Xem mẫu

 1. TRAÉC NGHIEÄM VAÄT LYÙ LÔÙP 11 Chöông : TĨNH ĐIỆN HỌC I.Chuyeân ñeà 1 :  Ñ EÄN TÍ CH ỊNH LUẬT COULOMB I ­Đ Câu 1 :trong caùc caùch nhiễm điện : I.Do cọ xát II.Do tiếp xúc III.Do hưởng ứng ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật được nhiễm điện không thay đổi: A.I B.II C.III D.không có cách nào Câu 2 : trong caùc caùch nhiễm điện : I.Do cọ xát II.Do tiếp xúc III.Do hưởng ứng ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật được nhiễm điện thay đổi: A.I,II B.II,III C.I,III D. không có cách nào Câu 3 :coù nhöõng loaïi ñieän tích naøo A.1 B.2 C.3 D.Voâ soá loaïi Câu 4 :trong caùc caùch laøm sau ñaây: I.nhieãm ñieän do höôûng öùng II.chaïm tay III.noái ñaát baèng daây daãn Muoán laøm cho quaû caàu A ñang mang ñieän tích aâm laøm cho vaät daãn B mang ñieän döông ta phaûi laøm caùch naøo: A.I,II B.I,III C.II,III D.Caû A vaø B ñeàu ñuùng Câu 5 :trong caùc chaát sau ñaây : I.than chì II.dung dòch bazo III.eâbonic IV.thuûy tinh Chaát naøo laø chaát daãn ñieän A.I,II B.II,III C.I D.I,IV Câu 6 : trong caùc chaát sau ñaây, chaát naøo laø chaát caùch ñieän(ñieän moâi): I.kim cöông II.than chì III.dung dòch muoái IV.söù A.I,II B.II,III C.I,IV D.III,IV Câu 7 :hai quaû caàu nheï gioáng nhau treo vaøo cuøng moät ñieåm baèng hai daây tô gioáng nhau ,truyeàn cho hai quaû caàu hai ñieän tích cuøng daáu q1,q2 vôùi q1=2q2,hai quaû caàu ñaåy nhau.Goùc leäch cuûa daây treo hai quaû caàu thoûa maõn heä thöùc naøo sau ñaây: A. α1 = 2α 2 B. α 2 = 2α1 C. α1 = 4α 2 α1 = α 2 D. Câu 8:Bieåu thöùc cuûa ñònh luaät Coulomb veà töông taùc giöõa hai ñieän tích ñöùng yeân trong chaân khoânglaøø: q1 q 2 q1 . q 2 A. F = k B. F = k r2 r q1 . q 2 q1 . q 2 C. F = k D. F = r2 r Câu 9 : Bieåu thöùc cuûa ñònh luaät Coulomb veà töông taùc giöõa hai ñieän tích ñöùng yeân trong moät ñieän moâi laøø:
 2. q1q2 q1. q2 A. F = k B. F = k ε r2 εr q .q q1 . q 2 C. F = kε 1 2 2 D. F = r r Câu 10:löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm ñöùng yeân trong chaân khoâng seõ thay ñoåi nhö theá naøo neáu ta ñaët moät taám kính xen giöõa hai ñieän tích: A.phöông,chieàu,ñoä lôùn khoâng ñoåi B. phöông chieàu khoâng ñoåi ,ñoä lôùn giaûm C. phöông chieàu khoâng ñoåi,ñoä lôùn taêng D. phöông chieàu thay ñoåi theo vò trí taám kính,ñoä lôùn giaûm Câu 11:hai ñieän tích q1=q2 ñöùng yeân trong chaân khoâng,töông taùc nhau baèng löïc , F.Neáu ñaët giöõa chuùng ñieän tích q3 thì löïc töông taùc giöõa q1,q2 coù giaù trò laø F vôùi: F = F neáu q = q , , A. 3 1 B. F = F khoâng phuï thuoäc vaøo q 3 C. F > F neáu q > q D. F < F neáu q < q , , 3 1 3 1 Câu 12:ñöa vaät A mang ñieän döông tôùi gaàn moät quaû caàu kim loaïi nhoûtreo baèng moät daây tô thì ta thaáy vaät A huùt quaû caàu.Töø keát quaû naøy ta coù keát luaän: A.quaû caàu mang ñieän aâm B.quaû caàu nhieãm ñieän do höôûng öùng C.coù töông taùc giöõa vaät mang ñieän vaø vaät khoâng mang ñieän D.A hoaëc B Câu 13:Trong caùc yeáu toá sau: I.daáu cuûa ñieän tích II.ñoä lôùn cuûa ñieän tích III.baûn chaát cuûa ñieän moâi IV.khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích Ñoä lôùn cuûa löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm ñöùng yeân phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá: A.II,IV B.I,II,IV C.II,III,IV D.I,II,III,IV Câu 14:trong caùc caùch nhieãm ñieän : I.do coï xaùt II.do tieáp xuùc III.do höôûng öùng Ôû caùch nhieãm ñieän naøo thì coù söï dòch chuyeån electron töø vaät naøy sang vaät khaùc: A.I,II B.II,III C.I,III D.I,II,III Câu 15:xeùt 4 tröôøng hôïp sau: I.vaät A mang ñieän döông ñaët gaàn moät quaû caàu baèng nhoâm II. vaät A mang ñieän döông ñaët gaàn moät quaû caàu baèng thuûy tinh III. vaät A mang ñieän aâm ñaët gaàn moät quaû caàu baèng nhoâm IV. vaät A mang ñieän aâm ñaët gaàn moät quaû caàu baèng thuûy tinh Ôû tröôøng hôïp naøo coù söï nhieãm ñieän cuûa quaû caàu A.I,II B.III,IV C.I.III D.I,II,III,IV Câu 16:Cho 4 giaù trò sau: I.2.10-15C II. -1,8.10-15C III. 3,1.10-16C IV. -4,1.10-16C Gía trò naøo coù theå laø ñieän tích cuûa moät vaät bò nhieãm ñieän A.I,III B.III,IV C.I,II D.II,IV
 3. Câu 17:Hai quaû caàu kim loaïi gioáng nhaumang caùc ñieän tích q1>0,q2q2 .Cho hai quaû caàu tieáp xuùc nhau roài taùch ra.Ñieän tích cuûa moãi quaû caàu sau ñoù coù giaù trò: q1 + q2 q1 − q2 A.Traùi daáu,coù cuøng ñoä lôùn B.Traùi daáu,coù cuøng ñoä lôùn 2 2 q + q2 C.Cuøng daáu,coù cuøng ñoä lôùn 1 D.Cuøng daáu,coù cuøng ñoä lôùn 2 q1 − q2 2 Câu 18:khi moät duõa tích ñieän döông ñöôïc ñöa laïi gaàn moät ñieän nghieäm tích ñieän aâm thì caùc laù cuûa ñieän nghieäm seõ: A.xoøe hôn B.cuïp bôùt C.trôû thaønh tích ñieän döông D.giöõ nguyeân khoâng thay ñoåi Caâu 19:moät quaû boùng cao su ñöôïc coï xaùt vôùi aùo len sau ñoù ñöôïc eùp vaøo töôøng thì seõ dính vaøo töôøng.Ñoù laø vì: A.söï coï xaùt laøm saïch lôùp baån ôû beà maët cho pheùp boùng tieáp xuùc toát vôùi töôøng tôùi möùc aùp suaát khoâng khí eùp chaët noù vaøo töôøng B.söï coï xaùt laøm quaû boùng nhieãm ñieän vaø caùc ñieän tichs treân quaû boùng laøm xuaát hieän caùc ñieän tích traùi daáu treân töôøng.Ñieän tích tren quaû boùng vaø ñieän tích caûm öùng treân töôøng huùt nhau laøm quaû boùng giöõ chaët vaøo töôøng C.töôøng tích ñieän ,coøn quaû boùng bò nhieãm ñieän vì coï xaùt.Do ñoù neáu töôøng nhieãm ñieän traùi daáu vôùi ñieän tích cuûa quaû boùng thì quaû boùng seõ bò giöõ chaët vaøo töôøng D.söï coï xaùt taïo ra nhöõng choã taäp trung ñoä aåm treân quaû boùng vaø söùc caêng beà maët laøm quaû boùng bò giöõ chaët vaøo töôøng Caâu 20:hai vaät coù theå taùc duïng löïc ñieän vôùi nhau: A.chæ khi chuùng ñeàu laø vaät daãn B. chæ khi chuùng ñeàu laø ñieän moâi C.chæ khi moãi vaät mang ñieän tích khaùc 0 D.chæ khi moãi vaät chöùa moät soá electron E.ngay caû khi chæ moät trong hai vaät chöùa ñieän tích Caâu 21:moät quaû caàu kim loaïi khoâng tích ñieän ñöôïc treo baèng moät daây caùch ñieän.Neáu moät ñuõa thuûy tinh tích ñieän döông ñöôïc ñöïa laïi gaàn moät quaû caàu nhöng khoâng chaïm thì: A.quaû caàu seõ bò ñuõa huùt B.quaû caàu seõ bò ñuõa ñaåy C.quaû caàu vaãn ñöùng yeân D.quaû caàu seõ thu ñöôïc ñieän tích Caâu 22:moät vaät kim loaïi caùch ñieän khoûi caùc vaät khaùc ñöôïc tích ñieän .Cho vaät kim loaïi chaïm vaøo ñuõa coù moät ñaàu ñöôïc caàm trong tay.Hoûi phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng: A.Neáu vaät kim loaïi khoâng truyeàn ñöôïc ñieän tích cho ñuõa thì ñuõa laø moät chaát caùch ñieän toát B.Neáu vaät kim loaïi maát ñieän tích moät caùch chaäm chaïp thì ñuõa laø moät chaát caùch ñieän keùm C.Neáu vaät kim loaïi maát nhanh ñieän tích thì ñuõa laø chaát daãn ñieän toát D.Taát caû phaùt bieåu treân ñeàu ñuùng Caâu 23:hai quaû caàu kim loaïi gioáng heät nhau ñöôïc tích ñieän vaø ñöôïc treo baèng hai daây.Thoaït ñaàu chuùng huùt nhau.Sau khi chuùng chaïm nhau ngöôøi ta thaáy chuùng ñaåy nhau.Nhö vaäy tröôùc khi va chaïm ta coù: A.caû hai quaû caàu ñeàu tích ñieän döông B. caû hai quaû caàu ñeàu tích ñieän döông C. caû hai quaû caàu tích ñieän coù ñoä lôùn baèng nhau nhöng traùi daáu D. caû hai quaû caàu tích ñieän coù ñoä lôùn khoâng baèng nhau vaø traùi daáu Caâu 24:Hai quaû caàu gioáng nhau ñöôïc tích ñieän coù ñoä lôùn baèng nhau nhöng traùi daáu.Sau khi ñöôïc cho chaïm vaøo nhau roài taùch ra thì chuùng : A.luoân ñaåy nhau
