Xem mẫu

 1. CÂU H I TR C NGHI M PH N TÍNH CH T SÓNG C A ÁNH SÁNG • Lưu ý @ đánh d u cho phương án tr l i đúng CÂU H I TR C NGHI M MÔN V T LÝ PH N TR C NGHI M CHƯƠNG 7 VÀ 8 Câu 1. Hi n tư ng giao thoa ch ng t r ng: a. ánh sáng có b n ch t sóng b. ánh sáng là sóng ngang c. ánh sáng là sóng đi n t d. ánh sáng có th b tán s c Bài gi i Hi n tư ng giao thoa ch ng t r ng ánh sáng có b n ch t sóng. đáp án A Câu 2. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v kho ng vân i trong giao thoa ánh sáng a. M t vân sáng và m t vân t i b t kỳ cách nhau m t kho ng b ng s l l n n a kho ng vân i b. Hai vân t i b t kỳ cách nhau m t kho ng b ng s nguyên l n kho ng vân i c. Hai vân sáng b t kỳ cách nhau m t kho ng b ng s nguyên l n i d. C các đáp án trên Bài gi i Kho ng vân có th coi b ng b r ng c a m t vân v ch sáng và m t v ch t i nguyên v n. Nên m t vân sáng cách m t vân t i m t kho ng đúng b ng i/2 và hai vân sáng – t i s cách nhau đúng b ng i. đáp án D Câu 3 Trong các thí nghi m sau đây thí nghi m nào có th s d ng đ đo bư c sóng ánh sáng a. Thí nghi m Newton b. Thí nghi m t ng h p ánh sáng tr ng c. Thí nghi m giao thoa khe Young d. Thí nghi m v ánh sáng đơn s c Bài gi i. Thí nghi m giao thoa khe Young. đáp án C Câu 4 Th c hi n giao thoa v i ánh sáng tr ng trên màn quan sát thu đư c hình nh như th nào? a. Vân trung tâm là vân sáng tr ng, hai bên có các dãy màu c u v ng
 2. b. M t dãy màu bi n thiên liên t c t đ t i tím c. Các v ch màu khác nhau riêng bi t trên m t n n t i d. Không có các vân màu trên màn Bài gi i Trong hi n tư ng giao thoa trên ta th y t i chính gi a có s ch ng ch c a các vân sáng nên có màu tr ng, hai bên là hai dãy quang ph các b c. Đáp án A Câu 4 Kho ng cách t vân sáng b c 3 đ n vân sáng b c 7 là a. x = 3i b. x = 4i c. x = 5i d. x = 6i Bài gi i Ta có kho ng cách giũă vân sáng b c 3 đ n vân sáng b c 7 là L = xS3 – xS 7 = 4 i. Đáp án B Câu 5 Quang ph v ch thu đư c khi ch t phát sáng tr ng thái a. R n b. L ng c. Khí hay hơi nóng sáng dư i áp su t th p d. Khí hay hơi nóng sáng dư i áp su t cao Bài gi i Khi chi u ánh sáng thích h p vào hơi Na áp su t th p ta thu đư c quang ph v ch h p th . Đáp án C Câu 6. Các tính ch t hay tác d ng nào sau đây không ph i c a tia t ngo i a. Có kh năng gây ra hi n tư ng quang đi n b. Có tác d ng ion hoá ch t khí c. B th ch anh h p th r t m nh d. Có tác d ng sinh h c Bài gi i
 3. Tia t ngo i có năng lư ng tương đ i l n nên có kh năng gây ra hi n tư ng quang đi n , ion hoá ch t khí và có tác d ng sinh h c và không b th ch anh h p th nên đáp án đúng là C Câu 7 Phát bi u nào sau đây đúng v i tia t ngo i a. Tia t ngo i là m t trong nh ng b c x mà m t thư ng có th nhìn th y b. Tia t ngo i là b c x không nhìn th y có bư c sóng nh hơn bư c sóng ánh sáng tím c. Tia t ngo i là m t trong nh ng b c x do các v t có kh i lư ng riêng l n phát ra d. C ba đáp án trên đ u đúng Bài gi i Tia t ngo i t n t i trong ánh sáng m t tr i, là ánh sáng có λ < λ c a màu tím. Đáp án B Câu 8. M t lăng kính có A = 600 chi t su t n= 3 đ i v ii ánh sáng màu vàng c a Natri. M t chùm tia sáng tr ng và đư c đi u ch nh sao cho đ l ch v i ánh sáng vàng c c ti u. Tính góc t i a. 100 b. 250 c. 600 d. 750 Bài gi i: Góc t i Vì đ l ch c c ti u nên A 60 o i1 = i2 ⇒ r1 = r2 = = = 30 0 2 2 Góc t i i1 cho b i. 3 sin i1 = n sin r1 = 3 sin 30 0 = ⇒ i1 = 60 o 2 Câu 9 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng hai ngu n k t h p S1 và S2 cách nhau 2 mm và cách màn D = 1,2 m. ta đư c kho ng vân i = 0,3 mm.
