Xem mẫu

  1. S di truy n qua t bào ch t Câu 1 Hi n tư ng di truy n l p th đã đư c phát hi n b i: A) Menđen B) Mocgan C) Côren và Bo D) Oatxơn và Críc Đáp án C Câu 2 B n ch t hoá h c c a các gen ngoài NST là: A) ARN B) ADN C) Th ăn khu n D) Plasmit Đáp án B Câu 3 Gen ngoài nhân đư c th y : A) Ti th và l p th B) Plasmit c a vi khu n C) Ribôxôm D) A và B đúng Đáp án -D Câu 4 ADN ngoài nhân có m t trong các c u trúc nào c a t bào đ ng v t có nhân chính th c A) L p th B) Plasmit C) Ti th D) T t c đ u đúng Đáp án C Câu 5 ADN có m t trong các c u trúc nào c a t bào có nhân chính th c A) L p th và Ti th B) Plasmit
  2. C) Nhân t bào D) A và C đúng Đáp án -D Câu 6 Đi m khác nhau cơ b n gi a ADN trong nhân và ADN ngoài nhânv c u trúc là: A) ADN trong nhân không có c u trúc d ng vòng B) C u trúc hoá hóc c a hai lo i ADN nàykhác nhau m t s bazơ nitric C) ADN ngoài nhân có s lư ng đơn phân ít hơn D) A và C đúng Đáp án -D Câu 7 Đi m khác nhau cơ b n gi a ADN trong nhân và ADN ngoài nhânv ch c năng là: A) ADN ngoài nhân không mang thông tin di truy n quy đ nh tính tr ng B) ADN ngoài nhân không có kh năng sao mã ra mARN C) ADN ngoài nhân có kh năng t nhân đôi đ c l p v i ADN trong nhân D) A và C đúng Đáp án C Câu 8 Khi gen ngoài nhân b đ t bi n A) T t c các t bào con đ u mang nhân đ t bi n B) Tính ch t c a gen đ t bi n ch đư c bi u hi n cơ th đ ng h p C) Gen đ t bi n không phân b đ u cho các t bào con D) Đ t bi n s không đư c di truy n cho các th h sau Đáp án C Câu 9 Khi gen trên ADN c a l c l p th c v t b đ t bi n s không d n đ n k t qu nào dư i đây` A) L c l p s m t kh năng t ng h p di p l clàm xu t hi n màu tr ng B) S phân ph i ng u nhiên và không đ ng đ u c a nh ng l p th này thông qua quá trình nguyên phân s sinh ra hiên tư ng lá có đ m xanh đ m tr ng C) Trong m t t bào có mang nhân đ t bi n s có hai lo i l c l p xanh và tr ng D) Làm cho toàn cây hoá tr ng do không t ng h p đư c di p l c
  3. Đáp án D Câu 10 Làm th nào đ phân bi t đ t bíên gen trên ADN c a l c l p th c v t làm l c l p m t kh năng t ng h p di p l c làm xu t hi n màu tr ng v i đ t bi n c a gen trên ADN trong nhân gây b nh b ch t ng c a cây A) Trư ng h p đ t bi n ngoài nhân s gây hi n tư ng lá có đ m xanh đ m tr ng, đ t bi n trong nhân s làm toàn thân có màu tr ng B) Trư ng h p đ t bi n ngoài nhân gen đ t bi n s không di truy n, đ t bi n trong nhân gen đ t bi n có th di truy n đư c cho th h t bào sau C) Trư ng h p đ t bi n ngoài nhân gen đ t bi n s di truy n, đ t bi n trong nhân gen đ t bi n không di truy n đư c cho th h t bào sau D) Không th phân bi t đư c Đáp án A Câu 11 Trong di truy n qua t bào ch t A) Vai trò c a b và m là như nhau B) Vai trò c a cơ th mang nhi m s c th gi i tính XX đóng vai trò quy t đ nh C) Vai trò ch y u thu c v cơ th cái D) S di truy n qua các tính tr ng ch u s chi ph i c a quy đ nh Menđen Đáp án C Câu 12 Nh n xét nào dư i đây là không đúng trong trư ng h p di truy n qua t bào ch t A) Lai thu n ngh ch cho k t qu khác nhau B) Tính tr ng luôn luôn đư c di truy n qua dòng m C) Tính tr ng đư c bi u hi n đ ng lo t qua th h lai D) Tính tr ng bi u hi n đ ng lo t cơ th cái c a th h lai Đáp án D Câu 13 Hi n tư ng di truy n qua t bào ch t có đ c đi m A) Lai thu n ngh ch cho k t qu khác nhau B) Tính tr ng luôn luôn đư c di truy n theo dòng m C) Tính tr ng bi u hi n đ ng lo t th h lai D) T t c đ u đúng
  4. Đáp án -D Câu 14 T i sao trong di truy n qua t bào ch t tính tr ng luôn luôn đư c di truy n theo dòng m và cho k t qu khác nhau trong lai th ân ngh ch? A) Do gen chi ph i tính tr ng di truy n k t h p v i nhi m s c th (NST) gi i tính X B) Do gen chi ph i tính tr ng di truy n k t h p v i nhi m s c th (NST) gi i tính Y C) Do h p t nh n t bào ch t có mang gen ngoài nhân ch y u t m D) Do h p t nh n v t ch t di truy n ch y u t m Đáp án C Câu 15 S khác nhau cơ b n trong đ c đi m di truy n qua t bào ch t và di truy n qua nhân th hi n đ c đi m nào ? A) Di truy n qua t bào ch t không phân tính như các t l đ c thù như gen trong nhân và luôn luôn di truy n theo dòng m . B) Di truy n qua t bào ch t cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch, gen trong nhân luôn cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch C) Di truy n qua t bào ch t cho hi n tư ng phân tính theo gi i tính còn gen trong nhân luôn luôn cho k t qu gi ng nhau c hai gi i D) Trong di truy n qua t bào ch t vai trò ch y u thu c v cơ th m còn gen trong nhân vai trò ch y u thu c v cơ th b Đáp án A Câu 16 S khác nhau cơ b n trong đ c đi m di truy n qua t bào ch t và di truy n liên k t v i gi i tính gen trên nhi m s c th X th hi n đi m nào ? A) Di truy n qua t bào ch t không cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch, gen trên NST gi i tính cho k t qu khác nhau trong lai thu n ngh ch B) Di truy n qua t bào ch t không phân tính theo các t l đ c thù như trư ng h p gen trên NST gi i tính và luôn luôn di truy n theo dòng m C) Trong di truy n qua t bào ch t tính tr ng bi u hi n ch y u cơ th cái XX còn gen trên NST gi i tính bi u hi n ch y u cơ th đ c XY
  5. D) Trong di truy n qua t bào ch t vai trò ch y u thu c v cơ th m còn gen trên NST gi i tính vai trò ch y u thu c v cơ th b . Đáp án B
nguon tai.lieu . vn