 4. B.luoân huùt nhau C.coù theå huùt nhau hoaëc ñaåy nhau tuøy tröôøng hôïp D.trung hoøa veà ñieän Caâu 25:hai quaû caàu nheï khoái löôïng baèng nhau treo baèng daây tô ñöôïc tích ñieän neân löïc taùc duïng laøm daây chuùng leäch ñi nhöõng goùc baèng nhau vôùi phöông thaúng ñöùng.Hieän töôïng ñoù chöùng toû: A.caùc quaû caàu tích ñieän baèng nhau vaø traùi daáu B.caùc quaû caàu tích ñieän traùi daáu nhöng khoâng nhaát thieát baèng nhau C.moät quaû caàu tích ñieän coøn moät quaû thì khoâng D.caùc quaû caàu tích ñieän baèng nhau vaø cuøng daáu Caâu 26:hai ñieän tích aâm nhö nhau ñaët treân truïc x.Neáu moät ñieän tích thöû döông ñaët taïi trung ñieåm cuûa chuùng thì ñieän tích thöû naøy seõ: A.chuyeån ñoäng thaúng khi chuyeån ñoäng treân moïi truïc B.chæ chuyeån ñoäng thaúng khi chuyeån ñoäng treân truïc x C. chæ chuyeån ñoäng thaúng khi chuyeån ñoäng treân truïc y hoaëc z D.chuyeån ñoäng thaúng khi chuyeån ñoäng treân truïc vuoâng goùc vôùi truïc z Caâu 27:moät ñieän tích aâm thì: A.chæ töông taùc vôùi ñieän tích döông B.chæ töông taùc vôùi ñieän tích döông C.coù theå töông taùc vôùi caû ñieän tích aâm laãn ñieän tích döông D.luoân luoân coù theå chia thaønh hai ñieän tích aâm baèng nhau Caâu 28:choïn caâu sai trong caùc caâu sau: A.tröôùc vaø sau moät vaät nhieãm ñieän ,toång ñaïi soá caùc ñieän tích treân vaät ñoù luùc sau luoân luoân khaùc luùc ñaàu B.trong moät heä coâ laäp veà ñieän toång ñaïi soá caùc ñieän tích luoân luoân laø moät haèng soá C.trong söï nhieãm ñieän do coï xaùt,söï xuaát hieän cuûa ñieän tích aâm treân vaät naøy luoân luoân keøm theo söï xuaát hieän ñieän tích döông coù cuøng ñoä lôùn treân vaät kia D.ñieän tích cuûa moät vaät nhieãm ñieän luoân luoân laø boäi soá nguyeân cuûa ñieän tích nguyeân toá Caâu 29:choïn caùc cuïm töø ñeå ñieàn vaøo choã troáng cho hôïp nghóa: “Löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm ñöùng yeân trong………tæ leä nghòch vôùi…… tæ leä vôùi……Löïc töông taùc ñoù coù……truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích” A.chaân khoâng,bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng,tích ñoä lôùn caùc ñieän tích ,chieàu B.ñieän moâi, bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng,tích ñoä lôùn caùc ñieän tích,phöông C.chaân khoâng,khoaûng caùch giöõa chuùng, tích ñoä lôùn caùc ñieän tích,phöông D.chaân khoâng,bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng,tích hai khoái löôïng caùc dieän tích,phöông Caâu 30:haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng phuï thuoäc vaøo: A.ñoâï lôùn caùc ñieän tích B.ñoâï lôùn vaø khoaûng caùch giöõa caùc ñieän tích C.khoaûng caùch giöõa caùc dieän tích vaø tính chaát ñieän moâi D.ñoä lôùn caùc ñieän tích vaø tính chaát ñieän moâi Baøi 1:hai ñieän tích gioáng nhau ñaët trong chaân khoâng ñaåy nhau baèng moät löïc baèng 0,4N khi ñaët caùch nhau 3cm.Ñoä lôùn cuûa moãi ñieän tích laø: 4 A.2.10-7C B. .10-12C 3 4 C. 2.10-12C D. .10-7C 3 Baøi 2:hai ñieän tích ñieåm coù ñoä lôùn baèng nhau vaø baèng4.10-8C ñaët trong chaân khoâng huùt nhau moät löïc baèng0,009N .Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích ñoù laø: A.0,2cm B.4cm C.1,6cm D.0,4cm
 5. Baøi 3:hai ñieän tích ñieåm q1=3.10-6C vaø q1=-3.10-6C ñaët caùch nhau 3cm trong daàu hoûa coù ε =2 .Löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích laø: A.-45N B.90N C.60N D.135N Baøi 4:hai ñieän tích ñieåm traùi daáu cuøng ñoä lôùn 2.10-7C ñaët trong moät moâi tröôøng ñoàng chaát coù ε =4 thì huùt nhau baèng moät löïc 0,1N.Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích laø: A.2.10-2cm B.2cm -3 C.3.10 cm D.3cm Baøi 5:hai ñieän tích q=6.10-6C vaø q=-6.10-6C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 6cm trong chaân khoâng.Moät ñieän tích q1=q ñaët taïi C laø ñænh cuûa tam giaùc ñeàuABC.Löïc taùc duïng leân q1 coù ñoä lôùn: A.45N B.45. 3 N C.90N D.Moät giaù trò khaùc Baøi 6 :coù hai ñieän tích gioáng nhau ñaët taïi hai ñieåm A vaø B trong chaân khoâng caùch nhau moät ñoaïn 2d.Ñieän tích q1 ñaët taïi C ôû treân trung tröïc cuûa ñoaïn AB caùch AB moät khoaûng baèng d. Löïc taùc duïng leân q1 laø: q.q1 q.q1 . 2 A. F = K . 2 B. F = K . 2.d 2.d 2 q.q1 . 2 q.q1 C. F = K . D. F = K . d2 d2 Baøi 7:coù 3 ñieän tích q gioáng nhau ñaët ôû 3 ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a.Löïc taùc duïng leân ñieän tích q1 ñaët taïi troïng taâm G cuûa tam giaùc coù ñoä lôùn : q.q1 q.q1 . 3 A. F = K . 2 B. F = K . 3.a 3.a 2 q.q1 . 3 q.q1 C. F = K . D. F = K . E.F=0 a2 a2 Baøi 8:hai ñieän tích ñieåm q1 vaø q2=-4.q1 ñaët coá ñònh taïi hai ñieåm A,B caùch nhau moät khoaûng a=30cm.Hoûi phaûi ñaët ñieän tích q ôû ñaâu ñeå noù caân baèng: A.treân ñöôøng AB caùch A 10cm,caùch B 20cm B. treân ñöôøng AB caùch A 30cm,caùch B 60cm C. treân ñöôøng AB caùch A 15cm,caùch B 45cm D. treân ñöôøng AB caùch A 60cm,caùch B 30cm Baøi 9:moät quaû caàu nhoû coù khoái löôïng m=1,6g mang ñieän tích q1=2.10-7C ñöôïc treo baèng moät sôïi daây tô daøi 30cm.Ñaët ôû ñieåm treo moät ñieän tích q2 thì löïc caêng cuûa daây giaûm ñi moät nöûa.Hoûi q2 coù giaù trò naøo sau ñaây: A.2.10-7C B. 8.10-7C -7 C. 4.10 C D. 6.10-7C Baøi 10: hai quaû caàu nhoû coù cuøng khoái löôïng m=1g treo vaøo moät ñieåm 0 baèng hai daây tô coù cuøng chieàu daøi l.Truyeàn cho moãi quaû caàu moät ñieän tích q=10-8C thì taùch ra xa nhau moät ñoaïn r=3cm.Hoûi daây coù chieàu daøi naøo sau ñaây: A.30cm B.20cm C.60cm D.48cm Baøi 11:hai quaû caàu nhoû cuøng coù khoái löôïng m treo vaøo moät ñieåm 0 baèng hai daây tô cuøng coù chieàu daøi l.Do löïc ñaåy tónh ñieän caùc sôïi daây leïch vôùi phöông thaúng ñöùng moät goùc α .Nhuùng hai quaû caàu vaøo trong daàu coù ε =2 coù khoái löôïng rieâng D=0,8.103 Kg/m3 thì thaáy goùc leäch daây vaãn laø α .Nhö vaäy khoái löôïng rieâng cuûa quaû caàu coù giaù trò naøo sau ñaây: A. 0,8.103 Kg/m3 B. 1,6.103 Kg/m3 3 3 C. 1,2.10 Kg/m D.Moät giaù trò khaùc Baøi 12: hai ñieän tích ñieåm coù ñoä lôùn baèng nhau vaø ñaët trong chaân khoâng caùch nhau moät khoaûng 5cm thì töông taùc nhau baèng moät löïc 8,1.10-6N.Ñieän tích toång coäng cuûa chuùng laø: A.3.10-9C B. -3.10-9C -9 -9 C. 3.10 C hoaëc-3.10 C D. 3.10-9C hoaëc-3.10-9C hoaëc 0
 6. Baøi 13: hai ñieän tích ñaët trong chaân khoâng töông taùc vôùi nhau baèng moät löïc coù cöôøng ñoä 4.10-8N.Neáu ñaët chuùng trong ñieän moâi coù haèng soá ñieän moâi laø 2 vaø giaûm nöûa khoaûng caùch giöõa chuùng thì löïc töông taùc coù cöôøng ñoä: A.8.10-8N B.0,5.10-8N -8 C.2.10 N D.10-8N Baøi 14:coù 3 ñieän tích baèng nhau vaø baèng 9.10-8C ñaït taïi 3 ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a=9cmtrong khoâng khí.Löïc tónh ñieän leân moãi ñieän tích laø: A.9.10-3N B. 9. 3.10−3 N C. 4, 5. 3.10−3 N D.4,5.10-3N Baøi 15:hai quaû caàu nhoû coù ñieän tích 10-7C vaø4.10-7C ñaåy nhau moät löïc 0,1N trong khoâng khí.Khoaûng caùch giöõa hai ñieän tích ñoù laø: A.6cm B.3,6cm C.3,6mm D.6mm BOÅ SUNG I Caâu 1:Laøm theá naøo ñeå giaûm ñi moät nöûa ñieän tích aâm cuûa electron A.noái electron vôùi moät haït khoâng tích dieän ,moät nöûa dieän tích cuûa electron seõ chuyeån sang haït naøy B.truyeàn cho electron moät nöûa ñieàn tích döông cuûa proton C.laáy ñi moät nöûa dieän tích baèng caùch ñieän hoùa notron D.ñieän tích cuûa electron khoâng theå taêng theâm hay giaûm bôùt. Caâu 2:hai vaät tích ñieän traùi daáu ñaët trong chuoâng thuûy tinh cuûa moät caùi bôm chaân khoâng.Huùt heát khoâng khí ra,caùc vaät coù töông taùc löïc ñieän vôùi nhau khoâng; A.seõ töông taùc vôùi nhau B. seõ töông taùc vôùi nhau. C. seõ töông taùc vôùi caùc vaät trong chuoâng nhöng khoâng töông taùc vôùi vaät beân ngoaøi D. seõ töông taùc vôùi caùc vaät beân ngoaøi nhöng khoâng töông taùc vôùi caùc vaät beân trong Caâu 3:ngöôøi ta laøm nhieãm ñieän höôûng öùng cho moät thanh kim loaïi,sau khi ñaõ nhieãm ñieän thì soá electron trong thanh kim loaïi seõ: A.taêng leân B.giaûm xuoáng C.khoâng ñoåi D.luùc ñaàu taêng,sau ñoù giaûm Caâu 4:cho moät electron chuyeån ñoäng veà phía moät baûn kim loaïi .Hoûi khi ñeán gaàn baûn kim loaïi electron seõ chuyeån ñoäng nhö theá naøo: A.thaúng ñeàu B.nhanh daàn C.chaäm daàn D.khoâng theå keát luaän Caâu 5:Löïc töông taùc giöõa hai quaû caàu nhoû tích ñieän seõ thay ñoåi nhö theá naøo khi ñieän tích cuûa moãi quaû caàu giaûm ñi 2 laàn,coøn khoaûng caùch giöõa chuùng giaûm ñi 4 laàn: A.taêng 64 laàn B.taêng 16 laàn C.taêng 4 laàn D.giaûm 2 laàn Baøi 1:Electron chuyeån ñoäng xung quanh haït nhaân nguyeân töû Hidro theo quyõ ñaïo troøn baùn kính R=5.10-11.Khoái löôïng cuûa electron laø me=9.10-31kg I.Ñoä lôùn löïc höôùng tam taùc duïng leân electron laø: A.4,5.10-7N B.9.10-8N C.9.10-7N D.4,5.10-8N II.Ñoä lôùn vaän toác cuûa electron laø: A.2,2.104m/s B. 2,2.106m/s C. 2,2.107m/s D. 2,2.108m/s III.Vaän toác goác cuûa electron (voøng/s) laø: A. B. C. D. Baøi 2:Hai ñieän tích ñieåm q1 va øq2 ñaët caùch nhau moät khoaûng d=30cm trong khoâng khí,löïc töông taùc giöõa chuùng laø F.Neáu ñaët chuùng trong daàu thì löïc naøy yeáu ñi 2,25 laàn.Ñeå löïc töông taùc giöõa chuùng vaãn laø F thì caàn dòch chuyeån chuùng moät khoaûng laø : A.0,1cm B.1cm C.10cm D.24cm