 4. Tính bư c sóng λ c a bư c sóng đã dùng a. 0,1 µm b. 0,2 µ m c. 0,3 µ m d. 0,5 µ m Bài gi i λD i.a i= λ= a D i=0,3mm a=2mm D=1,2m=1,2.103mm 0,3.2 λ= ⇒ λ = 0,5µm 1,2.10 3 Câu 10 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng có b ơc sóng λ t 0,4 µ m đ n 0,7 µm. Kho ng cách gi a hai ngu n k t h p là a = 2mm, t hai ngu n đ n màn là D = 1,2m t i đi m M cách vân sáng trung tâm m t kho ng xM = 1,95 mm có nh ng b c x nào cho vân sáng a. có 1 b c x b. có 3 b c x c. có 8 b c x d. có 4 b c x Bài gi i: T i M có vân sáng n u xM=ni n ∈ N λD a. X M 2.1,95 x M = n. ⇒λ = = mm a n.D n.1, 2.10 −3 3,25 λ= ( µm ) n Mà λ =0,4µm -> 0,7µm nên
 5. 3,25 1 n 1 0,4 ≤ ≤ 0,7 ⇒ ≥ ≥ n 0,4 3,25 0,7 3,25 3, 25 ≥n≥ ⇒ 8,1... ≥ n ≥ 4,6... 0,4 0,7 ⇒ n = 5,6,7,8 Nh th có 4 b c x ánh sáng t p trung M ng v i n=5, 6, 7, 8 Th vào (1) ta có b c sóng c a chúng là λ5 = 0,65µm λ6 =0,542µm λ7 =0,464µm λ8 =0,406µm Câu 11 Đ t m t b n m t song song trên đư ng đi c a ánh sáng phát ra t m t trong hai ngu n k t h p có bư c sóng λ = 0,6 µ m đ t o ra s d i c a h vân giao thoa. Ta th y h vân d i 3,2 vân bi t chi t su t c a b n là n = 1,6. Hãy cho bi t h vân d i theo chi u nào và b n dày là bao nhiêu? a. 1,2 µ m b. 2,4 µ m c. 3,2 µ m d. 1,6 µ m Bài gi i: Hi u quang trình khi cha có b n. ax δ = D V i x là kho ng cách m t đi m trên màn đ n vân trung tâm có thêm b n song song, hi u quang trình tăng thêm m t l ng ∆δ = e(n − 1) v phía có ch a b n, nên h vân d i v phía có ch a b n m t l ng ∆x cho b i. λ D .∆x ⇒ e(n − 1) = .3,2i = 3,2. o a a a ∆δ = b D D d 3,2λ o e= Suy ra: n −1 3,2(0,6) e= ⇒ e = 3,2 µm 1,6 − 1 Câu 12 Công b t kh i K c a kim lo i Na là 2,27 eV. Tính gi i h n quang đi n c a Na a. 0,2 µ m
 6. b. 0,55µm c. 0,9 µm d. 1 µ m Bài gi i hC λo = Gi i h n quang đi n A v i -19 -19J A=2,27ev = 2,27 x1,6.10 J=3,632.10 -34 h=6,625.10 JS 8 C=300.000 km/s=3.10 m/s ⇒ λ o ≈ 5,5.10 −7 m = 0,55µm Câu 13 M t nguyên t chuuy n t tr ng thái d ng có năng lương EM = - 1,5eV sang tr ng thái d ng có năng lư ng E1 = - 3,4 eV. Tìm bư c sóng c a b c x phát ra. Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s, 1eV = 1,6.10 -19 J a. λ = 0,902 µm b. λ = 0,654 µm c. λ = 0,203 µm d. λ = 0,364 µm Câu 14 khi chi u hai b c x có bư c sóng l n lư t là 0,25µm và 0,3 µm vào m t t m kim lo i làm K thì v n t c ban đ u c c đ i c a các quang e b t kh i K l n lư t là v1 = 7,35. 105 m/s và v2 = 5.105 m/s. Xác đ nh gi i h n quang đi n λ0. Đáp án A) λ0 = 0,1624mm. B) λ0 = 0,2624mm C) λ0 = 0,3624mm D) λ0 = 0,4624mm Bài gi i T công th c Anhtanh v HTQĐ:
