Xem mẫu

 1. S phát sinh và phát tri n c a s s ng Câu 1 nh ng nguyên t nào ph bi n trong cơ th s s ng A) C, H, O B) C, H, O, N C) C, H, O, P D) C, H, N ĐÁP ÁN B Câu 2 Cơ s v t ch t ch y u c a s s ng A) Prôtêin và lipit B) Axit nuclêic C) Prôtêin và cacbonhydrat D) Prôtêin và a xitnuclêic ĐÁP ÁN D Câu 3 S lo i nguyên t có m t trong cơ th s ng A) kho ng 30 lo i B) Kho ng 40 lo i C) kho ng 50 lo i D) kho ng 60 lo i ĐÁP ÁN D Câu 4 Các nguyên t có m t trong cơ th s ng A) Đ u có m t trong gi i vô cơ B) T o thành các ph n t ph c t p C) Có kho ng 60 nguyên t D) t t c đ u đúng ĐÁP ÁN -D Câu 5 Ti l c a các nguyên t H, O, C, N trong cơ th s ng A) chi m kho ng 96% t ng s các nguyên t B) chi m kho ng 3% t ng s các nguyên t
 2. C) chi m kho ng 1% t ng s các nguyên t D) chi m kho ng 50% t ng s các nguyên t ĐÁP ÁN A Câu 6 t l c a các nguyên t S, P, Na, K trong c th s ng A) chi m kho ng 96% t ng s các nguyên t B) chi m kho ng 3% t ng s các nguyên t C) chi m kho ng 1% t ng s các nguyên t D) chi m kho ng 50% t ng s các nguyên t ĐÁP ÁN B Câu 7 Trong cơ th s ng các nguyên t k t h p v i nhau đ t o thành: A) Các h p ch t vô cơ B) Các h p ch t h u cơ C) Các h p ch t vô cơ và h u cơ D) Các h p ch t prôtêin và a xitnuclêic ĐÁP ÁN C Câu 8 ch t h u cơ là nh ng h p ch t c a nguyên t : A) Cacbon B) Hydro C) Nitơ D) phôtpho ĐÁP ÁN A Câu 9 Trong cơ th s ng phân t prôtêin có vai trò A) H p ph n c u t o ch y u c a ch t nguyên sinh B) Thành ph n ch c năng trong c u t o c a enzim và hoocmôn C) duy trì thông tin quy đ nh các tính tr ng c a cơ th D) A và B đúng ĐÁP ÁN -D Câu 10 Trong cơ th s ng axítnuclêic đóng vai trò quan tr ng trong A) Ho t đ ng di truy n và sinh s
 3. B) Ho t đ ng sinh s n ch t C) Ho t đ ng xúc tác và đi u hoà D) C u t o nên ch t nguyên sinh ĐÁP ÁN A Câu 11 M i ph n t prôtêin trung bình có A) 100 đ n 30.000 phân t axit amin B) 10.000 đ n 25.000 phân t axit amin C) 1.000 đ n 30.000 phân t axit amin D) 100 đ n 3000 phân t axit amin ĐÁP ÁN A Câu 12 M i phân t AND có trung bình A) 100 đ n 30.000 nuclêôtit B) 10.000 đ n 25.000 nuclêôtit C) 1.000 đ n 25.000 nuclêôtit D) 1000 đ n 2.500 nuclêôtit ĐÁP ÁN B Câu 13 Phân t prôtêin l n nh t có chi u dài kho ng A) 0,1 micrômet B) 1 micrômet C) 10 micrômet D) 0,001 micrômet ĐÁP ÁN A Câu 14 Quan h chuy n đ i gi a hai đơn v micrômet và angstron như sau A) 1mi crômet = 10 -1Ao B) 1mi crômet = 10-2Ao C) 1mi crômet = 10-3Ao D) 1mi crômet = 10-4Ao ĐÁP ÁN D Câu 15 Trong c u trúc c a prôtêin có kho ng