 7. Baøi 3: Hai haït mang tích baèng nhau chuyeån ñoäng khoâng ma saùt doïc theo truïc xx, trong khoâng khí.Khi hai haït naøy caùch nhau 2,6cm thì gia toác cuûa haït 1 laø a1=4,41m/ s2,cuûa haït 2 laø a2=8,4m/s2.Khoái löôïng cuûa haït 1 laø m1=1,6g.Haõy tìm: I.Ñieän tích cuûa moãi haït laø: A.7,28.10-7C. B. 8,28.10-7C C. 9,28.10-7C D. 6,28.10-7C II.Khoái löôïng cuûa haït 2 laø: A.7,4.10-4Kg B.8,4.10-4Kg. C.9,4.10-4Kg D.8,1.10-4Kg Baøi 4:moät quaû caàu khoái löôïng 10g ñöôïc treo vaøo moät sôïi chæ caùch ñieän. α Quûa caàu mang ñieän tích q1=0,1 µ C .Ñöa quaû caàu thöù hai mang ñieän tích q2 laïi gaàn thì quaû caàu thöù nhaùt leäch khoûi vò trí luùc ñaàu,daây treo hôïp vôùi ñöôøng thaúng ñöùng moät goùc α =300.Khi ñoù hai quaû caàu ôû cuøng moät maët phaúng naèm ngang vaø caùch nhau 3cm(nhö hình veõ).Hoûi daáu,ñoä lôùn cuûa ñieän tích q2 vaø söùc caêng cuûa sôïi daây laø bao nhieâu? A. q2=0,087 µ C ,T=0,115N B. q2=-0,087 µ C ,T=0,115N. C. q2=0,17 µ C ,T=0,015N D. q2=-0,17 µ C ,T=0,015N Q1 Q2 Baøi 5:Hai quaû caàu kim loaïi gioáng nhau coù khoái löôïng m=0,1g ñöôïc treo vaøo cuøng moâït ñieåm baèng hai sôïi daây coù cuøng chieàu daøi l=10cm.Truyeàn moät ñieän tích Q cho hai quaû caàu thì chuùng taùch ra vaø ñöùng caân baèng khi daây treo hôïp vôùi phöông thaúng ñöùng moät goùc 150. I.Löïc töông taùc tónh ñieän giöõa hai quaû caàu laø: A.26.10-5N. B.52.10-5N C.52.10-6N D.26.10-6N II.Söùc caêng cuûa daây ôû vò trí caân baèng laø: A.103.10-5N. B. 103.10-4N C. 74.10-5N D. 52.10-5N III.Ñieän tích ñöôïc truyeàn laø: A.7,7.10-9C B. 17,7.10-9C. C. 21.10-9C D. 27.10-9C Baøi 6:Hai quaû caàu nhoû hoaøn toaøn gioáng nhau,mang ñieän tích q1,q2 ñaët trong chaân khoâng caùch nhau 20cm thì huùt nhau baèng löïc F1=5.10-7N.Ñaët vaøo giöõa hai hai ε quaû caàu moät taám thuûy tinh daøy d=5cm,coù haèng soá ñieän moâi =4 .Tính löïc taùc duïng giöõa hai quaû caàu khi ñoù: A.1,2.10-7N B. 2,2.10-7N C. 3,2.10-7N. D. 4,2.10-7N Baøi 7:Hai quaû caàu gioáng nhau,tích ñieän nhö nhautreo ôû hai ñaàu A,Bcuûa hai sôïi daây coù ñoä daøi baèng nhau ñaët trong chaân khoâng.Sau ñoù taát caû ñöôïc nhuùng trong daàu coù khoái löôïng rieâng D0,haèng soá ñieän moâi laø ε =4 thì thaáy goùc leäch khoâng ñoåi so vôùi trong khoâng khí.Bieát quaû caàu coù khoái löôïng rieâng laø D.Nhö vaäy ta phaûi coù: D 1 D 2 D 5 D 4 A. = B. = C. = D. = . D0 2 D0 3 D0 2 D0 3 Baøi 8: Coù hai gioït nöôùc gioáng nhau,moãi gioït chöùa moät electron dö .Hoûi baùn kính R cuûa moõi gioït nöôùc phaûi laø bao nhieâu ñeâû löïc tónh ñieän baèng löïc haáp daãn giöõa chuùng.Cho bieát G=6,68.10-11N.m2.kg-2 D=1000Kg.m-3 A.0,01mm B.0,05mm C.0,06mm D.0,076mm. Baøi 9:hai quaû caàu kim loaïi nhoû ñaët caùch nhau moät khoaûng laø r=2cm ñaåy nhau baèng löïc F=4,14N.Ñoä lôùn ñieän tích toång coäng cuûa hai vaät laø5.10-5C.Ñieän tích cuûa moãi vaät laø: A.0,46.10-5C vaø 4.10-5C B.2,6.10-5C vaø 2,4.10-5C -5 -5 C.4,6.10 C vaø 0,4.10 C. D.3.10 C vaø 3.10-5C -5 Baøi 10: hai quaû caàu kim loaïi nhoû hoaøn toaøn gioáng nhau mang ñieän tích luùc ñaàu laø q1=3.10-6C vaø q2=10-6C.Cho chuùng tieáp xuùc nhau roài ñaët caùch nhau 5cm trong khoâng khí.Löïc töông taùc giöõa chuùng laø: A.1,44N B.2,88N C.14,4N. D.28,8N Baøi 11: Toång ñoä lôùn caùc ñieän tích döông vaø caùc ñieän tích aâm trong 1cm3 khí Hidro ôû ñieàu kieän tieâu chuaån: A.Q+=Q-=3,6C B.Q+=Q-=5,6C C.Q+=Q-=6,6C D.Q+=Q-=8,6C Baøi 12:Hai quả kim loại giống nhau mỗi quả có điện tích Q và khối lượng m=10g ,treo bởi hai dây có cùng chiều dài l=30cm vào cùng
 8. một điểm.Giữ quả cầu I cố định theo phương thẳng đứng,dây treo quả cầu II sẽ lệch 600so với phương thẳng đứng như hình vẽ.Tìm Q? A.10-6C B.10-7C -8 C.10 C D.10-9C Baøi 13: hai ñieän tích ñieåm q1 vaø q2=4.q1 ñaët coá ñònh taïi hai ñieåm A,B caùch nhau moät khoaûng a.Hoûi phaûi ñaët ñieän tích q ôû ñaâu ñeå noù caân baèng: A.treân ñöôøng AB caùch A laø a/3 B. treân ñöôøng AB caùch A laø a C.caùch A moät ñoaïn laø a/3 D. treân ñöôøng AB caùch B laø 3a II..Chuyeân ñeà 2 :       ÑIEÄN TRƯỜNG. Caâu 1: Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng: Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm: ur A.cuøng phöông vôùi löïc ñieän F taùc duïng leân ñieän tích q ñaët taïi ñieåm ñoù B.tæ leä nghòch vôùi ñieän tích q ur C.luoân luoân cuøng chieàu vôùi löïc ñieän F D.tæ leä nghòch vôùi khoaûng caùch r Caâu 2: Keát luaän naøo sau ñaây laø sai: A.caùc ñöôøng söùc laø do ñieän tröôøng taïo ra B.hai ñöôøng söùc khoâng theå caét nhau C.qua baát kì ñieåm naøo trong ñieän tröôøng cuõng coù theå veõ ñöôïc moät ñöôøng söùc D.ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng tónh khoâng kheùp kín Caâu 3: Keát luaän naøo sau ñaây laø sai: A.cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø moät ñaïi löôïng vec-tô B.ôû nhöõng ñieåm khaùc nhau trong ñieän tröôøng ,cöôøng ñoä ñieän tröôøng coù theå khaùc nhau veà ñoä lôùn, phöông ,chieàu ur C.do löïc taùc duïng F taùc duïng leân ñieän tích q ñaët taïi nôi coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng u r ur u r ur u r E laø F = q.E neân F vaø E cuøng höôùng D.moãi ñieän tích ñöùng yeân thì xung quanh noù coù ñieän tröôøng tónh Caâu 4: caâu naøo sau ñaây sai khi noùi veà cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm do ñieän tích Q gaây ra caùch noù moät khoaûng r seõ: A.tæ leä vôùi ñoä lôùn ñieän tích Q B.tæ leä nghòch vôùi r C.höôùng xa Q neáu Q>0 D.coù phöông noái Q vaø ñieåm ñoù Caâu 5: cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm Q taïi ñieåm caùch noù moät khoaûng r coù ñoä lôùn laø: εQ ε .Q Q Q A. E = K . B. E = K . C. E = K . D. E = K . r2 r2 ε .r 2 ε .r 2 Caâu 6:trong cac trương hợp sau ,cương độ điên trương tai cac điêm khac nhau có thể có hướng như sau: ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ A.cac điêm đó năm trên đương thăng qua điên tich điêm cô lâp ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̣