 7. hc hc 1 2 = + mv1m a1 λ0 2 (1) hc hc 1 2 = + mv2 m λ2 λ0 2 (2) Gi i h 2 phương trình (1) và (2) ta tìm đư c 2 n s là m và l0. L y (1) tr (2): 1 1  1 hc −  = m (v12m − v2 m ) λ λ  2 2  1 2  . 1 1   10 6 10 6  2hc −  2.6,62.10 −34.3.10 8  λ λ   0,25 − 0,3   Suy ra: m =  1 2  =   = 9,12.10 −31 kg. v1m − v 2 m 2 2 (7,35.10 , ) − (5.10 ) 5 2 6 2 Thay vào (2) ta đư c: 2 1 1 mv2 m = − λ0 λ2 2hc . 1 106 9,12.10−31.(5.105 ) 2 = − = 2,759.106 m −1 λ0 0,3 2.6,62.10 .3.10 − 34 8 λ0 = 0,3624mm. Câu 15. Chi u b c x có λ vào m t K c a t bào quang đi n đư c đ t cô l p v đi n thì đi n thì đi n th c c đ i c a t m kim lo i là 3 V. Tìm bư c sóng c a kim lo i chi u vào Đáp án A) λ = 0,0932µm . B) λ = 0,1932µm. C) λ = 0,3932µm. D) λ = 0,6932µm. Bài gi i hc hc = + eU λ λ0
 8. 1 1 eU ⇒ = + = 5,176.10 6 m −1 λ λ0 hc λ = 0,1932µm. Câu 16. Khi chi u vào K m t t bào quang đi nm t b c x đi n t có λ = 0,1854µm vào K thì hi u đi n th hãm Uh= - 2 V. Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s, 1eV = 1,6.10 -19 J. Xác đ nh gi i h n quang đi n c a kim lo i làm K Đáp án A. λ = 0,1643 µm B . λ = 0,2643 µm C. λ = 0,3643 µm D. λ = 0,4643 µm Bài gi i Theo công th c Anhtanh: hc hc hc = + Wd max = + eU AK λ λ0 λ0 1 1 eU AK 10 6 1,6.10 −19.2 = − = − suy ra: λ0 λ hc 0,1854 6,625.10 −34.3.108 . -> λ0 = 0,2643µm. Câu 17 N u chi u vào K c a t bào quang đi n trong câu 16 m t b c x có bư c sóng λ’ = λ/2 và v n duy trì hi u đi n th giưũa A và K là UAK = -2 V thì đ ng năng c c đ i c a các quang e khi bay sang đ n A là bao nhiêu? A. 3,7 eV B. 4,7 eV C. 5,7 eV D. 6,7 eV Bài gi i Ta có λ’ = λ /2, thay vào (1) ta đư c: W'đmax = hc(2/λ - 1/λ0)
 9. Khi bay t cat t sang anôt electron ph i tiêu hao m t phàn đi n năng đ th ng công c n c a đi n trư ng là eUAK. Khi t i anôt đ ng năng còn l i là: 2 1   1 1  hc  −  − hc −  = λ λ  λ λ  λ Wđ = W'đmax – eUAK = hc  0   0  . Thay s : Wđ = 6,625.10 −34.3.10 8 −6 = 1,072.10 −18 J = 6,7eV 0,1854.10 Đáp án. D. Câu 1. Hai ngu n sáng k t h p trong m t thí nghi m giao thoa đư c t o thành nh hai khe m nh F1 và F2 song song nhau đ c cách đ u m t ngu n khe S phát ánh sáng đơn s c bư c sóng λ. Kho ng cách F1F2 = 1mm và kho ng cách t S đ n F1F2 b ng 1m. Hình nh giao thoa đư c quan sát trên m t màn E song song và cách F1F2 m t kho ng 1,4m, vân sáng trung tâm t i v trí C và kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p b ng 0,7mm. Tính bư c sóng λ đã dùng. A. 0,4 m B. 0,5 m@ C. 0,6 m D. 0,7 m Câu 2 Hai ngu n sáng k t h p trong m t thí nghi m giao thoa đư c t o thành nh hai khe m nh F1 và F2 song song nhau đ c cách đ u m t ngu n khe S phát ánh sáng đơn s c bư c sóng λ. Kho ng cách F1F2 = 1mm và kho ng cách t S đ n F1F2 b ng 1m. Hình nh giao thoa đư c quan sát trên m t màn E song song và cách F1F2 m t kho ng 1,4m, vân sáng trung tâm t i v trí C và kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p b ng 0,7mm. Tìm v trí vân t i th 15 (k t vân sáng trung tâm). A. 7,25 µm B. 8,7 µm C. 9,3 µm
