Xem mẫu

  1. Tránh l p t
  2. Trong bài này ch nói n vi c s d ng l p t m t cách vô ý, nhi u khi là do c u th ho c do thói quen – trong khi cái s vô ý này không ph i là không th s a ư c. Ai cũng bi t nh ng câu có s d ng t l p l i quá n i ti ng, ki u như “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm…” ho c “dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra” – làm cho hay mà l i không dùng t l p y! Nhưng trong tin t c mà c nói bên trên r i l i nói bên dư i, cho bi t r i n cho hay thì c cũng t c m t mà nghe t c l tai. y m i ch là ki u l p thông d ng và ơn gi n nh t thôi, còn lo i l p t không áng có hơn. Xin nêu vài ví d : “Anh thương binh n ng Thân c Sáng thôn B Vàng, xã i Hòa, huy n Tân Yên (B c Giang) n i ti ng trong vùng nh bi t làm kinh t gi i, m i năm thu lãi hàng ch c tri u ng t tr ng n m và chăn nuôi l n. Nh làm kinh t gi i, gia ình anh Sáng ã có cu c s ng khá gi , 2 trong s 4 con c a anh ang h c i h c.” (Làm giàu t tr ng n m, 19/7/2004, vnanet.vn) “U ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh Lào Cai v a phát ng ng h qu Vì ngư i nghèo. Ngay t i l phát ng, 22 doanh nghi p, ơn v ã ng h qu Vì ngư i nghèo trên 100 tri u ng.” (Lào Cai ng h Qu Vì ngư i nghèo, 18/7/2004, vnanet.vn) “L i d ng lúc bà H nh i vào b p rót nư c, H c li n i theo sau b t ng rút dao âm 2 nhát vào lưng. Bà H nh b âm, ch y và quay
  3. ngư i l i, H c lao theo dùng dao âm liên t c 20 nhát vào vùng c , ng c, b ng và sư n làm bà g c ngã úp m t xu ng n n nhà. Sau khi âm ch t bà H nh, H c r a tay dính máu phi tang.” (Hà N i xét x v gi t ngư i nghiêm tr ng, 17/7/2004, vnanet.vn) i v i tin d ch thì l i có ki u l p t khác. Ch ng h n “T i m t cu c h p báo vào chi u nay, m t quan ch c B Tài chính cho bi t m t chương trình t ng th nh m kích thích ho t ng lưu thông ti n t …” ho c “Trong cu c h i àm, hai bên kh ng nh s thúc y s h p tác gi a hai bên…” ho c “Quan ch c này nói chương trình này n u ư c th c hi n ng b s thúc y m nh m n n kinh t nư c này.” M t hôm p tr i nào ó, tình c c l i bài vi t c a mình cách ây vài tháng, vài năm, b ng phát hi n th y m t lô t l p và ch ng hi u n i t i sao mình l i vi t như th . Cách kh c ph c: 1. Hãy th c l i nh ng bài vi t cũ c a mình và phân lo i các t l p thành nh ng nhóm c th : * Các t ch c năng (nói, cho bi t,…) * Các liên t , m o t xác nh (m t, này, ó, ây, thì, mà…) * Các t bi u t n i dung
  4. 2. Th xem có chuy n i ư c sang các t khác hay không, ch ng h n tùy n i dung mà t “nói” có th thay th b ng: cho bi t, cho hay, phát bi u, nh n xét, kh ng nh, v,v… 3. Không nh t thi t lúc nào cũng nh c l i y tên t ch c, công ty. 4. B b t các m o t , liên t khi có th . Ví d “T i (m t) cu c h p báo chi u nay…” 5. Th tìm nh ng t thay th ho c “gi u i” trong trư ng h p ng pháp cho phép i v i m t ho c m t s t luôn bu c ph i l p l i vì là i tư ng chính c a tin. Ví d câu “Trong t truy quét t n n m i dâm Hà N i, cơ quan ch c năng ã b t ư c 50 gái mãi dâm ho t ng t i các khu v c…” thì có th s a l i thành “Trong t truy quét t n n m i dâm Hà N i, cơ quan ch c năng ã b t ư c 50 i tư ng ho t ng t i các khu v c…”. Lưu ý: ây ch là 1 cách! Ho c “D án 10 tháng 10 phim ng n do Qu Ford tài tr v a k t thúc v i 8 k ch b n ư c ch n dàn d ng trong t ng s 120 k ch b n thu ư c t cu c phát ng sáng tác k ch b n phim ng n. (K t thúc d án làm phim ng n do Qu Ford tài tr , 19/7/2004, vnanet.vn) thì có th ch m câu “cu c phát ng sáng tác.” (s hay hơn và c t n u có kho ng th i gian c a t phát ng)./.
nguon tai.lieu . vn