 9. B.các điêm đó năm trong điên trương cua hệ hai điên tich điêm hoan toan giông nhau ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ C.cac điêm đó năm trong môt điên trương đêu ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ D.cả A và C đêu đung ̀ ́ Caâu 7: xeùt caùc tröôøng hôïp sau: I.ñieåm A ,B ôû treân cuøng moät ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieän tích ñieåm coâ laäp ôû hai beân ñieän tích ñoù II.ñieåm A vaø B ôû treân cuøng moät ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieän tích ñieåm coâ laäp ôû cuøng phía so vôùi ñieän tích ñoù III.hai ñieåm A vaø B trong moät ñieän tröôøng ñeàu ÔÛ tröôøng hôïp naøo thì cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi hai ñieåm A vaø B coù cuøng höôùng: A.I B.II C.III D.II,III Caâu 8: Moät quaû caàu kim loaïi baùn kính r mang ñieän tích Q>0 ñaët coâ laäp trong chaân khoâng.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm caùch taâm quaû caàu moät khoaûng d laø: Q Q Q Q A. E = k . B. E = k . C. E = k . D. E = k . ( d − r) ( d + r) 2 2 d2 d −r Caâu 9: trong caùc vaät daãn lyù töôûng ,caùc haït mang ñieän coù theå chuyeån ñoäng töï do.Do tính chaát ñoù ,coa ngöôøi caân baèng tónh ñieän : A.ñieän tích vaät daãn tích ñöôïc seõ ñöôïc phaân boá ñeàu khaép theå tích vaät B.coù moät ñieän tröôøng khaùc 0 khaép theå tích cuûa vaät C.coù moät ñieän tröôøng baèng 0 khaép theå tích cuûa vaät D.vaät daãn khoâng theå tích ñieän Caâu 10: ñieän tröôøng taïi moät ñieåm trong khoâng gian gaàn moät ñieän tích laø: A.löïc do moät ñieän tích taùc duïng vaøo ñieän tích ñôn vò ñaët taïi ñieåm ñoù B.coâng do moät ñieän tích thöû ñôn vò sinh ra khi bò caùc löïc ñöa töø voâ cuøng tôùi ñieåm ñoù C.löïc tónh ñieän taïi ñieåm ñoù D.coâng choáng laïi ñieän löïc mang moät ñieän tích thöû töø voâ cuøng tôùi ñieåm ñoù Caâu 11: neáu moät quaû caàu baèng kim loaïi ñöôïc tích ñieän tích Q thì ñieän tröôøng beân trong quaû caàu seõ: A.höôùng vaøo trong theo ñöôøng xuyeân taâm B.baèng 0 C.coù giaù trò baèng giaù trò taïi ñieåm naèm treân maët quaû caàu D.phuï thuoäc vaøo vò trí ñieåm beân trong quaû caàu Caâu 12: giaûi thích naøo trong caùc giaûi thích döôùi ñaây giaûi thích ñuùng hieän töôïng ñaùnh tia löûa quanh caùc thieát bò coù ñieän theá cao(chaúng haïn bieán theá): A.khi ñieän tröôøng ñuû maïnh thì noù trôû thaønh coù theå trong thaáy ñöôïc,trong ñoù tia maøu hoàng laø tia deã thaáy nhaát vì noù gaàn vôùi tia cöïc tím,töùc laø tia coù naêng löôïng lôùn nhaát trong soá caùc tia saùng thaáy ñöôïc B.ñieän tröôøng maïnh ñaõ gia toác caùc e- vaø caùc ion ñaït ñöôïc vaän toác lôùn.Caùc haït naøy va chaïm vôùi caùc phaân töû khoâng khí.Tôùi löôït mình caùc ion khoâng khí laïi ñöôïc gia toác ,moät soá ion vaø e- taùi hôïp vôùi nhau vaø phaùt ra böùc xaï nhìn thaáy coù maøu xaùc ñònh C.caùc e- voán khoâng nhìn thaáy ñöôïc thì baây giôø trong ñieàu kieän taäp trung cao laïi coù theå nhìn thaáy ñöôïc .Sôû dó coù söï taäp trung cao vì coù ñieän theá cao D.ñieän tröôøng maïnh ñaõ hoäi tuï aùnh saùng laïi .Tia maøu hoàng nhìn thaáy ñöôïc chæ laø söï hoäi tuï aùnh saùnh maø ôû ñieàu kieän bình thöôøng khoâng theå nhìn thaáy ñöôïc Caâu 13 :Choïn phaùt bieåu ñuùng: Taïi ñieåm P coù ñieän tröôøng,ñaët ñieän tích thöû q1 taïi P ta thaáy coù löïc ñieän F1 taùc duïng leân q1;thay q1 baèng q2 thì coù löïc F2 taùc duïng leân q2 vaø F2 khaùc F1 veà daáu vaø ñoä lôùn.Ñieàu ñoù laø do: A.khi thay q1 baèng q2 thì ñieän tröôøng taïi P thay ñoåi B.do q1 vaø q2 ngöôïc daùu nhau C.do hai ñieän tích thöû q1 vaø q2 coù ñoä lôùn vaø daáu khaùc nhau D.do ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích thöû khaùc nhau Caâu :choïn caâu sai: 14 Coù ba ñieän tích naèm coá ñònh taïi 3 ñænh cuûa moät hình vuoâng,ngöôøi ta thaáy raèng ñieän tröôøng taïi ñænh coøn laïi baèng 0.Nhö vaäy thì trong 3 ñieän tích ñoù: A.coù hai ñieän tích döông ,moät ñieän tích aâm
 10. B. coù hai ñieän tích aâm ,moät ñieän tích döông C.taát caû ñeàu laø ñieän tích döông D.coù hai ñieän tích baèng nhau,ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích naøy nhoû hôn ñoä lôùn cuûa ñieän tích thöù ba Caâu 15:choïn caâu ñuùng: Taïi A coù ñieän tích ñieåm q1 ,taïi B coù ñieän tích ñieåm q2.Ngöôøi ta tìm ñöôïc moâït ñieåm M maø taïi ñoù ñieän tröôøng baèng 0.M naèm treân ñöôøng thaúng noùi A,B vaø ôû gaàn A hôn B.Ta coù theå noùi ñöôïc gì veà caùc ñieän tích q1,q2 A. q1,q2 cuøng daáu, q1 > q2 B. q1,q2,khaùc daáu q1 > q2 C. q1,q2 cuøng daáu, q1 < q2 D. q1,q2,khaùc daáu q1 < q2 Caâu 16:caâu naøo ñuùng khi noùi veà vec tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng: ur ur A.vec tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E cuøng phöông vaø cuøng chieàu vôùi löïc F taùc duïng leân moät ñieän tích thöû ñaët trong ñieän tröôøng ñoù ur ur B. vec tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E cuøng phöông vaø ngöôïc chieàu vôùi löïc F taùc duïng leân moät ñieän tích thöû ñaët trong ñieän tröôøng ñoù ur ur C. vec tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E cuøng phöông vaø cuøng chieàu vôùi löïc F taùc duïng leân moät ñieän tích thöû döông ñaët trong ñieän tröôøng ñoù ur ur D. vec tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E cuøng phöông vaø ngöôïc chieàu vôùi löïc F taùc duïng leân moät ñieän tích thöû döông ñaët trong ñieän tröôøng ñoù Caâu 17:tính chaát cô baûn cuûa ñieän tröôøng laø: A.ñieän tröôøng gaây ra cöôøng ñoï ñieän tröôøng taïi moãi ñieåm trong noù B.ñieän tröôøng gaây ra ñieän theá taùc duïng leân moät ñieän tích ñaët trong noù C. ñieän tröôøng gaây ra ñöôøng söùc ñieän taïi moïi ñieåm ñaët trong noù D. ñieän tröôøng gaây ra löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích ñaët trong noù Caâu 18:trong caùc quy taéc veõ ñöôøng söùc ñieän sau ñaây,quy taéc naøo sai: A.taïi moät ñieåm baát kì trong ñieän tröôøng noùi chung ta chæ coù theå veõ ñöôïc moät ñöôøng söùc ñi qua ñieåm ñoù B.caùc ñöôøng söùc noùi chung xuaát phaùt ôû ñieän tích aâm, taän cuøng ôû ñieän tích döông C.caùc ñöôøng söùc khoâng caét nhau D.nôi naøo cöôøng ñoä ñieän tröôøng lôùn hôn thì ta veõ caùc ñöôøng söùc daøy hôn Caâu 19: choïn caâu sai: A.ñieän phoå cho ta bieát söï phaân boá caùc ñöôøng söùc ñieän tröôøng B.noùi chung caùc ñöôøng söùc noùi chung xuaát phaùt ôû ñieän tích döông, taän cuøng ôû ñieän tích aâm C.khi moät ñieän tích chuyeån ñoäng trong ñieän tröôøng töø ñieåm M ñeán ñieåm N thì coâng cuûa löïc ñieän tröôøng caøng lôùn khi quaõng ñöôøng ñi töø M ñeán N cuûa ñieän tích caøng daøi D.caùc ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng ñeàu laø caùc ñöôøng thaúng song song vaø caùch ñeàu nhau Caâu 20:cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät daây daãn daøi tích ñieän ñeàu phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch tôùi daây daãn nhö theá naøo? 1 1 1 A. E : B. E : C. E : D. E : R 2 R R2 R3 Caâu 21: choïn caâu sai: A.cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng vec tô ñaët tröng cho söï töông taùc cuûa dieän tröôøng leân ñieän tích ñaët trong noù B.caùc ñöôøng söùc ñieän tröôøng höôùng veà phía ñieän theá taêng C.trong ñieän tröôøng ñeàu cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moïi ñieåm ñeàu nhö nhau D. trong ñieän tröôøng ñeàu caùc ñöôøng söùc song song nhau Caâu :baén moät electron ñi vaøo giöõa hai baûn cuûa moät tuï ñieän phaúng thì quyõ daïo electron giöõa hai baûn laø: A.ñöôøng thaúng B.ñöôøng parabol höôùng veà baûn döông C. ñöôøng parabol höôùng veà baûn aâm D.moät cung ñöôøng troøn
 11. Caâu 22: moät ngöôøi hoaøn toaøn caùch ñieän vôùi maët ñaát vaø ñöôïc noái vôùi moät maùy phaùt tónh ñieän thì toùc göôøi aáy seõ xoøe ra.Ñoù laø do: A.ngöôøi aáy ñöôïc tích ñieän ñaåy toùc ra xa B.cô theå chöùa nhieàu nöôùc coøn toc khoâ neân tích ñieän vaø xoøe ra C.cô theå laø vaät tích ñieän neân toùc xoøe ra theo ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng D.ñieän tích cuøng teân thöôøng ñaåy nhau ñi ra xa vaø phaân boá ôû nhöõng muõi nhoïn cuûa vaät neân toùc ñöôïc tích ñieän cuøng daáu vaø ñaåy nhau neân xoøe ra Caâu 23:tính chaát cô baûn cuûa ñieän tröôøng laø: A.taùc duïng löïc ñieän leân ñieän tích ñaët trong noù B.gaây ra taùc duïng löïc leân nam chaâm ñaët trong noù C.coù mang naêng löôïng raát lôùn D.laøm nhieãm ñieän caùc vaät ñaët trong noù Caâu 24:ñeå ñaëc tröng cho ñieän tröôøng veà phöông dieän taùc duïng löïc ngöôøi ta duøng: A.ñöôøng söùc ñieän tröôøng B.löïc ñieän tröôøng C.naêng löôïng ñieän tröôøng D.vec tô cöôûng ñoä ñieän tröôøng Caâu 25:trong heä SI ñôn vò cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø: A.V/C B.V C.N/m D.V/m ur Caâu 26:caùc ñieän tích q1 vaø q2 gaây ra taïi M caùc ñieän tröôøng töông öùng laø E 1 vaø u r E 2 vuoâng goùc vôùi nhau.Theo nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng thì ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi M laø: u uu uu r r r u uu uu r r r A. E = E1 + E2 B. E = E1 + E2 C. E = E12 + E2 2 D. E = E1 − E2 Caâu 27:Ñieän phoå cho bieát: A.chieàu ñöôøng söùc ñieän tröôøng B.