Xem mẫu

 1. S di truy n liên k t v i gi i tính Câu 1 Hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính đư c phát hi n đ u tiên b i: A) Moocgan B) Menđen C) Coren và Bo D) Oatxơn và Cric Đáp án A Câu 2 H ên tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là hi n tư ng: A) Di truy n các tính tr ng gi i tính mà gen quy đ nh chúng n m trên các NST thư ng B) Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy đ nh chúng n m trên NST Y C) Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy đ nh chúng n m trên NST X D) Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy đ nh chúng n m trên NST gi i tính Đáp án D Câu 3 Mô t nào sau đây là không đúng v i hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính : A) Nhi u gen liên k t v i gi i tính đư c xác minh là n m trên NST gi i tính X B) Hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là hi n tư ng di truy n c a các tính tr ng thư ng mà các gen đã xác đ nh chúng n m trên NST gi i tính C) Trên NST Y đa s các loài h u như không mang gen D) M t s NST gi i tính do các gen n m trên các NST thư ng chi ph i s di truy n c a chúng đư c g i là di truy n liên k t v i gi i tính Đáp án D Câu 4 Trong trư ng h p di truy n liên k t v i gi i tính, gen n m trên các NST gi i tính X, k t qu c a phép lai thu n và lai ngh ch khác nhau do: A) Có s thay đ i quá trình làm b , làm m trong quá trình lai
 2. B) Do s khác bi t trong c p NST gi i tính cơ th b và m nên b m không đóng vai trò như nhau trong quá trình di truy n các tính tr ng C) Do có hi n tư ng di truy n chéo, cơ th XX s ch truy n gen cho con XY th h sau D) Do có hi n tư ng di truy n th ng, cơ th XY s ch truy n gen cho con XY th h sau Đáp án B Câu 5 Đ c đi m nào dư i đây không ph i là đ c đi m di truy n c a gen l n quy đ nh tính tr ng thư ng n m trên NST gi i tính X: A) Tính tr ng có xu hư ng d bi u hi n cơ th mang c p NST gi i tính XX B) Có hi n di truy n chéo C) T l phân tính c a tính tr ng bi u hi n không gi ng nhau hai gi i D) K t qu c a phép lai thu n và lai ngh ch khác nhau Đáp án A Câu 6 Đ phân bi t hi n tư ng di truy n qua các gen n m trên NST thư ng v i hi n tư ng di truy n liên k t v i NST gi i tính X ngư i ta d a vào các đ c đi m nào? A) Gen trên NST thư ng không có hi n tư ng di truy n chéo B) Gen trên NST thư ng luôn luôn bi u hi n gi ng nhau c hai gi i C) Gen trên NST thư ng cho k t qu gi ng nhau trong phép lai thu n ngh ch D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 7 B nh nào dư i đây c a ngư i b nh là do đ t bi n gen l n di truy n liên k t v i gi i tính: A) B nh thi u máu huy t c u đ hình lư i li m B) H i ch ng Claiphentơ C) B nh mù màu D) H i ch ng Tơcnơ Đáp án C Câu 8 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y.