 10. D. 10,15µm@ Câu 3 Hai ngu n sáng k t h p trong m t thí nghi m giao thoa đư c t o thành nh hai khe m nh F1 và F2 song song nhau đ c cách đ u m t ngu n khe S phát ánh sáng đơn s c bư c sóng λ. Kho ng cách F1F2 = 1mm và kho ng cách t S đ n F1F2 b ng 1m. Hình nh giao thoa đư c quan sát trên m t màn E song song và cách F1F2 m t kho ng 1,4m, vân sáng trung tâm t i v trí C và kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p b ng 0,7mm. Ngư i ta đ t sát khe F1, vào gi a khe F1 và màn, m t b n m t song song b dày e = 1,2 m, chi t su t n = 1,6. Tìm đ d i c a vân sáng trung tâm. A. 1,008 µm@ B. 1,016 µm C. 1,14 µm D. 1,25 µm Câu 4 Hai ngu n sáng k t h p trong m t thí nghi m giao thoa đư c t o thành nh hai khe m nh F1 và F2 song song nhau đ c cách đ u m t ngu n khe S phát ánh sáng đơn s c bư c sóng λ. Kho ng cách F1F2 = 1mm và kho ng cách t S đ n F1F2 b ng 1m. Hình nh giao thoa đư c quan sát trên m t màn E song song và cách F1F2 m t kho ng 1,4m, vân sáng trung tâm t i v trí C và kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p b ng 0,7mm. Ngư i ta đ t sát khe F1, vào gi a khe F1 và màn, m t b n m t song song b dày e = 1,2 m, chi t su t n = 1,6. Mu n đưa vân sáng trung tâm vào v trí C như cũ, ph i d ch chuy n ngu n khe S theo phương vuông góc v i đư ng trung tr c c a F1F2 m t đo n bao nhiêu? A. 0,60 µm B. 0,68 µm C. 0,72 µm@ D. 0,80 µm Câu 5 Hai ngu n sáng k t h p trong m t thí nghi m giao thoa đư c t o thành nh hai khe m nh F1 và F2 song song nhau đ c cách đ u m t ngu n khe S phát ánh sáng đơn s c bư c sóng λ. Kho ng cách F1F2 = 1mm và kho ng cách t S đ n F1F2 b ng 1m. Hình nh giao thoa đư c quan sát trên m t màn E song song và cách F1F2 m t kho ng 1,4m, vân sáng trung tâm t i v trí C và kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p b ng 0,7mm. Thay ánh
 11. sáng đơn s c λ trên đây b ng ánh sáng tr ng. Ánh sáng đơn s c nào sau đây trong quang ph th y đư c s b t t khi phân tích ánh sáng b ng quang ph k t i v trí vân t i th 15 ng v i ánh sáng đơn s c λ. A. λ = 0,414 m và 0,586 m B. λ = 0,439 m và 0,540 m C. λ = 0,468 m và 0,586 m D. λ = 0,439 m và 0,580 m@ Câu 6 Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 trong máy giao thoa Young b ng 1mm. Kho ng cách t màn t i khe b ng 3m. Kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p trên màn b ng 1,5mm. Đ t sau khe S1 m t b n m t song song ph ng có chi t su t n' = 1,5 và đ dày 10 m.Ngư i ta đ thêm vào gi a màn và khe m t ch t l ng chi t su t n" = 1,4. Tính b r ng m i vân. A. 1,13µm B. 1,10 µm C. 1,07µm @ D. 1,00 µm Câu 7 Hai gương