ñoä maïnh hay yeáu cuûa ñieän tröôøng C.söï phaân boá caùc ñöôøng söùc ñieân tröôøng D.höôùng cuûa löïc ñieän tröôøng taùc duïng leân ñieän tích Caâu 28:cöôøng ñoä ñieän tröôøng cuûa moät ñieän tích ñieåm seõ thay doåi nhö theá naøo khi ta giaûm moät nöûa ñieän tích nhöng taêng khoaûng caùch leân gaáp ñoâi: A.taêng 2 laàn B.giaûm 2 laàn C.khoâng ñoåi D.giaûm 4 laàn Caâu 29:neáu ñöôøng söùc coù daïng laø nhöõng ñöôøng thaúng song song caùch deàu nhau thì ñieän tröôøng ñoù ñöôïc gaây bôûi: A.hai maët phaúng nhieãm ñieän song song traùi daáu B.moät ñieän tích aâm C.heä hai ñieän tích ñieåm D.moät ñieän tích döông Caâu 30:coâng cuûa löïc ñieän tröôøng taùc duïng leân moät ñieän tích chuyeån ñoäng töø M ñeán N seõ: A.caøng lôùn neáu ñoaïn ñöôøng ñi caøng lôùn B.phuï thuoäc vaøo daïng quyõ ñaïo C.phuï thuoäc vaøo vò trí caùc ñieåm M vaø N D.chæ phuï thuoäc vaøo vò trí M Baøi 1: coù hai ñieän tích gioáng nhau q1=q2 =10-6C ñaët taïi hai ñieåm A vaø B trong chaân khoâng caùch nhau moät ñoaïn 6cm ôû trong moät moâi tröôøng coù haèng soá ñieän moâi ε =2.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn AB taïi ñieåm M caùch AB moät khoaûng 4cm coù ñoä lôùn laø: A.18.105V/m B.36.105V/m C.15.106V/m D.28,8.105V/m Baøi 2:taïi 3 ñænh cuûa tam giaùc ñeàu ABC coù 3 ñieän tích ñieåm ñöùng yeân q1,q2,q3.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi troïng taâm G cuûa taâm giaùc baèng 0.Ta phaûi coù: A. q1=q2=-q3 B. q1=q2=-q3/2 C. q1=q2=q3 D. q1=q2=-q3/2 Baøi 3:boán ñieän tích ñieåm coù cuøng ñoä lôùn q ñaët ôû 4 ñænh hình vuoâng caïnh a.Daáu cuûa caùc ñieän tích laàn löôït laø +,-,+,-.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi taâm O cuûa hình vuoâng coù ñoâï lôùn :
 12. q q 2 q 2 A.36.109. B. 18.109. C. 36.109. D.0 a2 a2 a2 Baøi 4:coù hai ñieän tích q1=3.10-6C ñaët taïi B vaø q2 =64/9.10-9C ñaët taïi C cuûa moät tam giaùc vuoâng caân taïi Atrong moâi tröôøng chaân khoâng.Bieát AB=30cm,BC=50cm.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi A coù ñoä lôùn: A.100V/m B.700V/m C.394V/m D.500V/m Baøi 5 : moät ñieän tích ñieåm q ñöôïc ñaët trong ñieän moâi ñoàng tính,voâ haïn coù ε =2,5.Taïi ñieåm M caùch q moät ñoaïn laø 0,4m ñieän tröôøng coù cöôøng ñoä 9.105V/m vaø höôùng veà phía ñieän tích q.Hoûi ñoä lôùn vaø daáu cuûa q: A.-40 µ C B.40 µ C C.-36 µ C D. 36 µ C Baøi 6:Moät ñieän tích thöû ñaët taïi dieåm coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø 0,16V/m.Löïc taùc duïng leân ñieän tích ñoù baèng 2.10-4N.Ñoä lôùn cuûa ñieän tích ñoù laø: A.1,25.10-4C B. 1,25.10-3C C. 8.10-4C D. .10-2C -6 Baøi 7 :ñieän tích ñieåm q=-3.10 C ñöôïc ñaët taïi ñieåm maø taïi ñoù ñieän tröôøng coù phöông thaúng ñöùng,chieàu töø treân xuoáng döôùi vaø cöôøng ñoä E=12000V/m.Hoûi phöông ,chieàu vaø ñoä lôùn cuûa löïc taùc duïng leân ñieän tích q : ur A. F coù phöông thaúng ñöùng,chieàu höôùng töø treân xuoáng,ñoä lôùn F=0,36N ur B. F coù phöông naèm ngang,chieàu höôùng töø traùi sang phaûi,ñoä lôùn F=0,48N ur C. F coù phöông thaúng ñöùng,chieàu höôùng töø döôùi leân treân,ñoä lôùn F=0,36N ur D. F coù phöông thaúng ñöùng,chieàu höôùng töø döôùi leân treân,ñoä lôùn F=0,036N Baøi 8:coù moät ñieän tích q=5.10-9C ñaët taïi ñieåm A.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm B caùch A moät khoaûng 10cm: A.5000V/m B.4500V/m C.9000V/m D.2500V/m Baøi 9:coù hai ñieän tích q1 vaø q2 ñaët caùch nhau 10cm.Ñieän tích q1=5.10-9C, ñieän tích q2=-5.10- 9 C. Xaùc ñònh vec tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm M vôùi: I. naèm treân ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieän tích ñoù vaø caùch ñeàu hai ñieän tích A.18000V/m B. 45000V/m C. 36000V/m D. 12500V/m II. naèm treân ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieän tích ñoù vaø caùch q1 5cm,caùch q215cm A.4500V/m B.36000V/m C.18000V/m D.16000V/m Baøi 10 : coù hai ñieän tích q1 vaø q2 ñaët caùch nhau 20cm naèm taïi hai ñieåm A vaø B.Bieát q1=-9 µ C ,q2=4 µ C ,tìm vò trí M maø taïi ñoù ñieän tröôøng baèng 0. A.M naèm treân AB giöõa q1 vaø q2 ,caùch q2 8cm B. M naèm treân AB ngoaøi q2 ,caùch q2 40cm. C. M naèm treân AB ngoaøi q1,caùch q2 40cm D. M naèm treân AB chính giöõa q1, q2 ,caùch q2 10cm Baøi 11: coù hai ñieän tích q1 vaø q2 ñaët caùch nhau 8cm naèm taïi hai ñieåm A vaø B.Bieát q1=-4 µ C ,q2=1 µ C ,tìm vò trí M maø taïi ñoù ñieän tröôøng baèng 0. A.M naèm treân AB ,caùch q1 10cm, caùch q2 18cm B. M naèm treân AB caùch q1 18cm ,caùch q2 10cm C. M naèm treân AB caùch q1 8cm,caùch q2 16cm D. M naèm treân AB caùch q1, 16cm ,caùch q2 8cm Baøi 12 : coù hai ñieän tích q1 vaø q2 ñaët caùch nhau 24cm naèm taïi hai ñieåm A vaø B.Bieát q1=4 µ C ,q2=1 µ C ,tìm vò trí M maø taïi ñoù ñieän tröôøng baèng 0. A.M naèm treân AB ,caùch q1 10cm, caùch q2 12cm B. M naèm treân AB caùch q1 16cm ,caùch q2 8cm C. M naèm treân AB caùch q1 8cm,caùch q2 16cm D. M naèm treân AB caùch q1, 10cm ,caùch q2 34cm Baøi 13:taïi 3 ñænh cuûa tam giaùc ñeàu ABC coù caïnh a=10cm ñaët 3 ñieän tích ñieåm ñöùng yeân q1=q2=q3=10nC.Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng : I.taïi trung ñieåm cuûa caïnh BC cuûa tam giaùc laø: A.0 B.2100V/m C.12000V/m D.6800V/m II.taïi troïng taâm G cuûa taâm giaùc: A.0 B.1200V/m C.2400V/m D.3600V/m Baøi 14:moät ñieän tích q =10-7C ñaët trong ñieän tröôøng cuûa ñieän tích dieåm Q,chòu taùc duïng löïc F=3.10-3N.Tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm daët ñieän tích q vaø tìm ñoä lôùn cuûa ñieän tích Q.Bieát raèng hai ñieän tích ñaët caùch nhau moät khoaûng r=30cm . A.E=2.104V/m,Q=3.10-7C B. E=3.104V/m,Q=4.10-7C C. E=3.104V/m,Q=3.10-7C D. E=4.104V/ m,Q=4.10 C-7 Baøi 15 :moät ñieän tích q=2,5 µ C ñöôïc ñaët taïi ñieåm M.Ñieän tröôøng taïi M coù hai thaønh phaàn EX=6000V/m vaø EY= −6 3.103V / m .Vec tô löïc taùc duïng leân ñieän tích q laø:
 13. A.F=0,3N,laäp vôùi truïc 0y moät goùc 1500 B. F=0,03N,laäp vôùi truïc 0y moät goùc 300 C. F=0,03N,laäp vôùi truïc 0y moät goùc 115 0 D. F=0,12N,laäp vôùi truïc 0y moät goùc 1200 Baøi 16:Moät quaû caàu nhoû coù khoái löôïng m=1g treo vaøo moät ñieåm 0 baèng moät daây tô coù chieàu daøi l.Quûa caàu naèm trong ñieän tröôøng ñeàu coù phöông naèm ngang ,cöôøng ñoä E=2KV/m.Khi ñoù daây treo hôïp vôùi phöông thaúng ñöùng moät goùc 600.Hoûi söùc caêng cuûa sôïi daây vaø ñieän tích cuûa quaû caàu laø bao nhieâu: A.q=5,8 µ C ;T=0,01N B. q=6,67 µ C ;T=0,03N C. q=7,26 µ C ;T=0,15N D. q=8,67 µ C ;T=0,02N Baøi 17:cho hai taám kim loaïi song song naèm ngang ,nhieãm ñieän traùi daáu.Khoaûng khoâng gian giöõa hai taám kim loaïi ñoù chöùa ñaày daàu.Moät quaû caàu baèng saét baùn kính R=1cm mang ñieän tích q naèm lô löûng trong lôùp daàu.Ñieän tröôøng giöõa hai taám kim loaïi laø ñieän tröôøng ñeàu höôùng töø treân xuoáng döôùi vaø coù cöôøng ñoä 20000V/m.Hoûi ñoä lôùn vaø daáu cuûa ñieän tích q.Cho bieát khoái löôïng rieâng cuûa saét laø7800kg/m3,cuûa daàu laø 800kg/m3 A.-12,7 µ C B.14,7 µ C C.-14,7 µ C D.12,7 µ C Baøi 18: coù 3 ñieän tích q gioáng nhau ñaët ôû 3 ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm ñaët cuûa moãi ñieän tích do hai ñieän tích kia gaây ra coù ñoä lôùn laø bao nhieâu neáu ba ñieän tích cuøng daáu : 2.q. 2 q. 3 q. 3 q 3 A. E = K. B. F = 2.K . C. E = K. D. E = K. a2 a2 3.a 2 a2 Baøi 19 :coù 3 ñieän tích q gioáng nhau ñaët ôû 3 ñænh cuûa moät tam giaùc ñeàu caïnh a.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm ñaët cuûa moãi ñieän tích do hai ñieän tích kia gaây ra coù ñoä lôùn laø bao nhieâu neáu coù moâït ñieän tích traùi daáu vôùi hai ñieän tích coøn laïi : 2.q. 3 q. 3 q. 3 . q 3 A. E = K. B. F = 2.K . C. E = K. D. E = 4.K . a2 a2 a2 a2 Baøi 20:cho 4 ñieän tích ñieåm coù cuøng ñoä lôùn q ñaët taïi 4 ñænh cuûa moät hình vuoâng caïnh a.Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaây ra bôûi 4 ñieän tích ñoù taïi taâm O cuûa hình vuoâng trong caùc tröôøng hôïp: I.Boán ñieän tích cuøng daáu: 2.q 4.q. 2 q. 3 A. E0 = K. B. Eo = K. C.E0 = 0 D. Eo = K . a2 a2 a2 II.Hai ñieän tích coù daáu + vaø hai ñieän tích coù daáu -,caùc ñieän tích cuøng daáu keà nhau: 2.q. 3 q. 3 q. 3 4.q. 2 A. Eo = K . B. Eo = K . C. Eo = K . D. Eo = K . a2 a2 2.a 2 a2 III. Hai ñieän tích coù daáu + vaø hai ñieän tích coù daáu -,caùc ñieän tích ñaët xen keõ nhau: 2.q 4.q. 2 q. 3 A. E0 = K. B. Eo = K. C.E0 = 0 D. Eo = K . a2 a2 a2 Baøi 21:moät proton ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu E=2.106V/m coù phöông naèm ngang.Khoái löôïng cuûa proton laø m=1,67.10-27kg: I.Gia toác cuûa proton laø: A.19.1013m/s2 B. 4,3.1013m/s2 C.9,5.1012m/s2. D. 9,1.1013m/s2. II.Toác ñoä cuûa proton khi noù ñi ñöôïc 50cm doïc theo ñöôøng söùc ñieän tröôøng: A.6,8m/s B.13,8 m/s C.7,8 m/s D.18,3 m/s Baøi 22:Xaùc ñònh vecto cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm M treân ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn a. 3 AB =a,caùch trung ñieåm O cuûa AB moät ñoaïn OM= trong caùc tröôøng hôïp sau: 6 I.Ñaët taïi A,B caùc ñieän tích döông q: q u r 2.q u r A. E = K. 2 ; E höôùng theo trung tröïc cuûa AB,ñi xa AB B. E = K. 2 ; E höôùng theo trung a a tröïc cuûa AB,ñi vaøo AB 3.q u r 2.q u r C. E = K. 2 ; E höôùng theo trung tröïc cuûa AB,ñi xa AB D. E = K. 2 ; E höôùng song song a a vôùi ñoaïn AB II. Ñaët taïi A ñieän tích döông + q,taïi B ñieän tích aâm -q: q u r 3.q. 3 ; u höôùng song song AB r A. E = K. ; E höôùng theo trung tröïc cuûa AB,ñi xa AB B. E = K. E a2 a 2
 14. 3.q ur 2.q ur C.E = K. 2 t t ung  röï cuûa  ñixa     D .E = K . 2 ; E höôùng song song vôùi ;E höôùng  heo  r t c  AB,   AB     a a ñoaïn AB Baøi 23:m oät haï   it ch  eän    t buï  í di khoáil ng  = 10­8g   öôï m naèm   caân  baèng  rong  oät ñi t m   eän  röôøng  t ñeàu  haúng  t ñöùng  höôùng  xuoáng  coù  cöôøng  ñoä  1000V/ . i E= m Ñ eän  í haï   inaøy  t ch  t buï  coù  eän  ñi t ch aø  í l bao  eâu: nhi A. 10­10C ­ B. 10­13 C ­ C. ­10 C 10 D . 10­13 C ­ Baøi 24:M oät quaû   caàu  khoáil ng  = 0,  öôï m 2kg  r vaøo  oät sôï  t eo  m   idaây  ô  t ñaët t   rong  oät ñi m   eän  t öôøng  r ñeàu  naèm   ngang  coù  cöôøng  ñoä  1000V/ . aây  r l E= m D t eo eäch  vôùiphöông  haúng    t ñöùng  m oät goùc  0. oä ôùn    45 Ñ l cuûa  eän  í quaû  ñi t ch  caàu  coù  aù  rò: gi t A.0, 10­6C   5. B.2. ­6C   10 C.0, 10­3C   5. D . 10­3C 2. Baøi 25  m oät quaû  :   caàu  m  oaï  ki l inhoû  coù  khoáil ng  ñöôï q= 10 5C  r baèng  oät sôï   öôï 1g  c  ­ t eo  m   idaây  m aûnh  coù  eàu  chi daøilvaø     ñaët t   rong  oät ñi m   eän  r t öôøng  ñeàu  Khiquaû  E.   caàu  ñöùng  caân  baèng  t   hìdaây  r hôï vôùiphöông  haúng  t eo  p    t ñöùng  oät goùc  0.. m   60 Xaùc  ñònh  cöôøng  ñoä  eän  röôøng  ñi t E: A. 1730V/ m B. 1520V/ m C. 1341V/ m D. 1124V/ m Baøi 26: . Mét ®iÖn tÝch q = 10­7 C ®Æt t¹i 1 ®iÓm A trong ®iÖn trêng , chÞu t¸c dông  mét lùc F= 3.10­3 N . Cêng ®é ®iÖn trêng t¹i A cã ®é lín ? A.1/3.1010 V/m B.3.104 V/m C.3.1010 V/m D.1/3.10- 4 V/m Baøi 27 :Cöôøng  ñoä  ñieän  tröôøng  cuûa  moät  ñieän  tích ñieåm     baèng    taïiA  36V/m,taïi baèng   B  9V/ m.Hoûi  cöôøng  ñoä  ñieän  tröôøng    taïitrung  ñieåm   cuûa    bao  C  AB laø  nhieâu?.Cho  bieát A,B,C    cuøng  naèm   treân  Baøi 28:  moät  A.30V/m Moät  ñöôøng  quaû  caàu  söùc. B.25V/m nhoû  coù khoái löôïng  = 0,25g      m C.16V/m ,mang  αñieän  D .12V/m tích q=2,5. 9C    10­ treo  vaøo  moät  ñieåm   baèng  0  moät  daây  coù  tô  chieàu  daøi l.Quûa    caàu  naèm   trong  ñieän  tröôøng  ñeàu  coù  phöông  naèm   ngang  ,cöôøng  ñoä  E=10 6  V/m.Khi ñoù    daây  treo  hôïp  vôùi phöông    thaúng  ñöùng  moät  goùc:   A.  α=15 0 B.  α=30 0 C. α=45 0   D.  α=60 0 ­6 Baøi 29:Hai  ñieän  tích q1=q 2=10 C    ñaët      taïihai ñieåm   A,B  caùch  nhau  6cm   trong  ôû  moät  ñieän  moâi  coù  haèng  soá  ñieän  moâi  =2.Cöôøng  ñoä  εñieän  tröôøng    taïiñieåm     M naèm   treân  trung  tröïc   cuûa  ñoaïn   AB caùch    AB moät  khoaûng  4cm   laø: A.18.105V/m B.15.106V/m C.36.105V/m D .Moät  giaù   trò khaùc Baøi 30:electron bay    töø  baûn  aâm   sang  baûn  döông  cuûa  moät    tuïñieän  phaúng,ñieän  tröôøng  giöõa   hai baûn  cuûa    tuïcoù  cöôøng  ñoä  E=9.104V/mKhoaûng  caùch  giöõa    hai baûn  d=7,2cm.Khoái laø    löôïng  cuûa  electron  m = 9.10 ­31 kg.Vaän  laø  toác  ñaàu  cuûa  electron  baèng  0.Thôøi gian    bay  cuûa  electron  laø: A.1,73.10­8s B.3.10­9s C.  3.10­8s D.  1,73.10­9s Baøi 31:  electron  bay  töø  baûn  döông  sang  baûn  aâm   cuûa  moät    tuïñieän  phaúng,ñieän  tröôøng  4 giöõa   hai baûn  cuûa    tuïcoù  cöôøng  ñoä  E=4,5.10 V/mKhoaûng  caùch  giöõa   hai baûn  d=8cm.Khoái  laø  löôïng  cuûa  electron  m = 9.10 ­31 kg.Vaän  laø  toác  ñaàu  cuûa  electron  baèng  0=8.107m/s.Hoûi chuyeån  v   ñoäng  cuûa  electron  nhö  theá  naøo: A.chaäm   daàn  ñeàu  vôùi gia    toác0,8.1015 m/s2,ñiveà    baûn  aâm B.ñiveà    baûn  aâm   nhanh  daàn  ñeàu  15 2 vôùi gia    toác  1,6.10 m/s C.    ñi veà  baûn  aâm   chaäm   daàn  ñeàu  vôùi gia    toác  1,6.1015 m/s2roàiñoåi chieàu        ñi nhanh  daàn  veà  baûn  döông D .ñi veà      baûn  aâm   chaäm   daàn  ñeàu  vôùi gia    toác0,8.1015 m/s2,roàiñoåi chieàu          ñi nhanh  daàn  veà  baûn  döông Baøi 32 :cho    hai taám   kim  loaïi  song  song  naèm   ngang  caùch  nhau  2cm   ,nhieãm   ñieän  traùi   daáu.Muoán  laøm   cho  ñieän  tích q=5.10­10 C      di chuyeån  töø  taám   naøy  ñeán  taám   caàn  kia  toán  moät  coâng  A=2.10­9J.Cho  bieát ñieän    tröôøng  beân  ôû  trong    hai taám   kim  loaïi ñaõ  cho  ñieän  laø  tröôøng  ñeàu  vaø  coù  ñöôøng  söùc  vuoâng  goùc  vôùi caùc    taám.  Xaùc  ñònh  cöôøng  ñoä  ñieän  tröôøng  beân  E  trong    hai taám   kim  loaïi  ñoù: A.20V/m B.200V/m C.2000V/m D.20000V/m Baøi 33:Ba  ñieåm   A,B,C  3  laø  ñænh   cuûa  tam   giaùc  ñeàu  caïnh  a=40cm   naèm   trong  ñieän  tröôøng  ñeàu  coù  cöôøng  ñoä  ñieän  tröôøng  300V/m.BC  laø  song  song  vôùi ñöôøng    söùc  vaø  ñöôøng  söùc  coù  chieàu  töø  sang  C  B.Khi moät    ñieän  tích q=5.108C      di chuyeån  töø  ñeán  thìcoâng  B  A    cuûa   löïcñieän  tröôøng  laø: A.12.10­6J B.­ 12.10­6J C.3.10­6J D .­3.10­6J ­9 ­6 Baøi 34:moät  haïtbuïicoù      khoái löôïng  = 4,5.10 kg,ñieän    m tích q=1,5.10 C,chuyeån    ñoäng  giöõa    hai taám   kim  loaïi  song  song  naèm   ngang  caùch  nhau  2cm   ,nhieãm   ñieän  traùidaáu.Bieát haïtchuyeån        ñoäng  töø  baûn  döông  sang  baûn  aâm   vôùi vaän    toác  ban  ñaàu  baèng  0.Cöôøng  ñoä  ñieän  tröôøng  giöõa   hai baûn  E=3000V/m. laø  I.Giatoác    cuûa  haïtbuïicoù      ñoä  lôùn  laø: A.1,8.106m/s2 B.2.106m/s2 C.2.105m/s2 D.  6m/s2 10 II.Thôøigian    caàn  thieátñeå   haïtbuïibay      töø  baûn  döông  sang  baûn  aâm   laø: A.4.10­8s B.4.10­4s C.2.10­4s D.2.10­8s
 15. III.Khi chaïm vaøo baûn ,ñoäng naêng cuûa haït buïi laø: A.3.10 -5J B.9.10 -3J C.3.10 -3J D.9.10 -5J Baøi 35:moät quaû caàu khoái löôïng 10g ñöôïc treo vaøo moät sôïi chæ caùch ñieän.Quûa caàu mang ñieän tích Q=0,1 µ.Ñaët C α quaû caàu vaøo trong ñieän tröôøng Ñeàu E thì quaû caàu leäch khoûi vò trí luùc ñaàu,daây treo hôïp vôùiñöôøng thaúng ñöùng moät goùc =30 0(nhö α hình veõ). Hoûi ñoä lôùn cuûañieän tröôøng E vaø söùc caêng cuûa sôïi daây laø bao nhieâu? A.E=87.10 2V/m µ C ,T=0,115N B. 87.10 3V/m,T=0,115N. C.E=57,8.10 1V/m T=0,015N D. Ñaùp soá khaùc Q