 4. A) 30 lo i axit amin B) 20 lo i axit amin C) 40 lo i axit amin D) 64 lo i axit amin ĐÁP ÁN B Câu 16 Trong c u trúc c a axít nuclêic có kho ng A) 4 lo i nuclêôtit B) 20 lo i nuclêôtit C) 64 lo i nuclêôtit D) 14 lo i nuclêôtit ĐÁP ÁN A Câu 17 C u trúc m t đơn phân nuclêôtit AND g m có A) A xit phôtphoric, đư ng ribô, 1 bazơ nitric B) đư ng đêoxyribô, axit phôtphoric, axit amin C) axit phôtphoric, đư ng ribô, ađênin D) a xit photphoric, đư ng đêoxyribô, 1 bazơ nitric ĐÁP ÁN D Câu 18 Các đơn phân nuclêôtit k t h p l i đ t o thành chu i pôlynuclêôtit b ng lo i liên k t: A) Liên k t hyđrô B) Liên k t c ng hoá tr C) Liên k t ion D) Liên k t peptit ĐÁP ÁN B Câu 19 S đa d ng c a phân t AND đư c quy t đ nh b i: A) S lư ng các nuclêôtit B) Thành ph n c a các nuclêôtit tham gia C) Tr t t s p x p c a các nuclêôtit D) t t c đ u đúng
 5. ĐÁP ÁN -D Câu 20 Y u t nào quan tr ng nh t đóng vai trò quy t đ nh tính ch t đ c thù cho phân t axit nuclêic A) S lư ng các nuclêôtit B) Thành ph n cá``c lo i nuclêôtit tham gia C) tr t t s p x p c a các nuclêôtit D) t t c đ u đúng ĐÁP ÁN C Câu 21 C u trúc không gian c a AND quy t đ nh bơ : A) Các liên k t hoá tr gi a các bazơ nitric B) Các liên k t hydro gi a các bazơ nitric C) Vai trò c a đư ng đêôxyribô và axit photphoric D) Nguyên t c b sung gi a hai chu i pôlynuclêôtit ĐÁP ÁN D Câu 22 Nguyên t c b sung đư c th c hi n trong c u trúc c a phân t AND như sau: A) 1 bazơ nitric có kích thư c l n b sung v i 1 bazơ nitric có kích thư c bé qua các liên k t hydro B) A c a mách này b sung v i T c a m ch kia và ngư c l i qua hai liên k t hydro C) G c a m ch này b sung v i X c a m ch kia và ngư c l i qua ba liên k t hydrô D) Nuclêôtit c a m ch này g n v i nuclêôtit c a m ch kia b ng các liên k t hoá tr ĐÁP ÁN A Câu 23 Các nguyên t có m t trong c u trúc c a AND là: A) C, N,O B) C, H, O, N C) C, H, O, P, N
 6. D) C, H, O ĐÁP ÁN C Câu 24 V I 4 lo i nuclêôtit A, T, G, X s có bao nhiêu mã b ba khác nhau có th t o thành: A) 64 mã B) 20 mã C) 12 mã D) 24 mã ĐÁP ÁN A Câu 25 Đ c đi m chung trong c u trúc cơ b n c a m t a xitamin A) H3P04- đư ng ribô và 1 trong 4 lo i bazơ nitric A, U, G, X B) H3PO4-đư ng đêô xyribô và m t trong 4 lo i bazơ nitric A, T, G, X C) M t nhóm amin(-C00H), m t nhóm hydrôxyl (-OH) và m t g c R đ c trưng cho t ng lo i axit amin D) m t nhóm cácbonxin (-C00H), m t nhóm amin(-NH2) và m t g c R đ c trưng cho t ng lo i axit amin ĐÁP ÁN D Câu 26 Các axit amin trong chu i pôlypeptit đư c n i v i nhau b ng liên k t: A) ph tphodieste B) Peptit C) Hydro D) Ion ĐÁP ÁN B Câu 27 m i axit amin trong phân t prôtêin đư c mã l nh hoá trên gen dư i d ng A) Mã b 1 B) Mã b 2 C) Mã b 4 D) Mã b 3