 3. Trong qu n th s có bao nhiêu ki u gen và ki u giao ph i khác nhau? A) 3 ki u gen, 6 ki u giao ph i B) 3 ki u gen, 3 ki u giao ph i C) 6 ki u gen, 4 ki u giao ph i D) 5 ki u gen, 6 ki u giao ph i Đáp án D Câu 9 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. C p nào dư i đây đư c coi là c p lai thu n ngh ch A) ♂ XWXw x ♀ XWY và ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂ XwXw x ♀ XWY và ♂XWXW x ♀ XwY C) ♂ XwXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XWY D) ♂ XWXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XwY Đáp án B Câu 10 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây d n đ n hi n tư ng phân tính theo gi i tính(các tính tr ng bi u hi n không gi ng nhau hai gi i) A) ♂XWXw x ♀ XWY B) ♂XWXw x ♀ XwY C) ♂XWXW x ♀ XwY D) A và B đúng Đáp án A Câu 11 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây d n đ n hi n tư ng phân tính theo gi i tính: A) ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂XwXw x ♀ XWY C) ♂XWXW x ♀ XWY D) A và B đúng
 4. Đáp án -D Câu 12 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây s cho t l phân tính 1 m t đ : 1 m t tr ng A) ♂XWXw x ♀ XWY B) ♂XwXw x ♀ XWY C) ♂XWXW x ♀ XwY D) A và B đúng Đáp án -D Câu 13 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây s cho t l phân tính 1 ru i cái m t đ : 1 ru i đ c m t tr ng A) ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂XwXw x ♀ XWY C) ♂XWXw x ♀ XWY D) ♂XWXW x ♀ XwY Đáp án B Câu 14 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây s cho t l phân tính 3 ru i m t đ : 1 ru i m t tr ng trong đó ru i m t tr ng đ u là ru i đ c: A) ♂XWXw x ♀ XWY B) ♂XWXW x ♀ XwY C) ♂XWXw x ♀ XwY D) ♂XwXw x ♀ XWY Đáp án A Câu 15 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây d n s cho t l phân tính 1 : 1: 1: 1 h lai: A) ♂XWXW x ♀ XwY
 5. B) ♂XWXw x ♀ XwY C) ♂XWXw x ♀ XWY D) ♂XwXw x ♀ XWY Đáp án B Câu 16 Đ c đi m nào dư i đây không ph i là đ c đi m c a b nh di truy n do gen l n liên k t v i NST gi i tính X ngư i: A) B nh có xu hư ng d bi u hi n ngư i nam do gen l n đ t bi n không có alen bình thư ng tương ng trên Y át ch B) M mang gen b nh tr ng thái d h p s làm bi u hi n m t n a s con trai C) B m mang gen b nh s truy n gen b nh cho m t n a s con gái D) Ngư i n khó bi u hi n b nh do mu n bi u hi n gen b nh ph i tr ng thái đ ng h p Đáp án C Câu 17 B nh di truy n do gen l n liên k t v i NST Gi i tính X ngư i có xu hư ng d bi u hi n ngư i nam do: A) NST gi i tính X b b t ho t nên gen b nh trên NST gi i tính X không gây bi u hi n ngư i n XX B) Do trong qu n th , m là ngư i mang gen b nh nên truy n gen b nh cho con trai C) ngư i nam gen l n đ t bi n d dàng xu t hi n tr ng thái đ ng h p và bi u hi n b nh D) ngư i nam gen l n bi u hi n trên NST X không có alen bình thư ng tương ng trên Y át ch Đáp án D Câu 18 B nh máu khó đông ngư i r t khó g p n do: A) b nh do gen l n đ t bi n n m tên NST gi i tính X, ngư i n mang c p NST gi i tính XX nên mu n bi u hi n gen ph i tr ng thái đ ng h p. Ngư i nam XY do ch có m t NST gi i tính X nên ch c n m t gen là đ đ gây b nh