 16. III..Chuyeân ñeà  : COÂNG CUÛA LÖÏC ÑIEÄN TRÖÔØNG. ÑIEÄN THEÁ­HIEÄU ÑIEÄN THEÁ.    Caâu 1: choïn caùc cuïm töø ñeå ñieàn vaøo choã troáng cho hôïp nghóa:   “……laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho tröôøng tónh ñieän ……vaø ño baèng thöông soá cuûa……vôùi ñieän tích ñieåm ñoù “ A.hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm , giöõa hai ñieåm veà phöông dieän naêng löôïng , coâng cuûa löïc ñieän tröôøng thöïc hieän leân ñieän tích di chuyeån giöõa hai ñieåm ñoù B.cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm, taïi moät ñieåm veà phöông dieän taùc duïng löïc , löïc ñieän tröôøng ñaët leân ñieän tích ñaët taïi ñieåm ñoù C.hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm , giöõa hai ñieåm veà khaû naêng thöïc hieän coâng , coâng cuûa löïc ñieän tröôøng thöïc hieän leân ñieän tích di chuyeån giöõa hai ñieåm ñoù D. caû A,B,C ñeàu ñuùng Caâu 2:moät ñieän tích aâm di chuyeån trong ñieän tröôøng töø A ñeán B ,löïc ñieän tröôøng thöïc hieän coâng leân ñieän tích coù giaù trò döông .Khi ñoù: A.ñieän theá ôû B lôùn hôn ôû A B.chieàu ñieän tröôøng höôùng töø A sang B C. chieàu ñieän tröôøng höôùng töø B sang A D.Caû A vaø C ñeàu ñuùng.   Caâu 3  moät ñieän tích döông di chuyeån trong ñieän tröôøng ñeàu töø A ñeán B treân moät ñöôøng söùc  : thì ñoäng naêng cuûa noù taêng.Keát quaû naøy cho thaáy: A.V A U NM B. U MN < U NM C. U MN = U NM D. U MN =- U NM   Caâu 12 Coâng thöùc lieân heä giöõa cöôøng ñoä ñieän tröôøng vaø hieäu ñieän theá laø:  : A A F A.U=E. d B. U = C. E = D. E = q q.d q   Caâu 13   : moät ñieän tích q chuyeån ñoäng töø M ñeán Q,N, roài töø N laïi ñeán P coù quyõ ñaïo nhö hình veõ. Trong caùc bieåu thöùc veà coâng cuûa löïc ñieän tröôøng sau ñaây, bieåu thöùc naøo laø sai: A. A MQ=- A QN B.A MN=A NP C.A QP=A QN D. A MQ=A MP     14 :Hieäu ñieän theá giöõ hai taám kim loaïi phaúng ñaët song song vôùi nhau taêng 3laàn , coøn Caâu    khoaûng caùch giöõ hai taám taêng 2 laøn thì cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong hai taám taêng giaûm nhö theá naøo
 17. A. t aêng hai l aàn B. gi aûm hai l aàn C. t aêng boán l aàn D gi aûm boán l aàn .   Caâu    hieäu   15: ñieän theá giöõu    hai taám  kim loaïi  phaúng ñaët song  song vôùi nhau    taêng  laàn   3  ,coøn  khoaûng caùch  giöõ    hai taám  taêng  laàn    2  thìcöôøng ñoä ñieän tröông  trong    hai taám  taêng giaûm  nhö theá  naøo   A.taêng    1,5 laàn  B.taêng  laàn  6  C.giaûm   laàn  6  D.giaûm  1,5 laàn  Baøi 29:Hai  ñieän tích q1 =q2 =10-6 C ñaët taïi hai ñieåm A,B caùch nhau 6cm ôû trong moät ñieän moâi coù   ε haèng soá ñieän moâi =2.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm M naèm treân trung tröïc cuûa ñoaïn AB caùch AB moät khoaûng 4cm laø: A.18.105 V/m B.15.106 V/m C.36.105 V/m D.Moät giaù trò khaùc Baøi 33:Ba  ñieåm  A,B,C  3  laø  ñænh   cuûa tam   giaùc  ñeàu  caïnh a=40cm  naèm  trong ñieän tröôøng ñeàu  coù  cöôøng ñoä  ñieän tröôøng  300V/m.BC  laø  song  song  vôùi ñöôøng    söùc vaø ñöôøng  söùc coù chieàu töø C  sang B.Khi moät    ñieän tích q=5.108 C di chuyeån töø B ñeán A thì coâng cuûa löïc ñieän tröôøng laø:   A.12.10-6 J B.-12.10-6 J C.3.10-6 J D.-3.10-6 J -7 Baøi 7:moät ñieän tích q=10 C ñi töø ñieåm A tôùi moät ñieåm B trong moät ñieän tröôøng thu ñöôïc naêng löôïng W=3.10-5J.Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A,B coù giaù trò: A.300V B.100/3V C.30V D.1000/3V Baøi 8:Moät electron bay vôùi vaän toác v=1,2.107m/s töø moät ñieåm coù ñieän theá V1=600V theo höôùng cuûa moät ñöôøng söùc.Ñieän theá V2 cuûa ñieåm maø ôû ñoù electron döøng laïi coù giaù trò naøo sau ñaây: A.405V B.-405V C.195V D.-195V Baøi 9:ba ñieåm A,B,C naèm trong moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä ñieän tröôøng 200V/m.A,B,C laø ba ñænh cuûa tam giaùc vuoâng taïi A,coù AC song song vôùi ñöôøng söùc ñieän tröôøng chieàu töø A ñeán C cuøng chieàu vôùi ñöôøng söùc vaø AC=15cm.Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm C,B laø: A.UCB=30V B.UCB=-30V C.UCB=40/3V D.Khoâng xaùc ñònh ñöôïc Baøi 10:Ba ñieåm A,B,C naèm trong moät ñieän tröôøng ñeàu hôïp thaønh moät tam giaùc vuoâng coù caïnh BC vuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc ñieän tröôøng.So saùnh ñieän theá ôû caùc ñieåmC A,B,C: A.VA=VB>VC B. VA=VB
 18. Baøi 10: Moät proton ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu E=2.106V/m.Cho bieát khoái löôïng cuûa proton laø m=1,67.10-27kg vaø boû qua troïng löïc. I.Gia toác cuûa proton laø: A.3,2.1014m/s2 B.1,67.1014m/s2 C.1,92.1014m/s2. D.3,84.1014m/s2 II.Ban ñaàu proton ñöùng yeân,vaäy sau khi proton ñi doïc theo ñöôøng söùc ñöôïc moät khoaûng laø s=0,5m thì toác ñoä maø proton ñaït ñöôïc laø: A.1,38.107m/s. B. 1,38.108m/s C. 1,38.109m/s D. 10 1,38.10 m/s Baøi 34:moät haït buïi coù khoái löôïng m=4,5.10 -9kg,ñieän tích q=1,5.10 -6C,chuyeån ñoäng giöõa hai taám kim loaïi song song naèm ngang caùch nhau 2cm ,nhieãm ñieän traùi daáu.Bieát haït chuyeån ñoäng töø baûn döông sang baûn aâm vôùi vaän toác ban ñaàu baèng 0.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng giöõa hai baûn laø E=3000V/m. I.Gia toác cuûa haït buïi coù ñoä lôùn laø: A.1,8.10 6m/s 2 B.2.10 6m/s 2 C.2.10 5m/s 2 D. 10 6m/s 2 II.Thôøi gian caàn thieát ñeå haït buïi bay töø baûn döông sang baûn aâm laø: A.4.10 -8s B.4.10 -4s C.2.10 -4s D.2.10 -8s III.Khi chaïm vaøo baûn ,ñoäng naêng cuûa haït buïi laø: A.3.10 -5J B.9.10 -3J C.3.10 -3J D.9.10 -5J Baøi 10:Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M,N laø UMN=1V.Moät ñieän tích q=1C di chuyeån töø M ñeán N thì coâng cuûa löïc ñieän tröôøng baèng: A.-1J. B.1J C.1eV D.-1eV Baøi 10: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M,N trong ñieän tröôøng laø UMN=100V. I.Coâng cuûa ñieän tröôøng dòch chuyeån proton töø M ñeán N laø: A. 1,6.10-17J. B. 1,6.10-19J C. 1,6.10-17eV D. 1,6.10-19eV II.Coâng cuûa ñieän tröôøng dòch chuyeån electron töø M ñeán N laø: A. 1,6.10-17J. B. -1,6.10-17J C. 1,6.10-17eV D. -1,6.10-17eV III. Coâng cuûa ngoaïi löïc khi dòch chuyeån electron töø M ñeán N laø: A. 1,6.10-17J B. -1,6.10-17J. C. 1,6.10-17eV D. -1,6.10-17eV Baøi :Hai taám kim loaïi song song caùch nhau 2cm vaø ñöôïc nhieãm ñieän traùi daáu nhau.Muoán laøm cho ñieän tích q=5.10-10C di chuyeån töø taám naøy ñeán taám kia caàn toán coâng A=2.10-9J.Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng beân trong hai taám kim loaïi ñoù.Cho bieát ñieän tröôøng beân trong hai taám laø ñieän tröôøng ñeàu vaø coù caùc ñöôøng söùc vuoâng goùc vôùi caùc taám: A.100V/m B.200V/m. C.300V/m D.400V/m Baøi :Moät electron chuyeån ñoäng doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu coù E=100V/m.Vaän toác ban ñaàu cuûa electron baèng 300km/s.Hoûi cho ñeán khi döøng laïi thì electron ñi ñöôïc quaõng ñöôøng laø bao nhieâu,bieát me=9,1.10-31kg A.2,56mm. B.2,56cm C.2,56dm D.2,56m Baøi :Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N laø UMN=2V.Moät ñieän tích q=-1C di chuyeån töø N ñeán M thì coâng cuûa löïc ñieän tröôøng laø: A.-2J B.2J. C.-0,5J D.0,5J -15 Baøi :Moät haït buïi khoái löôïng m=3,6.10 kg naèm lô löõng giöõa hai taám kim loaïi song song naèm ngang vaø nhieãm ñieän traùi daáu.Ñieän tích cuûa noù baèng4,8.10-18C.Hai taám kim loaïi naøy caùch nhau 2cm.Hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai baûn khi ñoù laø: A.25V B.50V C.75V. D.100V Baøi : Moät quaû caàu khoái löôïng m=4,5.10-3kg treo vaøo moät sôïi daây daøi 1m. Quûa caàu naèm giöõa hai taám kim loaïi song song ,thaúng ñöùng nhö hình veõ. α Hai taám kim loaïi naøy caùch nhau 4cm.Hieäu ñieän theá ñaët U=750V ñöôïc ñaët vaøo hai baûn ,khi ñoù quaû caàu leäch ra khoûi vò trí caân baèng 1cm.Tìm q=? A.24.10-9C B.-24.10-9C. - + -9 -9 C.48..10 C D.-36.10 C Baøi :Trong deøn hình cuûa maùy thu hình,caùc electron ñöôïc taêng toác bôûi hieäu - ñieän theá 25000V.Hoûi khi electron ñaäp vaøo maøn hình thì vaän toùc cuûa noù baèng + bai nhieâu,bieát raèng ban ñaàu electron ñöùng yeân: A.6,4.107m/s B.7,4.107m/s - + 7 C.8,4.10 m/s D.9,4.107m/s. Baøi :Gæa thieát raèng trong moït tia seùt coù moät ñieän tích q=25C ñöôïc phoùng töø ñaùm maây doâng xuoáng ñaát vaø khi ñoù hieäu ñieän theá giöõa ñaùm maây vaø maët ñaát laø U=1,4.108V. I.Tìm naêmg löôïng cuûa tia seùt ñoù: A.25.108J B.30.108J C.35.108J D.40.108J