ph ng Fresnel h p v i nhau m t góc α = 100. Ánh sáng có bư c sóng λ = 0,6 m đư c chi u lên gương t m t khe cách giao tuy n c a hai gương m t kho ng r = 10cm. Các tia ph n x t gương cho hình nh giao thoa trên m t màn cách giao tuy n hai gương m t đo n l = 270cm. Tìm kho ng vân. A. 2mm B. 2,2mm C. 2,9mm @ D. 3,1mm Câu 8. Hai gương ph ng Fresnel h p v i nhau m t góc α = 100. Ánh sáng có bư c sóng λ = 0,6 m đư c chi u lên gương t m t khe cách giao tuy n c a hai gương m t kho ng r = 10cm. Các tia ph n x t gương cho hình nh giao thoa trên m t màn cách giao tuy n hai gương m t đo n l = 270cm. Hình nh giao thoa trên màn s thay đ i ra sao n u khe d ch chuy n m t đo n s = 2mm theo phương sao cho kho ng cách r không thay đ i. A. Không thay đ i v trí
 12. B. D ch chuy n 5,4cm @ C. D ch chuy n 4,8cm D. D ch chuy n 3,6cm Câu 9 Hai gương ph ng Fresnel h p v i nhau m t góc α = 100. Ánh sáng có bư c sóng λ = 0,6 m đư c chi u lên gương t m t khe cách giao tuy n c a hai gương m t kho ng r = 10cm. Các tia ph n x t gương cho hình nh giao thoa trên m t màn cách giao tuy n hai gương m t đo n l = 270cm. Hình nh giao thoa s ra sao n u kho ng cách t khe đ n giao tuy n hai gương tăng lên g p đôi. A. Không thay đ i v trí và kho ng vân B. Không thay đ i v trí và kho ng vân tăng g p đôi C. D ch chuy n 5cm và kho ng vân tăng g p đ i E. Không thay đ i v trí và kho ng vân gi m m t n a @ Câu 10 Cho hai ngu n sáng k t h p S1 và S2 cách nhau m t kho ng a = 5mm và cách đ u m t màn E m t kho ng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, ngư i ta th y kho ng cách t vân sáng th năm đ n vân trung tâm là 1,5mm. Tính bư c sóng λ c a ngu n sáng. A. 0,4 m B. 0,75 m@ C. 0,55 m D. 0,6 m Câu 11 Cho hai ngu n sáng k t h p S1 và S2 cách nhau m t kho ng a = 5mm và cách đ u m t màn E m t kho ng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, ngư i ta th y kho ng cách t vân sáng th năm đ n vân trung tâm là 1,5mm. Ngư i ta đ t thêm m t b n m t song song L có chi t su t n = 1,50 và đ dày e = 1mm trên đư ng đi c a chùm tia sáng xu t phát t S1 đ n màn. Tính đ d ch chuy n c a h vân so v i trư ng h p không có b n L. A. 100 µm B. 150 µm C. 200 µm D. 220 µm Câu 12
 13. Cho hai ngu n sáng k t h p S1 và S2 cách nhau m t kho ng a = 5mm và cách đ u m t màn E m t kho ng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, ngư i ta th y kho ng cách t vân sáng th năm đ n vân trung tâm là 1,5mm. Ngư i ta đ t thêm m t b n m t song song L có chi t su t n = 1,50 và đ dày e = 1mm trên đư ng đi c a chùm tia sáng xu t phát t S1 đ n màn. Khi thay b n m t L b ng m t b n m t song song L' có cùng đ dày, chi c su t n', ngư i ta th y vân sáng trung tâm d ch thêm m t đo n 8cm so v i khi có L. Tính chi t su t n' c a L'. A. 4/3 B. 1,40 C. 1,52@ D. 1,60 Câu 13 Ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa b ng cách dùng hai gương ph ng M1,M2 và m t ngu n sáng S đ t trư c hai gương, song song và cách giao tuy n c a hai gương 100mm. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 m. Màn quan sát đ t cách hai nh S1, S2 c a S qua h gương m t kho ng D = 1,5m. Tính kho ng cách hai nh S1, S2. A. 0,6 mm B. 0,8 mm C. 1 mm@ D. 1,2 mm Câu 14 Ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa b ng cách dùng hai gương ph ng M1,M2 và m t ngu n sáng S đ t trư c hai gương, song song và cách giao tuy n c a hai gương 100mm. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 m. Màn quan sát đ t cách hai nh S1, S2 c a S qua h gương m t kho ng D = 1,5m. Tính kho ng vân A. 0,70 mm B. 0,72 mm C. 0,80 mm D. 0,90 mm@ Câu 15 Ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa b ng cách dùng hai gương ph ng M1,M2 và m t ngu n sáng S đ t trư c hai gương, song song và cách giao tuy n c a hai gương 100mm.
 14. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 m. Màn quan sát đ t cách hai nh S1, S2 c a S qua h gương m t kho ng D = 1,5m. Thay ánh sáng đơn s c λ b ng ánh sáng đơn s c λ', ngư i ta th y trên màn đi m gi a c a vân t i th nh t cách đi m gi a c a vân t i th năm 4mm. Tính bư c sóng λ'. A. 0,70 m B. 0,67 m@ C. 0,60 m D. 0,55 m Câu 16 M t lăng kính có góc chi t quang A=60o, chi t su t n = 3 đ i v i ánh sáng vàng c a natri nh n m t chùm tia ánh sáng tr ng và đ c đi u ch nh sao cho đ l ch đ i v i ánh sáng vàng c c ti u. Tính góc t i. A. 10o B. 25o C. 60o @ D. 75o Câu 17 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai ngu n k t h p S1; S2 cách nhau 2mm và cách màn D=1,2m ta đ c kho ng vân i=0,3mm. Tính b c sóng c a ánh sáng đơn s c đã dùng. A. 0,1µm B. 0,2µm C. 0,3µm D. 0,5µm @ Câu 18 Trong thí nghi m giao thoa v i ánh sáng tr ng có bư c sóng λ =0,4µm đ n 0,7µm kho ng cách gi a hai ngu n k t h p là a=2mm, t hai ngu n đ n màn là D=1,2.103mm. T i đi m M cách vân sáng trung tâm m t kho ng xM=1,95mm có nh ng b c x nào cho vân sáng. A. có 4 b c x @ B. có 3 b c x C. có 8 b c x D. có 2b c x Câu 19
 15. Hai lăng kính thu tinh cùng góc đ nh A=20 và có chi t su t n=1,5 đáy sát nhau làm thành l ng lăng kính FRESNEL. Ngu n đơn s c có b c sóng λ =0,5µm đ t trên m t ph ng đáy chung c a hai lăng kính, cách chúng 1 kho ng b1=50cm. Dùng m t màn M cách l- ư ng lăng kính m t kho ng b2=200cm đ h ng k t qu c a hi n tư ng giao thoa. Tìm kho ng vân. A. 0,120 mm B. 0,200 mm C. 0,417 mm @ D. 0,613 mm Câu 20 Đ t m t b n song song trên đ ng đi c a ánh sáng phát ra t m t trong hai ngu n k t h p có bư c sóng λo=0,6µm đ t o