 6. B) b nh do gen l n đ t bi n n m tên NST gi i t ínhY nên ch bi u hi n ngư i nam, ngư i n mang c p NST gi i tính XX nên mu n bi u hi n gen ph i x y ra đ t bi n chuy n đo n NST mang gen đ t bi n qua NST X C) b nh do gen l n đ t bi n n m tên NST gi i t ính X, ngư i n m c b nh s có bi u hi n n ng n hơn so v i ngư i nam do đó b ch t s m d n đ n k t qu là b nh ít g p ngư i n hơn so v i nam D) A và C đúng Đáp án A Câu 19 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng B và con trai đ u m c b nh khó đông,m bình thư ng , nh n đ nh nào dư i đây là đúng: A) Con tri đã nh n gen b nh t b B) m không mang gen b nh XHXH C) m mang gen b nh tr ng thái d h p XHXh D) Toàn b con gái c a hai ngư i này s có ki u gen d h p t XHXh Đáp án C Câu 20 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng B m c b nh máu khó đông,m bình thư ng, ông ngo i m c b nh khó đông, nh n đ nh nào dư i đây là đúng: A) Con gái c a h không bao gi có ngư i m c b nh B) 100% s con trai c a h s m c b nh C) 50% s con trai c a h có kh năng m c b nh D) 100% s con gái c a h s m c b nh Đáp án C Câu 21 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng
 7. B m c b nh máu khó đông, m bình thư ng, ông ngo i m c b nh máu khó đông, H có m t ngư i con gái bình thư ng. Con gái c a h l y ch ng hoàn toàn bình thư ng, nh n đ nh nào dư i đây là đúng: A) kh năng m c b nh con c a h là 50% B) 100% s con trai c a h hoàn toàn bình thư ng C) 50% s con trai c a h hoàn toàn bình thư ng D) 50% s con gái c a h s m c b nh Đáp án C Câu 22 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng kh năng đ m t c p v ch ng sing con gái m c b nh máu khó đông có th đư c g p trong tình hu ng sau: A) b m c b nh, m bình thư ng, ông ngo i m c b nh B) b m c bênh, m bình thư ng, ông bà ngo i bình thư ng nhưng có c u m c b nh C) b m c b nh, m bình thư ng nhưng có dì m c b nh D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 23 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng B m bình th ơng, ông n i m c b nh máu khó đông, ông bà ngo i bình thư ng, kh năng h sinh con trai m c b nh s là A) 12,5% B) 50% C) 25% D) 0% Đáp án D Câu 24 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng
 8. M t ngư i nam m c bênh l y m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m m c b nh, kh năng h sinh ra đư c đ a con kho m nh là bao nhiêu? A) 100% B) 25% C) 50% D) 75% Đáp án C Câu 25 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng M t ngư i nam m c b nh l y m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m m c b nh, kh năng h sinh ra đư c đ a con gái kho m nh là bao nhiêu? A) 100% B) 25% C) 50% D) 75% Đáp án C Câu 26 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng M t ngư i nam bình thư ng k t hôn v i m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m c b nh, hk năng h sinh ra đư c đ a con kho m nh là bao nhiêu? A) 75% B) 25% C) 50% D) 100% Đáp án A Câu 27 mèo, gen B quy đ nh màu lông đen n m trên NST gi i tính X, gen B quy đ nh màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn. M tam th x b đen, t l màu lông c a các mèo con s là: A) Mèo cái toàn đen, mèo đ c 50% đen,50% hung
 9. B) Mèo cái: 50%đen: 50% tam th , mèo đ c 100% đen C) Mèo cái: 50% đen:50% tam th , mèo đ c 100% hung D) Mèo cái:50% đen:50% tam th , mèo đ c:50% đen:50% hung Đáp án D Câu 28 mèo, gen B quy đ nh màu lông đen n m trên NST gi i tính X, gen B quy đ nh màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn m hung x b đen, t l màu lông c a các mèo con s là: A) Mèo cái toàn đen, mèo đ c toàn hung B) Mèo cái toàn tam th , mèo đ c toàn hung C) Mèo cái toàn tam th , mèo đ c toàn đen D) Mèo cái toàn hung, mèo đ c toàn đen Đáp án B Câu 29 mèo, gen B quy đ nh màu lông đen n m trên NST gi i tính X, gen B quy đ nh màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn Mèo đ c tam th ch có th xu t hi n trong trư ng h p: A) m lông đen, b lông hung, mèo b b r i lo n phân ly c p NST gi i tính, mèo đ c tam th có NST gi i tính là XXY B) m lông hung, b