 7. ĐÁP ÁN D Câu 28 Các mã b ba khác nhau b i: A) S lư ng các nuclêôtit B) Thành ph n các nuclêôtit C) Tr t t c a các nuclêôtit D) t t c đ u đúng ĐÁP ÁN -D Câu 29 s mã b ba tr c ti p mã hoá cho các axit amin A) 24 B) 40 C) 61 D) 64 ĐÁP ÁN C Câu 30 t i sao ch có 20 lo i a xit amin nhưng l i có t i 64 lo i mã b ba khác nhau? A) Nhi u mã b ba có th cùng mã hoá cho m t axit amin B) Có ba mã b ba vô nghĩa báo hi u k t thúc ho t đ ng gi i mã C) A và B đ u đúng D) A và B sai ĐÁP ÁN -C Câu 31 Tính ch t nào dư i đây c a mã b ba là không đúng A) Mã di truy n không th ng nh t cho toàn b sinh gi i B) M i mã b ba ch mã hoá cho m t axit amin C) nhi u mã b ba có th cùng mã hoá cho m t axit amin D) Có ba mã vô nghĩa ĐÁP ÁN A Câu 32 s đa d ng và đ c thù c a phân t prôtêin và a xit nuclêic đư c quy t đình b i: A) S lư ng thành ph n c a các đơn phân
 8. B) S lư ng, thành ph n c a các nguyên t tham gia vào c u trúc C) S lư ng, thành ph n và tr t t săp x p c a các đơn phân D) S lư ng, thành ph n c a các nguyên t tham gia ĐÁP ÁN C Câu 33 Đ c đi m n i b t cu các đa phân t sinh h c là A) Đa dang B) Đ c thù C) Câú t o ph c t p và kích thư c l n D) A và B đúng ĐÁP ÁN -D Câu 34 s khác nhau v c u t o v t ch t gi a…(H: h u cơ và vô cơ; Đ: đơn phân và đa phân; T: t bào và cơ th ) th hi n t các c p đ phân t . Càng lên cao c p đ t ch c cao hơn…tính(P: ph c t p và đa d ng; Đ: đa d ng và đăc thù; T: ph c t p, đa d ng và đ c thù) c a các h s ng bi u hi n càng rõ A) Đ; P B) T; Đ C) T; T D) H; T ĐÁP ÁN D Câu 35 Trong các d u hi u c a hi n tư ng s ng, d u hi u nào không th có v t th vô cơ: A) Trao đ i ch t và sinh s n B) T đ i m i thành ph n c a t ch c C) V n đ ng, c m ng, sinh trư ng và s nh s n D) t t c đ u không có v t th vô cơ ĐÁP ÁN D Câu 36 Các v t th s ng đang t n t i trên qu đ t là…(K: nh ng h khép kín, M: nh ng h m ) có cơ s v t ch t ch y u là……(P: các đ i phân t protêin, N:
 9. các đ i phân t axit nuclêic, PN: các đ i phân t prôtêin và axit nuclêic) có kh năng t đ i mơí, t sao chép, t đi u ch nh, tích lu thông tin di trưy n A) K, PN B) K, P C) M, N D) M, PN ĐÁP ÁN D Câu 37 Phát bi u nào dư i đây là không đúng A) t đi u ch nh là kh năng t đ ng duy trì và gi v ng s n đ nh v thành ph n và tính ch t B) AND luôn luôn t sao đúng m u c a nó, do đó c u trúc c a AND luôn luôn duy trì tính đ c trưng, n đìnhk và b n v ng qua các th h C) Cơ s phân tích c a s ti n hoá là quá trình tích lu thông tin di truy n. C u trúc c a AND ngày càng ph c t p hơn và bi n hoá đa d ng hơn so v i nguyên m u D) t ch c s ng là nh ng h m , thư ng xưyên trao đ i ch t v i môi trư ng, d n toi s thư ng xuyên t đ i m i thành ph n c a t ch c ĐÁP ÁN B Câu 38 S s ng có nh ng d u hi u đ c trưng sau: A) H m B) Có kh năng t sao chép và t đi u ch nh C) Có kh năng tích lu thông tin di truy n D) t t c đ u đúng ĐÁP ÁN -D Câu 39 Các t ch c s ng, t c p đ phân t đ n c p đ trên cơ th là h m th hi n qua đ c đi m sau: A) Di truy n và sinh s n, đ m b o cho s s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c