 19. II.Naêng löôïng naøy coù theå laøm bao nhieâu kg nöôùc ôû 1000C hoùa thaønh hôi ôû nhieät ñoä ñoù.Cho bieát L=2,3.106J/kg A.1120kg B.152kg. C.2172kg D.2247kg Baøi :moät ñieän tích ñieåm q=10 µC chuyeån ñoäng töø ñibnhr B ñeán ñænh C cuûa moät tam giaùc ñeàu ABC.Tam giaùc ABC naèm trong ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä E=5000V/m.Ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng naøy song song vôùi caïnh BC vaø coù chieàu töø C ñeán B.Tìm coâng cuûa löïc dieän tröôøng trong hai tröôøng hôïp khi A ñieän tích q di chuyeån theo ñoaïn BC vaø khi ñieän tích q di chuyeån theo ñoaïn gaáp khuùc BAC A.ABC=-5.10-4J ;ABAC=-10.10-4J B. ABC=-2,5.10-4J ;ABAC=-5.10-4J B -4 -4 C. ABC=-5.10 J ;ABAC=-5.10 J. C D. ABC=5.10-4J ;ABAC=10.10-4J Baøi :Moät proron bay theo phöông cuûa ñöôøng söùc ñieän tröôøng.Luùc proton ôû ñieåm A thì vaän toác cuûa proton laø 2,5.104m/s Khi bay ñeán B thì vaän toác cuûa proton baèng 0.Ñieän theá taïi A baèng 500V.Xaùc ñònh ñieän theá taïi ñieåm A: A.406,7V B.503,3V. C.500V D.533V Baøi :Maët trong cuûa maøng teá baøo trong cô theå con ngöôøi tích ñieän aâm,maët ngoaøi tích ñieän döông.Hieäu ñieän theá giöõa hai maët naøy baèng 0,07V.Maøng teá baøo daøy8.10-9m.Hoûi cöôøng ñoä ñieän tröôøng trong maøng teá baøo coù giaù trò baèng bao nhieâu: A.5,75V/m B.6,75V/m C.7,75V/m D.8,75V/m. Baøi :Khoaûng caùch giöõa hai baûn cuûa tuï dieän phaúng laø d=5cm,hieäu ñieän theá giöõa hai baûn ñoù laø 50V. I.Hoûi ñieän tröôøng vaø caùc ñöôøng söùc ñieän tröôøng ôû beân trong hai baûn nhö theá naøo? Tính cöôøng ñoâï ñieän tröôøng beân trong hai baûn tuï ñoù? A.ñieän tröôøng bieán ñoåi,ñöôøng söùc laø ñöôøng cong,E=1200V/m B. ñieän tröôøng bieán ñoåi taêng daàn,ñöôøng söùc laø ñöôøng troøn,E=800V/m C. ñieän tröôøng ñeàu,ñöôøng söùc laø ñöôøng thaúng,E=1000V/m. D. ñieän tröôøng ñeàu,ñöôøng söùc laø ñöôøng thaúng,E=1200V/m II.Moät electron ban ñaàu coù vaän toác raát nhoû chuyeån ñoäng töø baûn tích ñieän aâm veà phía baûn tích ñieän döông.Hoûi khi tôùi taám tích ñieän döông thì electron nhaän ñöôïc moät naêng löôïng baêng bao nhieâu?Tính vaän toác cuûa electron luùc ñoù: A W=8.10-18J;V=4.2.106m/s. B.W=6.1O-18J ;V=2,2.106m/s -18 6 C.W= 7.10 J ;V=3,2.10 m/s D.W=8.10-18J;V=1,2.106m/s Baøi :Coâng cuûa löïc dieän tröôøng laøm di chuyeån ñieän tích q giöõa hai ñieåm coù hieäu ñieän theá U=2000V laø A=1J.Tìm ñoä lôùn cuûa ñieän tích ñoù: A.2.10-3C B. 5.10-3C C. 5.10-3C D. 5.10-4C. Baøi :Giöõa hai ñieåm A vaø B coù hieäu ñieän theá baèng bao nhieâu neáu moät ñieän tích q=10- 6 C thu ñöôïc naêng löôïng W=2.10-4J khi ñi töø A ñeán B: A.100V B.200V. C.400V D.500V Baøi :Electron-voân laø naêng löôïng maø moät electron thu ñöôïc khi noù ñi qua quaõng ñöôøng coù hieäu ñieän theá hai ñaàu baèng 1V I.Haõy tính electron-voân ra Jun A.1eV=1,6.10-19J. B. 1eV=9,1.10-31J C. 1eV=1,6.10-13J D. 1eV=22,4.10-24J II.Vaän toác cuûa electron coù naêng löôïng 0,1MeV laø: A. v=0,87.108m/s B. v=1,87.108m/s. C. v=2,87.108m/s D. v=2,14.108m/s Baøi :Hai baûn tuï ñieän phaúng naèm ngang ,song song vaø caùch nhau d=10cm, hieäu ñieän theá giöõa hai baûn laø U=100V.Moät electron coù vaän toác ban ñaàu v0=5.106m/s chuyeån ñoäng doïc theo ñöôøng söùc veà phía baûn ñieän tích aâm. I.Xaùc ñònh gia toác cuûa electron: A.15,2.1013m/s2 B. -15,2.1013m/s2 13 2. C.-17,6.10 m/s D. 17,6.1013m/s2 A B C II.Quaõng ñöôøng maø electron ñi ñöôïc cho ñeán khi döøng laïi laø: A.s=7,1cm. B. s=12,2cm C. s=5,1cm D. s=17,1cm E1 E2 Baøi :Cho 3 baûn kim loaïi tích ñieän A,B,C nhö hình veõ.Cho d1=5cm,d2=8cm. Coi ñieän tröôøng giöõa hai baûn laø ñeàu,coù chieàu nhö hình veõ vaø coù ñoä lôùn E1=40000V/m,E2=50000V/m.Tính ñieän theá VB,VC cuûa caùc baûn B,C neáu laáy goác ñieän theá laø ñieän theá cuûa baûn A. A. VB =2000V/m,VC=4000V/m B. VB =-2000V/m,VC=4000V/m d1 d2
 20. C. VB =-2000V/m,VC=2000V/m D. VB =2000V/m,VC=-2000V/m Baøi :Hai ñieän tích ñieåm q1=6,6.10-9C,q2=1,3.10-9C coù cuøng daáu vaø ñaët caùch nhau moät khoaûng r1=40cm. II.Caàn thöïc hieän moät coâng A1 baèng bao nhieâu ñeå ñöa chuùng laïi gaàn nhau ñeán luùc caùch nhau moät khoaûng r2=25cm. A-1,93.10-6J B. 1,93.10-8J C. 1,16.10-16J. D.-1,16.10-19J II. Caàn thöïc hieän moät coâng A2 baèng bao nhieâu ñeå ñöa chuùng ra xa voâ cuøng: A-1,93.10-6J. B. 1,93.10-6J C. 1,16.10-16J D.-1,16.10-19J Baøi: Moät quaû caàu baèng kim loaïi coù baùn kính a=10cm.Tính ñieän theá gaây bôûi quaû caàu taïi ñieån A caùch taâm quaû caàu moät khoaûng R= 40cm vaø taïi ñieåm B treân bôø maët quaû caàu trong caùc tröôøng hôïp: I.ñieän tích cuûa quaû caàu laø Q=.10-9C. A.VA= 12,5V; VB=90VB. VA= 18,2V; VB=36V C. VA= 22,5V; VB=76V D. VA= 22,5V; VB=90V. II.ñieän tích cuûa quaû caàu laø Q=-5.10-8C. A.VA= 922V; VB=-5490V B.VA= 1125,5V; VB=2376V C.VA= -1125V; VB=-4500V. D.VA= -4500V; VB=1125V Baøi :Moät gioït thuûy ngaân hình caàu baùn kính R=1mm mang ñieän tích q=3,2.10-13C ñaët trong ñieän moâi laø khoâng khí: I.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng treân bôø maët gioït thuûy ngaân laø: A.E=2880V/m. B.E=3200V/m C.E=1440V/m D.E=1600V/m II.Ñieän theáù cuûa gioït thuûy ngaân laø: A.3,45V B.3,2V C.2,88V. D.1,44V -10 Baøi :Moät haït buïi tích ñieän döông coù khoái löôïng m=10 kg lô - trong khoaûng giöõa hai baûn cuûa moät tuï ñieän phaúng naèm ngang. löõng -  - - - - Hieäu dieän theá giöõa hai baûn laø U=1000V,khoaûng caùch giöõa haibaûn laø d=4,8mm. (boû qua khoái löôïng cuûa electron so vôùi khoùi löôïng cuûa haït buïi) d I.Tìm soá ñieän töû maø haït buïi naøy bò maát ñi A.n=2.104 haït B.n=2,5.104 haït m 4 C.n=3.10 haït. D.n=4.10 haït4 U II.Vì moät lyù do naøo ñoù,moät soá electron töø beân ngoaøi xaâm nhaäp vaøo laøm cho haït buïi bò trung hoøa ñieän bôùt ñi vaø thaáy noù rôi xuoáng vôùi gia toác a=6m/s2. Tìm soá löôïng electron ñaõ xaâm nhaäp vaøo: A.n=1,8.104haït B. n=2.104haït C. n=2,4.104haït + + + + D.+ 4 n=2,8.10 haït + Baøi :moät electron chuyeån ñoäng doïc theo ñöôøng söùc cuûa moät ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä 364V/m.Electron xuaát phaùt töø ñieåm M vôùi vaän toác 3,2.106m/s. I.E lectron ñi döôïc quaõng ñöôøng baèng bao nhieâu thì vaän toác cuûa noù baèng 0: A.s=0,06m B. s=0,08m. C. s=0,09m D. s=0,11m II.Thôøi gian keå töø luùc electron xuaát phaùt ñeán luùc electron trôû veà ñieåm M laø: A.t=0,1 µs . B. t=0,2 µs C. t=2 µs D. t=3 µs Baøi :Moät quaû caàu kim loaïi baùn kính 4cm mang ñieän tích q=5.10-8C. I.Cöôøng ñoä ñieän tröôøng treân maët quaû caàu vaø taïi ñieåm M caùch taâm quaû caàu 10cm laø: A.1,9.105V/m ; 36.103V/m B. 2,8.105V/m ; 45.103V/m. 5 3 C.2,8.10 V/m ; 67.10 V/m D.3,14.105V/m ; 47.103V/m II. Ñieän theá treân maët quaû caàu vaø taïi ñieåm M caùch taâm quaû caàu 10cm laø: A.11,250V ; 4500V. B.5250V ; 650V C.6410V ; 3312V D.11250V ; 3625V Baøi :hai taám kim loaïi phaúng song song naèm ngang caùch nhau d= 1 cm ,chieàu daøi cuûa moãi taám kim loaïi laø l=5cm; hieäu ñieän theá giöû hai taám laø U=91V .Moät electron coù vaän toác ban ñaàu v0=20.106m/s chuyeån ñoäng vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc ñieän tröôøng.Khoái löôïng electron laø 9,1.10-3kg.Boû qua taùc duïng löïc cuûa troïng tröôøng vaø coi electron bay saùt baûn aâm cuûa taám kim loaïi I.Phöông trình quyõ ñaïo cuûa electon laø: A. B. C. D. II.Thôøi gian electron chuyeån ñoäng trong ñieän tröôøng trong tröôøng hôïp giôùi haïn treân laø: A. B. C. D. III.Xaùc ñònh ñoâï leäch cuûa electron: A. B. C. D.
nguon tai.lieu . vn