lông đen, m b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo đ c tam th có NST gi i tính là XXY C) m lông đen, b lông hung, m b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo đ c tam th có NST gi i tính là XXY D) m lông hung, b lông hung, b b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo đ c tam th có NST gi i tính là XXY Đáp án A Câu 30 h ên tư ng di truy n th ng trong di truy n kiên k t v i gi i tính là hi n tư ng A) Gen quy đ nh tính tr ng n m trên NST X do đó cơ th mang c p NST gi i tính XY tính t ng luôn luôn đư c truy n cho cá th cùng gi i th h sau
 10. B) Gen quy đ nh tính tr ng n m trên NST Y do đó cơ th mang c p NST gi i tính XY tính t ng luôn luôn đư c truy n cho cá th khác gi i th h sau C) Gen quy đ nh tính tr ng n m trên NST X do đó cơ th mang c p NST gi i tính XY tính t ng luôn luôn đư c truy n cho cá th khác gi i th h sau D) Gen quy đ nh tính tr ng n m trên NST Y do đó cơ th mang c p NST gi i tính XY tính t ng luôn luôn đư c truy n cho cá th cùng gi i th h sau Đáp án D Câu 31 b nh t t nào dư i đây ngư i gây ra b i đ t bi n gen l n trên NST Y: A) Mù màu B) Máu khó đông C) t t dính ngón tay s 2 và s 3 D) B nh teo cơ Đáp án C Câu 32 b nh nào dư i đây ngư i gây ch bi u hi n nam gi i: A) Mù màu B) Máu khó đông C) t t có túm lông tai D) h i ch ng Tơcnơ Đáp án C Câu 33 b nh di truy n nào dư i dây ngư i hi n đã có th đi u tr đư c m t ph n và cho phép ngư i b nh s ng m t cu c s ng g n như bình thư ng A) B nh teo cơ B) b nh máu khó đông C) h i ch ng Tơcnơ D) h i ch ng Claiphentơ Đáp án B Câu 34 Ý nghĩa trong s n xu t c a hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là: A) Giúp phân bi t gi i tính giai đo n s m, nh t là gia c m B) Tăng cư ng hi u qu c a phép lai thu n ngh ch trong vi c t o ưu th lai C) ch n đôi giao ph i thích h p d t o ra các bi n d t h p monhgmu n
 11. D) t t c đ u đúng Đáp án A Câu 35 Ý nghĩa trong c a hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là đ i v i y h c là A) Giúp phân bi t gi i tính c a thai nhi giai đo n s m B) Giúp tư v n di truy n và d phòng đ i v i các b nh di truy n liên k t v i gi i tính C) Giúp h n ch s xu t hi n trong trư ng h p b t thư ng c a c p NST gi i tính D) Giúp hi u đư c nguyên nhân và cơ ch gây ra các trư ng h p b t thư ng v s lư ng c a c p NST gi i tính Đáp án B Câu 36 ngư i ta g i b nh mù màu và b nh máu khó đông là b nh c a nam gi i vi: A) b nh gây ra do đ t bi n gen l n trên NST Y không có alen tương ng trên NST X B) b nh gây ra do đ t bi n gen tr i trên NST X không có alen tương ng trên NST Y C) b nh gây ra do đ t bi n gen tr i trên NST Y không có alen tương ng trên NST X D) b nh gây ra do đ t bi n gen l n trên NST X không có alen tương ng trên NST Y Đáp án D Câu 37 s di truy n c a các tính tr ng đư c quy đ nh b i gen trên NST Y có đ c đi m như th nào? A) ch bi u hi n cơ th đ c B) ch bi u hi n cơ th cái C) Có hi n tư ng di truy n chéo D) ch bi u hi n cơ th XY Đáp án D
 12. Câu 38 s di truy n c a các b nh t t đư c quy đ nh b i gen đ t bi n trên NST Y ngư i có đ c đi m như th nào? A) Ch bi u hi n ngư i nam B) b luôn luôn truy n b nh t t cho con trai C) Tính ch t tr i ho c l n c a gen đ t bi n không có ý nghĩa D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 39 gà gen tr i R quy đ nh lông v n, gen r quy đ nh gen không v n n m trên NST X đ có th s m phân bi t tr ng và mái khi gà m i n b ng tính tr ng trên NST X ngư i ta ph i th c hi n phép lai nào? A) ♂XRXR x ♀XrY B) ♂XrXr x ♀XRY C) ♂ð R X X@ x r X R Y R D XB X X@ x r r Y Đáp án B