ra s d i c a h vân giao thoa. Ta th y h vân d i 3,2 vân. Bi t chi t su t b n là n=1,6 hãy cho bi t h vân d i theo chi u nào và b n dày bao nhiêu A. 1,2 µm B. 3,2 µm @ C. 2,6 µm D. 3,2 mm Cõu 21 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Yuong, đ u tiên ta dùng ánh sáng đơn s c v i bư c sóng λ, kho ng cách gi a hai khe sáng b ng 0,4 mm kho ng cách hai khe đ n màn quan sát b ng 1 m ta th y trên màn có 7 vân sáng và kho ng cách hai vân ngoài cùng là 9 mm. Tính bư c sóng λ A. 0.3 µm B. 0,4 µm C. 0,6 µm @ D. 0,7µm Cõu 22. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng hai khe đ ơc chi u b ng ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 µm, kho ng cách hai khe a = 1,2 mm, kho ng cách D = 2m Tính kho ng vân A. 1mm@ B. 1,5 mm
 16. C. 2 mm D. 3 mm Cõu 23 V i c c d ki n c a cõu 22. Cho bi t t i các đi m M,N trên màn cùng m t phía đ i v i vân trung tâm cách vân này l n lư t là 0,6 cm, 1,55 cm có vân sáng hay vân t i. A. T i M là võn s ng, t i N là võn t i @ B. T i M và N là c c võn s ng C. T i M và N là c c võn t D. T i M và N kh ng n m tr n võn s ng hay t i nào c Cõu 24 V i c c d ki n như cõu tr n hóy cho bi t: Trong kho ng gi a M và N có bao nhiêu vân sáng (kh ng t nh c c võn t i M và N) A. Cú 8 võn s ng, 9 võn t i B. Cú 9 võn s ng và 9 t i @ C. Cú 7 võn s ng và 8 võn t i D. Cú 8 võn s ng và 7 võn t i Cõu 25 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng ngư i ta s d ng ánh sáng có bư c sóng λ, kho ng cách hai khe Young kho ng cách hai vân sáng liên ti p trên màn là 2 mm tính v trí vân t i th 3. A. 4 mm B. 6 mm@ C. 8mm D. 10mm Cõu 26 Th c hi n thí nghi m giao thoa ánh sáng ngu n sáng g m 2 ánh sáng đơn s c có λ1 = 0,45 µ m và λ2. T i M trên màn quan sát ta th y vân t i b c 3 c a λ1 trùng v i vân t i b c 2 c a λ2 . Tính bư c sóng λ2 A. 0,65 µm B. 0,7 µm C. 0,75 µm D. 0,76 µm
 17. Cõu 27 Trong thí nghi m giao thoa a = 1 mm, D = 2 m trên màn ngư i ta quan sát đư c 11 vân sáng và hai vân ngoài cùng cách nhau 8 mm. Tính bư c sóng làm thí nghi m A. 0,4 µm @ B. 0,5 µm C. 0,6 µm D. 0,7 µm Câu 28 V i các d ki n như câu 27. Hãy xác đ nh kho ng cách t vân t i b c 5 đ n vân sáng b c 4 A. 0,2 mm B. 0,3mm C. 0,4mm@ D. 0,5mm Câu 29 V i các d ki n câu 27. Gi s chi u hai b c x có λ1 = 0,4 µm, λ2 = 0,6 µm qua hai khe h i trên màn ta quan sát đư c bao nhiêu vân sáng cùng màu vân trung tâm. A. 1 vân B. 3 vân@ C. 5 vân D. 7 vân Câu 30 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng a = 0,2 mm, D = 1 m. D ch chuy n khe h p S m t đo n y sao cho hi u s t nó đ n các khe là λ/2. H i t i vân trung tâm O trùng v i vân nào? A. Vân sáng b c 1 B. Vân t i b c 1 @ C. Vân sáng b c 2 D. Vân t i b c 2
nguon tai.lieu . vn