 10. B) thư ng xuyên trao đ i v t ch tv i môi trư ng, d n t i s thư ng xuyên đ i m i thành ph n c a t ch c C) kh năng t đ ng duy trì và gi v ng s n đ nh v thành ph n và tính ch t D) m c d u AND có kh năng sao chépl i đúng khuôn m u c a nó, nhưng do các tác nhân bên trong ho c bên ngoài c a cơ th , c u trúc c a nó có th b bi n đ i làm cho c u trúc c a AND ngày càng ph c t p hơn, đa d ng hơn so v i nguyên m u ĐÁP ÁN B Câu 40 Các t ch c s ng, t c p đ phân t đ n c p đ trên c th đ u có kh năng t sao chép th hi n qua đ c đi m: A) kh năng t đ ng duy trì và gi v ng n đ nh v thành ph n và tính ch t B) m c d u AND có kh năng sao chép l i đúng khuôn m u c a nó. Nhưng do đ c đi m tác nhân bên trong ho cbên ngoài cơ th , c u trúc c a nó có th b bi n đ i làm cho c u trúc c a AND ngày càng ph c t p hơn, đa d ng hơn so v i nguyên m u C) Di truy n và sinh s n, đ m b o cho s s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c D) thư ng xuyên trao đ i v t ch t v i môi trư ng, d n t i s thư ng xuyên trao đ i m i thành ph n c a t ch c ĐÁP ÁN C Câu 41 Các t ch c, t c p đ phân t đ n c p đ trên cơ th đ u có kh năng t đi u ch nh th hi n qua đ c đi m: ` thư ng xuyên trao đ i v t ch t v i môi trư ng, d n t i s thư ng xuyên t đ i m i thành ph n c a t ch c B) Di truy n và sinh s n, đ m b o cho s sinh s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c
 11. C) m c d u AND có kh năng sao chép l i đúng khuôn m u c a nó, nhưng do các tác nhân bên trong hoăcj bên ngoài cơ th , c u trúc c a nó có th b bi n đ i làm cho c u trúc c a AND ngày càng ph c t p hơn, đa d ng hơn so v i nguyên m u D) kh năng t đ ng duy trì và gi v ng s n đ nh v thành ph n và tính ch t ĐÁP ÁN D Câu 42 Các t ch c s ng, t c p đ phân t đ n c p đ trên cơ th đ u có kh năng t đi u ch nh th hi n qua đ c đi m: A) Thưòng xuyên trao đ i v t ch t v i môi trư ng, d n tơi s thư ng xuyên t đ i m i thành ph n c a t ch c B) Di truy n và sinh s n, đ m b o cho s s ng sinh sôi, n y n , duy trì liên t c C) thư ng xuyên trao đ i v t ch t v i môi trư ng d n t i s thư ng xuyên thành ph n c a t ch c D) kh năng t đ ng duy trì và gi v ng s n đ nh v thành ph n và tính ch t ĐÁP ÁN A Câu 43 Cơ s phân t c a s ti n hoá th hi n qua quá trình: A) T đi u ch nh đ duy trì s n đ nh v thành ph n và tính ch t c a h s ng B) thư ng xuyên trao đ i ch t v i môi trư ng d n t i s thư ng xuyên t đ i m i thành ph n c a t ch c C) Tích lu thông tin duy trì thông qua s thay đ i c u trúc c a AND D) t nhân đôi c a AND ĐÁP ÁN C
nguon tai.lieu . vn