸ch cßn häc ViÖt Nam chØ ®¹t 23%, ngo¹i ng÷; nhiÒu bÊt cËp. 25%, kh¶ n¨ng tiÕp cËn KH&CN míi ®¹t 3. §Ó “rót ng¾n qu¸ tr×nh CNH, H§H 20%; Sè c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc ®Êt n−íc theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa ®−îc c«ng bè trªn c¸c t¹p chÝ khoa häc g¾n víi ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc” (2, quèc tÕ vµ b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ do c¬ tr.87), ®Èy nhanh tèc ®é c«ng nh©n hãa lùc quan b¶o hé quèc tÕ cÊp rÊt thÊp. Theo sè l−îng lao ®éng, trÝ thøc hãa c«ng nh©n, liÖu thèng kª cña ILO, tõ n¨m 1998 ®Õn n−íc ta ph¶i ®æi míi vµ ph¸t triÓn m¹nh n¨m 2002, thÕ giíi c«ng bè ®−îc 35 v¹n c¸c ngµnh, c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ s¶n c«ng tr×nh KH&CN, trong ®ã sù ®ãng gãp phÈm gia t¨ng cao dùa nhiÒu vµo tri thøc, cña Mü lµ 119.000 c«ng tr×nh, Singapore lµ ph¶i ®æi míi nÒn gi¸o dôc theo h−íng hiÖn 6.932 c«ng tr×nh, Thailand lµ 5.210 c«ng ®¹i, ph¸t triÓn KH&CN hiÖn ®¹i vµ ph¶i cã tr×nh, Malaysia lµ 2.088 c«ng tr×nh, trong c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch phï hîp víi sù ph¸t khi ViÖt Nam chØ cã 250 c«ng tr×nh. ChÊt triÓn kinh tÕ tri thøc. Tr−íc hÕt, cÇn qu¸n l−îng c¸n bé KH&CN ViÖt Nam thÊp cßn triÖt mét sè quan ®iÓm c¬ b¶n: Thùc hiÖn thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng ph¸t huy n¨ng lùc cña trÝ thøc hãa ®éi ngò c«ng nh©n ph¶i cã sù m×nh cßn yÕu. Theo sè liÖu cña Nhµ xuÊt tham gia cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, c¸c b¶n Thèng kª ViÖt Nam vÒ ®¸nh gi¸ tiÒm ngµnh, mµ nßng cèt lµ gi¸o dôc - ®µo t¹o, n¨ng KH&CN ViÖt Nam n¨m 2000 th× c¸n c¸c lùc l−îng, trong ®ã ®éi ngò trÝ thøc cã bé KH&CN ë c−¬ng vÞ l·nh ®¹o ph¸t huy vÞ trÝ quan träng ®Æc biÖt. Chñ thÓ quan tèt kh¶ n¨ng cña m×nh chØ chiÕm 35,2%, träng hµng ®Çu vµ lµ ®èi t−îng trùc tiÕp yÕu lµ 26,73%; c¸n bé KH&CN cao ph¸t cña qu¸ tr×nh trÝ thøc hãa c«ng nh©n chÝnh huy tèt chiÕm 34,9%, yÕu 27,8%; c¸n bé lµ sù tÝch cùc häc tËp, tù hoµn thiÖn vµ chuyªn m«n nghiªn cøu ph¸t huy tèt cã v−¬n tíi cña b¶n th©n ng−êi c«ng nh©n. 36,02%, yÕu 26, 69%. C«ng nh©n hãa lùc l−îng lao ®éng, trÝ thøc Nguyªn nh©n c¬ b¶n cña nh÷ng tån hãa ®éi ngò c«ng nh©n ph¶i ®−îc coi lµ t¹i ®ã lµ do nÒn kinh tÕ n−íc ta vÉn cßn lµ nhiÖm vô quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËu, thu nhËp th¾ng lîi cña sù nghiÖp CNH, H§H vµ sù b×nh qu©n ®Çu ng−êi thuéc nhãm thu ph¸t triÓn cña kinh tÕ tri thøc. Nã ph¶i nhËp thÊp (LIC) d−íi 825 USD. N¨m 2005 ®−îc kÕt hîp chÆt chÏ, “Thèng nhÊt ®Þnh tû träng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng− h−íng gi÷a ph¸t triÓn KH&CN víi chÊn nghiÖp cßn cao (29,6%) víi sè lao ®éng h−ng gi¸o dôc - ®µo t¹o” (2, tr.210). Ph¸t trong c¸c ngµnh n«ng nghiÖp cßn lín huy quan hÖ t−¬ng t¸c thóc ®Èy lÉn nhau (56,8%). Tû lÖ lao ®éng x· héi ch−a qua gi÷a ho¹t ®éng KH&CN vµ gi¸o dôc - ®µo ®µo t¹o n¨m 2005 cßn lµ 75%. HiÖn nay t¹o víi ph¸t triÓn kinh tÕ. Néi dung trÝ thøc chØ sè ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc cña ViÖt hãa c«ng nh©n ph¶i toµn diÖn vµ ®ång bé Nam míi chiÕm 1,9%, tû lÖ ®ãng gãp vµo ®−îc triÓn khai ë tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ - t¨ng tr−ëng kinh tÕ do nh©n tè trÝ tuÖ chØ kü thuËt c«ng - n«ng nghiÖp vµ dÞch vô. kho¶ng 16%, tû lÖ ngµnh c«ng nghÖ cao D−íi ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ ®Èy chiÕm 15,7%. XuÊt khÈu c«ng nghÖ cao m¹nh trÝ thøc hãa c«ng nh©n ë ViÖt Nam:
 6. 18 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 12, 2006 Mét lµ, ph¶i t¹o ®−îc tiÒn ®Ò sö dông Hai lµ, ®Èy m¹nh trÝ thøc hãa c«ng nguån nh©n lùc cã chÊt l−îng cao ë tÊt c¶ nh©n. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi X cña c¸c ngµnh kinh tÕ - kü thuËt. Tr−íc hÕt ph¶i §¶ng “Ph¸t triÓn vÒ sè l−îng, chÊt l−îng “®Èy m¹nh CNH, H§H n«ng nghiÖp vµ vµ tæ chøc; n©ng cao gi¸c ngé vµ b¶n lÜnh n«ng th«n .... ChuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng chÝnh trÞ, tr×nh ®é häc vÊn vµ tay nghÒ, nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n theo h−íng t¹o xøng ®¸ng lµ lùc l−îng ®i ®Çu trong sù ra gi¸ trÞ gia t¨ng ngµy cµng cao g¾n víi nghiÖp CNH, H§H ®Êt n−íc” (2, tr.118), c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ thÞ tr−êng” (2, ViÖt Nam ph¶i ®Èy m¹nh c«ng nh©n hãa tr.88). Thùc tÕ, ta ph¶i chuyÓn m¹nh th©m lùc l−îng lao ®éng x· héi, trÝ thøc hãa c«ng canh, øng dông c¸c thµnh tùu c«ng nghÖ nh©n ë tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ - kü thuËt cao, c«ng nghÖ sinh häc vµo tÊt c¶ c¸c kh©u c«ng - n«ng nghiÖp vµ dÞch vô, ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh− øng dông trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. §Ó thùc c«ng nghÖ sinh häc ®Ó t¹o ra gièng c©y, hiÖn nhiÖm vô ®ã cÇn: gièng con míi cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch; nghiªn cøu øng dông c«ng Thø nhÊt, ®æi míi hÖ thèng gi¸o dôc nghÖ cao vµo c¸c kh©u gieo trång, ch¨m sãc, theo h−íng ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng kü thu ho¹ch, chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n nh»m thuËt chÊt l−îng cao. Ph¸t triÓn vµ n©ng gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr−êng, b¶o ®¶m cao chÊt l−îng gi¸o dôc - ®µo t¹o toµn diÖn chÊt l−îng hµng hãa n«ng s¶n. “Ph¸t triÓn lµm cho gi¸o dôc - ®µo t¹o thùc sù lµ quèc c¸c khu n«ng, l©m, ng− nghiÖp c«ng nghÖ s¸ch hµng ®Çu trªn tÊt c¶ c¸c kh©u tõ ®Çu cao, vïng trång trät, ch¨n nu«i tËp trung, t− ®Õn c¸n bé, chÝnh s¸ch −u tiªn, ®æi míi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp vµ dÞch vô” (2, tæ chøc, c¬ chÕ qu¶n lý, néi dung, ph−¬ng tr.89) g¾n víi sù ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ ph¸p d¹y vµ häc; thùc hiÖn “chuÈn hãa, sao cho kÕt hîp ®−îc nÐt ®Æc tr−ng truyÒn hiÖn ®¹i hãa, x· héi hãa” (2, tr.95) nh»m thèng víi kü thuËt hiÖn ®¹i. §Ó nhanh ®µo t¹o cã chÊt l−îng nguån nh©n lùc ®¸p chãng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp dùa vµo tri øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. thøc cÇn kÕt hîp n¨m nhµ: nhµ n«ng, nhµ PhÊn ®Êu ®¹t chuÈn phæ th«ng trung