Xem mẫu

  1. Trang trí W T Windows tu uyệt đẹp vớ Yahoo! W ới Widgets Yahoo W Widgets (w widgets.yah hoo.com): c chương trìn miễn ph của Yaho cho nh hí oo Window XP và Mac OS X c ws M chạy các ứn dụng Ja ng avaScript b ngoài tr bên rình duyệt. Các wid dget trôi trê desktop hiển thị cá thông tin như: đồn hồ, thôn tin thời t ên p ác ng ng tiết, danh sá công việ trình di ảnh từ Flickr, mà hình giám sát nguồ pin và tí ách ệc, iễn àn ồn ín hiệu Wii-Fi... Desktop của mình ( chỉ dùng yahoo wid p h g dgets, ko d dùng phần m mềm khác) ): Download: http://ww ww.mediafi fire.com/?ujzqidquxi4 Passwor vistavie rd: etnam.net Cách cà đặt và sử dụng: ài ử + Bạn g nén cái file của mì ra sẽ có 1 file là w giải ình ó widgetsus.e và 1 thư mục My exe ư Widgetss. +Cài ch hương trình bằng file widgetsus. h .exe +Copy t mục My Widgets vào Docum thư M s ments. + Chạy chương trì và chọn các widg mà bạn thích. ình n get Bạn có t tìm thê một số w thể êm widget khá qua tran widgets.y ác ng yahoo.com m Chúc bạ thành cô ạn ông