häc KH&CN kü thuËt cao, nhµ doanh nghiÖp, c¬ së trong c¶ n−íc vµo n¨m 2010; Mçi nhµ tµi chÝnh vµ nhµ n−íc. C«ng nghiÖp quËn huyÖn Ýt nhÊt cã mét tr−êng d¹y cÇn ph¸t triÓn theo h−íng kÕt hîp võa ®æi míi võa x©y dùng míi. §èi víi doanh nghÒ, mét trung t©m h−íng nghiÖp kü nghiÖp ®ang ho¹t ®éng cÇn cã lé tr×nh ®æi thuËt tæng hîp. Thu hót häc sinh sau míi thiÕt bÞ theo h−íng n©ng tû träng s¶n trung häc c¬ së vµo c¸c tr−êng d¹y nghÒ tõ phÈm cã hµm l−îng trÝ tuÖ cao. Ph¸t triÓn 10% (2005) lªn 15% (2010), c¸c häc sinh “c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao, c«ng nghiÖp sau trung häc vµo c¸c ch−¬ng tr×nh d¹y chÕ t¸c, c«ng nghiÖp phÇn mÒm vµ c«ng nghÒ bËc cao tõ 7% (2005) lªn 10% (2010), nghÖ bæ trî cã lîi thÕ c¹nh tranh, t¹o nhiÒu vµo c¸c tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp tõ s¶n phÈm xuÊt khÈu” (2, tr.91). §èi víi dÞch 10% (2005) lªn 15% n¨m 2010. N©ng tû lÖ vô ph¶i võa ph¸t triÓn m¹nh võa hiÖn ®¹i sinh viªn trªn mét v¹n d©n tõ 140 sinh hãa c¸c ngµnh tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o viªn (2005) lªn 200 sinh viªn (2010), t¨ng hiÓm, t− vÊn, dÞch vô KH&CN, ph¶i “t¹o ®µo t¹o th¹c sü tõ 19.000 (2005) lªn 38.000 b−íc ph¸t triÓn v−ît bËc cña c¸c ngµnh dÞch (2010), nghiªn cøu sinh tõ 7.500 ng−êi vô, nhÊt lµ c¸c ngµnh chÊt l−îng cao, tiÒm (2005) lªn 15.000 ng−êi (2010) (12). §Ó ®¹t n¨ng lín vµ cã søc c¹nh tranh” (2, tr.92), ®−îc nh÷ng ®Þnh h−íng ®ã tr−íc hÕt ph¶i ®−a tû lÖ dÞch vô trong GDP lªn 60-70%; ®æi míi nhËn thøc vÒ gi¸o dôc - ®µo t¹o lùc
 7. TrÝ thøc ho¸... 19 l−îng lao ®éng kü thuËt cã chÊt l−îng cao nguån ®Çu t− tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ - kü thô©t “§¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn nèi m¹ng Internet c«ng - n«ng nghiÖp vµ dÞch vô; coi gi¸o dôc cho tÊt c¶ c¸c tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng, - ®µo t¹o vµ KH&CN lµ nÒn t¶ng vµ ®éng trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ... lùc ®Èy m¹nh c«ng cuéc CNH, H§H. “T¹o nèi m¹ng Ýt nhÊt 60% ®èi víi c¸c tr−êng ®iÒu kiÖn ®Ó toµn x· héi häc tËp vµ häc tËp phæ th«ng vµo n¨m 2010" (12, tr.45); suèt ®êi, ®¸p øng yªu cÇu CNH, H§H” (2, tr.207); thùc häc ®Ó ®µo t¹o ng−êi cã thùc Thø hai, ph¸t triÓn m¹nh vµ n©ng tµi ë tÊt c¶ c¸c tr−êng. C¸c tr−êng cao cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng ®¼ng, ®¹i häc cÇn ®µo t¹o theo h×nh chãp nghÖ. §æi míi vµ n©ng cao tr×nh ®é c«ng chØ cÊp b»ng cho nh÷ng ng−êi ®¹t tr×nh ®é; nghÖ nÒn kinh tÕ quèc d©n nh»m nhanh t¹o chuyÓn biÕn c¬ b¶n vÒ chÊt l−îng gi¸o chãng tho¸t khái t×nh tr¹ng lao ®éng thñ dôc - ®µo t¹o, tr−íc hÕt lµ chÊt l−îng ®éi c«ng, l¹c hËu. “KÕt hîp chÆt chÏ ho¹t ngò gi¸o viªn; ®æi míi môc tiªu, ch−¬ng ®éng KH&CN víi gi¸o dôc - ®µo t¹o.... t¹o tr×nh, néi dung, ph−¬ng ph¸p theo h−íng ®éng lùc ®Èy nhanh CNH, H§H vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc” (2, tr.210). §Æc biÖt chuÈn hãa, hiÖn ®¹i hãa nh»m tiÕp cËn cÇn “X©y dùng vµ ph¸t triÓn cã träng ®−îc tr×nh ®é gi¸o dôc cña khu vùc vµ thÕ ®iÓm c¸c ngµnh c«ng nghÖ cao, nhÊt lµ giíi, chuyÓn biÕn c¬ b¶n vµ toµn diÖn nÒn c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc gi¸o dôc ViÖt Nam hiÖn nay; hoµn thiÖn hÖ vµ vËt liÖu míi. §Ó thùc hiÖn nh÷ng ®Þnh thèng gi¸o dôc quèc d©n, s¾p xÕp, cñng cè h−íng ®ã cÇn: tËp trung x©y dùng vµ thùc vµ ph¸t triÓn m¹ng l−íi gi¸o dôc theo hiÖn chiÕn l−îc ph¸t hiÖn, nu«i d−ìng, h−íng ®a d¹ng hãa, hiÖn ®¹i hãa, x· héi ®µo t¹o vµ ph¸t huy tµi n¨ng, t«n vinh hãa, liªn th«ng hãa vµ liªn kÕt hãa, g¾n víi nh©n tµi ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc yªu cÇu cña thÞ tr−êng lao ®éng trong n−íc KH&CN chÊt l−îng cao. PhÊn ®Êu n©ng vµ quèc tÕ. T¨ng c−êng gi¸o dôc t− duy tû lÖ c¸n bé KH&CN ®¹t 6 ng−êi trªn mét s¸ng t¹o, n¨ng lùc tù häc, tù tu d−ìng, tù ngh×n d©n, cã thªm Ýt nhÊt 5.000 c¸n bé t¹o viÖc lµm cho häc sinh, sinh viªn. Ph¸t KH&CN tr×nh ®é cao vµo n¨m 2010; ph¸t triÓn quy m« gi¸o dôc c¶ ®¹i trµ vµ mòi huy quyÒn tù do s¸ng t¹o cña ®éi ngò nhän. T¨ng “Quy m« tuyÓn sinh d¹y nghÒ KH&CN trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc; ®Èy dµi h¹n hµng n¨m 17%, trung häc chuyªn m¹nh tèc ®é göi c¸n bé KH&CN ®i ®µo nghiÖp 15%, t¨ng m¹nh tû lÖ häc sinh tèt t¹o, båi d−ìng ë c¸c n−íc cã tr×nh ®é nghiÖp phæ th«ng ®−îc häc lªn ®¹i häc, cao KH&CN hiÖn ®¹i nh− Mü, Anh, §øc, NhËt ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp. Ph¸t triÓn B¶n...; ®Èy m¹nh hîp t¸c quèc tÕ, chuyÓn réng kh¾p trung t©m gi¸o dôc céng ®ång, giao c«ng nghÖ, “thu hót chuyªn gia, ®Æc h×nh thøc gi¸o dôc tõ xa” (2, tr.208). Coi biÖt chuyªn gia giái ng−êi ViÖt Nam ®Þnh träng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt cao ë c¸c c− ë n−íc ngoµi tham gia gi¶ng d¹y, ph¸t tr−êng c«ng lËp vµ d©n lËp. KhuyÕn khÝch triÓn KH&CN t¹i ViÖt Nam” (2, tr.212). thµnh lËp míi vµ ph¸t triÓn c¸c tr−êng T¨ng c−êng ®Çu t− c¬ së vËt chÊt - kü thuËt. d©n lËp, kÓ c¶ c¸c tr−êng do n−íc ngoµi Nhanh chãng x©y dùng vµ ®−a vµo sö dông ®Çu t−; c¸c phßng thÝ nghiÖm träng ®iÓm quèc gia Khu c«ng nghÖ cao Hoµ L¹c, Khu c«ng T¨ng c−êng ®Çu t− cho gi¸o dôc - ®µo nghÖ cao Quang Trung thµnh phè Hå ChÝ t¹o b¶o ®¶m tèc ®é t¨ng chi ng©n s¸ch cho Minh. H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét sè gi¸o dôc hµng n¨m. §a d¹ng hãa c¸c ngµnh c«ng nghÖ cao, ®Æc biÖt c«ng nghÖ
 8. 20 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 12, 2006 phÇn mÒm, c«ng nghÖ sinh häc vµ c¬ ®iÖn Tµi liÖu tham kh¶o tö ë Hµ Néi, H¶i Phßng, §µ N½ng, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, CÇn Th¬. §Èy m¹nh x©y 1. K. Marx, F. Engels. Toµn tËp. H.: dùng kÕt cÊu h¹ tÇng th«ng tin. §©y lµ ch×a ChÝnh trÞ quèc gia, 2002. khãa ®i vµo nÒn kinh tÕ tri thøc, lµ c¬ së ®ßi 2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn hái trÝ thøc hãa c«ng nh©n. “§−a tæng møc §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X. ®Çu t− x· héi ®¹t 1,5% GDP vµo n¨m 2010" H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2006. (12, tr.94). 3. §ç M−êi. X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n Ba lµ, ®æi míi c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch ViÖt Nam trong sù nghiÖp CNH, H§H - nãi chung, ®èi víi ph¸t triÓn gi¸o dôc - Bµi nãi chuyÖn t¹i héi nghÞ lÇn thø VI ®µo t¹o vµ KH&CN nãi riªng phï hîp víi BCH Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt sù ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. Tr−íc hÕt Nam, ngµy 23/8/1991. ®æi míi vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý nhµ 4. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn n−íc vÒ gi¸o dôc - ®µo t¹o: “Nhµ n−íc §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII. thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng ®Þnh h−íng, H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 1996. ph¸t triÓn, t¹o lËp khung ph¸p lý vµ kiÓm 5. B¸o Nh©n D©n ngµy 31/8/2000. tra, gi¸m s¸t, thùc thi ph¸p luËt, t¹o m«i tr−êng c¹nh tranh lµnh m¹nh trong gi¸o 6. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn dôc, chèng bÖnh thµnh tÝch” (2, tr.209), §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX. H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2001. cÇn trao quyÒn tù chñ nhiÒu h¬n cho c¬ së ®µo t¹o vÒ tæ chøc qu¶n lý, kÕ ho¹ch gi¶ng 7. Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam. Sè d¹y, nghiªn cøu khoa häc, giao quyÒn bæ liÖu theo b¸o c¸o cña Tæng Liªn ®oµn nhiÖm nh©n sù, quyÒn tuyÓn sinh, ®¸nh lao ®éng ViÖt Nam, 2003. gi¸ kÕt qu¶ häc tËp; ®æi míi tæ chøc, x©y 8. Bé Lao ®éng Th−¬ng binh & X· héi. dùng quy chÕ liªn kÕt gi÷a KH&CN vµ Tr×nh ®é v¨n hãa vµ chuyªn m«n gi¸o dôc - ®µo t¹o, gi÷a nghiªn cøu, gi¶ng nghiÖp vô theo sè liÖu thèng kª vÒ lao d¹y vµ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã chÝnh ®éng viÖc lµm ë ViÖt Nam cña Bé Lao s¸ch khuyÕn khÝch vµ hç trî c¸c doanh ®éng, Th−¬ng binh vµ X· héi hµng n¨m. nghiÖp, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®æi míi vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, 9. Vò Minh M·o vµ Hoµng Xu©n Hoµ. nghiªn cøu vµ øng dông thµnh tùu D©n sè vµ chÊt l−îng nguån nh©n lùc ë KH&CN vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn “ChuyÓn mäi tæ chøc nghiªn cøu c«ng lËp kinh tÕ. T¹p chÝ Céng s¶n, sè 10, th¸ng 2/2004. sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ doanh nghiÖp, vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c 10. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. NghÞ quyÕt thµnh phÇn kinh tÕ” (2, tr.212); §æi míi Trung −¬ng 7 khãa VII. H.: ChÝnh trÞ c¬ b¶n c¬ chÕ qu¶n lý KH&CN, thùc hiÖn quèc gia, 1994. c¬ chÕ tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm; Thùc 11. Ng©n hµng ThÕ giíi. B¸o c¸o 2006. hiÖn chÝnh s¸ch “Träng dông nh©n tµi, C«ng b»ng vµ ph¸t triÓn. H.: V¨n hãa c¸c nhµ khoa häc ®Çu ngµnh, tæng c«ng Th«ng tin, 2006. tr×nh s−, kü s− tr−ëng, kü thuËt viªn lµnh 12. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn nghÒ vµ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ Héi nghÞ lÇn thø 6 BCH TW khãa IX. cao” (2, tr.212). H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2002.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